Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkoly ochrany obyvatelstva, vč. zaměstnanců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkoly ochrany obyvatelstva, vč. zaměstnanců"— Transkript prezentace:

1 Úkoly ochrany obyvatelstva, vč. zaměstnanců

2 Definice Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů ČR základní povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.

3 Ochrana obyvatelstva Organizuje se na těchto základních principech (jsou zohledněny v koncepci): starost o ochranu obyvatel náleží státu, ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo, a to ministerstvo vnitra, odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí, opatření, připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a zmírnění dopadů krizových situací v míru, budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu,

4 Ochrana obyvatelstva konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich kompetencí, profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami, široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva.

5 V roce 2002 byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.
Zapracovat opatření ochrany obyvatelstva do havarijních plánů. Zapracovat opatření ochrany obyvatelstva a další opatření související s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí při krizových situacích do typových plánů. Zapracovat do „Souboru opatření při přechodu státu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu při řešení vojenských krizových situací“ opatření k ochraně obyvatelstva, v souladu s metodikou zpracování plánů obrany.

6 V roce 2002 byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.
Stanovit zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události. Zahájit materiální vybavení a přípravu složek IZS, vč. zařízení civilní ochrany, k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. Zabezpečit odsun materiálu CO od organizačních složek státu, státních organizací, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob.

7 V roce 2002 byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.
Zapojit se do vzdělávacích programů k přípravě složek IZS pro řešení teroristických útoků, zvláště s použitím zbraní hromadného ničení, v rámci Evropské unie (EU). Zapojit se do systematické výměny informací o vážných nehodách a hrozbách teroristických útoků v rámci EU. Na základě analýzy potřeb smluvně zabezpečit nezbytné dodávky prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva, popř. surovin a materiálu pro jejich výrobu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

8 Výhled do roku 2015 Kontrola funkčnosti materiálu CO, jeho vytřídění a ekologická likvidace nefunkčního materiálu. Obměna elektrických rotačních sirén za sirény elektronické. Vytvořit zásoby pro nouzové přežití a stanovit postupy pro jejich distribuci fyzickým osobám v postižených oblastech.

9 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany
Plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech včetně válečného. Organizuje IZS a podílí se na havarijním a krizovém plánování. Zabezpečuje a koordinuje organizační a technická opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, především varování, ukrytí, evakuaci a nouzové přežití.

10 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
A) občan Bezprostřední pomoc občanovi při jeho ochraně poskytne obec, zaměstnavatel a složky IZS. Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a zaměstnavatelé budou poskytovat informace o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí. Občan bude připravován na přijímaná opatření v rámci organizované přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Obdržené informace, získané znalosti a dovednosti umožní občanovi chránit svoji osobu i poskytovat pomoc svým bližním.

11 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
B) obec Obec při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích. Orgány obce by měly bezprostředně zajišťovat úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu k obyvatelstvu na území obce, tzn. informovat o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí a organizovat pomoc postiženému obyvatelstvu.

12 B) Obec Obecní úřad zabezpečuje úkoly stanovené havarijním plánem a jako orgán krizového řízení krizovým plánem. Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzového přežití obyvatel obce, zajišťování varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany. Tyto činnosti patří do přenesené působnosti obce, na podporu jejich plnění budou poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu, mohou být poskytovány i státní dotace.

13 B) Obec Zvláštní pozornost je nutné věnovat zdravotnickým a sociálním zařízením, školám, předškolním zařízením a školským zařízením umístěným v obci (obec vykonává zakladatelskou a zřizovatelskou funkci). K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva budou využívány především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Dále mohou být využívána zařízení civilní ochrany, která budou zřizována zejména u obcí, v nichž není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto jednotky a zařízení se budou podílet především na zabezpečení evakuace, nouzového přežití, organizování humanitární pomoci, zjišťování a označování nebezpečných oblastí a provádění dekontaminace.

14 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
C) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (zaměstnavatelé), dále jen „osoby“ Zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu ke svým zaměstnancům, Informují o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí a při organizování pomoci postiženým zaměstnancům, U určených „osob“ budou opatření ochrany obyvatelstva zapracována do plánů krizové připravenosti

15 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
„Osoby“ zařazené do havarijního plánu plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v rozsahu, který je jim stanoven těmito plány, zároveň informují své zaměstnance o hrozících MU a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popř. ukrytí, organizování záchranných prací a organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci, Na podporu plnění těchto úkolů budou poskytovány „osobám“, které jsou zahrnuty v havarijních plánech , náhrady výdajů vynakládaných na tuto oblast dle NV č. 463/2000 Sb..Tyto výdaje budou uplatňovány jako součást výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (§ 24, odst. 2 zák. č. 586/92 Sb.)

16 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
D) Orgány kraje Zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření v oblasti ochrany obyvatelstva ve své územní působnosti, Za orgány kraje plní tyto úkoly hasičské záchranné sbory krajů (zák. č. 239/2000 Sb.), které budou sjednocovat postupy územních správních úřadů s krajskou působností a obcí v oblasti ochrany obyvatelstva, Tato opatření jsou nebo budou zapracována v havarijních plánech, resp. krizových plánech a v poplachových plánech IZS.

17 Úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy
E) Ministerstva a jiné správní úřady (dále jen „ministerstva“) U ministerstev jsou úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva zabezpečovány dle zák. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Pro řešení jednotlivých krizových situací budou opatření ochrany obyvatelstva zapracována do typových plánů.

18 Zvýšení úrovně připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob, vč. školní mládeže Pro vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se aplikují principy stanovené koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. Je kladen důraz na přípravu osob, které mají oprávnění rozhodovat nebo se podílet na rozhodování v oblasti ochrany obyvatelstva nebo vykonávají činnosti v této oblasti jako svou profesi. Zvláštní pozornost je nutné věnovat pracovníkům veřejné správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

19 Zvýšení úrovně připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob, vč. školní mládeže Na základních a středních školách bude i nadále potřebné věnovat pozornost výuce tématiky ochrana člověka při mimořádných událostech (učební dokumenty).

20 Organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva
Linka tísňového volání – číslo 112. Obměna elektrických sirén za elektronické v zónách VHP a na územích ohrožených zvláštními povodněmi. K ukrytí osob budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb a prováděny úpravy proti pronikání nebezpeč. látek. Ochrana dýchacích cest a povrchu těla se provádí improvizovaným způsobem s využitím prostředků dostupných v domácnostech, na pracovištích.

21 Organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva za válečného stavu
K ukrytí obyvatelstva se využijí stálé úkryty, improvizované úkryty (vytipují se a upraví podzemní, suterénní aj. části obytných domů, provozních a výrobních objektů). Pro děti a mládež do 18 let, pro zdravotnická, sociální zařízení budou péčí státu doplněny PIO systémem HOPKS. Obyvatelstvo – samostatný nákup PIO (regulace cen ve specializovaných prodejnách)

22 Materiál civilní ochrany
1. Odsunutí z úložišť organizačních složek státu, státních organizací, obcí, právnických a podnikajících fyz. osob. 2. Vytřídění, přezkoušení, oprava materiálu. 3. Funkční materiál se předá zařízením CO a dalším složkám IZS. 4. Zbývající materiál se nabídne k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu a státním organizacím, u nichž je uložen, případně obcím a právnickým a podnikajícím fyz. osobám.

23 Vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Část první – Postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu Část druhá – způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení (obecní úřad, zaměstnavatel) Část třetí – technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací

24 Vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Část čtvrtá – způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení (přednostně: děti do 15 let, pacienti ve zdravot. zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, včetně doprovodu výše uvedených osob) Část pátá – zásady postupu při poskytování úkrytů, způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva (při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej PIO pro vybrané kategorie osob)

25 Vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Část šestá – požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO (vyplývá z havarijních a krizových plánů) § 21 Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu (v souladu s územním plánem obce se zapracuje doložka civilní ochrany)

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úkoly ochrany obyvatelstva, vč. zaměstnanců"

Podobné prezentace


Reklamy Google