Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – Výzva č. 51 Veřejné zakázky v oblasti ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – Výzva č. 51 Veřejné zakázky v oblasti ICT."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – Výzva č. 51 Veřejné zakázky v oblasti ICT

2 Směrnice ES (2004/18/ES) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhlášky, nařízení vlády Příručka pro příjemce verze 8 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona Právní předpisy dopadající na zadávání veřejných zakázek v OP VK

3 Za správný postup při zadání veřejné zakázky je poskytovateli dotace vždy odpovědný příjemce Zadavatelem může být příjemce i partner s finančním příspěvkem Partner s finančním příspěvkem zajistí pořízení potřebných mobilních (dotykových) zařízení Vztah příjemce a partnera při zadávání zakázek

4 Příjemce je povinen realizovat VŘ v případě zakázek s předpokládanou hodnotou od 200 tis. Kč bez DPH – viz PpP ver. 8 Partner je povinen realizovat VŘ v případě zakázek s předpokládanou hodnotou od 100 tis. Kč bez DPH – viz Metodický výklad Výzvy č. 51 Vztah příjemce a partnera při zadávání zakázek

5 Využití předpokládané hodnoty Stanovení režimu průběhu výběrového/zadávacího řízení Principy stanovení předpokládané hodnoty Průzkum trhu, odhad na základě zkušeností, apod. Zadavatel je povinen poskytovateli podpory na vyžádání prokázat způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky Předpokládaná vs. Maximální hodnota Překročení předpokládané hodnoty zakázky nevede k vyřazení nabídky Stanovení předpokládané hodnoty zakázky jakožto maximálně nejvýše přípustné je nutné uvést v zadávacích podmínkách Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

6 předpokládaná hodnota nepřekročí: 2mil. Kč bez DPH – VZ na dodávky / služby 6mil. Kč bez DPH – VZ na stavební práce nespadají pod působnost Zákona s výjimkou §6 a §147a ZVZ §6 ZVZ – hlavní zásady při zadávání veřejných zakázek Transparentnost Rovné zacházení Zákaz diskriminace Zakázky malého rozsahu

7 Zadavatel stanoví předmět zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla: -všechna obdobná a spolu související plnění, které zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období -všechna plnění, jejichž předměty tvoří jeden funkční celek Věcná, místní a časová souvislost Problémy při stanovení předmětu zakázky -Oblast ICT - Hardware, Software, apod. Stanovení předmětu zakázky

8 pravidla pro správné stanovení předmětu VZ Technická specifikace Technické podmínky musí být stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšleného zadavatelem Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže Stanovení předmětu zakázky u VZ na ICT

9 pravidla pro správné stanovení předmětu VZ Není-li to odůvodněno předmětem zakázky nesmí zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, ochranné známky, apod., pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Zadavatel musí být vždy schopen objektivně zdůvodnit případné uvedení odkazů na obchodní názvy, apod. v rámci zadávacích podmínek Stanovení předmětu zakázky u VZ na ICT

10 pravidla pro správné stanovení předmětu VZ Odkaz na obchodní názvy, apod. lze výjimečně připustit : pokud by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky. pokud by poptávané plnění bylo nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení provozu by zadavateli působilo mimořádné obtíže Např. Microsoft Windows a Microsoft Office Zadavatel ve výše uvedených případech musí vždy výslovně umožnit i jiné kvalitativně obdobné plnění Stanovení předmětu zakázky u VZ na ICT

11 pravidla pro správné stanovení předmětu VZ Doporučujeme specifikovat požadavek na výkon procesoru pomocí některého ze standardně používaných benchmarků Sice je stanovení minimálního benchmarkového skóre obecně považováno za „nejvhodnější“ ukazatel výkonnosti procesoru, ale jeho využití však záleží na každém zadavateli Pozor: Benchmarkové skóre je v čase proměnlivé Může způsobit problémy při posuzování nabídek Stanovení předmětu zakázky u VZ na ICT

12 Za správné zadání veřejné zakázky je odpovědný zadavatel, a to v jakékoliv fázi veřejné zakázky či výběrového řízení Newsletter OP VK - nejčastější chyby zadavatelů při zadávání veřejných zakázek Vychází z výsledků Auditu EK, Auditního orgánu, kontrol na místě, příp. administrativních kontrol Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK

13 uvedení obchodních názvů v rámci technické specifikace (ICT technologie) odkaz na obchodní názvy, apod. - např. Intel V případě odkazu na specifického výrobce nebo specifický výrobek může se jednat o zjevnou diskriminaci nelze uvádět jako příklad či vzor I když zadavatel umožní použití jiného řešení, tak není jiný výrobek v zadávacích podmínkách jmenován a jeho výrobce je tím diskriminován, resp. je poskytnuta neodůvodněná výhoda dodavatelům výrobku výslovně uvedeného Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK

14 uvedení požadavku na počet jader či taktovací frekvenci procesoru v zadávací dokumentaci Nejedná se o objektivní ukazatel výkonnosti procesoru Frekvence nebo počet jader nejsou jedinými parametry procesoru Např. dva procesory o stejné frekvenci mohou mít a standardně i mají rozdílný výkon, procesor s nižší taktovací frekvencí může být výkonnější než procesor s vyšší taktovací frekvencí Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK

15 nejednoznačně stanovená hodnotící kritéria, např. kvalita, bez popisu způsobu hodnocení nepřiměřené kvalifikační předpoklady – zejm. technické kvalifikační předpoklady hodnocení neproběhlo dle kritérií stanovených ve výzvě netransparentní hodnocení nabídek nesprávné vyloučení či nevyloučení nabídek zápis z hodnocení nabídek neobsahuje všechny náležitosti, zejména důvod vyloučení nabídky a způsob hodnocení nabídek Další časté chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK Další časté chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK

16 Děkuji za pozornost Bc. Petr Vrkoslav


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – Výzva č. 51 Veřejné zakázky v oblasti ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google