Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV 112.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV 112."— Transkript prezentace:

1 plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS
Program : organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV 112 ) a oddělení KIS předávání informací v případě mimořádných událostí, informační podpora ze strany KOPIS, aktualizace dat, e-PUSA, krizová telefonie - informace .

2 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS
Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí, zabezpečení provozu jednotného systému varování a za krizovou komunikaci. Odbor se vnitřně dělí na oddělení krajské operační a informační středisko (KOPIS) a oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS), jehož součástí je pracovník GIS.

3 mjr. Ing. Eduard Polomík Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vedoucí oddělení KIS + 4 příslušníci Oddělení KIS plní současně i úkoly spojové služby jednotek PO, úkoly v oblasti komunikačních a informačních systémů pro územní odbor v sídle HZS kraje. Oddělení plní zejména následující úkoly : a) zabezpečuje činnost v oblasti linkových a rádiových přenosových prostředků, včetně zařízení systému varování a vyrozumění, b) realizuje výstavbu koncových prvků varování, zabezpečuje jejich revize a údržbu, c) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího pro-gramového vybavení v rámci HZS kraje, d) provozuje informační systémy v oblasti PO, krizového řízení a IZS, e) zajišťuje dohled provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí a prostředků, f) provádí pravidelné kontroly přenosových prostředků a koncových zařízení a zajišťuje jejich údržbu, g) spolupracuje a podílí se na zajištění funkce operačních a informačních středisek HZS kraje, h) vykonává správu GIS u HZS kraje, i) koordinuje spolupráce s orgány státní správy v oblasti GIS, j) zabezpečuje příjem a výdej dat, jejich verifikaci, analýzu, modelování a interpretaci výsledků v systému GIS.

4 mjr. Ing. Vít Rušar Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vedoucí oddělení KOPIS + 1, 28 příslušníků ve směnách Oddělení KOPIS zabezpečuje plnění úkolů v oblasti operačního řízení a zejména následující úkoly : a) zabezpečuje a organizuje samotný výkon služby na KOPIS, b) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací dle požárního poplachového plánu, poplachového plánu IZS, předurčenosti jednotek PO, typových plánů složek IZS a dohod o spolupráci, c) zpracovává a zabezpečuje pravidla součinnosti operačních středisek základních složek a ostatních složek IZS, d) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, org. krizového řízení a územním správním úřadům, e) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech a událostech řešených v rámci PO a IZS, f) spolupracuje s bezpečnostní radou kraje a krizovým štábem kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací, g) shromažďuje, statisticky vyhodnocuje a analyzuje v rámci kraje údaje o požárech, jiných mimořádných událostech, o činnosti jednotek PO a IZS, o závažných haváriích a o vyhlášených krizových stavech a technických zásazích, h) provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.

5 HZS ČR : Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Hasičský záchranný sbor České republiky plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, kterými jsou zejména: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, ve znění zákona č. 320/2002 Sb).

6 HZS ČR kopíruje územní uspořádání ČR ( 14 územních celků = 14 HZS krajů )
CB JI OV OL BO ZL PU HK LI UL KL KV PN PH

7 IZS - integrovaný záchranný systém :
IZS je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, základní složky IZS jsou HZS ČR, ZZS a PČR, IZS je universální systém spolupráce, který vznikl z potřeby společného postupu zdolávání mimořádných událostí různého druhu, systém je prověřován každodenní činností .

8 KOPIS a legislativa : Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou podle § 5 zákona o IZS operační a informační střediska HZS krajů ( v podmínkách Zlínského kraje je to krajské operační a informační středisko se sídlem ve Zlíně dále jen KOPIS ) a operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. (Pozn. Zřizování operačních a informačních středisek HZS ČR se řídí ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.) Vedle úkolů na úseku požární ochrany (podle § 26, odst. 2 písm. j) a k) a § 73 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany) plní úkoly podle § 5 odst. 1 zákona o IZS a podle § 12 a 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Operační a informační střediska IZS také plní úkoly vyplývající z dalších právních předpisů, např. podle zákona o vodách, atomového zákona, zákona o prevenci závažných havárií.

9 Centralizace okresních OPIS na KOPIS :
V roce 2006 byla, na základě celorepublikové koncepce dokončena tzv.centralizace operačního řízení (tj. sloučení činnosti a převzetí všech kompetencí okresních OPIS v rámci operačního řízení) na KOPIS, KOPIS je sdružené dispečerské pracoviště operačního střediska HZS a telefonního centra tísňového volání 112 KOPIS je jediným partnerem pro příjem informace o mimořádné události a nasazení sil a prostředků

10 A jak to vypadá ve skutečnosti na KOPIS ?

11 Linka tísňového volání : 112 a 150 Pevná telefonní linka : 950 670 222
KOPIS, kontakty : Linka tísňového volání : 112 a 150 Pevná telefonní linka : FAX : Volací znak analogové a digitální sítě : PZL 100

12 Operační řízení, všeobecně :
Při řešení mimořádných událostí je nutná spolupráce základních složek IZS, ostatních složek IZS, správních úřadů, havarijních a pohotovostních služeb. Spolupráce je realizovaná na řídící úrovni: strategické : hejtman, primátor, ORP, krizové štáby a HZS ČR ( havarijní plán, krizový plán ) operační : operační střediska nebo dispečinky ( poplachový plán IZS, dohody ) taktické : velitel zásahu na místě zásahu ( typové činnosti )

13 Operační střediska a dispečinky základních složek IZS v Zlínském kraji :

14 KOPIS zabezpečuje obcím :
předání informace o výjezdu organizačních složek obcí ( JSDHO ), prostřednictvím JSVV, telefonu a SMS zpráv ( komerční SMS zpráva informativního charakteru ), vyrozumění a varování obyvatel prostřednictvím JSVV, telefonické informování starostů, případně určené osoby na předem určená místa o vzniklém nebezpečí z důvodu zabezpečení varování, vyrozumění, likvidačních a obnovovacích prací, přeposílání informačních zpráv a výstrah ČHMÚ na předem určená místa, svolání BR, KŠ a PK dle požadavku kompetentních osob a jednacích řádů, informační podporu dle operativní dokumentace IZS .

15 Obec zabezpečuje pro KOPIS :
aktuální seznam členů JSDHO včetně kontaktů, aktuální spojení na starosty včetně určení příjmových míst, kontaktní místo a telefonní číslo pro vyhlášení požárního poplachu, požadavek na aktivaci SMS zpráv v případě výjezdu JSDHO, oznámení nefunkčnosti prvku JSVV, oznámení nedostatků v operativní dokumentaci IZS, oznámení nedostatku v rámci spolupráce na operační úrovni .

16 e-PUSA, nástroj pro aktualizaci kontaktů na starosty a JSDHO

17 e-PUSA

18 e-PUSA

19 e-PUSA

20 e-PUSA

21 Krizová mobilní telefonie :
Informace o ukončení smlouvy naleznete na adrese: Informace o projektu krizové mobilní telefonie:

22 e-mail : stefan.hrtus@zlk.izscr.cz
tel.: mobil : RFSI : web :


Stáhnout ppt "Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV 112."

Podobné prezentace


Reklamy Google