Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 3.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 3.11.2015."— Transkript prezentace:

1 Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 3.11.2015

2 Obsah metodické porady Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony – se zaměřením na problematiku ustanovení nabývajících účinnosti k 1.10.2015

3 Účinnost novely zákon počítá s tzv. „dělenou účinností“ – tj. konkrétně vymezené části novely nabývají účinnosti odlišně (viz čl. XXVI) zákon č. 204/2015 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem 14. kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení - tj. 1. 10. 2016

4 Účinnost od 1. 10. 2015 ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3, nabývají účinnosti prvním dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení – tj. 1. 10. 2015

5 Nová hmotněprávní ustanovení lze použít jen na přestupky spáchané a řízení o nich zahájená až po nabytí účinnosti zákona (např. § 13 odst. 2, § 19 odst. 3, § 20 odst. 2 a 3, jakož i § 47, § 48 a § 50 a všechna další ustanovení zákona týkajících se evidence přestupků); rozhodování o přestupcích spáchaných do nabytí účinnosti novely zákona, i když řízení o nich bude zahájeno po nabytí účinnosti novely, bude prováděno podle předpisů platných před novelou, včetně ukládaných sankcí ;

6 Nová procesní ustanovení lze použít jen na řízení zahájená po nabytí jejich účinnosti; přitom takto zahájená řízení se týkají nejen přestupků spáchaných po nabytí účinnosti příslušných ustanovení, ale i přestupků spáchaných před nabytím účinnosti těchto procesních ustanovení /např. § 57 odst. 1 a 3, § 72 písm. b), § 76 odst. 1 písm. m) apod./.

7 Sankce a ochranná opatření § 13 odst. 2 - změna výše pokut ukládaných v blokovém a příkazním řízení bloky z 1 000 Kč na 5 000 Kč, příkaz ze 4 000 Kč na 10 000 Kč nový odst. 2 se použije jen na přestupky spáchané po 1.10.2015; sankce za přestupky spáchané před novelou se použijí podle staré právní úpravy, i když řízení o nich bude zahájeno po 1.10.2015.

8 § 17 – omezující opatření zákaz navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce nové znění § 17 se použije vždy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán a kdy bylo řízení zahájeno, rozhodnutí však musí být vydáno po 1.10.2015. (Omezující opatření se ukládá podle účinné právní úpravy bez ohledu na to, kdy byl přestupek spáchán - viz § 7 odst. 3 ZoP)

9 § 19 odst. 3 - zvýšení pokut ukládaných mladistvým horní hranice se zvyšuje z 2 000 Kč na 5 000 Kč v blokovém řízení z 1 000 Kč na 2 500 Kč nový odst. 3 se použije jen na přestupky spáchané po 1.10.2015

10 § 20 odst. 2 a odst. 3 - přerušení prekluzivní lhůty při zahájení řízení a vydání rozhodnutí o vině nová roční promlčecí lhůta počíná běžet dnem zahájení řízení o přestupku (§ 67 a § 68 zákona o přestupcích) a dnem vydání rozhodnutí o vině (§ 71 odst. 2 správního řádu) nutno aplikovat od 1.10.2015 a to pouze na přestupky spáchané po 1.10.2015 (viz Čl. II bod 3.);

11 v případě uložení pokuty v blokovém řízení jde o zvláštní režim, protože řízení o uložení blokové pokuty je ukončeno pravomocně; nová jednoroční lhůta běží z titulu „vydání rozhodnutí o vině“;

12 vydání příkazu o přestupku spáchaném po 1.10.2015 kterým je obviněný uznán vinným a byla mu uložena sankce (pokuta nebo napomenutí) o nová roční prekluzivní lhůta počne běžet dnem doručení příkazu (viz § 20 odst. 2 ZoP po novele); tato nová lhůta běží pro řízení o přestupku (o odporu) o zákon sice výslovně uvádí u příkazu jen případ uložení pokuty, ale i v případě uložení napomenutí počne běžet nová prekluzivní lhůta, protože doručením příkazu o uložení napomenutí (tj. rozhodnutím o vině) je de facto zahájeno řízení o přestupku (výklad MV)

13 v případech, kdy správní orgán po podání odporu proti takovému příkazu v nové jednoroční lhůtě vydá v řízení o přestupku rozhodnutí o vině a o uložení sankce, (s přihlédnutím k § 82 zákona o přestupcích, nebo od uložení sankce upustí dle § 11 odst. 3 zákona o přestupcích), počne vydáním nového rozhodnutí o uznání viny běžet nová prekluzivní lhůta pro potřeby odvolacího řízení

14 pokud po zahájení řízení o přestupku spáchaném po 1.10.2015 bude rozhodnutím dle § 76 odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) zákona o přestupcích, nebo usnesením dle ostatních ustanovení § 76 odst. 1 a odst. 2, které se pouze poznamenává do spisu, zastaveno, nová prekluzivní lhůta neběží; o na případné odvolací řízení proti rozhodnutí o zastavení řízení, včetně možného nového projednání orgánem prvního stupně, poběží nová jednoroční prekluzivní lhůta ode dne zahájení řízení o přestupku (§ 20 odst. 2 po novele);

15 v případě uznání viny rozhodnutím o přestupku spáchaném po 1.10.2015 počne běžet nová jednoroční prekluzivní lhůta pro odvolací řízení  pokud v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně bude zrušeno a řízení o přestupku bude zastaveno nebo bude napadené rozhodnutí změněno, budou mít tato rozhodnutí vždy povahu druhoinstančního rozhodnutí s důsledkem nabytí právní moci rozhodnutí oznámením (doručením) účastníkům řízení; musí tak být vždy nejpozději v nové jednoroční prekluzivní lhůtě pro odvolací řízení ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku

16  bude-li v tomto odvolacím řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně zrušeno jako celek, nebo jen jeho část, a vráceno orgánu prvního stupně k novému projednání /viz § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu/, musí orgán prvního stupně v novém řízení rozhodnout v jednoroční lhůtě běžící od dne vydání jeho původního, nyní zrušeného rozhodnutí o vině, nejdéle však do dvou let ode dne spáchání přestupku

17 o pokud orgán prvního stupně v této lhůtě rozhodne opětovně o vině, počne běžet nová jednoroční lhůta pro případné odvolací řízení, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku o pokud orgán prvního stupně v této lhůtě řízení o přestupku zastaví, nová prekluzivní lhůta neběží (nebylo rozhodnuto o vině) a případné odvolací řízení musí být dokončeno v původní jednoroční lhůtě ode dne vydání rozhodnutí o vině správním orgánem prvního stupně, nejdéle však do dvou let od spáchání přestupku;

18 v případě odložení věci přestupku spáchaném po 1.10.2015 (§ 66 zákona o přestupcích) žádná nová prekluzivní lhůta neběží  v případě zrušení tohoto odložení pro nezákonnost lze řízení ve věci zahájit nejdéle do jednoho roku od spáchání přestupku (§ 20 odst. 1 zákona o přestupcích); poté se postupuje dle výše uvedených variant;

19 Při užití všech předchozích variant pro běh nových prekluzivních lhůt o přestupcích spáchaných po 1.10.2015, nelze překročit lhůtu dvou let od spáchání přestupku (§ 20 odst. 3 zákona o přestupcích) o pokud dojde k přerušení lhůt, tak o této skutečnosti se usnesení o přerušení „běhu lhůt“ nevydává, MV doporučuje v oznámení o zahájení řízení nebo v odůvodnění rozhodnutí o vině uvést, že oznámením o zahájení řízení, nebo vydáním rozhodnutí o vině dochází k přerušení lhůt k projednání přestupku dle § 20 odst. 2 a 3 zákona o přestupcích Přerušení lhůt se vztahuje pouze na přestupky spáchané po 1.10.2015 !!! (Čl. II bod 3.)

20 Společné řízení § 57 odst. 1 …ve stejné oblasti veřejné správy…  slova „více přestupků, které“ se nahrazují slovy „více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy a které“ je příslušný projednávat týž orgán,…  přestupky podle § 46 až § 50 (mimo § 47a) zákona o přestupcích = stejná oblast veřejné správy (ochrana pořádku ve státní správě a územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, která není stanovena jinými zákony) Z hlediska působnosti MV s odkazem na ust. § 89 ZoP

21 § 57 odst. 3 – podmínky pro společné řízení  „ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku“  nové znění § 57 odst. 3 se použije i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 1.10.2015

22 Součinnost § 58 odst. 1 – vložení slov „je-li známa“ o správním orgánům budou oznamovány přestupky podle § 58 odst. 1 i na neznámé pachatele § 58 odst. 3 – „Po provedení nezbytných šetření podle odst. 2 orgán policie“…. o oznámení o přestupcích, které policie „předšetřuje“ – viz § 58 odst. 2 - tj. veřej. pořádek, občan. soužití, majetek..) bude v případech, kdy nezjistí pachatele, odkládat sama a nebude je postupovat správním orgánům !!!

23 Odložení věci § 66 odst. 3 písm. f) nově zní: „Nebyl podán návrh na zahájení řízení o přestupku, jde-li o přestupek, který může být projednán jen na návrh (§ 68 odst. 1 - 3)“ Nový důvod pro odložení věci se použije i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud návrh nebyl podán, a tříměsíční lhůta pro podání proběhla po 1.10.2015 Účinnost od 1.10.2016 - § 66 odst. 4 nově zní: „ o odložení věci podle odst. 1 až 3 se vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu….“

24 Zastavení řízení § 76 odst. 1 - za písm. j) se vkládají nová písm. k) až m) k) návrh byl podán opožděně l) návrh byl podán osobou, která nebyl oprávněna m) v řízení z moci úřední vyšlo najevo, že jde o přestupek, který lze projednat jen na návrh  nové znění písm. k) a l) se použije i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud návrh byl podán po 1.10.2015  nové písm. m) se použije i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 1.10.2015

25 § 76 odst. 1 písm. k) – návrh byl podán opožděně  i opožděný návrh bude mít účinky zahájení řízení, které však bude zastavováno a to bez předchozího procesu (bez projednávání)  prvním úkonem bude vydání rozhodnutí o zastavení řízení, které se oznamuje navrhovateli a obviněnému (účastníkům řízení);  proti tomuto rozhodnutí se budou moci odvolat (viz § 81 správního řádu); Dosavadní písm. k) a l) se označují jako n) a o).

26 Změna postupu při zastavení řízení § 76 odst. 3 zní: „Správní orgán zastaví řízení podle odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) rozhodnutím ve věci. V ostatních případech zastavení řízení se usnesení pouze poznamená do spisu a účastníci se o tom vyrozumějí“. Toto ustanovení se použije i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 1.10.2015

27 Výrok rozhodnutí § 77 - za slova „vyslovení viny“ se vkládají slova „formu zavinění“  ve výroku o vyslovení viny je nutno uvést formu zavinění, tj. nedbalost či úmysl  týká se všech přestupků, nejen těch, které budou evidovány, týká se i blokového řízení  použije se i na přestupky spáchané před 1.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 1.10.2015. Chybějící forma zavinění ve výroku rozhodnutí bude důvodem pro zrušení odvolacím orgánem !!! ( účinnost od 1.10.2015, bude mít význam až po 1.10.2016 – evidence přestupků)

28 Přezkumné řízení blokových pokut § 85 odst. 5 – „přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáváno rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí“ § 85 odst. 6 – „podnět k provedení přezkumného řízení podaný po uplynutí lhůty v odst. 5 vyřizuje správní orgán, který rozhodl o uložení pokuty v blokovém řízení…….“ Použije se i u podnětů podaných po 1.10.2015, i když byla bloková pokuta uložena před 1.10.2015.


Stáhnout ppt "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 3.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google