Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_08 Osoby fyzické a právnické Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1.ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Pojem osoba v občanském právu, fyzická a právnická osoba, právní způsobilost, právní osobnost, obchodní rejstřík. Metodický obsah: Výklad nového učiva,objasnění základních pojmů vztahujících se k subjektům občanského práva, přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 OSOBY OBECNĚ OSOBA PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ  Osoba, která má právní osobnost (dříve právní subjektivitu).  Právní osobnost tj. způsobilost mít práva a povinnosti.  Fyzická osoba je člověk (občan).  Právnická osoba je organizovaný útvar, o které zákon stanoví, že má právní osobnost. Obr.1 Občan (1)

3 FYZICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA – PRÁVNÍ OSOBNOST  Člověk má právní osobnost od narození (i počaté, ale ještě nenarozené dítě), zaniká smrtí (např. vlastnické právo).  Zletilostí tj. dosažením věku 18 let, se člověk stává plně svéprávným tj. nabývá způsobilost k právnímu jednání.  Výjimečně při uzavírání manželství (16-18 let) – může soud fyzickou osobu zplnoletnit.  Soud může svéprávnost omezit ze závažného důvodu (např. duševní porucha) – současně jmenuje opatrovníka.

4 NEZLETILÉ FYZICKÉ OSOBY NEZLETILÉ FYZICKÉ OSOBY - ZPŮSOBILOST  Jsou způsobilé jen k právním jednáním, přiměřeným rozumové a volní vyspělosti, odpovídající jejich věku.  V ostatních záležitostech za ně jednají jejich zákonní zástupci (zpravidla rodiče).  Rozdíl mezi opatrovníkem a zákonným zástupcem : - opatrovnictví vzniká soudním rozhodnutím, - zákonné zastoupení vyplývá ze zákona. Zákaz závislé práce nezletilých mladších než 15 let.

5 PRÁVA FYZICKÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PRÁVA  Osobnost každého člověka je chráněna (vztahuje se na jeho jméno, zdraví, důstojnost, čest, soukromí apod.). Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.  Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, bez jeho svolení nebo bez zákonného důvodu (např. použití podobizny, písemnosti osobní povahy bez jeho souhlasu).  Každý má právo na integritu - nedotknutelnost (např. lékařský zákrok jen se souhlasem osoby s vysvětlením jeho účelu).

6 PRÁVNICKÉ OSOBY VZNIK VZNIK PRÁVNICKÉ OSOBY právním jednáním tj. založením PO působením veřejné moci např. zákonem jiným způsobem, např. společenství vlastníků bytů

7 PRÁVNICKÉ OSOBY ROZDĚLENÍ soukromého práva od vzniku (zápis do rejstříku) veřejného práva do zániku (výmaz z rejstříku) PRÁVNICKÉ OSOBY podle postavení a činnosti podle právní osobnosti

8 VZNIK A ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY VZNIK PRÁVNICKÉ OSOBY  Den zápisu do rejstříku je dnem vzniku právnické osoby. ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY  Dnem výmazu z rejstříku právnická osoba zaniká.  Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do zániku tzn., že může svými orgány samostatně jednat, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

9 PRÁVNICKÁ OSOBA ROZLIŠENÍ ROZLIŠENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB DLE POSTAVENÍ  Právnické osoby soukromého práva - slouží soukromým zájmům (např.obchodní banky).  Právnické osoby veřejného práva – veřejnoprávní poslání (např. Česká národní banka).  Zpravidla zřízeny zákonem nebo rozhodnutím veřejné moci.  Stát - největší právnická osoba veřejného práva (rovné postavení s ostatními právnickými i fyzickými osobami). Obr.2 Soud (2)

10 PRÁVNICKÉCH OSOBY TYPY PRÁVNICKÉ OSOBY PODLE TYPU  Korporace (corpus = latinsky tělo) – tvoří je členové (společníci) tj. společenství osob.  Spolky - mohou založit nejméně 3 osoby - Nelze zakládat za účelem podnikání.  Fundace – mají majetkový základ (základ - fundus tvoří peníze nebo jiné majetkové hodnoty).  Nadace – k užitečnému účelu - veřejně prospěšný nebo dobročinný (např. Nobelova nadace, Naše dítě…). Úkol: Máte zkušenosti s činností nějaké nadace?

11 KONTROLNÍ OTÁZKY  Kdy vzniká právnická subjektivita fyzických a právnických osob?  Vysvětlete rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou?  Charakterizujte právní osobnost.  Jaká jsou základní práva fyzických osob?  Jak se dělí právnické osoby podle svého postavení?  Jaké jsou základní typy právnických osob? Blíže je charakterizujte.

12 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.č.1 [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/03/24/07/48/question-mark- 96285_640.jpg?i  Obr.č.2 [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/05/07/17/43/building-48801_150.png

13 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google