Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Centrum podpory inovací

2 Obsah Řídící dokumenty Příručka pro příjemce Omezení dodavatelů
Principy zadávacího řízení Základní vymezení postupů Rozdělení zakázek dle předmětu Předmět zakázky Předpokládaná hodnota Finanční limity Obsahové náležitosti výzvy Hodnotící kritéria Průběh zadávacího řízení

3 Řídící dokumenty Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4 Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PŘI POŘIZOVÁNÍ DODÁVEK, SLUŽEB ČI STAVEBNÍCH PRACÍ Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ PODPORY OP VK Příjemci, kteří při realizaci projektu pořizují výše uvedené dodávky, jsou povinni při výběru dodavatelů respektovat tyto závazné Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK. Pokud nebudou tyto postupy dodrženy, dojde k porušení rozpočtové kázně a bude se dále postupovat dle specifikace v právním aktu.

5 Dodavatelem (dodávek, služeb a stavebních prací) v rámci projektu nemůže být:
fyzická osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem a výdaje na ni jsou financovány z rozpočtu projektu. právnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, člen statutárního orgánu nebo společník/akcionář má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou financovány z rozpočtu projektu.

6 Principy zadávacího řízení
Volný pohyb zboží Volný pohyb služeb Právo usazování Rovné zacházení Zákaz diskriminace Transparentnost Proporcionalita Vzájemné uznávání osvědčení

7 Základní vymezení postupů
Veřejný zadavatel – dle zákona a metodiky (veřejné zakázky malého rozsahu – ust. § 26 odst. 5 zákona – zahájení zadávacího řízení přísnějším postupem) Dotovaný zadavatel – dle zákona a metodiky Sektorový zadavatel – dle zákona a metodiky Ostatní zadavatelé – dle metodiky

8 Rozdělení zakázek dle předmětu
Dodávka = pořízení jakéhokoli zboží (IT, AV, SW) Stavební práce = rekonstrukce, oprava, výstavba apod. Služba = vše co není dodávka ani stavební práce Smíšené zakázky = dle převažující části (princip těžiště)

9 Stanovení předmětu zakázky
všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, přičemž související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo všechna plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.

10 Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků Prolomení zákazu: nemožnost dostatečného popisu u stavebních prací, pokud nedojde k omezení hospodářské soutěže kompatibilita

11 Stanovení předpokládané hodnoty
Nesmí dojít k dělení předmětu zakázky na menší formálně samostatné zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy. Při určení ceny zakázky je tedy nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány „nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat. Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné.

12 Finanční limity do 200.000,-- Kč = zadání přímo, objednávkou
,-- Kč – ,-- Kč = výzva 3 dodavatelům a zveřejnění ,-- Kč a výše = veřejný zadavatele x dotovaný zadavatele x ostatní zadavatelé

13 Obsahové náležitosti výzvy – rozhodné body
Předmět zakázka – jednoznačný popis (Není ve výzvě = není v nabídce = není požadováno) Kvalifikační předpoklady – jednoznačně definovány, přiměřené (dodavatel nesmí být v seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek) Místo dodání, termín dodání – přiměřený předmětu zakázky Místo a čas podání nabídky – jednoznačně určeno vč. přesného času V případě, že se jedná o zadávací řízení dle zákona, není povinnou náležitostí výzvy oznámení, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona.

14 Hodnotící kritéria V rámci zadávacích podmínek není přípustné používat taková hodnotící kritéria, která se přímo k předmětu veřejné zakázky nevztahují a nepřispívají ekonomické výhodnosti nabídky. Způsob hodnocení musí být uveden v zadávacích podmínkách.

15 Průběh zadávacího řízení
Zahájení (zveřejnění, odeslání) Poskytování zadávací dokumentace (výzvy) Dotazy k zadávacímu řízení Dodatečné informace – mění-li podstatným způsobem původní podmínky, nutno prodloužit přiměřeně lhůtu pro podání nabídek. Příjem nabídek a hodnocení Rozhodnutí o výběru


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google