Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata a funkce jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata a funkce jazyka"— Transkript prezentace:

1 Podstata a funkce jazyka

2 Jazyk Jazyk Soubor vyjadřovacích a sdělovacích prostředků, které jsou společné členům jednoho národa. Langue – jazyk – abstraktní systém. Parole – řeč – konkrétní realizace tohoto systému.

3 Jazyk Co je jazyk? K čemu slouží? Jde o základní otázky, které se týkají podstaty a funkcí jazyka. Existuje množství definic, ale uveďme si jednu z nich, která je tradiční, ale vystihuje i ve své stručnosti odpověď na obě položené otázky. Jazyk je systém znaků sloužících k dorozumívání a k vyjadřování myšlenek. Jazykověda je společenská disciplína.

4 Jazykověda Lingvistika - jazykověda je věda o jazyce.
Jazyk je základním komunikačním prostředkem, slouží ke sdělování informací. Není však není jediným prostředkem ke komunikaci, komunikovat lze i jinak než jazykem. Gesta, znaková řeč, kouřové signály, bubny, morseovka atd.

5 Jazykověda Obory lingvistiky lze rozdělit podle toho
1) které jazyky zkoumá nebo 2) které oblasti studia jazyka jsou jejími předměty a 3) jaké základní metody používá. ad 1) indoevropeistika, orientalistika, amerikanistika, ... bohemistika, slovakistika, polonistika, rusistika, anglistika, germanistika, hispanistika. ad 2) fonetika a fonologie – nauka o zvukové stránce řeči, jazyka morfologie, tvarosloví - nauka o stavbě slova syntax, skladba - nauka zkoumající vztahy mezi členy věty, typy větných struktur (morfologii a syntax bývá souhrnně nazývána gramatika) nauka o tvoření slov lexikologie a lexikografie - nauka o slovní zásobě a o vytváření slovníků sémantika - nauka o významu dialektologie - nauka o dialektech etymologie - nauka o původu slov stylistika - nauka o využití jazykových prostředků v mluvených i písemných projevech textová lingvistika – nauka zkoumající text.

6 Jazyk a myšlení Jak jazyk funguje? Jazyk souvisí s myšlením?
V mozku je uložena slovní zásoba, gramatika, znalost o spojitelnosti slov údaje z oblasti fonetiky a fonologie, informace o soustavě grafémů, schopnost pracovat s tvary slov, obrovská slovní zásoba a prostředky nonverbální komunikace. To vše náš mozek „automaticky“ používá a přitom je zřejmé, že jde o skloubení obrovského množství informací a myšlenkových operací, které se musejí uskutečnit, abychom byli schopni vyslovit jedinou větu.

7 Funkce jazyka Systémové hledisko (Mathesius) - fce nominativní (pojmenovávací), kdy se pojmu přiřazuje jazykový znak, a komunikativní, kterou se dané jednotce v rámci sdělení přiřazuje určitá role v určitém kontextu. Ruský lingvista Roman Jakobson formuloval na základě učení psychologa Karla Bühlera, estetika Jana Mukařovského a B. Malinowského 6 základních funkcá jazyka: emotivní/expresivní, výrazová - mluvčí v některých projevech ztrácí ze zřetele i adresáta, jeho jazykový projev se stává jakýmsi výrazem neverbálního chování. Smích, pláč, radost... bouchání o stolu, práskání dveřmi XXX hurá, je to tam, já se na to vykašlu atd.

8 Funkce jazyka referenční (refero, lat. - podávám zprávu), sdělná, informativní, kognitivní (cognosco, cognitum, poznávám, dovídám se něco, lat. poznávací). Jde o vztah k obsahu promluvy, o sdělení, o informaci. konativní, apelativní - mluvčí uplatňuje záměr ovlivnit posluchače estetická, poetická - schopnost vyvolávat estetický dojem metajazyková - mluvčí nebo pisatel převádí pozornost posluchače nebo čtenáře na formu jazyka (skriptum o jazykovědě, gramatika atd.) fatická, kontaktová - díky této fci se udržuje kontakt mluvčího s posluchačem.

9 Summary Jazyk chápeme jako soubor vyjadřovacích a sdělovacích prostředků vlastni příslušníkům, určitého společenství. Jazyk slouží ke komunikaci, již rozumíme přenos informaci, sdělování, obsahu vědomi mezi jedinci v určité situaci prostřednictvím společného kódu. Funkce jazyka, vyplývají z definice komunikace. Jazyk si osvojujeme v několika fázích, přičemž klíčovým, obdobím je dětský věk.

10 Literatura ČECHOVA, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, ISBN ČERMAK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, ISBN ČMEJRKOVA, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, ISBN FENCLOVA, M. Jazykové probuzení. Jazyková přípravka pro základní školu. Praha: PdF UK, ISBN X HAGEGE, C. Člověk a řeč. Praha: Karolinum, ISBN HRBAČEK, J. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, ISBN HUBAČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, ISBN MAGINCOVÁ, D. Český jazyk 1 (opora) NEBESKA, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, ISBN SKACEL, J. Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky. Praha: SPN, 1974


Stáhnout ppt "Podstata a funkce jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google