Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení neškolských příspěvkových organizací Pracovně právní oblast, oblast odměňování, organizační záležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení neškolských příspěvkových organizací Pracovně právní oblast, oblast odměňování, organizační záležitosti."— Transkript prezentace:

1 Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení neškolských příspěvkových organizací Pracovně právní oblast, oblast odměňování, organizační záležitosti Brno 9. října 2013

2 Obsah prezentace Cíl a obsah Poslání kraje Obecně o příspěvkových organizacích Úkoly odvětvového odboru Pracovněprávní oblast, oblast odměňování, Organizační záležitosti

3 Cíl a obsah Seminář je na téma „Směrnice 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje (dále JMK) k řízení příspěvkových organizací“ (dále Zásady). Směrnice je rozdělena do jednotlivých částí, které jsou zpracovávány ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory. Metodické řízení a kontrolu příspěvkových organizací (dále PO) provádějí právě příslušné odvětvové odbory v rozsahu působnosti, kterou jim určuje Organizační řád KrÚ JMK a v návaznosti na zřizovací listiny PO a Zásady.

4 Poslání kraje JMK v samostatné působnosti vykonává zákonem vymezené činnosti, kterými vytváří předpoklady pro komplexní rozvoj, zejména rozvoj sociální péče a služeb, uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek občanů, rozvoj dopravy, spojů a silničního hospodářství, potřeby informací, výchovy a vzdělání, kulturního rozvoje, ochrany veřejného pořádku a správy majetku kraje. Pro výkon činností, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, jsou JMK zřizovány organizace v oblastech školství, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy, vnějších vztahů.

5 Příspěvkové organizace O vzniku organizace vydá ZJMK zřizovací listinu. ZJMK dále rozhoduje o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace a o stanovení závazných ukazatelů rozpočtu kraje vůči rozpočtu organizace (§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších rozpočtů). Zřizovatelské funkce vykonává RJMK v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6 Odvětvové odbory Odvětvový odbor KrÚ v souladu s náplní své činnosti dané Organizačním řádem: zabezpečuje plnění usnesení ZJMK a RJMK vůči organizacím, plní příkazy ŘKrÚ k řízení a kontrole organizací, metodicky řídí a kontroluje organizace, podílí se na tvorbě věcných záměrů organizací, zajišťuje posun informací z oblasti státní správy a samosprávy k organizacím (metodické pokyny a opatření odvětvových orgánů státní správy) analyzuje a vyhodnocuje činnost organizací, zpracovává návrhy řešení aktuálních problémů organizací vyplývajících z jejich vztahů ke zřizovateli.

7 Pracovněprávní oblast, oblast odměňování, organizační záležitosti Právní předpisy zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen nařízení vlády o platových poměrech), nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

8 Pracovně právní oblast, oblast odměňování, OKŘ zpracovává materiály pro jednání RJMK týkající se: vyhlašování a organizace výběrových řízení na místa ředitelů organizací, jmenování a odvolání ředitelů organizací, stanovení měsíčního tarifního platu, osobního příplatku, stanovení nového tarifního platu v souvislosti s platovým postupem do vyššího platového stupně v rámci platové třídy a stanovení či úpravy příplatků ředitelům organizací, Stanovení návrhů kritérií pro roční hodnocení ředitelů organizací a návrh na poskytnutí odměn ředitelům organizací.

9 Pracovněprávní oblast, oblast odměňování, Jmenování a odvolání ředitelů organizací Jmenování je druh vzniku pracovního poměru. Úprava jmenování je dána v § 33 odst. 3 písm. e) ZP. Jmenování a odvolání u PO provede její zřizovatel (§ 34 odst. 4 písm. e) ZP a podle ZOK § 59 odst. 1písm. i) a orgánem, kterému je tato pravomoc vyhrazena je RJMK. Odvolání z pracovního místa ředitele organizace je upraveno v § 73 ZP; ředitel organizace se může tohoto místa rovněž vzdát.

10 Pracovněprávní oblast, oblast odměňování, Stanovení měsíčního tarifního platu, osobního příplatku, stanovení nového tarifního platu v souvislosti s platovým postupem do vyššího platového stupně v rámci platové třídy, stanovení či úpravy příplatků za vedení Stanovení platu vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem se řídí § 122 odst. 2 ZP: řediteli zřizované PO JMK určuje plat RJMK, která ho na pracovní místo jmenovala. Zařazení vedoucích zaměstnanců podle § 123 odst. 3 ZP: ředitel se zařadí podle nejnáročnějších prací, které sám vykonává, nebo jejichž výkon řídí (chybí slůvko odborně).

11 Pracovněprávní oblast, oblast odměňování, Stanovení návrhů kritérií pro roční hodnocení a návrh na stanovení a poskytnutí odměn ředitelům organizací. Pro procesy spojené s hodnocením a řízením pracovních výkonů ředitelů neškolských organizací zřizovaných JMK je zpracován INA VOK Hodnocení a odměňování ředitelů PO. Hodnocení a stanovení výše odměny probíhá dvakrát ročně za účasti vedoucího příslušného odvětvového odboru a člena RJMK odpovědného za danou oblast.

12 Organizační záležitosti Ředitel organizace dále oznamuje elektronickou poštou vedoucímu odvětvového odboru svou nepřítomnost v zaměstnání : důvodů volna na samostudium, účasti na školení a na tuzemské pracovní cestě delší než tři pracovní dny, z důvodu pracovní neschopnosti nebo jiné překážky v práci delší než tři pracovní dny a z důvodu čerpání řádné dovolené, z důvodu účasti na zahraniční pracovní cestě kratší než tři pracovní dny.

13 Organizační záležitosti Ředitel organizace oznamuje vedoucímu odvětvového odboru : změnu zástupce statutárního orgánu organizace, vedoucích pracovníků jmenovaných do funkcí statutárním orgánem, pracovníků pověřených zvláštními úkoly (např. BOZP apod.), a to nejpozději do tří dnů od účinnosti této změny, závažnou a mimořádnou událost dotýkající se činnosti organizace nebo jejích zaměstnanců (mj. závažné úrazy, epidemiologická opatření, značné škody na majetku, havárie, technologické nebo technické závady). Odpovídá za dodržování předpisu o BOZP a PO

14 Organizační záležitosti Ředitel organizace dává na vědomí vedoucímu odvětvového odboru : organizační řád organizace (včetně organizační struktury) a každou jeho změnu v případě prováděné organizační změny realizované v organizaci, a to do 30 dnů od jeho vydání či provedení změny, výkon své jiné výdělečné činnosti ve smyslu § 304 zákoníku práce.

15 Děkuji za pozornost. Ing. Milena Zezulová Vedoucí oddělení personální věcí a vzdělávání Odbor kancelář ředitelky KrÚ JMK


Stáhnout ppt "Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení neškolských příspěvkových organizací Pracovně právní oblast, oblast odměňování, organizační záležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google