Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 1. prosince 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 1. prosince 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 1. prosince 2015

2 1. Rozpočtové hospodaření 2. Klasifikace místních rozpočtových jednotek 3. Organizační složky územních samosprávných celků 4. Místní příspěvkové organizace 5. Veřejné výzkumné instituce územních samosprávných celků 6. Místní školské právnické osoby 7. Obchodní společnosti územních samosprávných celků 8. Ústavy územních samosprávných celků 2

3  prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek ◦ obce ◦ kraje ◦ dobrovolné svazky obcí ◦ Regionální rady regionů soudržnosti ◦ místní rozpočtové jednotky  organizace územních samosprávných celků 3

4 Místní rozpočtové jednotky základníorganizační složky příspěvkové organizace ostatní veřejné výzkumné instituce školské právnické osoby obchodní společnosti ústavy 4

5 A. Základní informace B. Rozpočtové hospodaření 5

6  zařízení bez právní subjektivity  rozpočtové organizace obcí  vznik ◦ rozhodnutím zastupitelstva ◦ zřizovací listina  druhy činností, pro které jsou vhodné ◦ kumulativní či alternativní výčet? ◦ závaznost?  vedoucí 6

7  jménem svého zřizovatele  není účetní jednotkou  rozpočet ◦ součástí rozpočtu zřizovatele  zásada hospodárnosti  dispozice s rozpočtem ◦ odpovědnost ◦ běžná, pravidelná činnost – provozní záloha  možnost vybírání rozpočtových příjmů  peněžní fondy 7

8 A. Základní informace B. Majetek C. Rozpočtové hospodaření D. Peněžní fondy 8

9  právnické osoby nevytvářející zisk  vznik ◦ rozhodnutím zastupitelstva obce nebo kraje ◦ rozhodnutím nejvyššího orgánu dobrovolného svazku obcí ◦ zřizovací listina ◦ zápis do obchodního rejstříku  přeměny místních příspěvkových organizací 9

10  svěřený majetek ◦ zřizovací listina  vlastní majetek ◦ taxativní důvody nabytí  odpisování  omezení dispozice s majetkem 10 Majetek svěřený majetek vlastní majetek

11  rozpočet ◦ netto princip rozpočtového hospodaření  zdroje financování rozpočtu ◦ hlavní činnost ◦ prostředky z rozpočtu zřizovatele ◦ dotace na úhradu provozních výdajů ◦ doplňková činnost 11

12  odvody ◦ taxativně stanovené důvody  plánované výnosy překračují plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu  investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele 12

13 I. rezervní fond II. fond investic III. fond odměn IV. fond kulturních a sociálních potřeb 13

14  příjmy ◦ zlepšený výsledek hospodaření ◦ peněžní dary  výdaje ◦ rozvoj činnosti ◦ k překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ◦ odvody za porušení rozpočtové kázně ◦ k úhradě ztráty ◦ převod do fondu investic 14

15  příjmy ◦ odpisy majetku ◦ investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ◦ investiční příspěvky ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů ◦ výnosy z prodeje svěřeného majetku ◦ výnosy z prodeje vlastního majetku ◦ peněžní dary ◦ převody z rezervního fondu  výdaje ◦ na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ◦ investiční úvěry a (zá)půjčky ◦ odvod do rozpočtu zřizovatele ◦ údržba a opravy majetku 15

16  příjmy ◦ zlepšený hospodářský výsledek (80 % a 80 %) ◦ peněžní dary na platy  výdaje ◦ odměny zaměstnancům ◦ překročení stanoveného objemu prostředků na platy 16

17  příjmy ◦ základní příděl na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů  výdaje ◦ na zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb  vyhláška č. 114/2002 Sb. 17

18 (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 18

19 A. Základní informace B. Činnosti C. Rozpočtové hospodaření D. Peněžní fondy 19

20  zákon č. 341/2005 Sb.  veřejné výzkumné instituce ◦ právnické osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum  zřízení a vznik 20 Veřejné výzkumné instituce státní územních samosprávných celků

21 21 Činnosti hlavnídalšíjiné

22  rozpočet ◦ vyrovnanost ◦ příjmy  podpory hlavní nebo další činnosti z veřejných a jiných prostředků  finanční prostředky z majetku  dary, dědictví, dotace  příjmy z jiné činnosti ◦ výdaje  na hlavní činnost  na další činnost  na jinou činnost 22

23  rezervní fond  fond reprodukce majetku  fond účelově určených prostředků  fond sociální 23

24 A. Základní informace B. Rozpočtové hospodaření 24

25  právnické osoby  členění:  hlavní činnost  zřízení a vznik 25 Školské právnické osoby veřejnéstátnímístnísoukromécírkevníostatní

26  příjmy ◦ finanční prostředky ze státního rozpočtu ◦ finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků ◦ příjmy z hlavní a doplňkové činnosti ◦ finanční prostředky přijaté od zřizovatele ◦ úplata za vzdělávání a školské služby ◦ příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby ◦ dary a dědictví 26

27  rozpočet ◦ pouze hlavní činnost  doplňková činnost  peněžní fondy ◦ rezervní fond ◦ fond investic ◦ fond kulturních a sociálních potřeb 27

28  založení ◦ s.r.o. ◦ a.s.  společník obchodní společnosti  dobrovolné svazky obcí? 28

29  založení ◦ dříve obecně prospěšné společnosti  účastník ústavu (obecně prospěšné společnosti?)  dobrovolné svazky obcí? 29

30 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 30


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 1. prosince 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google