Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava založení fiktivní firmy I Obchodní zákoník Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava založení fiktivní firmy I Obchodní zákoník Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Příprava založení fiktivní firmy I Obchodní zákoník Dana Batelková dana.batelkova@nuov.cz Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Fiktivní firma a zákony K založení fiktivní firmy a k jejímu vedení budete potřebovat základní znalosti pojmů z Obchodního zákoníku a z Živnostenského zákona. Již jste je probírali a probíráte v teoretických předmětech. Nyní si je zopakujeme.

3 Vznik firmy se řídí především Obchodním zákoníkem a Živnostenským zákonem.

4 Obchodní zákoník a jeho novely Zákon č. 513/1991 Sb., úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992 Sb., zákonem č. 286/1993 Sb., zákonem č. 156/1994 Sb., zákonem č. 84/1995 Sb., zákonem č. 94/1996 Sb., zákonem č. 142/1996 Sb., zákonem č. 77/1997 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 165/1998 Sb., zákonem č. 356/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 30/2000 Sb., zákonem č. 105/2000 Sb., zákonem č. 367/2000 Sb. a zákonem č. 370/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem č. 501/2001 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 15/2002 Sb., zákonem č. 126/2002 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb., zákonem č. 125/2002 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 312/2002 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 87/2003 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb., zákonem č. 88/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem č. 360/2004 Sb., zákonem č. 484/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 554/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem č. 216/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 79/2006 Sb., zákonem č. 81/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 308/2006 Sb., zákonem č. 269/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 36/2008 Sb., zákonem č. 344/2007 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 230/2008 Sb., zákonem č. 215/2009 Sb., zákonem č. 217/2009 Sb. a zákonem č. 230/2009 Sb.

5 Obchodní zákoník a jeho novely Jak vidíte, každoročně dochází k několika novelám Obchodního zákoníku. Pokud v zákoně něco vyhledáváte, dávejte si pozor, s jak starou verzí a v jaké oblasti pracujete.

6 Právní formy firem Existuje několik typů obchodních společností (my doporučujeme s. r. o.). Jednotlivé právní formy upravují §: Veřejná obchodní společnost§ 76 - § 92 Komanditní společnost§ 93 - § 104 Společnost s ručením omezeným § 105 - § 153 Akciová společnost § 154 - § 220 Družstvo§ 221 - §260

7 Obchodní společnosti a družstvo § 56 Obecná ustanovení § 57 Založení společnosti § 58 Základní kapitál § 59 Vklad společníka § 60 Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti § 61 Podíl § 62 Vznik společnosti § 64 Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku § 68 Zrušení a zánik společnosti

8 Citace Na následujících stránkách naleznete zjednodušené citace nejdůležitějších paragrafů, odstavců a písmen Obchodního zákoníku, které se týkají založení a vedení fiktivní firmy. Na CD CEFIF v adresáři Formuláře a v podadresáři Informace naleznete podrobnější rady k nejdůležitějším tématům.

9 Obchodní společnost 1 § 56 Obchodní společnosti 1) Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. založenou za účelem podnikání. 1) Zakladatelé společnosti mohou být osoby fyzické i právnické. osoby fyzické i právnické.

10 Obchodní společnost 2 Společnostmi jsou: veřejná obchodní společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení. evropské hospodářské zájmové sdružení.

11 Základní kapitál § 58 Základní kapitál 1) Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti, do základního kapitálu společnosti, vyjádřený v jednotkách české měny. vyjádřený v jednotkách české měny.

12 Vklad § 59 Vklad společníka 1) Vkladem společníka se rozumí souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot.

13 Společnost s ručením omezeným

14 Společníci, zakladatel 1 § 105 § 105 1) Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do OR. společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do OR.

15 Společníci, zakladatel 2 § 105 § 105 2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. být založena jednou osobou. 3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků. padesát společníků.

16 Vklad 1 § 108 § 108 1) Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. činit alespoň 200 000 Kč. § 109 § 109 1) Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. alespoň 20 000 Kč.

17 Vklad 2 § 109 § 109 2) Na základním kapitálu společnosti se může každý společník podílet pouze jedním vkladem. 3) Mají-li být poskytnuty na splacení vkladu nepeněžité vklady, musí být uvedeny ve společenské smlouvě.

18 Společenská smlouva 1 § 110 Společenská smlouva musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) určení společníků uvedením jména, RČ (nebo data narození) a bydliště, (nebo data narození) a bydliště, c) předmět podnikání (činnosti),

19 Společenská smlouva 2 § 110 Společenská smlouva musí obsahovat: d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, a lhůty splácení vkladu, e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají, společnosti a způsob, jakým jednají, g) určení správce vkladu, h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

20 Splacení vkladů § 111 1) Před podáním návrhu na zápis do OR musí být splaceno celé emisní ážio a nejméně 30% část každého peněžitého vkladu. Celková výše splacení musí činit alespoň 100 000 Kč. 2) Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána tehdy, když je její základní kapitál splacen v plné výši.

21 Návrh na zápis do OR § 112 1) Návrh na zápis společnosti do OR podepisují všichni jednatelé. podepisují všichni jednatelé. 2) K návrhu na zápis do OR se přikládá: a) společenská smlouva, nebo zakladatelská listina, zakladatelská listina, b) prohlášení správce vkladu, c) posudek znalce o ocenění nepeněžitých vkladů, vkladů, d) zápis z ustavující valné hromady.

22 Valná hromada 1 § 125 Valná hromada 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. společnosti. Do její působnosti patří: a) schválení jednání před jejím vznikem, c) schvalování stanov a jejich změn, d) rozhodování o změně obsahu spol. smlouvy,

23 Valná hromada 2 § 125 Valná hromada Do její působnosti dále patří: a)rozhodování o zvýšení či snížení zákl. kapitálu, b)jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, c)jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, d)rozhodování o fúzi, převodu jmění, e)další otázky, jež si vymíní do pravomoci.

24 Statutární orgán 1 § 133 Jednatelé 1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. je jeden nebo více jednatelů. 2) Omezit jednatelská oprávnění může pouze spol. smlouva, stanovy nebo valná hromada. spol. smlouva, stanovy nebo valná hromada. Omezení je vůči třetím osobám neúčinné. Omezení je vůči třetím osobám neúčinné. 3) Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. společníků nebo jiných fyzických osob.

25 Statutární orgán 2 § 134 Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.

26 Změna firmy 1 § 141 Změna společenské smlouvy 1) Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, nebo je třeba souhlasu všech společníků, nebo rozhodnutí valné hromady. rozhodnutí valné hromady. 2) Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady a zasahuje se rozhodnutím valné hromady a zasahuje se tím do práv některých společníků, je třeba tím do práv některých společníků, je třeba i souhlasu těchto společníků. i souhlasu těchto společníků.

27 Změna firmy 2 § 142 Zvýšení a snížení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné až tehdy, když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny.

28 CEFIF

29 Adresy pracovníků CEFIF Kdykoliv Vám rádi poradí: Dana Batelková – referentka CEFIF dana.batelkova@nuov.cz Weilova 6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 427 Lukáš Hula – vedoucí CEFIF lukas.hula@nuov.czlukas.hula@nuov.cz, lukas.hula@nuov.cz Weilova 6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 425

30 CD CEFIF 1 Každý rok začátkem září zasíláme do škol, které mají fiktivní firmy, CD CEFIF platné pro daný školní rok. Prosíme Vás, abyste nepoužívali CD CEFIF z předchozích let, protože každoročně dochází k novelám, na starších CD proto mohou být již neplatné informace a formuláře.

31 CD CEFIF 2 CD CEFIF obsahuje: všechny formuláře, které FF potřebuje pro svou činnost, všechny formuláře, které FF potřebuje pro svou činnost, tyto formuláře jsou každoročně aktualizovány, tyto formuláře jsou každoročně aktualizovány, naleznete zde rovněž výňatky z nejdůležitějších zákonů a další informace, jež Vám pomohou při práci ve FF. naleznete zde rovněž výňatky z nejdůležitějších zákonů a další informace, jež Vám pomohou při práci ve FF.

32 CD CEFIF 3 Pokud by Vám nebylo CD CEFIF do školy doručeno, prosíme Vás, ozvěte se, my Vám pošleme CD nové.

33 CD CEFIF 4 Každý úřad CEFIF má vlastní adresář a podadresáře. V adresářích naleznete každý soubor dvakrát, jednou jako formulář k vyplnění jednou jako vyplněný vzor. a jednou jako vyplněný vzor. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Příprava založení fiktivní firmy I Obchodní zákoník Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google