Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva"— Transkript prezentace:

1 vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva
OCHRANA OBYVATELSTVA plk. Ing. Petr ŠIMÁČEK vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje, krajské ředitelství tel.: , mobil: E- mail: Informační stránky:

2 Pracoviště krizového řízení
mjr. Ing. Josef BAMBUCH vedoucí pracoviště krizového řízení HZS Zlínského kraje, Krajské ředitelství tel.: , mobil: E- mail: Další pracovníci: por. Lubomír Navrátil, tel.: por. Jiří Mojžíšek, tel.:

3 Pracoviště ochrany obyvatelstva
npor. Jaroslav Foldyna DiS. vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva HZS Zlínského kraje, Krajské ředitelství tel.: E- mail: Další pracovníci: nprap. Jiří Kořínek, tel.:

4 vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva
Územní odbor Vsetín mjr. Bc. Vojtěch ŠKRHA vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje, ÚO Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí tel.: , mobil: E- mail: Další pracovníci: por. Ing. Milan Černík, tel.: nprap. Bc. Anna Hubová, tel.: (351)

5 vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva
Územní odbor Kroměříž mjr. Jindřich ŘEZÁČ vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje, ÚO Kroměříž tel.: , mobil: E- mail: Další pracovníci: nprap. Jan Štolfa, tel.: por. Ing. Jarmila Holomčíková, tel.:

6 Územní odbor Uherské Hradiště
mjr. Ing. Jaroslav KŘEHÁČEK vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Zlínského kraje, ÚO Uherské Hradiště tel.: , mobil: E- mail: Další pracovníci: por. Ing. Jitka Botková, tel.: nprap. Vladimír Durďák, tel.:

7 Definice ochrany obyvatelstva
Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 (Protokol I) a publikovaného sdělením pod. č. 168/1991 Sb. čl.61 -Civilní ochrana je plnění některých nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití

8 Obsah Dodatkového protokolu
je orientován na ochranu obyvatelstva za válečného stavu a to především na zabezpečení: a) hlásné služby, b) evakuace, c) organizování a poskytování úkrytů, d) zatemňování, e) záchranné práce, f) zdravotnické služby, včetně první pomoci a také náboženská pomoc, g) boje s požáry, h) zjišťování a označování nebezpečných oblastí, i) dekontaminace a podobná ochranná opatření, j) poskytování nouzového ubytování a zásobování, k) okamžité pomoci při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, l) okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení, m) bezodkladné pohřební služby, n) pomoci při ochraně předmětů nezbytných k přežití, o) doplňující činnosti nezbytné ke splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost.

9 DEFINICE OCHRANY OBYVATELSTVA
z hlediska plnění úkolů civilní ochrany v míru Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

10 Základní legislativa Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí předpisy: Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění 527/2002 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění č. 429/2003 Sb.

11 Související legislativa
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

12 Řešení mimořádných událostí ©
Obecní úřad v rámci přenesené působnosti, v souvislosti s řešením mimořádných událostí, především: organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací, zajišťuje ochranu obyvatelstva (zejména varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím), podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce.

13 Koncepce ochrany obyvatelstva ®
OBEC je základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva, - bezprostředně zajišťuje úkoly ochrany obyvatelstva na území obce, - rozhodující úloha při informování o - možných ohroženích a plánovaných opatřeních, - postupu při řešení následků mimořádných událostí, - organizování pomoci postiženému obyvatelstvu, - může zřizovat (využívat) informační a poradenská centra k problematice ochrany obyvatelstva, - podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzovém přežití obyvatel obce,

14 - zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany, - k plnění uvedených úkolů využívá především jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a zařízení civilní ochrany, - nad rámec možností obce - základní složky integrovaného záchranného systému z krajské úrovně, - přípravu určených pracovníků obce organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje - všestrannou pomoc poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, příspěvky ze státního rozpočtu a státní dotace.

15 Jednotky SDH Obcí K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva budou využívány především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Dále mohou být k plnění těchto úkolů využívána zařízení civilní ochrany, která budou zřizována zejména u obcí, v nichž není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto jednotky a zařízení se budou podílet především na zabezpečení evakuace (doprovod a péče o evakuované), zabezpečení nouzového přežití (nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou a stravování), organizování humanitární pomoci, zjišťování a označování nebezpečných oblastí a provádění dekontaminace. Přípravu určených pracovníků obce k řešení úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Realizaci těchto opatření zabezpečují v prvé řadě základní složky integrovaného záchranného systému. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce a základních složek integrovaného záchranného systému, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.

16 Koncepce ochrany obyvatelstva
Varování a poskytování tísňových informací ® Varování musí odpovídat hrozícímu nebezpečí zejména co do jeho účinnosti. Postupuje se zpravidla z připravených podkladů uvedených ve výpisu z havarijního plánu kraje (vnějšího havarijního plánu). Varování a poskytování informací obyvatelstvu se provádí sirénou nebo místním informačním systémem. Varovný signál -VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA Následné informování obyvatelstva Ověřování provozuschopnosti systému ®

17 Koncepce ochrany obyvatelstva
Ukrytí a evakuace obyvatel obce ® Jak ukrytí, tak i vlastní evakuace obyvatelstva musí být přiměřené a odpovídat hrozícímu nebezpečí. Při evakuaci je obecní úřad oprávněn využít všech složek IZS k zajištění vyklizení ohrožených prostorů a to v případě nebezpečí i za použití donucení. Ukrytí nebo evakuace osob se uskutečňuje na základě vzniklé situace okamžitě nebo postupně dle připravených plánů (výpisu z havarijních plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu). K ukrytí a evakuaci poskytovat včasné a přesné informace obyvatelům obce.

18 Koncepce ochrany obyvatelstva
Nouzové přežití obyvatelstva ® Představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na životy a zdraví postiženého obyvatelstva. Jako základ se využívají vytipovaná stacionární zařízení a vhodné budovy – vedou se jejich přehledy (ubytování, zásobování, stravování a další služby - smlouvy)

19 Preventivně výchovná činnost ®
Obec § 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně: “v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost”. Obecní úřad § 15 odst. 4 zákona o IZS: “seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení”. § 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení: “seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení”.

20 Prevence závažných havárií ®
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Zařazování do skupiny A nebo B Příprava opatření pro případný vznik havárie (Vnější havarijní plány)

21 Literatura Každý obecní úřad obdržel od HZS kraje:
1 ks příručky pro obyvatele „Pro případ ohrožení“ 1 ks příručky „Sebeochrana obyvatelstva“ 1 ks Řešení mimořádných událostí a krizových situací Další informace možno získat na internetových stránkách Generálního ředitelství HZS ČR nebo ikona Hasiči, záchranáři

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google