Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní trestání. Tzv. správní trestání (správněprávní odpovědnost) - správní trestání v případech přestupků, - správní trestání v případech tzv. jiných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní trestání. Tzv. správní trestání (správněprávní odpovědnost) - správní trestání v případech přestupků, - správní trestání v případech tzv. jiných."— Transkript prezentace:

1 správní trestání

2 Tzv. správní trestání (správněprávní odpovědnost) - správní trestání v případech přestupků, - správní trestání v případech tzv. jiných správních deliktů : - disciplinární delikty, - tzv. pořádkové delikty, - tzv. jiné správní delikty fyzických osob, - delikty právnických osob.

3 Disciplinární delikty Porušení služební povinnosti, např. úředník Porušení služební povinnosti, např. úředník

4 Pořádkové delikty Porušení pořádku v průběhu správního řízení Porušení pořádku v průběhu správního řízení Správní řád Správní řád Zvláštní právní předpisy, např. stavební zákon Zvláštní právní předpisy, např. stavební zákon

5 Jiné správní delikty PO a FO Rozdíl mezi jiným správním deliktem FO a přestupkem Rozdíl mezi jiným správním deliktem FO a přestupkem

6 Řízení o jiných správních deliktech Správní řád Správní řád

7 Ř í zen í při spr á vn í m trest á n í v př í padech přestupků - - výchozí úpravou zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§§ 51 – 88) - subsidiární použití správního řádu estupcích § 51 zákona o přestupcích: Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení.

8 Specifika přestupkového řízení Povaha sankčního správního řízení Povaha sankčního správního řízení Cíl – objektivně zjistit, zda došlo ke spáchání přestupku, kdo jej spáchal, za jakých okolností, sankce Cíl – objektivně zjistit, zda došlo ke spáchání přestupku, kdo jej spáchal, za jakých okolností, sankce

9 Příslušnost správních orgánů k projednávání přestupků –věcná a funkční obce a jejich orgány (přenesená působnost) obce a jejich orgány (přenesená působnost) specializované orgány, např. orgány Policie ČR specializované orgány, např. orgány Policie ČR –místní podle místa spáchání přestupku podle místa spáchání přestupku (případné postoupení věci orgánu místně příslušnému) (případné postoupení věci orgánu místně příslušnému) –instanční pro potřeby odvolacího aj. opravného řízení pro potřeby odvolacího aj. opravného řízení

10 Přestupek Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem. Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem. Postačí zavinění z nedbalosti, není-liv zákoně jinak. Postačí zavinění z nedbalosti, není-liv zákoně jinak.

11 Účastníci řízení o přestupcích –jako tzv. hlavní účastníci řízení vystupují a obviněný z přestupku a navrhovatel, v případě řízení o návrhových přestupcích navrhovatel, v případě řízení o návrhových přestupcích –vedlejšími účastníky řízení jsou poškozený a dále poškozený a dále vlastník věci, která může být zabrána a nebo byla zabrána vlastník věci, která může být zabrána a nebo byla zabrána

12 Zahájení a průběh řízení o přestupcích –je ovládáno převážně zásadou oficiality, což znamená, že se řízení o přestupcích zahajuje a přestupky se projednávají z úřední povinnosti –pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh

13 Upozornění projednání přestupku na návrh v úvahu projednání přestupku na návrh v úvahu - u přestupku urážky na cti, a to bez ohledu na to, jaký je vztah mezi osobou, která se přestupku dopustila a osobou, která byla přestupkem poškozena (uražena). - další návrhové přestupky přichází v úvahu již jen mezi osobami blízkými, a jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo úmyslné narušení občanského soužití - vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmí nebo jiným hrubým jednáním, a dále o úmyslné narušení občanského soužití - vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmí nebo jiným hrubým jednáním, a dále o přestupky proti majetku přestupky proti majetku

14 Odložení věci Podezřelá osoba – výsady a imunity Podezřelá osoba – výsady a imunity Nedovršil v době spáchání 15 let Nedovršil v době spáchání 15 let Duševní porucha Duševní porucha Osoba zemřela před zahájením řízení Osoba zemřela před zahájením řízení

15 Postoupení Věc nutné projednat jiným způsobem a jiným orgánem Věc nutné projednat jiným způsobem a jiným orgánem

16 Součinnost Oznamování – správní orgány, policie Oznamování – správní orgány, policie

17 Návrhové projednání Náležitosti návrhu: - postižená osoba Náležitosti návrhu: - postižená osoba - pachatel - pachatel - kdy, kde a jak byl přestupek spáchán - kdy, kde a jak byl přestupek spáchán

18 Podávání vysvětlení K prověření došlého oznámení o přestupku K prověření došlého oznámení o přestupku Odepřeno – nebezpečí stíhání pro přestupek nebo trestný čin, popř. státní či služební tajemství, mlčenlivost. Odepřeno – nebezpečí stíhání pro přestupek nebo trestný čin, popř. státní či služební tajemství, mlčenlivost. Pořádková pokuta 5.000,- Pořádková pokuta 5.000,-

19 Souběh Společné řízení Společné řízení Více přestupků téhož pachatel, které se projednávají před stejným orgánem Více přestupků téhož pachatel, které se projednávají před stejným orgánem Více pachatelů jejichž přestupky spolu souvisejí. Více pachatelů jejichž přestupky spolu souvisejí. Sankce za nejpřísněji postižitelný přestupek Sankce za nejpřísněji postižitelný přestupek

20 Náhrada škody Uplatnění poškozeným Uplatnění poškozeným Lze odkázat na občanskoprávní soud Lze odkázat na občanskoprávní soud

21 Zánik odpovědnosti za přestupek odpovědnost za přestupek zaniká a přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok odpovědnost za přestupek zaniká a přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok do běhu této jednoroční lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu do běhu této jednoroční lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu

22 Formy ukončení řízení o přestupcích rozhodnutí ve věci (nelze doručovat veřejnou vyhláškou) rozhodnutí ve věci (nelze doručovat veřejnou vyhláškou) schválení smíru schválení smíru usnesení o postoupení věci jinému orgánu (mimo sféru rozhodování o přestupku) usnesení o postoupení věci jinému orgánu (mimo sféru rozhodování o přestupku) unesení o zastavení řízení unesení o zastavení řízení

23 Sankce Napomenutí Napomenutí Pokuta Pokuta Zákaz činnosti Zákaz činnosti Propadnutí věci Propadnutí věci

24 Ochranná opatření Omezující opatření Omezující opatření Zabrání věci Zabrání věci

25 Náhrada nákladů Paušální částka Paušální částka

26 Specifika odvolacího řízení v plném rozsahu se může odvolat jen obviněný z přestupku a jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí v plném rozsahu se může odvolat jen obviněný z přestupku a jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí ostatní účastníci řízení se mohou odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká jejich postavení ostatní účastníci řízení se mohou odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká jejich postavení pro odvolací řízení je přitom výslovně formulován zákaz reformatio in peius pro odvolací řízení je přitom výslovně formulován zákaz reformatio in peius

27 Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkumné řízení a přezkumné řízení a obnova řízení, obnova řízení, přičemž pro jejich případné uplatnění v řízení o přestupcích přestupkový zákon nestanoví žádné zvláštnosti, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy správního řízení (§§ 94 až 102 správního řádu) přičemž pro jejich případné uplatnění v řízení o přestupcích přestupkový zákon nestanoví žádné zvláštnosti, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy správního řízení (§§ 94 až 102 správního řádu) soudní přezkum ve správním soudnictví soudní přezkum ve správním soudnictví (s moderačním oprávněním soudu k návrhu žalobce) (s moderačním oprávněním soudu k návrhu žalobce)

28 Zkrácená řízení o přestupcích –blokové řízení –příkazní řízení příkazní řízení běžné příkazní řízení běžné příkaz na místě příkaz na místě

29 Blokové řízení Podmínky: - přestupek spolehlivě zjištěn Podmínky: - přestupek spolehlivě zjištěn - nestačí pouhá domluva - nestačí pouhá domluva - obviněný je ochoten zaplatit pokutu - obviněný je ochoten zaplatit pokutu Nelze projednat návrhové přestupky Nelze projednat návrhové přestupky Pokutové bloky (obsah) Pokutové bloky (obsah) Pokuta – obecně do 1.000,- (bezpečnost a plynulost silničního provozu do 2.000,- příp. 5.000,-) Pokuta – obecně do 1.000,- (bezpečnost a plynulost silničního provozu do 2.000,- příp. 5.000,-)

30 Příkazní řízení Bez řízení – příkaz o uložení sankce Bez řízení – příkaz o uložení sankce Podmínka – není pochyb, že obviněný se přestupku dopustil Podmínka – není pochyb, že obviněný se přestupku dopustil - nebylo vyřízeno v blokovém řízení - nebylo vyřízeno v blokovém řízení Vyloučeny návrhové přestupky, přestupek mladistvého Vyloučeny návrhové přestupky, přestupek mladistvého Příkaz písemně Příkaz písemně Odpor (do 15 dnů od doručení) Odpor (do 15 dnů od doručení)

31 Ř í zen í při spr á vn í m trest á n í v př í padech tzv. jiných spr á vn í ch deliktů běžný režim správního řízení (tzv. nezkrácené řízení) podle správního řádu, běžný režim správního řízení (tzv. nezkrácené řízení) podle správního řádu, s příp.odchylkami podle zvláštních předpisů, s příp.odchylkami podle zvláštních předpisů, např. stran lhůt pro zahájení či ukončení řízení např. stran lhůt pro zahájení či ukončení řízení

32 Zkrácené řízení u tzv. jiných správních deliktů – příkazní řízení –běžné příkazní řízení dle SŘ –příkaz na místě –blokové řízení – jen pokud by tak stanovil zvláštní zákon


Stáhnout ppt "Správní trestání. Tzv. správní trestání (správněprávní odpovědnost) - správní trestání v případech přestupků, - správní trestání v případech tzv. jiných."

Podobné prezentace


Reklamy Google