Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI"— Transkript prezentace:

1 ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

2 Posun v sociální komunikaci (stav)
Komunikace stále více orientována na písemný projev a nepřímý verbální. Trendy Komunikace prostřednictvím SMS Komunikace v diskusních fórech (chat…) Komunikace prostřednictvím messengerů (ICQ) Komunikace nepřímá verbální – mobilní telefony Komunikace nepřímá verbální – VoIP (Skype) Komunikace v rámci MMORPG – online hry Kultura mluvené řeči – nízká. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

3 Komunikace – mluvená vs. psaná
Jsou podstatné rozdíly v nácviku a tvorbě mluvených a psaných projevů. Mluvené projevy - učí se přirozenou cestou - nápodobou mluvního vzoru - mluvený projev je při vstupu do školy zautomatizovaný - je těžší překonat ustálené mechanismy řeči a vybudovat postoje k vlastní mluvě - jsou rychlé … 4 slabiky za sekundu, - opravy jsou neefektivní Písemné projevy - nadčasové, formují se pomaleji, vstup do školy – dítě je tabula rasa – lze nacvičit, opravy efektivní… Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

4 Spisovná výslovnost (ortoepie)
Ortoepie = soubor výslovnostních norem, jimiž se řídí zvuková podoba mluvených spisovných projevů. Ortoepie = vzniká na základě přirozené výslovnosti a společenské konvenci. Spisovná norma = výslovnost uživatelů spisovného jazyka po celém jazykovém území, snažících se o spisovný projev kultivovaný po všech stránkách – bez nářečních, místních a individuálních zvláštností. (Výslovnost spisovné češtiny I., 1967) Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

5 Ortoepická kodifikace
Hála, B. a kol. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov přejatých. 1955 Romportl, M. a kol. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. 1978 Hůrková, J. Česká výslovnostní norma. 1995 Akademický slovník cizích slov. 1995 Pravidla českého pravopisu Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

6 Spisovná výslovnost Ve spisovné výslovnosti se vydělují 3 výslovnostní styly: a) styl základní (neutrální) – ve veřejných projevech kultivovaného denního styku (oficiální jednání, škola, přednášky, rozhlas, televize) b) styl vybraný (vyšší) – slavnostní oficiální projevy c) styl zběžný (nižší) – denní hovorový styk. Je rozdíl mezi HOVOROVOU češtinou a NESPISOVNOU. Hovorová je spisovná se zjednodušenými rysy. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

7 Ortofonie Základem spisovné výslovnosti je ortofonie – souhrn pravidel o správném tvoření hlásek. Ortofonie lze dosáhnout (kromě nápravy výslovnostních vad) pouze předkládáním potřebného vzoru. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

8 Spisovná čeština – vady, zvuková kultura
Nejčastější odchylky jsou způsobeny nedostatečným či nadměrným posunem jazyka při artikulaci. - sigmatismus – vadná výslovnost sykavek - lambdacismus – vadná výslovnost L - rotacismus – vadná výslovnost R - rotacismus bohemicus – vadná výslovnost Ř Zvuková kultura spisovné češtiny je nedokonalá – je podstatně nižší než kultura češtiny tištěné. Korektní čeština je často považována za strojenou, nepřirozenou. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

9 Spisovná výslovnost vs. dialekt
Spisovná výslovnost musí být oproštěna od místních dialektů – spisovný jazyk se nikdy nekryje s lokálním nářečím. Nepřípustné hlásky/tvary/změny (dialekty]: - bilabiální [w] … prauda, kreu, leu… (SV Čechy) - moravské [šč] … ščípat - [z mobilem] znělostní asimilace před sonorami - moravské zkracování [jama] - česká glidová nářeční artikulace [tejť, ajť] Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

10 Spisovná vs. nekorektní výslovnost
Spisovná výslovnost vs. argot, bulvár… Nesprávná výslovnost: a) kvantitativní změny [paňi, kam deté, co neseté] b) artikulační ekonomie (příznak hovorové řeči) - redukce souhláskových skupin i celých slabik - např. [páňčitelka], [paešéf], [pétese], [béme xoďit], [brý den] Zvuková stránka jazyka nemůže být měřena stavem pravopisu. Strojená a chybná by byla například výslovnost slov [činnost, panna, mněkkí]. Pozor, je třeba rozlišit tam, kde jde o distinkci – raci vs. racci, nejasnější vs. nejjasnější Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

11 Obecné prohřešky - VOKÁLY
Základ spisovné výslovnosti vokálů = zachování jejich kvantity. Prohřešky proti výslovnosti vokálů: a) zkracování dlouhých samohlásek [í, ú] [studentum, mislim, prosim, xoďim] b) prodlužování krátkých samohlásek [volál, trvrdíl, móc, tůze, pótvora] c) přetahování dlouhých samohlásek Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

12 Obecné prohřešky - KONSONANTY
Základ spisovné výslovnosti vokálů = přesné odlišení znělých a neznělých hlásek – ovšem s respektováním charakteristických hláskových změn Prohřešky proti výslovnosti konsonantů: a)asimilace znělosti [holub, poklad, grog] b) vypouštění slabikotvor. L [sed, vez, splet] c) skupiny stn, zdn… se nezjednodušují [česní, prázní, vlasňí] a další Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

13 Výslovnost přejatých slov
hlásky, které nejsou v naší hláskové soustavě, nahrazujeme zvukově nejbližšími domácími hláskami S v postavení mezi samohláskami se vyslovuje ve většině slov jako S [demise, agrese, absence…] X se vyslovuje nezněle [ekspedice, prakse, taksa] zněle na začátcích slov před samohláskou či H [egzistence, egzemplář, egzhumace] Slovní přízvuk se i přejatých slov klade na 1. slabiku. Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

14 Výslovnost S/Z ve slovech cizího původu
Podle PČP z roku 1993, SSČ) a textu Dodatku se u některých přejatých slov za spisovnou výslovnost (i pravopis) považuje obojí podoba těchto slov: prezident-president, trezor-tresor, univerzita-universita, konzulát-konsulát, dezinfekce-desinfekce, konzultace-konsultace, exkurze-exkurse, dizertace-disertace, penze-pense… Výslovnost se z  se považuje za základní a stylově neutrální. Výslovnost závisí na stylu promluvy. U tzv. vyššího stylu promluvy (slavnostní projev, recitace) je možné vyslovovat se s. . Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

15 Výslovnost Z/S, –ISMUS/-IZMUS ve slovech cizího původu
Přejatá slova končící na -rz, -lz, -nz: kurz, konkurz, komparz, dispenz, pulz, reverz vyslovujeme v 1. pádě j. č. se s (vliv asimilace), ve 2. pádě již se z (kurs – kurzu). Pravopis těchto slov připouští užít z  i s  bez stylového rozlišení. Ve slovech s příponou vyslovovanou jako –izmus, -zmus, -zma se píše s  i z. Upřednostňují se tvary se s: mechanismus-mechanizmus, organismus-organizmus, realismus- realizmus, spasmus-spazmus, charisma-charizma Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

16 Délka samohlásek u slov cizího původu
Psaní (i výslovnost) s krátkou i dlouhou samohláskou je možné u slov se zakončením na: • -en acetylen i acetylén; • -in benzin i benzín, glycerin i glycerín, penicilin i penicilín, • -iv archiv i archív, masiv i masív • -iva ofenziva i ofenzíva ale i ofensiva • -ivum pasivum i pasívum • -ivní archivní i archívní, pasivní i pasívní, masivní i masívní • -emie leukemie i leukémie • -erie bakterie i baktérie, bižuterie i bižutérie, drogerie i drogérie • -on balkon i balkón, balon i balón, bonbon i bonbón, citron i citrón, milion i milión, stadion i stadión, vagon i vagón • -onek balonek i balónek, salonek i salónek • -ona fazona i fazóna, sezona i sezóna • -onka fazonka i fazónka • -ped ortoped i ortopéd Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

17 Nedostatky a chyby verbální komunikace
Nadměrné opakované užívání některých slov zkrátka, jaksi, prostě (Vyvolení - Vladko), vole Parazitní zvuky Mluvčí jimi vyplňuje pauzy.Často to vypadá, že řečník jimi chce zabít rozpačitost a pomalost svého myšlení. Nesprávné zakončení Anakolut… Přizpůsobení tvaru slova podobě sousedního Nechtěli věřit slibům našim sousedům. + další syntaktické/stylistické chyby Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

18 Desatero mluveného projevu
1.Mluvte jen tehdy, pokud máte co říci 2.Své sdělení pečlivě připravte 3.Sdělení tlumočte dobrou jazykovou formou 4.Chovejte se přirozeně 5.Nestavte mezi sebe a posluchače bariéru 6.Nevyhrožujte 7.Udržujte s posluchači kontakt pohledem 8.Uvědomte si, že lidé jsou jako zrcadlo 9.Skončete svůj projev v pravou chvíli 10.Nesledují-li Vás posluchači pozorně, je to Vaše vina (A. Měchurová – Jak dobře mluvit a jednat) Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

19 Rétorika (řečnictví) Vědní obor, zaměřený na verbální projev. Patřila mezi 3 původní svobodná umění (trivium = gramatika, rétorika, dialektika (logika)). - nauka o řečnickém umění - řečnická praxe - teorie a praxe jazykové komunikace - kultura mluveného projevu V současnosti profesní prezentace… Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

20 Komunikativní kompetence RVP ZV
Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: * formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu * naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje * rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění * využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem * využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

21 Komunikace a školní praxe
Učitel = základní vzor Základem kvalitní realizace ortoepie a zásad správné komunikace je ve školním prostředí učitel (nikoli jen „češtinář“). Tento vzor je účinný jen tam, kde existuje mezi učitelem a žákem dobrý osobní vztah. Ideální cíl: naučit žáka komunikovat spisovným jazykem Reálný cíl: naučit žíka komunikovat přiměřeně situaci Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

22 Online zdroje Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 2006

23 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.


Stáhnout ppt "ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI"

Podobné prezentace


Reklamy Google