Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RAKTICKÉ ČINNOSTI Pracovní smlouva Vypracoval: Lukáš Karlík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RAKTICKÉ ČINNOSTI Pracovní smlouva Vypracoval: Lukáš Karlík."— Transkript prezentace:

1 P RAKTICKÉ ČINNOSTI Pracovní smlouva Vypracoval: Lukáš Karlík

2 C O NESMÍ CHYBĚT V PRACOVNÍ SMLOUVĚ Pracovní smlouva se uzavírá písemně, nezapomeňte si ji proto před podpisem důkladně přečíst. Jedno vyhotovení zůstane vám, druhé si ponechá zaměstnavatel. V pracovní smlouvě musí být podle zákoníku práce uvedeny tři zákonné náležitosti: 1. Druh práce, 2. Místo výkonu práce, 3. Den nástupu do zaměstnání. Mimo ně do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození). Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o: délce dovolené a jak se stanovuje, výpovědních dobách, týdenní pracovní době a jejím rozvržení, mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení, kolektivních smlouvách. Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy. Pracovní smlouva může obsahovat údaj o zkušební době, délce pracovního poměru na dobu určitou apod.

3 M EZI KÝM SE SJEDNÁVÁ PRACOVNÍ SMLOUVA Firma ABDC, a.s. IČO 315 00 315 se sídlem Pražská 215, 600 00 Brno (dále jen „zaměstnavatel“) a pan/í Jana Pazderková trvalý pobyt Svratecká 316, 602 00 Brno rodné číslo 005201/1234 bankovní účet: 12345678/0800 vedený u České spořitelny a.s. (dále jen „zaměstnanec“) uzavírají tuto pracovní smlouvu:

4 O BSAH PRACOVNÍ SMLOUVY Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: obchodní asistentka. Zaměstnanec nastoupí do práce dne: 1.1. 2013 Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to od 1.1. 2013 do 30.6. 2013. Místem výkonu práce je: provozovna zaměstnavatele v Brně, ul. Kujbiševova 166 Sjednává se zkušební doba v trvání 3 měsíce.

5 O BSAH PRACOVNÍ SMLOUVY Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda ve výši 20.000 Kč měsíčně. Mzda je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce a to převodem bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnancův nárok na dovolenou, stanovení týdenní pracovní doby a výpovědní doba vyplývá z ustanovení platného zákoníku práce. Zaměstnanec byl před podpisem pracovní smlouvy seznámen s právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami.

6 O BSAH PRACOVNÍ SMLOUVY Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní a pracovní smlouvou. Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní kázeň, svěřenou práci vykonávat v pracovní době svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí, řídit se příkazy a pokyny vedoucích pracovníků zaměstnavatele.

7 O BSAH PRACOVNÍ SMLOUVY Zaměstnanec je dále povinen při výkonu práce dodržovat předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí, příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce, s nimiž byl při nástupu seznámen, což stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

8 O BSAH PRACOVNÍ SMLOUVY Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž jedno náleží zaměstnavateli a druhé zaměstnanci. V Brně dne 1. ledna 2013 zaměstnanec................ zaměstnavatel…………..


Stáhnout ppt "P RAKTICKÉ ČINNOSTI Pracovní smlouva Vypracoval: Lukáš Karlík."

Podobné prezentace


Reklamy Google