Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu a rozvoj malých a středních podniků (MSP) Grantové schéma je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu a rozvoj malých a středních podniků (MSP) Grantové schéma je."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu a rozvoj malých a středních podniků (MSP) Grantové schéma je nástrojem pro poskytování části podpory prostřednictvím konečného příjemce = nositele grantového schématu (HMP, ČMZRB). Toto GS řeší specifické problémy prostřednictvím menších akcí realizovaných konečnými uživateli (jednotliví předkladatelé projektů = akcí).

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jde o „skupinový“ projekt, se specifickým mechanismem vnitřního řízení. Rozdíl oproti individuálním projektům, které jsou předkládány na odboru FEU, kde konečný příjemce (KP) = konečný uživatel (KU); V případě GS > konečným příjemcem (KP) podpory jsou Hl. město Praha a ČMZRB a konečnými uživateli (KU) jsou jednotlivé malé a střední podniky.

3 Opatření 2.2 (resp. dílčí opatření 2.2.1) akcentuje potřebu podpory a rozvoje podnikání zejména ve strukturálně slabších a problémových oblastech (sídliště, revitalizovaná území, brownfields). Přitom zároveň maximálně využít inovačního potenciálu místních zdrojů k rozšíření nabídky pracovních míst. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Rovněž bude poskytována podpora MSP s cílem zachovat a účelně využít vhodné objekty v městské památkové rezervaci a v památkových zónách, pro zlepšení kvality nabídky a posílení trvalé udržitelnosti cestovního ruchu a posílení přínosů turismu ve vybraných územích města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Finanční pomoc MSP bude poskytována (prostřednictvím jednotlivých projektů/akcí) buď:  Přímou nenávratnou pomocí (dotace) – Hl. město Praha  Formou zvýhodněného úvěru – Českomoravská záruční a rozvojová banka GS v dílčím podopatření 2.2.1 se bude realizovat na základě smlouvy mezi KP (HMP a ČMZRB) a ŘO (MMR). Tyto subjekty, spolu s SF EU, budou zároveň subjekty spolufinancujícími GS. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Vybraná území (pro dílčí opatření 2.2.1) (Podle Rozhodnutí EK č. 2134 z 21. června 2004) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 24 MČ, tj. 9 správních obvodů, 364 766 obyv.

7 Oborové klasifikace ekonomických činností – OKEČ Pro dílčí opatření 2.2.1 byly vybrány obory podnikatelské činnosti, ve kterých je realizace vhodných typů akcí pravděpodobná. Důraz byl kladen na činnosti ve zpracovatelském průmyslu, výrobě, stavebnictví, ubytování a stravování, maloobchodu a částečně i velkoobchodu, dopravě, skladování, činnostech výpočetní techniky, oblasti technických zkoušek a analýz. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

8 Seznam vybraných OKEČ pro GS - dotace Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Zpracovatelský průmysl: 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 20 - Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 24 - Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 28 - Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

9 Seznam vybraných OKEČ pro GS-dotace 32 - Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 36 - Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl 37 - Recyklace druhotných surovin Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody: 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody Stavebnictví: 45 - Stavebnictví Ubytování a stravování: 55 - Ubytování a stravování Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 Seznam vybraných OKEČ pro GS-dotace Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti: 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky 74.3 - Technické zkoušky a analýzy Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 Žadatelé (koneční uživatelé) Oprávněnými žadateli v rámci tohoto GS jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), které zaměstnávají nejméně 10 a nejvýše 249 pracovníků a splňují přitom i další kritéria stanovená pro MSP v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Podnikatelé musí mít sídlo v ČR. Žadatelé o veřejnou podporu z tohoto GS musí dále prokázat, že mají odpovídající vazby na region, kde bude akce realizována, jsou schopni ji realizovat a zajistit trvale udržitelný přínos. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 Finanční rámec Grantového schématu  Veřejné finanční zdroje pro Grantové schéma dotace: Na období 2004-2006 – 67 306 000 Kč (z toho HMP 16,8 mil. Kč; SR 16,8 mil. Kč; EU 33,6mil. Kč)  Veřejné finanční zdroje pro Grantové schéma zvýhodněné úvěry: Na období 2004-2006 – 128 054 800 Kč (z toho HMP 16 mil. Kč; SR 16 mil. Kč; EU 32 mil. Kč; ČMZRB 64 mil. Kč) Maximální intenzita veřejné podpory kompatibilní s pravidlem „de minimis“ bude činit nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů akce. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 Výše podpory v Grantovém schématu  V GS dotačním – bude minimální výše dotace na akci 500 000 Kč a maximální 3 000 000 Kč ( = pravidlo de minimis [100 000 EUR]). Současně s tím musí být splněna podmínka, že poskytnutá dotace činí max. 30 % celkových způsobilých nákladů, tzn. Žadatel si musí zbylých 70 % způsobilých nákladů hradit z jiných zdrojů. Minimální celkové způsobilé náklady akce tedy činí 1,66 mil. Kč a maximální celkové způsobilé náklady akce nejsou omezeny. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

14  V GS zvýhodněné úvěry – bude minimální výše úvěru na akci 1 000 000 Kč, resp. 500 000 Kč u podřízeného úvěru, maximální výše úvěru 7 000 000 Kč.  U max. výše úvěru bude splatnost do 6 let; pevná úroková sazba 4 %; možnost úvěru do výše 80 % celkových nákladů projektu.  U podřízeného úvěru bude splatnost až 8 let, pevná úroková sazba 3 % a možnost úvěru do výše 50 % celkových nákladů projektu. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

15 Finanční krytí projektu Před podpisem smlouvy o financování musí žadatel prokázat finanční krytí projektu buď vlastními prostředky nebo formou závazného úvěrového příslibu, či úvěrovou smlouvou ve výši 100 % krytí celého projektu.

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Finanční krytí projektu Realizace projektů musí proběhnout do 2 let od podepsání smlouvy (nesmí přesáhnout 24 měsíců [od podpisu smlouvy]), nejpozději však v roce 2008 (podle pravidla n + 2) s tím, že zahájení projektu musí být vždy zabezpečeno nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o financování.

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Způsobilé výdaje Způsobilé investiční výdaje:  Stavební část stavby  Technologická část stavby  Náklady na pořízení nových strojů a zařízení  Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW podmiňující dosažení vyšší efektivnosti výroby či zvýšení efektivity poskytovaných služeb  Nákup použitého strojního a technologického zařízení  Nákup pozemku (do max. 10 % celkových uznatelných výdajů)  Nákup budov pouze pokud bezprostředně souvisí s akcí a představuje ekonomicky nejefektivnější variantu řešení (vyplývající z výsledků ekonomické analýzy)  Nákup dopravního prostředku nezbytného pro realizaci akce (kromě osobního automobilu)

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Způsobilé výdaje Způsobilé neinvestiční výdaje: (Mohou dosáhnout maximálně výše 30 % celkových způsobilých výdajů akce)  Finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu  Právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací akce)  Konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb)  Notářské poplatky za ověření dokumentů  Odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce)  Náklady na bankovní záruky  Subdodávky (pouze v případě, že přispívají k realizaci akce) DPH – za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Předkládání návrhů akcí Žádost o akci (vyplněný formulář v aplikaci ELZA [více Ing. M. Struha] – na disketě, CD nebo vytištěnou na papíře) s povinnými přílohami dopraví žadatel osobně do ČMZRB – pobočka Praha (Jeruzalémská 964/4, Praha 1).

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Předkládání návrhů akcí Obálka s návrhem akce musí obsahovat tištěnou verzi žádosti (výtisk el. žádosti ELZA) ve 2 paré, s podpisem oprávněného zástupce žadatele, a disketu nebo CD s el. verzí žádosti. Musí obsahovat řádně očíslované povinné přílohy v pořadí uvedeném na seznamu příloh (bude uvedeno v PPŽ), také ve 2 paré (jedno paré originál/ověřená kopie, druhé paré je kopie).

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Hodnocení návrhů akcí Hodnocení návrhů akcí proběhne ve dvou etapách: I. Etapa - kontrola formálních náležitostí - kontrola přijatelnosti (Tuto etapu provedou pracovníci ČMZRB). II. Etapa - hodnocení technické a finanční kvality (Tuto etapu provedou pracovníci MHMP). Rozhodování o poskytnutí grantu (ZHMP) Kontroly před podpisem smlouvy o financování akce Podpis smlouvy o financování akce mezi KP a KU

22 Kontakt na pracovníky zodpovědné za dílčí opatření 2.2.1 na MHMP Mgr. Radek MELICHAR tel. 236 003 233 radek.melichar@cityofprague.cz Ing. Marek PROKOP tel. 236 002 791 marek.prokop@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu a rozvoj malých a středních podniků (MSP) Grantové schéma je."

Podobné prezentace


Reklamy Google