Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015"— Transkript prezentace:

1 Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015
Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2015 Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

2 Produkční systém – zemědělství, rybářství…..
Od vidličky na farmu Spotřeba potravin Zpracování, výroba Produkční systém – zemědělství, rybářství….. Bezpečné a kvalitní potraviny Zdraví a kvalita života konzumentů Source: Article 130 f Treaty of Rome Undertakings: including small and mediums sized undertakings, research centres and universities This has to be seen before the background of Art. 2 of the Treaty of Rome: “The Community shall have as its task … to promote throughout the Community a harmonious and balanced development of economic activities; sustainable and non inflationary growth respecting the environment; a high degree of convergence of economic performance; a high level of employment and of social protection; the raising of the standard of living and quality of life; economic and social cohesion and solidarity among Member States.” Environmentální faktory Od farmy na vidličku

3 Potravina není bezpečná, pokud je:
škodlivá pro zdraví, nevhodná pro lidskou spotřebu (například pro citlivé skupiny konzumentů, jimž je určena) Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud je kontaminována pathogenními mikroorganismy, škůdci, cizorodými látkami a nečistotami, vykazuje hnilobu, kažení, rozklad, netypicky zapáchá či vzbuzuje odpor. Pokud ale potravina vyhovuje požadavkům platných právních předpisů upravujících bezpečnost potravin, pak se považuje za bezpečnou z hledisek, na která se vztahují (např. pokud obsah benz(a)pyrenu nepřekročí maximální limit). Source: Article 130 f Treaty of Rome Undertakings: including small and mediums sized undertakings, research centres and universities This has to be seen before the background of Art. 2 of the Treaty of Rome: “The Community shall have as its task … to promote throughout the Community a harmonious and balanced development of economic activities; sustainable and non inflationary growth respecting the environment; a high degree of convergence of economic performance; a high level of employment and of social protection; the raising of the standard of living and quality of life; economic and social cohesion and solidarity among Member States.” Je-li nebezpečná potravina součástí šarže nebo zásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny v dané dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné.

4 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Bezpečnost potravin nebezpečí: biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její bezpečnost riziko: míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí zásada předběžné opatrnosti: je-li zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika. Tato opatření nesmí bránit volnému pohybu potravin a iniciováno zkoumání k odstranění nejistoty Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

5 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Nástroj pro zajištění bezpečnosti potravin ANALÝZA RIZIKA: posouzení rizika (identifikace nebezpečí, popis nebezpečí, odhad expozice, charakterizace rizika) management rizika – prevence a kontrola (státní regulace, kontrola výrobců i státu,…) komunikace rizika (zpracování vyvážených informací, interpretace pro veřejnost, doporučení, vzdělávání…) Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

6 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Posouzení rizika: EFSA scientific opinion Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

7 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Nástroj pro zajištění bezpečnosti potravin Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

8 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Bezpečnost potravin Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství v oblastech, které mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku. shromažďuje a analyzuje údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. pro tyto účely vytváří vědecké komise nezávislých špičkových odborníků z členských zemí. Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

9 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

10 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Bezpečnost potravin Geneticky modifikované organismy Ochrana rostlin Zdraví rostlin Biologická rizika Krmiva Zdraví zvířat a welfare Potraviny pro zvláštní výživu a potraviny nového typu Přídatné látky Kontaminanty Obaly potravin ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

11 Kontaminace (znečištění) potravin
Mikroorganismy – mikrobiální kontaminace nejčastější příčina akutních alimentárních onemocnění, negativní efekt se projeví velmi rychle, někdy fatální snadno se zjišťuje buď přímo (známky kažení, plíseň aj.) nebo laboratorně snadná prevence, dekontaminace často možná Chemickými látkami – chemická kontaminace akutní projev je velmi vzácný, většinou chronické působení negativní efekt se projeví za řadu let, bývá fatální (?) přímo se nedá zjistit, laboratorní vyšetření zdlouhavé a často velmi nákladné problematická prevence, dekontaminace většinou nemožná

12 Kontaminace (znečištění) potravin
Mechanická – sklo, omítka, třísky, úlomky, oprýskané nátěry, štětiny, šroubky, drátky, chlupy, kamínky, kosti, skořápky, peří, knoflíky, šperky, umělé nehty.... ostrá tělesa jsou potenciálně vysoce nebezpečná, negativní efekt se projeví okamžitě, snadno se zjišťuje přímo ale bývá skryté velmi snadná prevence pro zákazníka velmi iritující a dobře medializovatelné... Zapečená myš (sandwich)

13 Priority odborníků v oblasti rizik z potravin
1. Mikrobiální kontaminanty 2. Nevyvážená dieta (nadbytek - nedostatek) 3. ENVIRONMENTÁLNÍ KONTAMINANTY 4. PŘÍRODNÍ TOXINY 5. REZIDUA PESTICIDŮ / VET. FARMAKA 6. Potravinová aditiva („Éčka“) „NOVÉ“ KONTAMINANTY alergeny akrylamid prion/BSE pesticidy melamin bisfenol A

14 Potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty. Potravina musí být samozřejmě bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy. Česká republika ale využívá možnosti stanovené legislativou EU požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu (min. 48 h předem). Nař.vlády 125/2011 a 211/2014 Sb.

15 Nař. 2002/178/ES ustavuje evropský informační systém
Rapid Alert System for Food and Feedstuffs - RASFF Má-li člen sítě informaci o tom, že existuje vážné riziko pro lidské zdraví vyplývající z potraviny nebo krmiva, je tato informace neprodleně oznámena Evropské Komisi prostřednictvím systému RASFF. Komise tuto informaci neprodleně poskytne členům sítě. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 98/2005 Sb.: Systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Stanoveny postupy předávání informací orgánů státní správy ČR zapojených do celoevropského systému rychlého varování.

16 Oznámení ze systému RASFF obsahují
popis nebezpečí, podrobný popis potraviny nebo krmiva, které představují přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví lidí ("rizikový výrobek"), popis provedených šetření, identifikaci šarží, původ a popis uvádění na trh rizikového výrobku, který je uveden na trh více než jednoho státu zapojeného do systému Systém RASFF slouží pro komunikaci mezi členy sítě a není přímo určen pro komunikaci se spotřebitelskou veřejností.

17 Systém rychlého varování RASFF

18 Oznámení ze systému RASFF – národní zdroje
Veřejnost má přístup k přehledu oznámení systému RASFF, který je k dispozici na webových stránkách informačního centra bezpečnosti potravin:

19 Rozdělení notifikací RASFF
Varování (Alert) – oznámení nebezpečných výrobků vyskytujících se na trhu: vyžaduje okamžitou reakci Informace (Nonalert) – oznámení nebezpečných výrobků, které (ještě/už) nejsou na trhu, nebezpečí není akutní: okamžitá reakce není nutná Odmítnutí na hranicích (Border rejection) – potraviny nebo krmiva, ktere byly zamitnuty na vstupu do Evropskeho společenstvi z důvodu rizika Novinka (News) – ostatní aktuální informace o bezpečnosti důležité pro dozorové orgány

20 Systém rychlého varování RASFF - schema

21 Systém rychlého varování RASFF - příklady

22 Systém rychlého varování RASFF - příklady

23 RASFF – zdroje informací (EU, 2014)
RASFF webové stránky:

24 RASFF – typy oznámení: EU, 2014

25 Oznámení RASFF vydaná členskými zeměmi

26 RASFF: srovnání 2013 a 2014

27 Oznámení RASFF vydaná EU v r. 2014 – typ nebezpečí
Případy z r. 2014, kdy bylo zasaženo více členských zemí (některé)

28 Oznámení do RASFF odeslaná ČR v r. 2014 – výrobky

29 Oznámení do RASFF odeslaná ČR v r. 2014 – chemické znečištění

30

31 Oznámení RASFF – celá EU: nejčastější problémy 2014
(typ nebezpečí / komodita / země)

32 Oznámení RASFF: mykotoxiny 2004 - 2013
Zesílené kontroly na vstupu potravin do EU: podzemnicové oříšky z Indie, Egypta, Brazílie, Argentiny, Číny,… lískové oříšky z Iránu, pistácie z Turecka a Iránu, koření z Indie, sušené fíky z Turecka,…atd. RASFF webové stránky:

33 RASFF – otravy potravinami (příklady 2012)

34 Oznámení odeslaná do RASFF ČR na základě kontroly trhu v r
Oznámení odeslaná do RASFF ČR na základě kontroly trhu v r příklady

35 RASFF: vývoj počtu oznámení v EU podle regionů


Stáhnout ppt "Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google