Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DRUŽSTVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DRUŽSTVO."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DRUŽSTVO

2 OBSAH LEKCE 1.Živnostenské podnikání 2.Obchodní společnosti 3.Družstvo

3 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Podnikání fyzických osob, které se řídí zákonem číslo 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Patří mezi nejrozšířenější formy podnikání v ČR. Tyto podnikatelské subjekty označujeme také jako OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné.

4 ŽIVNOST Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

5 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTÍ Fyzická osoba, která chce provozovat živnostenské podnikání, musí splnit určité podmínky: všeobecné podmínky zvláštní podmínky

6 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY a)dosažení věku 18 let b)způsobilost k právním úkonům c)bezúhonnost d)vyrovnané závazky vůči státu (ověřují úřady) e)trvalý pobyt na území ČR nebo platné povolení k pobytu

7 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Představují odbornou nebo jinou způsobilost (dosažené vzdělání), kterou zákon vyžaduje, jde například o stupeň dosaženého vzdělání, státní zkoušky, zvláštní zkoušky z různých předpisů a vyhlášek.

8 DRUHY ŽIVNOSTÍ OHLAŠOVACÍ řemeslné vázané volné KONCESOVANÉ

9 OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI Lze je začít provozovat ihned po ohlášení na živnostenském úřadu. Člení se na: a)řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost b)vázané – podmínkou je odborná a zvláštní způsobilost c)volné – bez jakékoliv způsobilosti

10 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Povoluje je státní orgán. Provozovat je lze až po obdržení oprávnění k podnikání. Vyžadují odbornou způsobilost na vyšší úrovni, zpravidla minimálně středoškolské vzdělání.

11 ÚKOL Vyhledejte v příloze živnostenského zákona vždy tři příklady jednotlivých druhů živností.

12 POVINNOSTI PODNIKATELŮ ODVODOVÁ POVINNOST daně sociální pojištění zdravotní pojištění POVINNOST VÉST ÚČETNICTVÍ daňová evidence účetnictví POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZOVNĚ označení, provozní doba, vedoucí označení zboží, ceny zpřístupnění kontrolním orgánům… POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE KE STÁTNÍ SPRÁVĚ kontrolní činnost úřední součinnost

13 ZÁNIK ŽIVNOSTI Živnost zanikne: smrtí podnikatele, pokud nepokračují přímí dědicové, z rozhodnutí soudu, z vlastního rozhodnutí podnikatele, odsouzením podnikatele k trestu odnětí svobody nepodmíněně.

14 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní společnosti podnikají jako právnické osoby. Obchodní společnosti se řídí ve své činnosti obchodním zákoníkem. Obchodní společnosti se zapisují do obchodního rejstříku. Obchodní společnosti vedou podvojné účetnictví.

15 ÚKOLY Pracujte se zákonem o obchodních korporacích: 1.Definujte právnickou osobu. 2.Co víte o obchodním zákoníku? 3.Co je obchodní rejstřík a kdo jej vede? 4.Je obchodní rejstřík volně přístupný? Pokud ano, kde jej snadno najdete? 5.V jaké účetní soustavě účtují právnické osoby?

16 ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Podle společných znaků členíme obchodní společnosti do dvou skupin: kapitálové obchodní společnosti osobní obchodní společnosti

17 KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společníci ručí za závazky společnosti majetkem, který do společnosti vložili při jejím založení. Společnost má kolektivní řídící orgány. Zákon upravuje minimální hodnotu základního kapitálu při vzniku společnosti a povinnost vytvářet rezervní fond. Zisk se dělí mezi společníky podle výše jejich vkladu.

18 OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, tedy i osobním majetkem. Osobně v nich pracují. Společnost nemá kolektivní řídící orgány. Zákon neupravuje minimální hodnotu majetku při vzniku společnosti. Zisk se dělí mezi společníky zpravidla rovným dílem.

19 ZALOŽENÍ A VZNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Založení společenskou smlouvou – zákon obchodních korporacích - více zakladatelů Korporace – PO, kterou založilo více osob (FO i PO) Obchodní společnost – PO, která si dala za cíl podnikat zakladatelskou listinou – jeden zakladatel Vznik zápisem do Obchodního rejstříku

20 ZRUŠENÍ A ZÁNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Zrušení s likvidací bez likvidace – majetek přechází na právního nástupce Zánik výmazem z obchodního rejstříku

21 PŘEHLED OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OBCHODN Í SPOLEČNOSTI KAPIT Á LOV É SPOLEČNOSTI AKCIOV Á SPOLEČNOST S RUČEN Í M OMEZENÝM OSOBN Í SPOLEČNOSTI VEŘEJN Á OBCHODN Í SPOLEČNOST KOMANDITN Í SPOLEČNOST

22 PŘEHLED ZKRATEK V NÁZVECH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OBCHODN Í SPOLEČNOST AKCIOV Á SPOLEČNOST a. s. akc. spol SPOLEČNOST S RUČEN Í M OMEZENÝM s. r. o. spol. s r. o. VEŘEJN Á OBCHODN Í SPOLEČNOST v. o. s. veř. obch. spol. KOMANDITN Í SPOLEČNOST k. s. kom. spol.

23 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Počet zakládajících společníků – 1 a více. Minimální hodnota majetku při vzniku – 2 milióny nebo 80 000 euro. Způsob ručení za závazky – ručí celá společnost jako celek celým svým majetkem. V případě zániku přijde akcionář o své akcie. Dělení zisku – v závislosti na výši vkladů.

24 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Valná hromada – nejvyšší orgán, schůze všech akcionářů, volí, schvaluje, navrhuje… Představenstvo – řídící orgán, je voleno valnou hromadou, v čele stojí předseda, nejméně tříčlenné, řídí činnost společnosti, zodpovídá se valné hromadě Dozorčí rada – kontrolní orgán, je volen valnou hromadou, nejméně tříčlenné, kontroluje činnost představenstva, zodpovídá se valné hromadě

25 ŘÍZENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DUALISTICKÝ SYSTÉM - Představenstvo – řídí společnost - Dozorní rada – provádí kontrolu MONISTICKÝ SYSTÉM - statutární ředitel – řídí společnost místo představenstva, kontrola správní radou. Správní rada také určuje zaměření obchodního vedení. Zákon povoluje, že radě může předsedat statutární ředitel – vyšší pravomoc. - Správní rada – kontrola, obchodní zaměření

26 AKCIE Je druh cenného papíru, vyjadřuje podíl majitele na majetku společnosti. Má nominální a tržní (kurzovní) hodnotu, jejichž rozdíl se označuje jako ážio. Majitel akcie je akcionář, který má právo hlasovací a právo na podíl na zisku. Pokud jsou akcie volně obchodovatelné, každý si může koupit podíl akcii a stane se tak akcionářem. Druhy akcií – na majitele, na jméno, zaměstnanecké, prioritní.

27 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Počet zakládajících společníků - 1 a více, neomezený počet. Nejrozšířenější typ společnosti. Minimální hodnota majetku při vzniku – 1 Kč. Na podíly jsou vydávány kmenové listy – neprodejné. Způsob ručení za závazky – společníci za závazky společnosti ručí do výše svých vkladů, tj. omezeně. Dělení zisku – v závislosti na výši vkladů, nestanoví- li společenská smlouva jinak.

28 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Valná hromada – nejvyšší orgán, minimálně 1x do roka, bývá pouze u společností s vyšším počtem společníků, schůze všech společníků, volí, schvaluje, navrhuje… Jednatelé – řídící orgán, při malém počtu společníků může být i jeden, mají stejná práva, jsou zapsáni v OR, jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada – kontrolní orgán, bývá pouze u společností s vyšším počtem společníků, kontroluje činnost jednatelů.

29 ÚKOLY 1.Co musí být součástí názvu všech obchodních společností? 2.Co vyjadřuje akcie? Jaká práva jsou s ní spojena? 3.Který orgán akciové společnosti je nejvyšší? 4.Který orgán společnosti s ručením omezeným je řídící? 5.Kolik musí nejméně vložit do společnosti s ručením omezeným její společníci? 6.Kdo volí dozorčí radu ve společnosti s ručením omezeným? 7.Za jakých podmínek vznikne společnost s ručením omezeným, která bude mít 100 společníků?

30 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Počet zakládajících společníků – nejméně 2. Minimální hodnota majetku při vzniku – není zákonem stanovena, závisí na dohodě společníků. Způsob ručení za závazky – společníci za závazky společnosti ručí celým svým osobním majetkem, tj. neomezeně. Dělení zisku – většinou rovným dílem (pokud není v zakladatelské smlouvě uvedeno jinak).

31 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společnost nemá řídící orgány stanoveny zákonem. Nejvyšším orgánem jsou všichni společníci, v zásadních otázkám mají všichni právo veta. Společníci řídí společnost po vzájemné dohodě, mají všichni stejnou odpovědnost. Konkrétní podmínky jsou sjednány v zakladatelské smlouvě.

32 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST Počet zakládajících společníků – nejméně 2, z toho jeden komplementář a jeden komanditista. Minimální hodnota majetku při vzniku – je zákonem stanovena pouze pro komanditistu – 5000 Kč, další závisí na dohodě společníků. Způsob ručení za závazky – komplementáři ručí celým svým osobním majetkem, tj. neomezeně, komanditisté ručí pouze do výše svých vkladů, tj. omezeně. Dělení zisku – na polovinu mezi komplementáře a komanditisty, komplementáři pak rovným dílem, komanditisté podle výše podílů.

33 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI Společnost řídí komplementáři, kteří ji zastupují při jednáních, jsou uvedeni v obchodním rejstříku. Komanditisté mají právo vznášet připomínky, návrhy a být seznámeni s hospodařením, ale nemají rozhodovací pravomoci.

34 DRUŽSTVO Počet zakládajících společníků – nejméně 2 právnické osoby nebo 5 fyzických osob (starších 15 let). Ustanovující schůze družstva. Vzniká dnem zápisu do OR. Minimální hodnota majetku při vzniku – 50 tisíc Kč, vklad jednotlivce je určen stanovami. Způsob ručení za závazky – členové družstva za závazky družstva neručí. Dělení zisku – v závislosti na výši členských vkladů.

35 ÚKOLY 1.Čím ručí za dluhy společnosti společníci ve veřejné obchodní společnosti? 2.Čím ručí za dluhy komanditní společnosti komanditista? 3.Kdo řídí a zastupuje komanditní společnost? 4.Jak se dělí zisk v komanditní společnosti? 5.Kdo může být členem družstva? 6.Jak se nazývá nejvyšší orgán družstva? 7.Je stanovena minimální hodnota majetku při vzniku družstva? Pokud ano, kolik?

36 NÁZEVSPOLEČNOSTI ZKRATKY POČET SPOLEČNÍKŮ ZPŮSOB RUČENÍ MINIMÁLNÍ HODNOTA MAJETKU ŘÍDÍCÍ ORGÁNY AKCIOVÁ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM V. O. S. KOM. SPOL. DRUŽSTVO DOPLŇ TABULKU


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DRUŽSTVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google