Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.18 – Skončení pracovního poměru Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 18. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

3 ANOTACE Tento materiál vysvětluje jednotlivé možnosti skončení pracovního poměru, nabízí ukázky dokladů, řeší otázku odstupného.

4 podle Zákoníku práce je možné pracovní poměr skončit : a) dohodou b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele c) okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem nebo zaměstnavatelem d) zrušením ve zkušební době

5 Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby (byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

6 a) dohoda o rozvázání pracovního poměru dohoda o rozvázání pracovního poměru je jediným dvoustranným pracovněprávním úkonem, podle kterého zaniká pracovní poměr (jinak zaniká pracovní poměr pouze jednostrannými právními úkony - tj. výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), bez vůle druhé strany, tj. vůči druhému účastníkovi jsou účinné jejich doručením (s jistými specifiky uvedenými v zákoně) náležitostí dohody je v podstatě jen ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o tom, že pracovní poměr zaniká a ke kterému dni končí

7 zákon též vyžaduje, aby dohoda byla v písemné formě a aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení (doporučuje se, aby dohoda obsahovala důvod ukončení pracovního poměru - zákon ale takovou náležitost dohody nestanoví jako povinnou) tím, že je dohoda dvoustranným právním úkonem, je závislá na vůli obou smluvních stran a proto platí, že nikdo nemůže být k podpisu dohody nucen → pokud zaměstnavatel chce se zaměstnancem ukončit pracovní poměr a zaměstnanec nepřistoupí na dohodu, musí si zaměstnavatel najít zákonný důvod pro výpověď dle ust. § 52 zákoníku práce součástí dohody může být o ujednání o výši odstupného Pozn.: Doporučuji ukázky tiskopisů např. http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved- pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/ http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved- pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/

8 b) výpověď (podrobněji kap. 19) výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 Zákoníku práce (jedná se např. o důvod, že se zaměstnavatel ruší, přemisťuje, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, atp.)

9 zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné Pozn.: Doporučuji ukázky tiskopisů např. http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved- pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved- pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/

10 c) okamžité zrušení pracovního poměru v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným - uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží

11 zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit (dle § 55 zákoníku práce) jen tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou

12 zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit (dle § 56 Zákoníku práce) jen, jestliže, a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby Pozn.: Doporučuji ukázky tiskopisů např. http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved-pracovniho- pomeru-zamestnavatelem/http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved-pracovniho- pomeru-zamestnavatelem/

13 d) zrušení ve zkušební době zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. zrušení má být zaměstnanci písemně oznámeno alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit Pozn.: Doporučuji ukázky tiskopisů např. http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved-pracovniho- pomeru-zamestnavatelem/http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved-pracovniho- pomeru-zamestnavatelem/

14 Pro všechny možnosti skončení pracovního poměru platí, že: je nutné dodržet lhůty stanovené zejména pro podání výpovědi a pro okamžité zrušení dále je potřeba mít na paměti, že zaměstnanci v určitých životních situacích nelze dát výpověď vůbec, nebo jen za určitých podmínek (kupříkladu v těhotenství, na mateřské dovolené, v pracovní neschopnosti, při uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce, při povolání k výkonu vojenské služby atd.)

15 obecně je stanovena i povinnost zaměstnavatele v určitých případech výpovědí pomáhat zaměstnanci ve spolupráci s úřady práce při získávání nové práce v případě osamělých zaměstnanců pečujících o děti mladší 15 let a v případě zaměstnanců se zdravotním postižením (nezabezpečených důchodem) a v některých dalších případech uplyne výpovědní doba, až když zaměstnavatel tuto povinnost splní další povinností zaměstnavatele, na kterou je potřeba upozornit, je povinnost projednat každou výpověď či zrušení s příslušným odborovým orgánem, pokud byl u zaměstnavatele založen a existuje

16 Použité zdroje: http://pracovnipravo.iure.org/home/Skoncen i_prac_pomeru http://www.epravo.cz/top/clanky/jake-jsou- moznosti-ukonceni-pracovniho-pomeru-ze- strany-zamestnavatele-38899.html http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zak onik-prace-uplne-zneni http://www.podnikatel.cz/smlouvy/vypoved- pracovniho-pomeru-zamestnavatelem/ http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB021 vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google