Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo. Pohovor https://www.youtube.com/watch?v=K8_ydYIC_JE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo. Pohovor https://www.youtube.com/watch?v=K8_ydYIC_JE."— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo

2 Pohovor https://www.youtube.com/watch?v=K8_ydYIC_JE

3 Pracovní smlouva Náležitosti pracovní smlouvy: Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce Smlouva musí být uzavřena písemně

4 Pracovní poměr: na dobu určitou (max. 3 roky) X na dobu neurčitou plný úvazek X zkrácený úvazek Dohoda o provedení práce: max. 300 hodin v kalendářním roce musí být uvedeno, na jakou dobu se uzavírá Dohoda o provedení činnosti: max. v rozsahu ½ průměrné stanovené týdenní pracovní doby sjednaná práce, rozsah pracovní doby, doba na kterou se uzavírá

5 Dohoda o provedení práce uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Zaměstnavatel: Svět dortů s.r.o. se sídlem Čokoládova 23, 702 00 Ostrava, IČ: 7654321, zastoupená Josefem Novákem a Zaměstnanec: Jana Pracující, nar. 7.8.1995, bytem: Brněnská 7, 700 30 Ostrava spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce : I. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje vykonávat práci na pozici servírky. II. Místo výkonu práce Ostrava.

6 III. Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. IV. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 70 Kč za hodinu, (slovy: sedmdesát korun českých). Odměna je splatná po provedení práce do 15. dne v měsíci následujícím. V. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V Ostravě dne 11.2.2015..............…………………...............………………… zaměstnavatelzaměstnanec (razítko a podpis) (podpis)

7 Rozvázání pracovního poměru Dohodou Výpovědí ze strany zaměstnance Výpovědí ze strany zaměstnavatele Okamžitým zrušením Zrušením ve zkušební době Písemně ! DPČ : dohodou, výpovědí (15 dnů), okamžitým zrušením

8 Živnostenské oprávnění Živnost: soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku Obecné podmínky: věk, právní způsobilost, bezúhonnost Zvláštní podmínky: dle odbornosti

9 OHLAŠOVACÍ o Řemeslná (doklad o ukončení vzdělání, př. zlatník) o Vázaná (doklad o ukončení vzdělání, praxe, př. účetní) o Volná (jen všeobecné podmínky, př. výroba oděvů) KONCESOVANÁ (oprávnění, př. výroba zbraní)

10 1. Živnostenský úřad Ohlášení živnosti Poplatek 1.000,- Kč

11 2. Finanční úřad Přihláška k registraci k dani z příjmu

12 3. Okresní správa sociálního zabezpečení Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti

13 4. Pojišťovna Oznámení pojištěnce o zahájení samostatné výdělečné činnosti

14 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost

15

16


Stáhnout ppt "Pracovní právo. Pohovor https://www.youtube.com/watch?v=K8_ydYIC_JE."

Podobné prezentace


Reklamy Google