Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje pro financování venkova možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj podnikání – úvěry, půjčky, dotace, nové operační programy a pravidla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje pro financování venkova možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj podnikání – úvěry, půjčky, dotace, nové operační programy a pravidla."— Transkript prezentace:

1 Zdroje pro financování venkova možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj podnikání – úvěry, půjčky, dotace, nové operační programy a pravidla Vzdělávací kurz Podpora vzdělávání na venkově, 24. 3. 2015, Domažlice

2 Financování je činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění podnikových cílů Finanční řízení má následující úkoly: získávat kapitál rozhodovat o umístění kapitálu rozhodovat o rozdělení zisku řídit hospodářskou stránku činnosti podniku

3 Financování a finanční řízení podniku je ovlivňováno těmito faktory: 1.Faktor času dnešní rozhodnutí ovlivní tok peněz v podniku v dalším období 2.Faktor kvantity výběr té varianty, která slibuje vyšší zisk 3.Faktor rizika je spojen s výběrem možných variant zpravidla menší riziko přináší menší zisk. Riziko vzniká z: –vnějších příčin: odběratelé nezaplatí, nestabilita měny, inflace… –vnitřních příčin: rozbijí se stroje, nízké prodeje, hospodářská krize, chybný odhad poptávky Riziko znamená možnost ztráty vložených prostředků.

4 Zdroje financování Struktura zdrojů financování (kapitálu) – klasifikace: 1.z hlediska vlastnictví –vlastní kapitál (vlastní zdroje) –cizí kapitál (cizí zdroje) 2.podle zdroje financování –interní zdroje (interní kapitál) – vytvořený vlastní činnosti podniku (zisk, odpisy) –externí zdroje financování (externí kapitál) - dodavatelské úvěry, nezaplacené mzdy, nezaplacené daně, bankovní úvěry, dary, dotace, leasing, faktoring, forfaiting atd.

5 3. podle doby financování –dlouhodobý – splatnost delší než jeden rok (dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry) –krátkodobý – splatnost do jednoho roku (běžné bankovní úvěry) 4.podle účelu financování –běžné financování - firma potřebuje financovat každodenní chod (materiál, mzdy apod.), –mimořádné financování - při mimořádných událostech (povodně, požáry, krádeže apod.) nebo při mimořádné činnosti (jednorázové akvizice - nákup jiné firmy, apod.).

6 1. Vlastní zdroje: zisk - jedná se o nejběžnější vlastní zdroj financování. Firma vyprodukovaný zdaněný zisk reinvestuje k rozšíření podnikání. Tento proces můžeme označit pojmem akumulace kapitálu. Firma se rozrůstá, vydělává více a celý koloběh akumulace může pokračovat. Zisk může sloužit i jako rezerva pro horší doby. odpisy - mají dvojí funkci - nákladovou a zdrojovou. S výjimkou roku pořízení dlouhodobého majetku představují odpisy pro firmu náklad, který v daném účetním období nestál firmu ani korunu. Firma tedy má náklady, ale peníze jí zůstávají a navíc má i nižší daň z příjmu. Vytváří si tedy zdroje pro další investice. Odpisy vytváří ve firmě podmínky pro obnovu investic (starý stroj postupně odepíši a natvořím si zdroj na nákup nového stroje). Financování z vlastních a cizích zdrojů

7 vklady vlastníků firmy - tyto vklady mají různou podobu (u akciové společnosti mají formu nákupu emitovaných akcií, u družstva se jedná o vklady členů apod.) Všechny tyto formy mají za úkol zajistit základní kapitál pro firmu, který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky a vlastníkům podíly na těchto ziscích. vklady tichého společníka ostatní vlastní zdroje - firma např. může odprodávat nepotřebné zásoby, nepotřebné stroje a budovy

8 2. Cizí zdroje zákonné rezervy - rezervy řadíme mezi cizí zdroje (byť je vytváříme z vlastních peněz firmy), protože tyto finance vytváříme na úhradu budoucích závazků. Vytvářejí se k předem určenému účelu budoucího použití (zákonem uznávaná rezerva je např. na plánovanou velkou opravu stroje), a tyto peníze neprocházejí zdaněním daní z příjmu (účetně se chovají jako náklad). závazky vůči zaměstnancům - firma je trvale v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům, protože jim platí mzdu až s měsíčním zpožděním. Jedná se o zdroj krátkodobý s použitelností na financování oběžného majetku firmy;

9 závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dodavatelský úvěr - vzniká při dodavatelsko- odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele fakticky bezúročně úvěruje. Dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování (splatnost do 1 roku). zálohy odběratelů - odběratel uhradí dopředu zálohu (není vyloučena ani záloha ve stoprocentní výši) na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží. Zálohy bývají krátkodobým zdrojem. bankovní úvěry - jsou standardním cizím zdrojem financování podnikových potřeb.

10 Krátkodobé úvěry se splatností většinou do jednoho roku: –kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené ve smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou. –eskontní (směnečný) - tento úvěr je spojen s eskontem cizí směnky bankou. Banka cizí směnku od majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka ji původnímu majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru.

11 –lombardní - úvěr krytý movitou zástavou ( cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.); –revolvingový - banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje. Tento úvěr už můžeme zařadit nejen mezi krátkodobé, ale i střednědobé úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.

12 Střednědobé a dlouhodobé úvěry se splatností delší než jeden rok: –lombardní –revolvingový –hypoteční - úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti). Jeden z nejběžnějších dlouhodobých úvěrů. Banky častokrát vyžadují zástavu převyšující svojí hodnotou velikost úvěru.

13 dotace, dary - jsou cizím zdrojem financování potřeb firmy. Vzhledem ke svému objemu a zaměření pouze do určitých specifických oblastí jsou pro podnikatelské firmy zdrojem okrajovým (s výjimkou zemědělství); emise cenných papírů (směnky, dluhopisy) - vydání směnky (cizí nebo vlastní) bývá zdrojem krátkodobým, protože u směnek je typická doba splatnosti do jednoho roku (což ovšem nevylučuje výjimečně vydání směnky s dobou splatnosti delší). Naopak vydání dluhopisů (obligace) je zdrojem dlouhodobým.

14 leasing - leasing členíme na: –operativní (dlouhodobý majetek si zapůjčíme, platíme pronájem a po ukončení nájemního vztahu zase majetek vrátíme - nestane se naším vlastnictvím) –finanční (dlouhodobý majetek si pronajmeme, splácíme, a po ukončení splátek za zůstatkovou cenu odkoupíme do vlastnictví).

15 faktoring, forfaiting - odkup pohledávek před dobou splatnosti. Faktoring a forfaiting provádějí některé banky nebo specializované firmy. –faktoring je odkup krátkodobých pohledávek (s dobou splatnosti do 1 roku) –forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti nad 1 rok);

16 venturní kapitál - jinak také rizikový kapitál. –Většina začínajících firem potřebuje ke svému startu větší kapitál a zároveň nemá majetek, kterým by mohla ručit u bankovního úvěru. Pro takový případ existují speciální firmy, nabízející financování formou rizikového kapitálu. –Investor rizikového kapitálu poskytuje finance bez jejich krytí (bez ručení, zástav apod.), dočasně získává v dané firmě dohodnutý podíl (ne nezbytně majoritní. –Své peníze půjčuje se záměrem vydělat a za vysoké riziko požaduje vysokou odměnu v podobě podílu na zisku.

17 Finanční řízení běžného chodu podniku je založeno na tzv. zlatém pravidle financování: Dlouhodobý majetek –by měl být kryt (financován) vlastním kapitálem a dlouhodobými dluhy, protože použití krátkodobého cizího kapitálu je vysoce riskantní; Oběžný majetek –by měl být kryt krátkodobými a dlouhodobými dluhy. Krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý kapitál, ale musí být splacen v poměrně krátké době. Proto by měl krýt oběžný majetek, ale už nikoliv dlouhodobý majetek.

18 1.zajistit platební schopnost firmy –firma musí být schopna včas dostát svým závazkům. –sestavuje se výkaz cash-flow, tedy sledování toků hotovosti v podniku. –výkaz cash-flow ukazuje stav peněz na začátku účetního období + peněžní příjmy za rok - peněžní výdaje za rok a výsledný stav peněz na konci účetního období 2.zajistit likviditu majetku firmy –likvidita je schopnost přeměny na hotové peníze. Úkolem finančního řízení podniku je tedy zajistit, aby firma neměla majetek nelikvidní (těžko prodejný nebo vůbec neprodejný). 3.zajistit rentabilitu firmy –zajištění zisku

19 Finanční plán Finanční plán stanoví: jak velká by měla být výše nákladů, výnosů a zisku; jaká má být výše finančních zdrojů a na co budou použity. Samotný finanční plán si můžeme představit ve dvou podobách: jako soustavu rozpočtů - finanční plán se bude skládat ze zmíněných rozpočtů nákladů, výnosů a zisku, platební schopnosti, investičního rozpočtu, příp. dalších rozpočtů; jako plánové výkazy: –plánovou rozvahu - cílem je určit výši potřebného majetku a zdrojů k jeho financování; –plánový výkaz zisku a ztráty; –plánový výkaz cash-flow - sledujeme, jak jsou využívány zdroje a jaká bude platební schopnost podniku.

20 Něco navíc … Podnikatelský záměr vs. Banka Nezapomeňte: 1.MNOHOKRÁT POČÍTEJTE NEŽ SI VEZMETE ÚVĚR !!! 2.AŽ BUDETE ŽÁDAT O ÚVĚR, TAK MUSÍTE VĚDĚT CO BUDETE DĚLAT, KDYŽ TO NEVYJDE !!!

21 Praktická rada na závěr …

22 Kontakt Jak se k nám dostanete: JménoKontaktní informace Václav Edlvedl@edolo.cz +420 602 242 483


Stáhnout ppt "Zdroje pro financování venkova možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj podnikání – úvěry, půjčky, dotace, nové operační programy a pravidla."

Podobné prezentace


Reklamy Google