Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástin přednášek – studijní pomůcky. Přestupky – zákonná právní úprava  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  I. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Přestupky – zákonná právní úprava  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  I. část."— Transkript prezentace:

1 Nástin přednášek – studijní pomůcky

2 Přestupky – zákonná právní úprava  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  I. část - obecné základy odpovědnosti za přestupky  II. část vymezení některých skutkových podstat  III. Část - specifika procesní úprava  Zvláštní zákony  Zejména skutkové podstaty, příslušnost SO  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  Subsidiární použití při projednávání přestupků

3 Vymezení pojmu přestupek  „zaviněné jednání, které porušuje či ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přest. či jiném zákoně, nejde-li o jiný SD postižitelný podle zvl. pr. předpisů anebo o tr.čin“ (§ 2 PZ).  Legální definice  Založena na kombinaci mater. a form. znaků a pozit. a negat. vymezení  Jde o formálně-materiální pojetí správního deliktu

4 Skutková podstata přestupku  Objekt – spol. zájmy a vztahy zákonem chráněné; obecný/druhový/individuální.  Objektivní stránka – protiprávní jednání (konání i opomenutí), následek, příčinná souvislost; Fakultativní znaky – hmotný předmět útoky, účinek, místo, čas  Subjektivní stránka – zavinění – psychický vztah pachatele k jednání; úmysl x nedbalost; K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, pokud zákon nestanoví jinak

5 Skutková podstata přestupku  Subjekt není pachatel  Subjekt = znak skutkové podstaty popisující osobu pachatele  Subjekt – obecný x zvláštní  Subjekt obecný – nepožaduje žádnotu vlastnost, přestupku se tak může dopustit každá fyzická osoba, deliktně způsobilá – více jak15 let + příčetnost, vyloučen postih PO, mladistvý (osoba 15 – 18 let), pachatelem každá FO (i cizinec apod.) – urč. výjimky: osoby požívající výsad a imunit dle mez.práva; poslanci a senátoři – možnost volby  Tzv. speciální subjekt (např. účastník shromáždění, ten komu byly peníze svěřeny, učitel autoškoly aj.)

6 Přestupky  Působnost zákona:  časová,  teritoriální  Osobní (?exempce)  Okolnosti vylučující protiprávnost  Skutečnosti mající za následek zánik trestnosti (zejména prekluze)

7 Sankce za přestupky  nulla poena sine lege  napomenutí  Pokuta - § 13  zákaz činnosti - § 14  propadnutí věci - § 15  zákaz pobytu - § 15a  Kritéria pro ukládání sankcí  zásady zákonnosti, spravedlnosti, individualizace a přiměřenosti  sankci lze uložit samostatně či společně s jinou, nelze však uložit současně napomenutí a pokutu  správní uvážení, zákony zpravidla stanoví kritéria - § 12  možnost upuštění od uložení sankce  možnost prominutí či snížení pravomocně uložené sankce (pouze u zákazu činnosti)  souběh – zásada absorpční

8 Ochranná opatření  omezující opatření  zabrání věci  nutno odlišovat od sankcí (zejm. co do účelu + neobsahuje mor. odsouzení)  Ukládají se vedle sankce

9 Základní studijní litaratura  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  Doporučená:  Horzinková, Eva a Helena Kučerová. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. Leges. Alternativně:  Vetešník, Jemelka. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. C.H.Beck

10 Opakovací otázky  Jak zákon o přestupcích definuje přestupek, jakého je třeba zavinění, kdo není odpovědný za přestupek, kdy zaniká odpovědnost za přestupek.  Jak se postupuje v případech, kdy se přestupku dopustí osoba požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, poslanec nebo senátor.  Vyjmenujte a popište druhy sankcí podle zákona o přestupcích, uveďte, co je účelem jejich uložení.  Vyjmenujte a popište druhy ochranných opatření podle zákona o přestupcích, uveďte, co je účelem jejich uložení.  Jak zákon o přestupcích upravuje projednávání přestupků mladistvých. Jaké sankce lze mladistvému uložit?  Uveďte příklady protiprávních jednání, kterými lze spáchat přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle § 21 zákona o přestupcích  Uveďte příklady konkrétních přestupků obsažených ve zvláštních zákonech.

11 Opakovací otázky  Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti občanskému soužití podle § 49 zákona o přestupcích.  Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích.  Vyjmenujte a charakterizujte okolnosti vylučující protiprávnost.  Co znamená formálně-materiální pojetí.


Stáhnout ppt "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Přestupky – zákonná právní úprava  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  I. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google