Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 1"— Transkript prezentace:

1 Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_1_Komunikace, jazyk, řeč, jazykovědné disciplíny
Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 1 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová 1

2 Anotace Prezentace je úvodem do studia jazyka, objasňuje pojmy komunikace, jazyk a řeč. Seznamuje s jazykovědnými disciplínami. Autor Mgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova komunikace, komunikační proces, verbální, neverbální komunikace, jazyk , řeč Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Tematická oblast Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 KOMUNIKACE, JAZYK, ŘEČ jazykovědné disciplíny
OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE KOMUNIKACE, JAZYK, ŘEČ jazykovědné disciplíny

4 KOMUNIKaCE komunikace [-ny-], -e ž. (z lat.)
1. veřejné dopravní prostředky, veřejná doprava; spojení, styk:  železniční, vodní i letecká k.; k. je přerušena, úprava k-í; – telefonní k.; jazyk je nástrojem k. sdělování, dorozumívání; teorie k.odb. teorie sdělování (zpráv), někdy též teorie informací (mat.); teorie dorozumívání  2. prostor sloužící k spojení dopravními prostředky (např. cesta, silnice, dráha ap.), dopravní cesta; — komunikační příd.: k. prostředky; k. síť; – řeč je prostředek k.; → přísl. komunikačně: k. odlehlé kraje Zdroj:

5 Proč komunikujeme? Cílem komunikace:
Chceme: O prázdninách budu sjíždět Sávu. informovat, Řeka Sáva je nejdelší a také jednou z nejdůležitějších slovinských řek. poučit, Nejkrásnější prázdniny strávíte na řece. Úchvatné skalní soutěsky, průzračná voda a překrásné peřeje se vám navždy vryjí do paměti. přesvědčit, Chcete zažít adrenalin? Pojeďte si s námi vyzkoušet rafting na Sávě! získat, Co nesmíte zapomenout? Záchranné vesty a přilby. Jde o vaše bezpečí. vyzvat k něčemu, k nějaké činnosti, Na co rozhodně zapomeňte? Na alkohol. Ten na divokou řeku nepatří! Nechceme riskovat ani vaše ani naše životy. něco zakázat. Cílem komunikace: sdělování informací, myšlenek, postojů, pocitů.

6 Komunikační proces Komunikační situace – podmínky, v nichž komunikace vzniká Téma – o čem se mluví + tzv. komunikační kanál – sluch, zrak, dotyk, příp. komunikační prostředek – telefon, , Skype. Jazykový projev – komunikát Dorozumívací kód – slova, gesta, ... Komunikátor – autor sdělení, produktor (mluvčí, pisatel) – realizuje svůj záměr Komunikant – adresát sdělení, recipient (posluchač, čtenář)

7 Jak komunikujeme?

8 DRUhy komunikace Verbální = mluvení, užití jazyka v mluvené či psané podobě Neverbální = mimika, gesta a posuňky, fyzický kontakt (např. podání ruky, pohlavek), poloha těla, vzdálenost mluvčích, pohyby celého těla; vtip, pantomima, světelné signály, dopravní značky, morseovka aj. Verbálně neverbální = užití obojích prostředků – comicsy, řeč + obraz, řeč + hudba

9 VZNIK ŘEČI První vyšší formy komunikace - gesta + neartikulované zvuky
Homo sapiens neanderthalensis před 130 tis. – 33 tis. Homo habilis – asi před 2,5 mil. let Homo erectus – asi před 2 mil. let Možná už řeč – nedoloženo, jistá vysoká úroveň komunikace Homo sapiens sapiens - před 140 tis. subsahar. Afrika, 40. tis. Evropa; vznik artikulované řeči

10 Řeč, mluva jazyk Abstraktní systém výrazových a významových prostředků a pravidel jejich užívání k smysluplnému projevu Nástroj myšlení a dorozumění Jazyk je společenským výtvorem ŘEČ Lidská schopnost artikulovanými (článkovanými) zvuky vyjadřovat obsahy vědomí Uskutečňuje se prostřednictvím konkrétního jazyka, např. češtiny MLUVA Aktuálně probíhající sdělovaní mezi mluvčím a posluchačem Řeč a mluva jsou individuálním výkonem uživatele jazyka Řeč, mluva x jazyk

11 Základní funkce jazyka
Dorozumívací Myšlenková – formulace myšlenek, předávání obsahu vědomí Národně reprezentativní – jeden ze základních znaků národa Výzvová (apelová) – působení na ostatní Umělecká (estetická) – prostředek uměleckého působení

12 Jazykověda a její disciplíny
Jazykověda (lingvistika) – věda o jazyce, zabývá se popisem a výkladem jazykových jevů, vývojem, stavbou, funkcí jazyka Její obory (disciplíny) a podobory: Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) fonetika - nauka o akustické podstatě hlásek, spojování zvukových jednotek ve vyšší celky fonologie - nauka o systému a funkci fonémů (foném = zvuková jednotka schopná rozlišit význam slov) ortoepie – stanovuje pravidla správné výslovnosti ortofonie – popisuje správnou artikulaci hlásek Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) ortografie - nauka o pravopisu – vymezuje zásady a pravidla písemné formy spisovného jazyka

13 Jazykověda a její disciplíny
Nauka o pojmenování a slovu lexikologie - nauka o slovní zásobě jazyka sémantika - nauka o věcných významech slov derivologie - slovotvorba - nauka o tvoření slov morfologie - tvarosloví – nauka o slovních druzích a tvarech slov morfematika - nauka o morfémech frazeologie - nauka o ustálených slovních spojeních lexikografie - nauka o slovnících etymologie - nauka o původu slov onomastika - nauka o vlastních jménech

14 Jazykověda a její disciplíny
Nauka o větě - syntax (skladba) - nauka o stavbě vět a souvětí Nauka o textu stylistika - nauka o slohu - nauka o způsobu výběru jazykových prostředků v jazykových projevech, o slohové výstavbě textů textologie - speciální obor, o výstavbě souvislých jazykových projevů (textová lingvistika, textová syntax) Nauka o nářečích - dialektologie - zabývá se studiem nářečí (dialektů) Nauka o vývoji jazyka historická mluvnice – zkoumá starší vývojové fáze jazyka Srovnávací mluvnice (komparatistika)- zkoumá historické souvislosti mezi příbuznými jazyky bohemistika – zabývá se českým jazykem, literaturou, dějinami, kulturou slavistika – zabývá se studiem slovanských jazyků, jejich literaturami, dějinami, kulturou

15 Jazykověda a její disciplíny
Nové obory: sociolingvistika - vztah jazyka a společnosti v historii a současnosti psycholingvistika - vztahy jazyka a psychických procesů aplikovaná lingvistika - např. matematická, v oblasti automatizace - komunikace člověka a stroje lingvodidaktika - o metodách jazykového vyučování

16 SHRNUTÍ Komunikace je sdělování informací, myšlenek, postojů, pocitů.
Komunikát je označení pro jazykový projev Prostředkem komunikace je řeč. Řeč je tedy schopností člověka vyjadřovat článkovanými zvuky nebo symboly obsahy svého myšlení, cítění. Má formu mluvenou a psanou.

17 Zdroj: KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2003, ISBN

18 MORAES, Cicero. Wikimedia Commons [online]. [cit. 8. 7. 2013]
MORAES, Cicero. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PHOTOGRAPHED BY USER:LILLYUNDFREYA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: UNIESERT AND FRANK VINCENTZ. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KNIGHT, Charles R.. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BÖHRINGER, Friedrich. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google