Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné úvahy o jazyce Václav Ort.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné úvahy o jazyce Václav Ort."— Transkript prezentace:

1 Obecné úvahy o jazyce Václav Ort

2 Osnova Jazykověda a její disciplíny Jazyk a řeč Jazykové rodiny
Podoby národního jazyka Jazyková norma a kodifikace Zvuková stránka jazyka

3 Jazykověda a její hlavní disciplíny
Jazykověda (ligvistika) = nauka o jazyce slavistika = slovanské jazyky germanistika = germánské jazyky romanistika = románské jazyky

4 Jazykověda a její hlavní disciplíny
Gramatika Lexikologie Stylistika Historická mluvnice Dialektologie Srovnávací mluvnice

5 Gramatika Gramatika: popisuje mluvnicku stavbu jazyka
hláskosloví: zabývá se zvukovou složkou jazyka a jejím grafickým zaznamenáváním fonetika = jak se hlásky tvoří, slyší a obměňují fonologie = zabývá se jednotkami schopnými rozlišit význam slov, fonémy ortofonie = o správné artikulaci hlásek ortoepie = pravidla spisovné výslovnosti grafémika = studuje písemnou stránku jazyka

6 Gramatika Gramatika ortografie: určuje pravopisná pravidla
morfologie (tvarosloví): popisuje vnitřní stavbu slovních tvarů, slovní druhy a vysvětluje mluvnické významy slov ohebných syntax (skladba): zkoumá stavbu vět a souvětí

7 Lexikologie Lexikologie: nauka o slovní zásobě
slovotvorba: popisuje způsoby tvoření slov sémantika: nauka o významu slov etymologie: zkoumá původ slov frazeologie: věnuje se ustáleným slov. spojením onomastika: hledá původ a zákonitosti tvorby vlastních jmen lexikografie: nauka o slovnících

8 Stylistika Stylistika: nauka o slohu. Je zaměřena na způsob výběru a využití jazykových prostředků v jednotlivých textech či projevech podle jejich zaměření a cíle

9 Historická mluvnice Historická mluvnice: popisuje vývoj jazyka. Netýká se pouze vývoje a změn slovní zásoby, ale též změn v hláskosloví, tvarosloví, skladbě atd...

10 Dialektologie Dialektologie: se soustředí na zkoumání nářečí, která vznikla důsledkem rozrůznění jazyka při jeho vývoji

11 Srovnávací mluvnice Srovnávací mluvnice: srovnává různé jazyky a vede k odhalené historických souvislostí jazyků příbuzných

12 Národní jazyk souhrn všech výrazových a významových prostředků, jež používají jako nástroj myšlení a dorozumění příslušníci jednoho národa nebo etnika. odráží celkový vývoj splečnosti

13 Národní jazyk Spisovné útvary Nespisovné útvary spisovná čeština
hovorová čeština obecná čeština Nespisovné útvary zeměpisné rozrůznění nářečí (dialekty) Nadnářeční útvary (interdialekty) sociální rozrůznění profesní mluva slang argot

14 Národní jazyk Spisovná čeština Hovorová čeština
funkčně nejvyšší a celonárodně závazný, prestižní útvar národního jazyka. Používá se na oficiální úrovni Hovorová čeština mluvená podoba spisovné češtiny. Používá se v běžné komunikaci, v osobním styku.

15 Národní jazyk Dialekt Interdialekt
je nespisovný útvar národního jazyka užívaný jen na určité části jazykového území, se specifickými hláskoslovnými, tvaroslovnými, skladebními... odchylkami od spisovného jazyka česká nářečí středomoravská nářečí moravskoslezská nářečí slezská nářečí Interdialekt je nespisovný útvar národního jazyka, který vznikl postupným stíráním rozdílů v nářečích

16 Národní jazyk Profesní mluva Slang
je mluva skupiny zaměstnanců, kteří při práci užívají zvláštních termínů a frází, a to především kvůli výrazové úspornosti a jednoznačnosti v daném pracovním prostředí Slang je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí, kteří jsou spjati stejným zájmem. Slangová slova bývají emocionálně zabarvená

17 Národní jazyk Argot je mluva společenské spodiny. Vzniká kolektivní solidaritou a snahou utajit skutečné významy slov

18 Jazykové rodiny Dvě myšlenky Naše prarodina: nostradická rodina
divergentní: jazyky se postupně rozrůzňovaly konvergentní: jazyky se postupně sjednocují Naše prarodina: nostradická rodina indoevropské jazyky - uralské jazyky altajské jazyky - altajské jazyky tibetočínské jazyky - semitohradské jazyky africké jazyky - australské jazyky austronéské jazyky - indiánské jazyky eskymácké jazyky - japonština/korejština

19 Jazykové rodiny Indoevropské jazyky
zeměpisně nejrozšířenější jazyky na světě. Indie + Evropa. Rozšířeny i do Afriky, Ameriky a Austrálie indoíranské jazyky - italické jazyky románské jazyky - germánské jazyky keltské jazyky - baltské jazyky slovanské jazyky - helénské jazyky arménština/albánština

20 Jazykové rodiny Slovanské jazyky
základním rysem je ohýbání (skloňování a časování). Všechny slovanské jazyky mají původ v praslovanštině západoslovanské jazyky východoslovanské jazyky jihoslovanské jazyky

21 Jazyková norma a kodifikace
abychom si rozuměli, musí být jazyk ustálený a jednotný Jazyková norma (zvyklost) je souhrn ustálených jazykových prostředků a závazných způsobů jejich užívání vytváří se postupně s přihlédnutím k tomu, jak se jazykové prostředky skutečně používají není neměnná, měla by však být stabilní Kodifikace je zpracování jazykové normy, zachycené v oficiálních příručkách Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny

22 Zvuková stránka jazyka
Fonetika jazykovědná disciplína, která se zabývá zvukovou stavbou jazyka. Fonetika vymezuje nejmenší zvukové jednotky lidské řeči - hlásky, zjišťuje, jak se hlásky tvoříi jak je slyšíme Fonologie jazykovědná disciplína, která zkoumá zvuky lidské řeči z hlediska jejich dorozumívací fce. Zabývá se proto jen těmi hláskami, které jsou schopný rozlišit význam slov nebo tvarů, a označuje je fonémy.

23 Zvuková stránka jazyka
Mluvidla tělesné orgány, které se podílejí na mluvení dýchací - proud vzduchu (plíce) hlasové - vytvoření tónu hlasu (hlasivky + hrtan) hláskovací - vytvoření řeči (jazyk, rty, zadní a přední patro, čelisti se zuby) rezonanční - dutiny (ústní, nosní, hlavové, krční a prsní)

24 Pozor!!!!!!! Do zvukové stránky jazyka patří i hlásky a spol. => Výklad od profesorky… není v této prezentaci…

25 Děkuji za pozornost Zdroje: Odmaturuj! z českého jazyka - didaktis


Stáhnout ppt "Obecné úvahy o jazyce Václav Ort."

Podobné prezentace


Reklamy Google