Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:PRACOVNÍ SMLOUVA AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:18. 10. 2011 VY_32_INOVACE_26_SH

2 ANOTACE Téma: PRACOVNÍ SMLOUVA Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci získají základní informace o možnosti zahájení pracovního procesu sepsáním pracovní smlouvy, seznámí se s náležitostmi nutnými a potřebnými k vypracování pracovní smlouvy. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list – PRACOVNÍ SMLOUVA, příloha PRACOVNÍ SMLOUVA (VZOR) Klíčová slova: pracovní smlouva, zaměstnavatel, zaměstnanec Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní list, 1 příloha Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci se obeznámili s předepsaným obsahem pracovní smlouvy a zapsali cvičnou pracovní smlouvu. Práce s materiálem přispívá k praktickému seznámení se všemi náležitostmi pracovní smlouvy – příloha. V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 PRACOVNÍ SMLOUVA DÁLE OBSAHUJE: náležitosti písemných právních úkonů, tedy jednoznačnou identifikaci účastníků, podpisy smluvních stran … Informaci o nároku na délku dovolené na zotavenou, o týdenní pracovní době Údaj o mzdě, o zkušební době, o výpovědních lhůtách Atd. MUSÍ OBSAHOVAT: DEN NÁSTUPU DO PRÁCE MÍSTO VÝKONU PRÁCE (OBEC + PODNIK, FIRMA) DRUH PRÁCE, NA KTERÝ JE ZAMĚSTNANEC PŘIJÍMÁN

5 PŘÍLOHA - PRACOVNÍ SMLOUVA (VZOR) Pracovní smlouva Zaměstnavatel: …………(název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, IČO) a Zaměstnanec: ……………(jméno a příjmení zaměstnance, narozen, rodné číslo, bytem) uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Pracovní poměr vzniká dne …….(Sjednání dne nástupu do práce je významné z toho důvodu, že tímto dnem vzniká pracovní poměr. Jako den nástupu do práce může být sjednáno přesné datum nebo může být určen i jinak, např. splněním podmínky úspěšného ukončení studia. Jako den nástupu do práce může být sjednán i den pracovního klidu.) 2. Druh práce ……..(Druh práce, který je vymezen v pracovní smlouvě, vymezuje okruh pracovních úkolů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje a může být dohodnut úzce či šířeji. Širší či užší vymezení druhu práce má vliv na dispoziční pravomoci zaměstnavatele při určování úkolů. Zákonem není blíže stanoveno, jak by měl být druh práce vymezen. Pokud by však druh práce byl vymezen tak široce, že by zaměstnavateli umožňoval přidělovat jakoukoli práce, šlo by o neplatně uzavřenou pracovní smlouvu.) 3. Místo výkonu práce …….(obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo)

6 4. Pracovní poměr se sjednává na dobu 1. neurčitou 2. určitou do …..(uvede se konkrétní doba trvání pracovního poměru) 5. Sjednává se zkušební doba, která činí ………(Zkušební doba činí, pokud nebyla dohodnuta kratší, tři měsíce. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.) 6. Další ujednání: 1. informace o nároku na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, 2. údaj o výpovědních dobách (výpovědní doby se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění), 3. údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy 4. stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 7. Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

7 8. Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní či pracovní smlouvou. 9. Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 10. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. § 37 a § 38 zákoníku práce. 11. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. V……………………………….dne …………………… ……………………………………. podpis zaměstnance ……………………………………. razítko zaměstnavatele a podpis zaměstnance oprávněného jednat jeho jménem

8 Pracovní list – PRACOVNÍ SMLOUVA: Ve dvojici sepište pracovní smlouvu podle vzoru – JEDEN JE ZAMĚSTNAVATEL, JEDEN JE ZAMĚSTNANEC IA tabule nebo tisk pro dvojice Zaměstnavatel: …………………………………………. Zaměstnanec: …………………………………………… uzavírají pracovní smlouvu: 1.Pracovní poměr vzniká dne …………. 2.Druh práce ……………… 3.Místo výkonu práce ……………………….. 4.Pracovní poměr se sjednává na dobu …………. 5.Sjednává se zkušební doba, která činí ……………… 6.Další ujednání: informace o nároku na délku dovolené na zotavenou údaj o výpovědních dobách údaj o mzdě a způsobu odměňování stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 7.Zaměstnanec byl řádně seznámen ……………………………………….. 8.Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen ……………………….. 9.Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr, je zaměstnanec povinen………………… 10.Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit …………………………………… 11.Ostatní práva a povinnosti smluvních stran …………………………………………………… Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. V……………………………….dne …………………… ……………………………………. podpis zaměstnance ……………………………………. razítko zaměstnavatele a podpis zaměstnance oprávněného jednat jeho jménem

9 ZÁVĚR 1.Pracovní smlouva je písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 2.Před podpisem je třeba si pracovní smlouvu pořádně prostudovat. REFLEXE:  Dokážeš vyjmenovat 3 nejdůležitější údaje, které je nutné uvést v pracovní smlouvě?  Proč je důležité sepsat pracovní smlouvu při nástupu do zaměstnání?

10 Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com Http://www.smlouva-zdarma.cz/pracovni-smlouva-vzor. [online]. [cit. 2011-10-18]. HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7. ZDROJE [on line] dostupné z www:


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google