Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce 9/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce 9/2013."— Transkript prezentace:

1 NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce 9/2013

2 Obsah Právní prostředí
Definice (nesrovnalost, porušení rozpočtové kázně) Externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně Nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázkách – nejčastější pochybení Případové studie – příklady nesrovnalostí (ostatní) Závěr – prostor pro vaše dotazy

3 Zdroje informací - právní normy a řídící akty
Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 250/2000 Sb.) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd. předpisů (dále DŘ) Ministerstvo financí ČR Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, v platném znění Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně priklady

4 Definice nesrovnalosti
Nesrovnalost = porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

5 Oznámení podezření na nesrovnalost
může být nahlášeno interními či externími subjekty, ŘO posoudí opodstatněnost a pokud je třeba, zajistí prošetření podle zákona o finanční kontrole (z. č. 320/2001 Sb.), opodstatněnost se neposuzuje na základě ukončených kontrol útvarů PAS, od ostatních kontrolních útvarů (NKÚ, PČR, EK, OLAF, MF) a při podezření na spáchání trestného činu, pokud se podezření na nesrovnalost nepotvrdí, ŘO případ uzavře.

6 Typy nesrovnalostí Typy nesrovnalostí:
porušení rozpočtové kázně – PRK je každé neoprávněné použití nebo zdržení prostředků poskytnutých z rozpočtu RR (§ 22 zák. č. 250/2000 Sb.), systémová nesrovnalost – chyba spojená s fungováním systému a objevující se u více projektů, ostatní nesrovnalosti – nelze zařadit do předchozích dvou typů, patří sem nesrovnalosti spojené s porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podezření na spáchání trestného činu.

7 Porušení rozpočtové kázně (PRK)
Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „RR“). Porušení rozpočtové kázně konstatuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR“) v případě, že shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části.

8 Šetření nesrovnalosti
Postup před proplacením dotace pochybení zjištěné před proplacením dotace, příjemci bude provedena korekce způsobilých výdajů v ŽoP, posuzování výše korekce musí být v souladu s přílohou č. 1 Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně.

9 Šetření nesrovnalosti
Postup po proplacení dotace: pochybení zjištěné po proplacení dotace, na základě ukončené kontroly (včetně vypořádání námitek a připomínek) je příjemci vyměřen odvod za PRK, odvod vyměřován ve výši 100% neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, případně tzv. „snížený odvod“, příjemce může proti rozhodnutí o odvodu podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR, neuhrazení odvodu za PRK je důvod pro pozastavení proplacení projektu (příp. následující etapy).

10 Ex. MP č. 58 – Porušení rozpočtové kázně
úprava postupů ÚRR v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace Obsah: 1. Definice porušení rozpočtové kázně 2. Postup při porušení rozpočtové kázně 2.1 Platební výměr na odvod 2.2 Platební výměr na penále 2.3 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále 2.4 Posečkání odvodu a penále 2.5 Splátky 2.6 Odvolací řízení 2.7 Správní poplatky Příloha č. 1 – Tabulka finančních oprav

11 Platební výměr na odvod za PRK
odvod ve výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků (PRK), kdy není ve smlouvě upravena možnost sníženého odvodu, snížený odvod v případě, že se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po , příjemce může proti platebnímu výměru na odvod za PRK podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR, po uhrazení odvodu může být příjemci vyměřeno penále, příp. i úrok z posečkání s úhradou.. (Ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

12 Platební výměr na penále za PRK
povinnost zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu, penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele, PRK je den připsání peněžních prostředků na účet příjemce, penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne Kč, se neuloží. (Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 22 odst. 6 – Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně)

13 Prominutí povinnosti odvodu a penále
příjemce podá na ÚRR odůvodněnou žádost, (upravuje: § 259 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád), uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, promíjení nastavené RR musí akceptovat přípustné důvody pro prominutí stanovené interní metodikou a v případě VZ dokumentem Guideline COCOF 07/0037/03 - CS „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“, schvaluje předseda RR, Rozhodnutí o prominutí odvodu / penále (Upravuje: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 22 odst. 12 – Prominutí nebo částečné prominutí odvodu a penále)

14 Posečkání úhrady odvodu či penále
příjemce podá žádost o posečkání z důvodů hodných zvláštního zřetele (upravuje: § 156 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád), uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, schvalují členové interní pracovní skupiny ÚRR, Rozhodnutí o posečkání s úhradou odvodu / penále, za dobu posečkání je příjemci vyměřen úrok z posečkané částky ve výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

15 Povolení úhrady ve splátkách
příjemce podá žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele, (upravuje: § 156 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád), uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, členové interní pracovní skupiny na základě analýzy žádosti a navrženého splátkového kalendáře, zkušeností s příjemcem, na základě jeho platebních možností doporučí/nedoporučí úhradu ve splátkách, schvaluje ředitelka ÚRR, příjemce je o schválení či zamítnutí vyrozuměn zasláním Rozhodnutí o povolení splátek do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.

16 Odvolací řízení za dodržení podmínek stanovených v § 109 a násl. DŘ ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí (a to i před doručením tohoto rozhodnutí), lze podat odvolání proti vydanému rozhodnutí (platebnímu výměru), ÚRR toto odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi vyplývajícími z § 109 a násl. DŘ, pokud o odvolání nerozhodne ÚRR sám dle § 113 odst. 1 DŘ, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem odvolacímu orgánu, kterým je dle § 22 odst. 10 věty druhé zák. č. 250/2000 Sb. Ministerstvo financí ČR.

17 Správní poplatky Přijetí žádosti: a) o prominutí odvodu Kč b) o prominutí penále Kč c) o povolení posečkání odvodu a penále ……….………..400 Kč d) o povolení zaplacení odvodu a penále ve splátkách… .400 Kč Poplatky jsou hrazeny bezhotovostním převodem na účet RR č /0800 vedený u České spořitelny, a.s., jako variabilní symbol příjemce uvede posledních pět čísel čísla smlouvy o poskytnutí dotace.

18 Nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek
nejčastěji dochází k porušení zásad pro zadávání veřejných zakázek, výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních postihů obecně popsán v části I. a II. Tabulky finančních oprav (Ex. MP č. 58), primární odpovědnost za dodržení zásad stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i ZVZ), a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) je věcí zadavatele, tedy příjemce dotace.

19 Nedodržení zásady transparentnosti
Nedodržení nebo nedostatečné dodržení zásady transparentnosti výběrového řízení Zajistit, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Nedodržení, vede k nepřezkoumatelnosti zadávacího řízení a projevuje se např. tak, že zadavatel není schopen prokázat odeslání výzvy či způsob hodnocení nabídek uchazečů je proveden jinak, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Finanční oprava ve výši 25 % (lze snížit dle závažnosti na 10% a 5%) částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

20 Nedodržení zásady transparentnosti
Nevymezení (i nedostatečné) předmětu veřejné zakázky (VZ) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky Může vést k tomu, že zadávací dokumentace pak není úplná a správná (např. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr není v souladu s obsahem projektové dokumentace) … Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Chyby v zadávací dokumentaci, zejm. z důvodu chyb projektanta, zjištěné v průběhu realizace projektu, nejsou způsobilým výdajem projektu (předmětem zadání nové zakázky). Doporučení: Před zadávacím řízením provést revizi projektové dokumentace a výkazu výměr ve stavebním rozpočtu.

21 Nedodržení zásady transparentnosti
Uvedení v zadávací dokumentaci požadavků nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb apod., ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Zadavatelé často neoprávněně užívají výjimku dle § 44 odst. 11 ZVZ, ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky a požadavkem na vymezení předmětu VZ v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Do výkazu výměr pak umísťují odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, ochranné známky atd., to může následně vést v průběhu realizace i k nemožnosti dodat toto specifické zboží či dodávku.

22 Nedodržení zásady transparentnosti
Samotné uvedení klauzule, ve které zadavatel prohlašuje, že umožní pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nemusí být dostačující, a pokud požadavky zadavatele na specifické označení výrobků apod. nejsou odůvodněny specifickým předmětem veřejné zakázky, jedná se vždy o pochybení. Doporučení: Zadavatel by měl vždy užít maximální snahy popsat předmět VZ za použití obecného popisu. Nedodržení této snahy pak může vést k porušení zásady zákazu diskriminace.

23 Nedodržení zásady transparentnosti
Špatně zpracovaná zadávací dokumentace, dle které není možné obdržet porovnatelné nabídky V zadávací dokumentaci není vymezen předmět VZ v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek nebo není stanoven požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny. Kvalita zpracování zadávací dokumentace odráží skutečnost, že na jejím základě dodavatelé mají podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií. Finanční oprava ve výši 25 % (lze snížit dle závažnosti na 10% a 5%) částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

24 Nedodržení zásady transparentnosti
Doporučení: Zadávací dokumentace musí obsahovat: požadavky a technické podmínky, které vymezují předmět VZ v takových podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky, úplný a správný, jasný a srozumitelný, určitý a dostatečně podrobný popis předmětu VZ.

25 Nedodržení zásady zákazu diskriminace
Diskriminačně zvolená kvalifikační kritéria vysoký požadovaný obrat oproti předpokládané hodnotě VZ, vysoká požadovaná hodnota referenčních zakázek ve vztahu k předpokládané hodnotě zakázky, neodpovídající minimální úroveň vymezených ukazatelů finanční analýzy, stanovena kritéria, které mohou splnit jen někteří z dodavatelů atd. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů nepřípustně omezuje okruh potenciálních dodavatelů a vede k jejich diskriminaci tím, že jim zadavatel znemožní zúčastnit se příslušného zadávacího řízení. Finanční oprava ve výši 25 % (lze snížit dle závažnosti na 10% a 5%) částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

26 Nepřípustné dělení předmětu VZ
Rozdělení předmětu VZ za účelem, aby se zadavatel vyhnul složitějšímu typu zadávacího řízení K uvedenému pochybení dochází v případě, kdy jeho prostřednictvím dojde k umělému rozdělení předmětu VZ, v jehož důsledku nastane snížení předpokládané hodnoty VZ pod finanční limity stanovené v ZVZ. Při posouzení, zda došlo k nepřípustnému dělení předmětu veřejných zakázek, se přihlíží k věcným, časovým a místním (geografickým) souvislostem a případně též ke skutečnosti, že předmět plnění VZ je tvořen jedním souvislým funkčním celkem. Finanční oprava ve výši 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

27 Nedodržení zásady transparentnosti
Zadavatel nedostatečně specifikuje a podrobně nepopíše způsob a metodu hodnocení nabídek z hlediska jednotlivých hodnotících kritérií, popřípadě nedostatečné odůvodní výběr nabídky provedený na základě subjektivního hodnotícího kritéria Zadavatel má povinnost popsat v zadávací dokumentaci způsob hodnocení nabídek natolik přesně a srozumitelně, aby si uchazeči mohli vytvořit jasnou představu o tom, jakým způsobem budou jejich nabídky hodnoceny. Vymezení dílčích hodnotících kritérií musí umožnit jednoznačné a přezkoumatelné hodnocení nabídek a současně musí splnit podmínky zásady transparentnosti. Finanční oprava ve výši 25 % (lze snížit dle závažnosti na 10% a 5%) částky dotace použité na financování předmětné zakázky

28 Nedodržení zásady transparentnosti
Doporučení: Hodnocení nabídek musí být zadavatelem zpracováno dostatečně transparentně, musí být průhledné a průkazné. Z hlediska přezkoumatelnosti postupu hodnotící komise, resp. zadavatele je základním dokumentem zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Tento dokument pak slouží nejen zadavateli, aby mohl přezkoumat postup hodnotící komise, ale také uchazečům, pro které je základním zdrojem informací o celém procesu posuzování a hodnocení nabídek… Zvýšenou pozornost je nezbytné věnovat údajům o hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících kritérií, která nejsou matematicky vyjádřitelná (tzv. kvalitativní nebo subjektivní hodnotící kritéria) a popisu hodnocení jednotlivých nabídek, včetně náležitého odůvodnění.

29 Porušení podmínek způsobilosti výdajů
Přidělení zakázky bez výběrového řízení K přidělení zakázky bez výběrového řízení dochází nejčastěji v souvislosti s tzv. změnou technologie/materiálu, která představuje specifickou změnu projektu bez vlivu na projekt samotný, jeho cíle, aktivity, účel, indikátory nebo výstupy. Nezbytnou podmínkou způsobilosti změny technologie/materiálu je provedení nového výběrového řízení, jehož předmětem je změna technologie/materiálu, která již byla v rámci původní zakázky soutěžena. (předpoklad splnění ohlašovací povinnosti vůči poskytovateli dotace) Tuto zakázku nelze zadat v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud nejsou výslovně naplněny podmínky použití takového zadání dle § 23 ZVZ (potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, kterou je třeba i doložit).

30 Porušení podmínek způsobilosti výdajů
V případě, že při zadání hlavní zakázky byl dodržen ZVZ, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či nikoliv), při nedodržení ZVZ, zejména ustanovení § 23 o použití JŘBU z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby je finanční oprava stanovena ve výši 100 % (vychází z řádku č. 3 COCOF). V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení ZVZ nepřekročí prahové hodnoty stanovené ZVZ ani 20 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši finanční opravy snížit na 25 % (počítáno z hodnoty víceprací JŘBU).

31 Nepřípustné změny smluvních ujednání
Zadavatel uzavře dodatek ke smlouvě, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení vedeného dle ZVZ, přičemž tato změna smlouvy je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávaní VZ nebo jej obchází Jde o nepřípustné změny vysoutěžené smlouvy, u nichž nelze vyloučit, že by jiní dodavatelé mohli za změněných podmínek nabídnout lepší podmínky než stávající dodavatel, případně, že by (potencionálně lepší) mohlo nabídku v důsledku změněných podmínek podat více dodavatelů. Jde o změny smluvních ujednání, které byly hodnotícími kritérii pro zadání VZ (např. nabídková cena, lhůta plnění atd.). Může se jednat o nepřípustnou změnu i v tom případě, pokud by zmenšení předmětu VZ mohlo ovlivnit okruh (počet) uchazečů o VZ.

32 Nepřípustné změny smluvních ujednání
Může se jednat o nepřípustnou změnu i v tom případě, pokud by zmenšení předmětu VZ mohlo ovlivnit okruh (počet) uchazečů o VZ. Při zadání zakázky byla dodržena pravidla pro VZ, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky (týká se i případů, kdy se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije k provedení dalších prací) - finanční oprava je částka, která představuje snížení hmotného předmětu + 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu zakázky.

33 Případové studie – příklady nesrovnalostí (ostatní)
výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních postihů obecně popsán v části III. Tabulky finančních oprav (Ex. MP č. 58), Sazby finančních oprav/promíjení odvodů v ostatních případech pro oblasti: Účetnictví Projekt a jeho změny Nakládání s majetkem Archivace Formální nedostatky Ostatní

34 Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
Zjištění: Při fyzickém ověřování na místě realizace projektu byly identifikovány nedostatky skutečného stavu realizace projektu ve vztahu k vykázaným a fakturovaným způsobilým výdajům projektu. zboží/služba/dodávka je v jiném rozsahu, zboží/služba/dodávka není realizována vůbec, je dodán jiný typ zboží/výrobku. Dopad: Finanční oprava ve výši 100 % dotace, ke které se dané porušení váže (nelze využít institutu prominutí odvodu).

35 Nesprávné prokazování způsobilých výdajů
Zjištění: Nedostatečné plnění povinností ze strany technického dozoru investora, administrátora projektu nebo administrátora veřejných zakázek, které má za následek krácení dotace – viz předchozí zjištění. Dopad: Vyčíslení odvodu z celkové částky proplaceného způsobilého výdaje za práce spojené s realizací stavby a s výkonem TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky. Procento, o které budou kráceny výdaje na TDI, resp. administraci projektu nebo zakázky je shodné s mírou korekce, o kterou byly kráceny způsobilé výdaje, ke kterým se dané porušení vázalo v důsledku nedostatečného provádění těchto činností. ,

36 Pochybení při nakládání s majetkem
Zjištění: Příjemce uzavřel Smlouvu o užívání nebytových prostor. Předmětem smlouvy je poskytování užívání nebytových prostor - učebna 24m2, přístupová chodba a sociální zařízení pro muže a ženy. Cena za hodinu užívání je 150,- Kč. Příjemce uzavřel smlouvu o pronájmu majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace. Dopad: Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou o poskytnutí dotace (příjemce napraví) - finanční oprava ve výši 0,05 % dotace.

37 Pochybení při nakládání s majetkem
Zjištění: Příjemce pronajal místo o rozměru cca 2m2 na umístění 2 prodejních nápojových automatů v místě realizace projektu a uzavřel Smlouvu o umístění a spolupráci při provozování prodejních automatů. Příjemce uzavřel smlouvu o pronájmu majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace. Dopad: Pronajmutí majetku pořízeného, byť i jen částečně z dotace, v rozporu se Smlouvou o poskytnutí dotace (příjemce napraví) - finanční oprava ve výši 0,05 % dotace. Bez zjednání nápravy finanční oprava ve výši 100 % dotace.

38 Neposkytnutí dostatečné součinnosti
Zjištění: Na základě výzvy k součinnosti dojde k nedoložení požadovaných dokladů ve lhůtách, ani po dodatečném vyzvání k doložení (opakované neposkytnutí součinnosti druhé a více). Dopad: Finanční oprava ve výši 0,5 % dotace.

39 Nedodržení povinné publicity
Zjištění nedodržení pravidel publicity – pamětní deska: obsahuje nesprávné odkazy/informace (nesprávné uvedení názvu/etapy projektu, chybný odkaz na stránky EU apod.); příjemce neprovádí kontrolu umístěné pamětní desky – jedná se zejména o úseky silnic, cyklostezky apod. - dochází k poškození či odcizení. Publicitu je povinen příjemce dodržet i v době udržitelnosti projektu. Dopad: Nedodržení povinné publicity dle nařízení Evropské komise č. 1828/2006 i pravidel ROP SZ – částečné 0,05 %/ úplně 100%, způsobilých výdajů na publicitu, ke kterým se dané porušení váže. (Uplatní se až v případě, že nebude napraveno nebo stav nelze žádným způsobem napravit).

40 Prostor pro vaše dotazy
Závěr Prostor pro vaše dotazy

41 Děkuji za pozornost Závěr Ing. Monika Žubretovská
vedoucí oddělení nesrovnalostí Tel

42


Stáhnout ppt "NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce 9/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google