Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Pojmy a základní terminologie Postupy a procesy (kontroly a audity)
OBSAH PREZENTACE Metodické dokumenty Pojmy a základní terminologie Postupy a procesy (kontroly a audity) Prominutí, posečkání, odvolání Odvody a snížené odvody

3 Metodické dokumenty Současný stav: - pro smlouvy uzavřené do platí „Metodika promíjení odvodů a nebo penále za PRK v OPPA a OPPK“ - pro smlouvy uzavřené po platí „Přehled snížených odvodů“ K dispozici: dokumenty / projektová příručka Rozdílný postup vyplývá z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ust. § 22: - původně odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídal neoprávněně čerpaným prostředkům - nově odvod odpovídá poskytnutým prostředkům, příp. lze stanovit snížený odvod, pokud je tato možnost zakotvena ve smlouvě 3 3

4 V přípravě: jeden metodický dokument pro všechny příjemce
Metodické dokumenty V přípravě: jeden metodický dokument pro všechny příjemce Projektová příručka, příloha U – Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně postupy zpracovány na základě požadavku EK, MF ČR, MMR a platných zákonů a předpisů postupy konzultován s právníky MF ČR postupy v současné době předloženy RHMP ke schválení postupy budou k dispozici na webových stránkách OPPK v sekci dokumenty

5 Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně:
Metodické dokumenty Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně: Obecný rámec Definice porušení rozpočtové kázně Postup při porušení rozpočtové kázně Prominutí nebo částečné prominutí odvodu/penále Posečkání odvodu/penále Rozložení splátek Odvolání Přílohy (3 přílohy)

6 Pojmy a základní terminologie
Porušení rozpočtové kázně – každé neoprávněné použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, předpisem EU nebo smlouvou nebo zadržení peněžních prostředků a neprokáže-li se jejich použití. Odvod (finanční oprava, korekce) – vrácení finančních prostředků dotčených PRK Penále (sankce, pokuta) – kromě odvodu povinnost uhradit penále Úrok z prodlení – část penále, pokud došlo k úhradě odvodu po době splatnosti, kterou nelze nikdy prominout

7 Postupy a procesy Kontroly, audity
Zápis/protokol z kontroly (administrativní kontrola, veřejnosprávní kontrola, audit) Seznámení se zápisem/protokolem Možnost podat námitky (vysvětlení) ve stanovené lhůtě Rozhodnutí o vyhovění/částečném vyhovění/nevyhovění námitkám Platební výměr na odvod (snížený odvod) Žádost o prominutí/částečné prominutí odvodu (úhrada nebo žádost o posečkání) Platební výměr na penále (prominutí, posečkání/úhrada) Usnesení o schválení / neschválení žádosti o prominutí

8 Žádost o prominutí/částečné prominutí:
Procesy a postupy Platební výměr je vystaven ve smyslu ust. § 22 odst. 2 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., V poučení je uvedeno, že se lze na základě § 22 odst. 12 požádat o prominutí/částečné prominutí odvodu/penále na základě důvodných hodných zvláštního zřetele Žádost o prominutí/částečné prominutí: Identifikace žadatele, odkaz na výše uvedený zákon, Odkaz na č. platebního výměru a částku, datum doručení, Zdůvodnění Datum podání do 30 dnů ode dne doručení PV adresátovi PV

9 Žádost o posečkání úhrady odvodu/penále: Identifikace žadatele
Procesy a postupy Žádost o posečkání úhrady odvodu/penále: Identifikace žadatele žádost musí být sepsána ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 písm. e) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a s odkazem na podanou žádost na prominutí Odkaz na číslo PV, výši částku a datum doručení PV, Zdůvodnění Žádost musí být podána do 30 dnů od dne doručení PV adresátoví PV !! Za obě žádosti může být vybírán správní poplatek, a v případě posečkání také úrok z posečkané částky

10 Procesy a postupy Rozložení splátek: musí být podána žádost, o žádosti rozhoduje Odbor daní poplatků a cen. V současné době bude povolováno rozložení splátek na dobu cca 6 měsíců. Odvolání: proti PV se lze odvolat (nikoliv však jen proti odůvodnění), o odvolání může samostatně rozhodnout MHMP nebo odvolání předá MF ČR podle daňového řádu.

11 Odvody a snížené odvody
taxativní výčet přípustných důvodů pro promíjení stanovený MF ČR seznam typů pochybení a k nim stanovený odvod/snížený odvod seznam je možné doplňovat, pokud lze pochybení zahrnout do taxativního výčtu - pro smlouvy uzavřené do platí odvody pro smlouvy uzavřené po platí snížené odvody pro obě skupiny platí stejný přístup (rovný, transparentní a nediskriminační) seznam pochybení, u nichž nelze prominout penále

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST jana. hrncirova. konstantinova@praha. eu iva
DĚKUJEME ZA POZORNOST ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google