Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a finanční."— Transkript prezentace:

1 Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a finanční kontroly Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2 Proč Finanční úřad kontroluje veřejné zakázky?
Porušení rozpočtové kázně spočívající v nesprávně provedeném výběrovém řízení Co je to porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel? Jaké druhy pochybení v zadávání veřejných zakázek nejčastěji zjišťuje FÚ Vyměření odvodu a penále, opravné prostředky Jaké používá FÚ procesní postupy při vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně? Jaké jsou možnosti obrany proti vyměření odvodu?

3 Finanční úřad a kontrola veřejných zakázek
Porušení pravidel při výběru dodavatelů může znamenat současně porušení rozpočtové kázně Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) §3 písm e) Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně je zákonem svěřena územním finančním orgánům: Finanční úřad – oddělení dotací a finanční kontroly Odvolací finanční ředitelství Generální finanční ředitelství

4 Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně
Procesní předpis: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně spadá pod pojem „daň“ podle daňového řádu FÚ stanoví výši odvodu a penále v rámci daňového řízení Daňová kontrola Daňové řízení bez kontroly Porušitel rozpočtové kázně má postavení daňového subjektu

5 Podněty poskytovatelů k zahájení řízení – jihomoravský kraj

6 Pochybení při výběrovém řízení v rámci kontrolní činnosti – jihomoravský kraj 2013

7

8 Vztah k rozhodování ÚOHS
Dohled nad dodržováním povinností zadavatelů je dle zákona o veřejných zakázkách svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (§112 odst. 1) Rozhoduje o uložení předběžných a nápravných opatření V době po uzavření smlouvy ukládá sankce za spáchání správního deliktu Do skutkové podstaty správního deliktu spadají pouze nejzávažnější porušení zákona o veřejných zakázkách

9 Porušení rozpočtové kázně
Správní delikt podle ZVZ

10 Porušení rozpočtové kázně je vymezeno jako porušení povinnosti dané právním předpisem (§44 odst. 1 rozpočtových pravidel) V oblasti zadávání veřejných zakázek lze PRK konstatovat při porušení prakticky jakékoliv povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách Zdánlivý nesoulad mezi rozhodováním ÚOHS a FÚ při kontrole totožné veřejné zakázky

11 Porušení rozpočtové kázně spočívající v nesprávně provedeném výběrovém řízení

12 Kompetence FÚ FÚ v rámci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně posuzuje splnění povinností při zadávání VZ pouze u účelově určených peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, Prostředků poskytnutých ze Státních finančních aktiv, Státního fondu, Národního fondu

13 Povinnosti při zadávání veřejných zakázek jsou příjemci účelově určených prostředků stanoveny
zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejný zadavatel podle §2 odst. 2 V podmínkách rozhodnutí, dohody nebo smlouvy o poskytnutí dotace V případech, kdy se na subjekt nebo danou veřejnou zakázku zákon nevztahuje (výjimky z postupu podle ZVZ uvedené v §18 zákona)

14 Porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností pro zadávání veřejných zakázek
Výdej poskytnutých prostředků dodavateli, který nebyl vybrán v souladu se ZVZ Skutková podstata neoprávněného použití dle §3 písm. e) rozpočtových pravidel Porušení rozpočtové kázně podle ust. § 44 odst. 1 písm. a), b) nebo j).

15 Nejčastěji zjištěná pochybení
Zadavatelem stanovené parametry výběrového řízení (limitní cena, rozsah a druh prací) nepromítnuté do smlouvy s vybraným realizátorem akce, resp. v průběhu realizace akce změněny nastavení diskriminačních kvalifikačních parametrů výběrového řízení (min. počet realizovaných akcí) označení konkrétního výrobku v zadávací dokumentaci - nejčastěji problém při nákupu IT techniky (taktovací frekvence)

16 Nejčastěji zjištěná pochybení
Smluvní pokuta jako hodnotící kritérium - od novely zákona o VZ, t.j. od , nelze smluvní pokutu jako hodnotící kritérium použít Nevyloučení uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady resp. obsah nabídky Neoslovení zákonem nebo podmínkami požadovaného počtu zájemců o zakázku-na základě průzkumu trhu a získaných informacích o tom, že oslovený je schopen zakázku realizovat

17 Vyměření odvodu a penále, opravné prostředky

18 Odvod za porušení rozpočtové kázně
Odvod za porušení rozpočtové kázně vyměří správce daně v částce, v jaké byla porušena rozpočtové kázeň Výdej poskytnutých prostředků učiněný dodavateli na základě chybně provedeného výběrového řízení = částka porušení rozpočtové kázně Poskytovatel může vyčlenit v rozhodnutí o poskytnutí dotace některé podmínky jako méně závažné, potom je vyměřena částka stanovená poskytovatelem Pokyn Evropské komise COCOF 07/0037/03 ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky – odpovídající sankce musí být zapracovány do rozhodnutí Penále

19 Postup poskytovatele podle §14e
Podle § 14e rozpočtových pravidel má poskytovatel možnost nevyplatit část dotace Postačí „domněnka“ poskytovatele, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU V kterékoliv fázi projektu, pokud existuje část prostředků, které poskytovatel dosud nevyplatil Poskytovatel oznámí tento svůj postup FÚ FÚ již v rozsahu opatření poskytovatele nebude kontrolovat postup příjemce při zadávání VZ

20 Opravné prostředky, prominutí
Daňový subjekt může uplatňovat svá práva v průběhu celého daňového řízení V průběhu daňové kontroly Řízení bez kontroly Řádné opravné prostředky Odvolání Mimořádné, dozorčí opravné prostředky Obnova řízení Přezkoumání rozhodnutí Správní soudnictví Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu Lhůta dva měsíce od doručení rozhodnutí

21 Prominutí odvodu a penále
Rozhoduje Generální finanční ředitelství podle §44a odst. 10 a 11 rozpočtových pravidel Pokyn GFŘ – D- 15 Lhůta pro podání žádosti 1 rok ode dne nabytí právní moci platebního výměru Stavění lhůty: obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí, správní žaloba

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google