Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo-název šablony klíčové aktivity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo-název šablony klíčové aktivity"— Transkript prezentace:

1 Číslo-název šablony klíčové aktivity
III/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Ekonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním podniku DUM VY_32_INOVACE_EKU_319 Téma Kalkulace a rozpočetnictví (1) – Nástroje řízení nákladů Autor Ing. Lucie Daňková Anotace Výklad – Studenti se seznámí se základními nástroji řízení nákladů Druh učebního materiálu Prezentace Věková skupina žáků (popř. ročník) 2. ročník Časový rozsah 40 minut Nutné technické vybavení Notebook, dataprojektor, interaktivní tabule, Power Point

2 Základní pojmy nákladového controllingu
Výkon Výsledek činnosti (výrobek, práce, služba) Určený k prodeji Dodávaný mezi hospodářskými středisky Odpovědnostní středisko (Hospodářské středisko) Je relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, sleduje své náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Je začleněno v organizační struktuře podniku a má své odpovědnosti a pravomoci. Středisko by mělo nést odpovědnost za ekonomické veličiny, které je schopno ovlivnit.

3 Základní pojmy nákladového controllingu
Hospodářské středisko by mělo mít: Jediného odpovědného vedoucího Přesné měření vstupů a výstupů Určené vnitropodnikové ceny za výkony poskytované jiným střediskům TYPY STŘEDISEK ZDE

4 Členění odpovědnostních středisek
Podle charakteru činnosti: Střediska hlavní činnosti, servisní, správní,… Podle ekonomické odpovědnosti: (Jaké veličiny může ovlivnit a na nich má být i zainteresováno) Nákladové – Variabilní náklady, fyzické jednotky Ziskové – Výnosy i náklady Rentabilní – Výnosy, náklady, pracovní kapitál Investiční – rozhoduje o pořízení investic Výnosové – Výnosy z prodeje a snížení režijních nákladů Výdajové – Dodržení limitu, přínos vynaložených výdajů ZPĚT POKRAČOVAT

5 Základní pojmy nákladového controllingu
Sledování nákladů má dva relativně samostatné cíle, které se ale vzájemně prolínají: Kalkulaci nákladů výkonu Řízení hospodárnosti Sledujeme náklady na jeden výkon a zároveň chceme, aby se všichni ve firmě chovali hospodárně, aby náklady na výkon byly co nejnižší.

6 Základní pojmy nákladového controllingu
Náklad - definice pro řízení Hodnotové vyjádření účelné a účelové spotřeby Účelná spotřeba = racionální a přiměřená výsledku Účelová spotřeba = smyslem vynaložení je zhodnocení

7 Základní Nástroje řízení nákladů
Základní nástroje pro řízení nákladů jsou: Normy Kalkulace Rozpočty Zopakujte si, co víte o normách. Jaké normy znáte? K čemu jsou? Kdo je stanovuje? Řešení zde

8 Základní Nástroje řízení nákladů
Normy se týkají spotřeby a vázanosti výrobních faktorů Stanovuje je útvar „Technologie výroby“ Příklady norem: Spotřeba a vázanost: Majetku Práce Norma spotřeby materiálu a nářadí Norma spotřeby energie Norma zásob materiálu, vlastní výroby, zboží Odpisová norma Kapacitní norma Výkonové normy A) času B) množství Normy obsluhy Zpět

9 Základní Nástroje řízení nákladů
Kalkulace Je širší pojem, my budeme kalkulací rozumět propočet nákladů na jednotku výkonu. Kalkulace obsahuje náklady: Jednicové To jsou náklady, které jsou vyvolány přímo jednotkou výkonu a při stanovení jejich výše se vychází z norem. Příklady zde Režijní To jsou náklady, které se nedají přímo stanovit na jednotku výkonu (kalkulační jednici) Příklady zde Pokud chceme režijní náklady stanovit na jednotku výkonu, musíme použít některou z přiřazovacích metod kalkulace. (viz později)

10 Členění nákladů Náklady jednicové Náklady přímo přiřaditelné jednotce výkonu, jsou stanoveny normou. Např.: Jednicový materiál = spotřeba základního materiálu, který tvoří podstatu výrobku (= přímý materiál) na jednotku výkonu. Jednicové mzdy = mzdy výrobních dělníků (= přímé mzdy) na jednotku výkonu. Zpět

11 Členění nákladů Náklady režijní Výrobní režie = společné náklady více výkonům vznikající ve výrobním středisku (Např. odpisy výrobních strojů, opravy,…) Správní režie = společné náklady vznikající při správě podniku jako celku (Např. mzdy administrativy) Zásobovací režie = společné náklady spojené se zásobováním a skladováním materiálu (Např. mzda skladníka ve skladu materiálu, přeprava materiálu,…) Odbytové náklady = společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobku (Např. Náklady na reklamu, přepravné k odběrateli,…) Zpět

12 Základní Nástroje řízení nákladů
Kalkulace Z hlediska okamžiku, kdy se kalkulace sestavuje rozlišujeme: Předběžnou kalkulaci Sestavuje se před zahájením výroby Obsahuje předpokládané náklady Výslednou kalkulaci Sestavuje se po skončení výroby Obsahuje skutečné náklady na výkon Předběžná a výsledná kalkulace se porovnávají a zjišťují se příčiny rozdílů. Na základě těchto zjištění se přijímají nápravná opatření. Tímto mechanismem se kalkulace stává nástrojem řízení jednicových nákladů.

13 Základní Nástroje řízení nákladů
Kalkulační vzorec Struktura nákladů v kalkulaci je vyjádřena v každém podniku individuálně1) v tzv. kalkulačním vzorci. Příklad vzorce Skladba kalkulačního vzorce tedy závisí na: Druhu činnosti podniku Technologii výroby Organizaci podniku Kalkulační vzorec a obsah jednotlivých kalkulačních položek uvede podnik ve svém vnitřním předpise. 1) Způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtů, se vykazuje variantně s ohledem na rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace přispět.

14 Kalkulace – KALKULAČNÍ VZORCE
Typový kalkulační vzorec – je historicky nejstarší Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie provozní Vlastní náklady výroby Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk CENA VÝKONU ZPĚT

15 Základní Nástroje řízení nákladů
Rozpočet Rozpočet je nástrojem řízení režijních nákladů. (Režijní náklady – jejich výše neroste přímo úměrně s počtem provedených výkonů.) Rozpočet vyjadřuje předpokládanou spotřebu těchto nákladů v jednotlivých vnitropodnikových útvarech na stanovené období. Skutečné náklady se pak porovnávají s náklady stanovenými v rozpočtu a zjišťují se příčiny odchylek. Pak se přijímají opatření k nápravě

16 Jak kontrolovat přiměřenost nákladu?
shrnutí Podle vztahu ke způsobu kontroly nákladu členíme náklady: Jak kontrolovat přiměřenost nákladu? Náklady jednicové Náklady režijní Nástroj řízení je kalkulace Nákladový úkol vypočítáme: Norma * počet jednic Nástroj řízení je rozpočet Nerostou přímo úměrně s počtem výkonů. Nákladový úkol je stanoven pomocí limitů a normativů pro určité období. Nákladový úkol bývá konkretizován i odpovědnostně.

17 Použitá literatura KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3. díl. 3. vyd. Praha: Eduko, 2010, 232 s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 3. díl 9. vyd. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2010, 169 s. ISBN


Stáhnout ppt "Číslo-název šablony klíčové aktivity"

Podobné prezentace


Reklamy Google