Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důvod přijetí novely:  1. Přesunutí úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení (§ 364 až § 390) do jedenácté části.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důvod přijetí novely:  1. Přesunutí úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení (§ 364 až § 390) do jedenácté části."— Transkript prezentace:

1 Důvod přijetí novely:  1. Přesunutí úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení (§ 364 až § 390) do jedenácté části zákoníku práce, která nově upravuje náhradu majetkové a nemajetkové újmy (tedy podle původní terminologie náhradu škody včetně škody na zdraví) – viz § 269 až § 271u.  2. Již se nepočítá s tím, že odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude nahrazeno úrazovým pojištěním zaměstnanců - viz zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.  3. Prováděcí předpisy nelze vydávat na základě přechodných ustanovení zákona.

2 Novela zákoníku práce Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

3 Přehled věcných změn:  1. rozšíření předmětu úpravy zákoníků práce o podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů – viz § 1 písm. b).  2. nově se zásadou, která chrání veřejný pořádek, stává zásada spravedlivého odměňování (dosud takový charakter měly jen zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce a rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace) – viz § 1a odst. 2.  3. výslovné rozlišení spolku a odborové organizace – viz § 33 odst. 2.  4. nová úprava ukončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro případ, že způsob ukončení nebyl sjednán přímo v dohodě - viz § 77 odst. 4.

4 Přehled věcných změn:  5. nový text části jedenácté zákoníku práce - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  a) povinnost nahradit škodu na odložené věci se promlčuje – viz § 267 odst. 2 a § 268 odst. 3,  b) právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náleží nově do konce kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec dovršil důchodový věk, pokud je důchodový věk vyšší než 65 let – viz § 271b odst. 6,  c) výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v prováděcím předpise je stanovena jako minimum – viz § 271c,

5 Přehled věcných změn:  d) právo na náhradu nákladů pozůstalých náleží nově nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž by zemřelý zaměstnanec dovršil důchodový věk, pokud je důchodový věk vyšší než 65 let – viz § 271h odst. 1,  e) nově je stanoveno, že soud může přiměřeně zvýšit jednorázové odškodnění pozůstalých – viz § 271s,  f) nově se při určení výše škody na věci zohlední, co poškozený museí k obnovení a nahrazení funkce věci účelně vynaložit – viz § 272.

6 Přehled věcných změn:  6. nově upravená povinnost státu hradit náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek, na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody - viz § 320a.  7. možnost hradit z prostředků poskytnutých státem na úhradu nákladů na kontrolu BOZP i náklady na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů BOZP pověřených výkonem této kontroly – viz § 322 odst. 2.  8. úprava posouzení odborové organizace i organizace zaměstnavatelů jako veřejně prospěšné právnické osoby – viz § 324.

7 Přehled věcných změn:  9. nově se stanoví, že se pro účely náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce za výkon práce nepovažují doby uvedené v § 348 odst. 1 a § 216 odst. 2 a 3 – viz § 348 odst. 2.  10. u ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice při změně pracovní smlouvy a následném zjištění nemoci z povolání použití průměrného výdělku před takovou změnou pracovní smlouvy pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, pokud je to pro zaměstnance výhodnější – viz § 357 odst. 2.  11. nově se za ustanovení zákoníku práce, kterými se zapracovávají předpisy EU, považují i § 269 až 271, tj. základní ustanovení upravující povinnost zaměstnavatele k náhradě škody z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – viz § 363.  12. výslovně se stanoví, že až do účinnosti jiné právní úpravy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se postupuje jako dosud – viz nové znění § 365 odst. 1.

8 Terminologické změny a upřesnění:  1. pojmy „preventivní prohlídky“ a „závodní preventivní péče“ atp. nahrazují terminologií odpovídající zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tj. „pracovnělékařské prohlídky“, „pracovnělékařské služby“, „poskytovatel pracovnělékařských služeb“ – viz § 67 odst. 2, § 103 odst. 1 písm. d) a e), § 106 odst. 4 písm. b) a § 224 odst. 1.  2. nemajetková újma“ místo „škoda na zdraví“, „povinnost k náhradě škody“ místo „odpovědnost za škodu“ - viz např. § 249 odst. 1, § 250 odst. 1 a 2,.  3. upřesnění v otázkách náhrady nemajetkové újmy ve vazbě na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – viz např. § 271a odst. 1 a 2, § 271b odst. 3, § 271p odst. 1.

9 Terminologické změny a upřesnění:  4. chybí výčtové ustanovení jednotlivých náhrad škody z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, aniž dochází k věcným změnám právní úpravy (viz bývalé § 369 odst. 1 a § 375 odst. 1).  5. nová je formulace zmocnění pro úpravu bolestného a ztížení společenského uplatnění viz § 271c odst. 2 se zrušeným § 372 odst. 2.  6. nově je samostatně upravena náhrada věcné škody viz § 271e (ve stávající úpravě byla uvedena pouze ve výčtovém ustanovení - viz zrušený § 369 odst. 1 písm. d), nejde přitom ale o věcnou změnu.  7. nová formulace zmocnění pro úpravu náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých viz § 271u odst. 2 v porovnání se zrušeným § 390 odst. 2.

10 Zákon č. 266/2006 Sb. včetně novelizací  Zrušen  Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Důvod přijetí novely:  1. Přesunutí úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení (§ 364 až § 390) do jedenácté části."

Podobné prezentace


Reklamy Google