Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HZS ČR organizace a řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HZS ČR organizace a řízení"— Transkript prezentace:

1 HZS ČR organizace a řízení
Hasičský záchranný sbor ČR je zřízen ze zákona č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru a změně některých zákonů.

2 Základním posláním HZS ČR je
Chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Rozsah těchto úkolů je vymezen zejména zákonem č. 239/2000 Sb.

3 Organizační schéma HZS ČR

4 Generální ředitelství HZS ČR Oddělení kontroly SOŠ PO a VOŠ PO Náměstek pro prevenci a plánování Náměstek pro IZS a operační řízení Náměstek pro ekonomiku Kancelář gen. ředitele HZS krajů hl. m. Prahy Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Odbor prevence Odbor pro IZS Odbor finanční Oddělení organizační Odbor ochrany obyvatel Odbor Operačního řízení Odbor provozní a správy majetku Oddělení právní Oddělení personální práce a vzdělávání Odbor plánování Odbor komunikačních Informačních systémů Oddělení styků s veřejností a zahraniční spolupráce Technický ústav PO Institut ochrany obyvatelstva Opravárenský závod Odborná učiliště PO

5 HZS kraje na úseku IZS sjednocuje IZS na úrovni kraje
zpracovává poplachový a havarijní plán kraje zabezpečuje plnění úkolů operačních a informačních středisek IZS zřizuje vzdělávací zařízení a organizuje školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek IZS na vzájemnou součinnost

6 HZS kraje na úseku krizového řízení (z.č. 240/2000 Sb.)
HZS kraje plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a jejich řešením. HZS kraje za účelem přípravy kraje na krizové situace: Organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji Zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman Plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými úřady

7 Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů (zóna hav. plánování zasahuje na uzemí více než jedné obce s rozšířenou působností) je krajský úřad oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu kraje podle zvláštního předpisu.

8 HZS kraje ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje poskytuje obcím z předchozího bodu na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování údajů krizového plánu kraje Seznamuje obce, právnické osoby a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení Koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územně správních úřadů Vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje

9 HZS kraje na úseku CO zabezpečuje varování a vyrozumění
organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování a zásobování humanitární pomocí organizuje hospodaření s prostředky CO sjednocuje postupy okresních úřadů a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO v kraji organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření

10 Organizace jednotek PO V ČR rozeznáváme tyto druhy JPO:
jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků určených k výkonu služby na stanicích HZS kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, kteří zpravidla nevykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří zpravidla nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání

11 Operační hodnotu JPO tvoří:
Každý druh JPO (jednotka požární ochrany) má svou operační hodnotu, která označuje schopnost JPO provádět činnost při zdolávání požárů, záchranných pracích, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech Operační hodnotu JPO tvoří: doba výjezdu po vyhlášení poplachu – časový úsek od vyhlášení poplachu pro určené síly a prostředky požární ochrany po výjezd z místa jejich dislokace územní působnost – optimální vzdálenost pro dojezd JPO k místu zásahu; vyjádřená dobou jízdy v minutách, která vymezuje teritorium jejich standardního působení, tzv. hasební obvod

12 Jednotky požární ochrany
JPO I, JPO II, JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území obce, ve které jsou dislokovány JPO IV, JPO V, JPO VI mají územní působnost omezenou na obec nebo objekt zřizovatele Kategorie jednotky požární ochrany JPO-I JPO-II JPO-III JPO-IV JPO-V JPO-VI Doba výjezdu (min) 2 5 10 Územní působnost (min) 20 není Druh jednotky PO HZS SDH HZSP SDHP

13 Vnitřní organizace HZS
družstvo – velitel + 5 hasičů družstvo o sníženém počtu – velitel + 3 hasiči skupina – vedoucí skupiny + nejméně 1 hasič četa – velitel čety + 2 a více družstev odřad – velitel odřadu, čety, družstva nebo skupiny jedné nebo několika jednotek Základní početní stavy, dislokace jednotek, vybavení požární technikou a věcnými prostředky je voleno tak, aby byla splněna požadovaná doba dojezdu na místo zásahu a plošné pokrytí území okresu. Vybaveni závisí na druhu a hustotě průmyslu a zástavby.

14 Řízení HZS organizační řízení – v době mezi výjezdy k mimořádným událostem operační řízení – v době zásahu jednotek PO na likvidaci mimořádné události

15 Organizační řízení Organizační řízení je prováděno na základě “Organizačního řádu“, který pro jednotlivé kraje schvaluje Generální ředitelství HZS ČR Jedná se o činnost, která slouží pro zabezpečení chodu HZS. V této době je prováděna mimo jiné odborná příprava příslušníků HZS, údržba a opravy techniky, fotbálek, florbal,… Výkon služby hasičů z povolání je v době organizačního řízení organizován tak, aby po dobu 24 hodin byla zajištěna akceschopnost jednotky.

16 Operační řízení Je to činnost JPO prováděná na základě hlášení o mimořádné události. Ke každému druhu mimořádné události jsou přiřazeny síly a prostředky, které jsou pak v závislosti na rozsahu a místě mimořádné události vysílány z jednotlivých stanic. Operační řízení je prováděno na základě “Požárního poplachového plánu.“

17 Ilustrační fotografie

18 Technika HZS

19 a ještě jednou!

20 Použitá literatura skripta Organizace a řízení

21 Autoři 


Stáhnout ppt "HZS ČR organizace a řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google