Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. 7. 2016 Bezpečnostní opatření Policie ČR se Státní plavební správou „VODA 2016“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. 7. 2016 Bezpečnostní opatření Policie ČR se Státní plavební správou „VODA 2016“"— Transkript prezentace:

1 4. 7. 2016 Bezpečnostní opatření Policie ČR se Státní plavební správou „VODA 2016“

2 BO „VODA 2016“ RPP č. 140 ze dne 9. června 2016 k bezpečnostnímu opatření „VODA 2016„ první BO tohoto typu – vyhlášeno v souvislosti s legislativními změnami, kontrolní týden – 27. 6. až 3. 7. 2016, koordinátor akce – ŘSPP PP ČR, součinnost s pracovníky Státní plavební správy a Rybářskou stráží, zaměření – odhalování protiprávních jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel na sledovaných a nesledovaných vodních cestách a vodních plochách, celorepubliková akce – příslušníci služby pořádkové policie, kteří provádějí výkon služby i na vodních cestách a vodních plochách (všechna KŘP). 4. 7. 2016„VODA 2016“ 2

3 Rozšíření pravomocí PČR Blokové řízení Policie České republiky v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě dle § 43 odst. 17 z. č. 114/1995 Sb., může, taxativně stanovené přestupky, projednat v blokovém řízení Policie České republiky, v tomto blokovém řízení lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč, v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 117 odst. 2 písm. b): „FO se jako vůdce plavidla dopustí přestupku tím, že a) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5, nebo b) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst.5.“ = PČR může udělit pokutu do výše 5 000 Kč na základě oprávnění § 125l odst. 7 téhož zákona. 4. 7. 2016„VODA 2016“ 3

4 BO „VODA 2016“ Některé přestupky nelze řešit v blokovém řízení, řeší se oznamováním SPS. PČR oznamuje Státní plavební správě ke správnímu řízení např.: vůdce plavidla u sebe nemá průkaz způsobilosti, lékařský posudek, neplatná technická způsobilost plavidla, provozuje na vodní cestě plavidlo, které tam nelze provozovat, plavidlo není opatřeno poznávacími znaky nebo vybaveno předepsanými lodními listinami, plavidlo není vybaveno optickou nebo zvukovou signalizací nebo záchrannými prostředky, a řada dalších… 4. 7. 2016„VODA 2016“ 4

5 BO „VODA 2016“ Alkohol - § 43 odst. 3 písm. c) z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: „Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla se dopustí přestupku tím, že c) v rozporu se zákonem upravujícím opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 1. vede plavidlo nebo vykonává činnost spojenou s plavbou ve stavu, ve kterém je jeho schopnost k vedení nebo k vykonávání uvedené činnosti ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky, nebo 2. při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.“ 4. 7. 2016„VODA 2016“ 5

6 BO „VODA 2016“ Kontrolní činnost byla zaměřena zejména na kontrolu: plavidel, přístavišť, půjčoven lodí, vodáků, plavců, rybářů, vůdců malých plavidel, požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek, a další přestupkové jednání. 4. 7. 2016„VODA 2016“ 6

7 BO „VODA 2016“ Výsledky kontrol 1.Počet provedených kontrolních akcí: 60 2. Počet zúčastněných příslušníků policie: 254 3. Počet zkontrolovaných plavidel/Počet zjištěných závad: 435/33 4. Počet zkontrolovaných přístavišť/Počet zjištěných závad: 121/1 4. 7. 2016„VODA 2016“ 7

8 BO „VODA 2016“ Výsledky kontrol 5. Počet zkontrolovaných půjčoven lodí/Počet zjištěných závad: 30/4 6. Počet zkontrolovaných osob při řízení plavidel: 332 z toho: - počet vůdců plavidel pod vlivem alkoholu - do 1 promile: 2 - nad 1 promile: 1 (1,8‰) 7.Počet ostatních přestupků: 9 (přestupky na úseku rybářství, porušení zákazu vjezdu do lesa – řešeno BP) 4. 7. 2016„VODA 2016“ 8

9 BO „VODA 2016“ Nejčastější přestupkové jednání dle z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: § 43 odst. 3 písm. b) – 12x - jedná se o porušení povinnosti vůdce plavidla nebo člena posádky plavidla mít u sebe při plavbě průkaz způsobilosti nebo platný lékařský posudek; vždy musí mít u sebe originál těchto dokumentů. Přestupek smí policie řešit blokovou pokutou do 5.000,- Kč. 4. 7. 2016„VODA 2016“ 9

10 BO „VODA 2016“ Nejčastější přestupkové jednání dle z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: § 43 odst. 1 písm. k) - 5x - jedná se o porušení povinností souvisejících se zákazem vodního lyžování nebo obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem; může se jednat o provozování těchto činností v noci nebo za snížené viditelnosti, které je zakázané. Přestupek smí policie řešit blokovou pokutou do 5.000,- Kč. 4. 7. 2016„VODA 2016“ 10

11 BO „VODA 2016“ Přestupkové jednání dle z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon: § 117 odst. 2 písm. b) - 5x - jedná se o porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě. V daném případě se FO jako vůdce plavidla dopustil přestupku tím, že, užil plavidlo v rozporu s pokyny provozovatele pozemní části přístavu,které směřují k zajištění bezpečného provozu přístavu. Přestupek smí policie řešit blokovou pokutou do 5.000,- Kč. 27.9.2016Název prezentace, nadpis prezentace l jméno příjmení 11

12 BO „VODA 2016“ Nejčastější přestupkové jednání dle z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: § 43 odst. 3 písm. c) bod 1 - 3x (2x do 1 promile, 1x nad 1 promile) - v daném případě se jedná o porušení zákazu požívání alkoholických nápojů při vedení plavidla nebo při výkonu činnosti spojené s plavbou. Jeho schopnost vést plavidlo je tím negativně ovlivněna. Tato protiprávní jednání nelze řešit blokovou pokutou. Do hodnoty 1 promile se oznamuje SPS. 4. 7. 2016„VODA 2016“ 12

13 BO „VODA 2016“ Další přestupkové jednání dle z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: § 43 odst. 5 písm. a) - 1x - jedná se o porušení povinnosti vůdce plavidla zajistit, aby při provozování plavidla v přístavu nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle nebo ostatních účastníků plavebního provozu, nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel, staveb na vodní cestě nebo životního prostředí. Přestupek smí policie řešit blokovou pokutou do 5.000,- Kč. 27.9.2016„VODA 2016“ 13

14 BO „VODA 2016“ Další přestupkové jednání dle z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě: § 43 odst. 8 písm. a) - 1x - jedná se o případ, kdy FO jako provozovatel plavidla, provozuje na vodní cestě plavidlo, které zde provozovat nelze; z důvodu neplatné technické způsobilosti plavidla. Přestupkové jednání tohoto typu nelze řešit uložením blokové pokuty Policií České republiky. Oznamuje se SPS. 27.9.2016„VODA 2016“ 14

15 4. 7. 2016„VODA 2016“ 15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "4. 7. 2016 Bezpečnostní opatření Policie ČR se Státní plavební správou „VODA 2016“"

Podobné prezentace


Reklamy Google