Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věková hranice českého práva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věková hranice českého práva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Věková hranice českého práva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 = způsobilost mít práva a povinnosti. Právní subjektivita je možnost být nositelem práv nebo povinností. Fyzické osoby nabývají právní subjektivity narozením a ztrácí ji úmrtím. Způsobilost k právním úkonům = možnost nabývat práv a povinností v důsledku vlastního jednání. Způsobilosti k právním úkonům nabývají fyzické osoby v plné míře až v okamžiku dosažení plnoletosti (po dosažení 18. roku nebo uzavřením manželstvím). Soud může fyzickou osobu zbavit způsobilosti k právním úkonům a nebo ji omezit z důvodu prokázané trvalé nebo dočasné duševní poruchy. Právnické osoby: právní subjektivita splývá v jedno se způsobilostí k právním úkonům, nabývá se vznikem právnické osoby a pozbývá jejím zánikem.

3 = projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují (př. kupní smlouva). Vůli lze projevit ústně nebo písemně, jednáním nebo opomenutím. Právní úkon lze rozlišit podle počtu stran na jednostranné (závěť), dvoustranné (smlouva) a vícestranné (smlouva o sdružení více osob). Nejběžnějším právním úkonem je smlouva – vzniká domluvou smluvních stran, je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.

4 Fyzická osoba = občan, jednotlivec; Právnická osoba = společenský útvar, organizace, společnost. Právnické osoby jsou uměle vytvořené a dělíme je na: a) korporační pr. o. (sdružení více fyzických či právnických osob k určité společné činnosti, př. obchodní společnosti, politické strany, zájmová sdružení aj.) b) nadační pr. o. (instituce založené k vyčlenění majetku s účelovým určením jeho použití).

5 Zletilý = fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům. Zletilost je dosažena obecně 18. rokem života člověka (nebo uzavřením manželství – nejdříve 16. rok člověka). Nezletilý = fyzická osoba, která nedosáhla věku 18 let a nebo neuzavřela manželství. Nezletilý může činit pouze ty právní úkony, které jsou svou povahou přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Za nezletilou osobu provádějí všechny potřebné právní úkony její právní zástupci (rodiče, soudem ustanovení opatrovníci apod.).

6 Trestní odpovědnost nezletilých osob má zvláštní úpravu. Trestní právo ČR rozlišuje 2 kategorie nezletilých: a) ti, kteří ještě nedovršili 15. rok věku nenesou trestní odpovědnost (soud jim za spáchaný trestný čin musí nařídit ochrannou výchovu); b) mladiství (nezletilí, 15.–18. rok věku) – odpovídají plně za své činy, jejich trestání je oproti zletilým osobám upraveno. Mladistvému může soud také uložit ochrannou výchovu. Při potrestání mladistvého odnětím svobody se výměra jeho trestu oproti zletilým osobám snižuje na polovinu (přičemž horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat 5 let a dolní hranice 1 rok). Mladiství, kteří vykonali zločin, za nějž lze uložit výjimečný trest, mohou být také odsouzeni na 5–10 let (trest vykonávají ve zvláštních věznicích nebo odděleních, žádný styk s dospělými odsouzenými).

7 Občanská demokratická strana Jednostranný právní úkon Možnost být nositelem práv nebo povinností Marcela Světlá Možnost nabývat práv a povinností v důsledku vlastního jednání Dvoustranný právní úkon Fyzická osoba Právnická osoba Způsobilost k právním úkonům Smlouva Právní subjektivita Závěť

8 Nabývaná práva a povinnosti Plná způsobilost k právním úkonům Způsobilost k uzavření manželství Způsobilost k uzavření pracovní smlouvy Způsobilost k získání živnostenského oprávnění Právo volit Právo být volen do Poslanecké sněmovny Právo být volen do Senátu nebo do funkce prezidenta republiky Věková hranice Dosažení 18 let nebo uzavření manželství Dosažení 18 let nebo dosažení 16 let + souhlas soudu Dosažení 15 let Dosažení 18 let Dosažení 21 let Dosažení 40 let

9 Žáci se ve skupinkách po čtyřech pokusí zapřemýšlet nad tím, jestli by u některých nabývaných práv a povinností snížili, nebo naopak zvýšili věkovou hranici a proč? Mohou si napsat seznam pro a proti a ve skupince diskutovat. Každá skupinka si poté vybere svého mluvčího a ten řekne ostatním, co si daná skupinka o problému myslí. Při přednesení názorů skupinek, si ostatní píšou poznámky, co se jim líbilo a co ne u ostatních. Na konci učitel vede a usměrňuje závěrečnou diskuzi.

10 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5.


Stáhnout ppt "Věková hranice českého práva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google