Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU

2 VÝZNAM FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
FINANČNÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODOVÁNÍ MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU

3 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU(FŘ)
Integrující složkou činností podniku Veškerá činnost podniku(zakládání,pořízení majetku,výroba,likvidace) je spojena s peněžními prostředky tzn. s finančními zdroji Finanční cíle patří k rozhodujícím cílům podniku

4 1.1 Definice FŘ DEFINICE: Subjektivní ekonomická činnost
Zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálů z různých finančních zdrojů(financování) Alokací peněz do různých forem nepeněžitého majetku (investování) Rozdělování zisku s cílem růst hodnoty majetku podniku

5 1.2 Hlavní oblasti FŘ: Zajišťováni finančních zdrojů(úvěry,leasing,emise akcií,obligace apod.) Volba optimální finanční(kapitálové) struktury tzn.struktura majetku a financování Financování a řízení oběžného majetku(zásob,pohledávek)peněžních prostředků apod.) Investování peněžních prostředků

6 Rozdělování podnikového zisku tzn.tvorba fondu,odpisová politika
Finanční analýza činnosti podniku – likvidita,rentabilita,apod. Finanční plánování tvorby a užití interních a externích finančních zdrojů – krátkodobé, dlouhodobé Vnitřní finanční řízení velkých podniků – holdingu Využití zahraničního kapitálu Finanční řízení při reorganizaci,zániku podniku apod.

7 2. Základem FŘ je rozhodování:
Pohybu peněz Kapitálů a finančních zdrojů Kontrola realizace těchto rozhodnutí Součásti rozhodování je: Zohledňování rizika Respektování faktoru času

8 Finanční rozhodování podniku
Proces výběru optimální varianty z hlediska: Získávání finančních zdrojů Užití finančních zdrojů. Tak aby byly splněny hlavní finanční cíle

9 Finanční cíle Dlouhodobé : Krátkodobé :
Maximalizace hodnoty firmy – zohledňuje časové hledisko i stupeň rizika Maximalizace(optimalizace) zisku – především statický pohled Krátkodobé : Cenové cíle Podíl na zisku Rentabilita

10 2.1 Fáze finančního rozhodování
Vymezení finančního problému a stanovení finančních cílů např. Problémy: Nadměrné zásoby,platební neschopnost,špatný ukazatel rentability,likvidity apod. Cíle: Obnovit normální úroveň rentability Zlepšit cash flow apod.

11 2. Analýza informací a podkladů pro rozhodování
Vychází z podkladů finančního a manažérského účetnictví Např. rentabilita klesla v příčinné souvislosti s poklesem tržeb z prodeje. Druhotný důsledek – růst zásob

12 3. Stanovení variant řešení
Nejkritičtější v rozhodovacím procesu Nutno zohledňovat krátkodobé a dlouhodobé hledisko viz. příklad

13 Časový horizont Strategie Směr působení Krátkodobý Externí Interní
Defenzivní Ofenzivní Krátkodobý Účelový bankovní úvěr Intenzivnější propagace Externí Propouštění v řadách obslužných procesů Racionalizace s cílem snížení ceny Interní Dlouhodobý Odprodej části majetku Restrukturalizace (zahrn.kapitál) Zúžení programu výroby Vývoj nových výrobků

14 4. Určení kritérií pro výběr optimální varianty
Posouzení nepřímých důsledků Zvážení rizika Kritéria se vztahují k : Hospodářskému výsledku-náklady,výnosy Rozvaze – např.ukazatel-likvidity,návratnosti Pohybu peněz – cash flow(vliv na příjmy a výdaje). Příklad :

15 Kritéria rentability a likvidity Účelový bankovní úvěr Propouštění
Alternativa Kritéria rentability a likvidity Účelový bankovní úvěr Příjmy:výše úvěru Výdaje: výše úroků Propouštění Náklady:nižší objem mezd Intenzivní propagace Náklady: vyšší obchodní náklady Výnosy:zvýší se pokud –propagace účinná Racionalizace s cílem snížit ceny Náklady:snížení Výnosy:zvýší při růstu prodeje

16 5. Volba optimální varianty
Výběr na základě bodového hodnocení kritérií Splnění stanoveného cíle 6. Realizace vybrané varianty

17 3. Majetková a finanční struktura podniku
Představuje správný vztah mezi majetkem a používaným kapitálem tzn. Majetkovou a finanční stabilitu podniku.Konkrétně jde o vztah: Mezi jednotlivými složkami majetku – aktiva(majetková struktura) Mezi druhy používaného kapitálů – pasiva (finanční struktura) Vztah mezi A-P

18 Bilance – rozvaha podniku
Poskytuje přehled o majetku (aktivech) podniku a o finančním krytí (pasivech a vlastním kapitálů)podniku Zachycuje statický pohled na majetek podniku a finanční situaci podniku Sestavuje se minimálně jednou ročně Bilance nepodává přehled o tvorbě hospodářského výsledku

19 3.1 Majetková struktura podniku
Představuje podrobnou strukturu aktiv podniku Základním hlediskem jejich členění je doba upotřebitelnosti Struktura aktiv tvoří:

20 Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlastní kapital Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek -software Hmotný investiční majetek- budovy,stroje Finanční investice –cenné papíry,vklady Oběžná aktiva Zásoby Materiál Pohledávky – krátko-dlouhodobé Finanční majetek Ostatní aktiva

21 3.2 Finanční struktura podniku
Představuje podrobnou strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován majetek Sestává z těchto položek:

22 Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Hospodářský výsledek běžného období-zisk B. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva –výdaje a výnosy příštích let

23 4. Ukazatelé finančního řízení
Efektivnosti a aktivity Likvidity a dlouhodobé finanční rovnováhy

24 1. Ukazatelé efektivnosti a aktivity
Rentabilita Tržeb - č.z / tržby Nákladová – č.z. / vlastní náklady Celkového vloženého kapitálu – č.z. / c.v.k Obratu – čz. / obrat b. Výnosnosti celkových aktiv (ROA) - č.z / aktiva Vlastního jmění (ROE) - č.z. / vlastní jmění

25 2. Ukazatelé likvidity Likvidita- schopnost uhradit včas své závazky vůči všem subjektům Krátkodobé dluhy:do 1 roku pol.Roz.B.I Krátkodobé závazky – pol.Roz. BIII Krátkodobé bank.úvěry – pol.Roz.BIV.2a3 Výdaje příštích období – pol.Roz. C.I. 1 Rezervy

26 Aktiva: platební prostředky 1.st. Peníze – pol. Roz. C.IV.1 Účty v bankách – pol. Roz. C.IV.2 Platební prostředky 2 st. Platební prostředky 1 st. Krátkodobé pohledávky – C.III Krátkodobý finanční majetek – C.IV. 3 Příjmy příštích období – D.I.2

27 Krátkodobá likvidita – horizont 1 rok
Likvidita 1.st. = Plat.pr.1.st. / krátkodobé dluhy (hodnota 0,2) Likvidita 2.st. = Plat.pr.2.st./krátkod.dluhy (hodnota 1) Likvidita 3.st. = Oběžná aktiva / krátkod.dluhy (hodnota 1,5-2,5) Solventnost – okamžitá likvidita – horizont do 14 dnů = pohotové plat.pr.,pohledávky,směnky / okamžitě spl.závazky Statický pohled – k určitému období

28 Dlouhodobá likvidita – více než 1 rok
Ukazatelé: Vlastní kapitál / celkový kapitál – dnes se pohybuje kolem 30% (závisí na odvětví) Dlouhodobý kapitál(vlastní i cizí) / dlouhodobá aktiva ( tento ukazatel větší než 1)

29 Dynamické posouzení likvidity
Postaveno na propočtech peněžních toků tzv. Cash flow. Větší vypovídací schopnost – Vyjadřuje reálné peněžní toky v podniku Zachycuje tržby v okamžiku přijetí peněz Založen na příjmech a výdajích (zisk na výnosech a nákladech)


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google