Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

2 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20062 Posun v sociální komunikaci (stav) Komunikace stále více orientována na písemný projev a nepřímý verbální. Trendy Komunikace prostřednictvím SMS Komunikace v diskusních fórech (chat…) Komunikace prostřednictvím messengerů (ICQ) Komunikace nepřímá verbální – mobilní telefony Komunikace nepřímá verbální – VoIP (Skype) Komunikace v rámci MMORPG – online hry Kultura mluvené řeči – nízká.

3 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20063 Komunikace – mluvená vs. psaná J sou podstatné rozdíly v nácviku a tvorbě mluvených a psaných projevů. Mluvené projevy - učí se přirozenou cestou - nápodobou mluvního vzoru - mluvený projev je při vstupu do školy zautomatizovaný - je těžší překonat ustálené mechanismy řeči a vybudovat postoje k vlastní mluvě - jsou rychlé … 4 slabiky za sekundu, - opravy jsou neefektivní Písemné projevy - nadčasové, formují se pomaleji, vstup do školy – dítě je tabula rasa – lze nacvičit, opravy efektivní…

4 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20064 Spisovná výslovnost (ortoepie) Ortoepie = soubor výslovnostních norem, jimiž se řídí zvuková podoba mluvených spisovných projevů. Ortoepie = vzniká na základě přirozené výslovnosti a společenské konvenci. Spisovná norma = výslovnost uživatelů spisovného jazyka po celém jazykovém území, snažících se o spisovný projev kultivovaný po všech stránkách – bez nářečních, místních a individuálních zvláštností. (Výslovnost spisovné češtiny I., 1967)

5 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20065 Ortoepická kodifikace Hála, B. a kol. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov přejatých. 1955 Romportl, M. a kol. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. 1978 Hůrková, J. Česká výslovnostní norma. 1995 Akademický slovník cizích slov. 1995 Pravidla českého pravopisu

6 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20066 Spisovná výslovnost Ve spisovné výslovnosti se vydělují 3 výslovnostní styly: a) styl základní (neutrální) – ve veřejných projevech kultivovaného denního styku (oficiální jednání, škola, přednášky, rozhlas, televize) b) styl vybraný (vyšší) – slavnostní oficiální projevy c) styl zběžný (nižší) – denní hovorový styk. Je rozdíl mezi HOVOROVOU češtinou a NESPISOVNOU. Hovorová je spisovná se zjednodušenými rysy.

7 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20067 Ortofonie Základem spisovné výslovnosti je ortofonie – souhrn pravidel o správném tvoření hlásek. Ortofonie lze dosáhnout (kromě nápravy výslovnostních vad) pouze předkládáním potřebného vzoru.

8 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20068 Spisovná čeština – vady, zvuková kultura Nejčastější odchylky jsou způsobeny nedostatečným či nadměrným posunem jazyka při artikulaci. - sigmatismus – vadná výslovnost sykavek - lambdacismus – vadná výslovnost L - rotacismus – vadná výslovnost R - rotacismus bohemicus – vadná výslovnost Ř Zvuková kultura spisovné češtiny je nedokonalá – je podstatně nižší než kultura češtiny tištěné. Korektní čeština je často považována za strojenou, nepřirozenou.

9 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20069 Spisovná výslovnost vs. dialekt Spisovná výslovnost musí být oproštěna od místních dialektů – spisovný jazyk se nikdy nekryje s lokálním nářečím. Nepřípustné hlásky/tvary/změny (dialekty]: - bilabiální [w] … prauda, kreu, leu… (SV Čechy) - moravské [ šč ] … ščípat - [ z mobilem] znělostní asimilace před sonorami - moravské zkracování [j a ma] - česká glidová nářeční artikulace [ tejť, ajť ]

10 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200610 Spisovná vs. nekorektní výslovnost Spisovná výslovnost vs. argot, bulvár… Nesprávná výslovnost: a) kvantitativní změny [paňi, kam deté, co neseté] b) artikulační ekonomie (příznak hovorové řeči) - redukce souhláskových skupin i celých slabik - např. [páňčitelka], [paešéf], [pétese], [béme xoďit], [brý den] Zvuková stránka jazyka nemůže být měřena stavem pravopisu. Strojená a chybná by byla například výslovnost slov [činnost, panna, mněkkí]. Pozor, je třeba rozlišit tam, kde jde o distinkci – raci vs. racci, nejasnější vs. nejjasnější

11 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200611 Obecné prohřešky - VOKÁLY Základ spisovné výslovnosti vokálů = zachování jejich kvantity. Prohřešky proti výslovnosti vokálů: a) zkracování dlouhých samohlásek [í, ú] [studentum, mislim, prosim, xoďim] b) prodlužování krátkých samohlásek [volál, trvrdíl, móc, tůze, pótvora] c) přetahování dlouhých samohlásek

12 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200612 Obecné prohřešky - KONSONANTY Základ spisovné výslovnosti vokálů = přesné odlišení znělých a neznělých hlásek – ovšem s respektováním charakteristických hláskových změn Prohřešky proti výslovnosti konsonantů: a)asimilace znělosti[holu b, pokla d, gro g ] b) vypouštění slabikotvor. L[sed, vez, splet] c) skupiny stn, zdn … se nezjednodušují [česní, prázní, vlasňí] a další

13 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200613 Výslovnost přejatých slov a)hlásky, které nejsou v naší hláskové soustavě, nahrazujeme zvukově nejbližšími domácími hláskami b)S v postavení mezi samohláskami se vyslovuje ve většině slov jako S [demise, agrese, absence…] c)X se vyslovuje nezněle [e k spedice, pra k se, ta k sa] zněle na začátcích slov před samohláskou či H [e g zistence, e g zemplář, e g zhumace] Slovní přízvuk se i přejatých slov klade na 1. slabiku.

14 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200614 Výslovnost S/Z ve slovech cizího původu Podle PČP z roku 1993, SSČ) a textu Dodatku se u některých přejatých slov za spisovnou výslovnost (i pravopis) považuje obojí podoba těchto slov: prezident-president, trezor-tresor, univerzita- universita, konzulát-konsulát, dezinfekce-desinfekce, konzultace-konsultace, exkurze-exkurse, dizertace- disertace, penze-pense… Výslovnost se z se považuje za základní a stylově neutrální. Výslovnost závisí na stylu promluvy. U tzv. vyššího stylu promluvy (slavnostní projev, recitace) je možné vyslovovat se s..

15 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200615 Výslovnost Z/S, –ISMUS/-IZMUS ve slovech cizího původu Přejatá slova končící na -rz, -lz, -nz : kurz, konkurz, komparz, dispenz, pulz, reverz vyslovujeme v 1. pádě j. č. se s (vliv asimilace), ve 2. pádě již se z (kurs – kurzu). Pravopis těchto slov připouští užít z i s bez stylového rozlišení. Ve slovech s příponou vyslovovanou jako – izmus, - zmus, -zma se píše s i z. Upřednostňují se tvary se s : mechanismus-mechanizmus, organismus-organizmus, realismus- realizmus, spasmus-spazmus, charisma- charizma

16 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200616 Délka samohlásek u slov cizího původu Psaní (i výslovnost) s krátkou i dlouhou samohláskou je možné u slov se zakončením na: -enacetylen i acetylén; -inbenzin i benzín, glycerin i glycerín, penicilin i penicilín, -ivarchiv i archív, masiv i masív -ivaofenziva i ofenzíva ale i ofensiva -ivumpasivum i pasívum -ivníarchivní i archívní, pasivní i pasívní, masivní i masívní -emieleukemie i leukémie -eriebakterie i baktérie, bižuterie i bižutérie, drogerie i drogérie -onbalkon i balkón, balon i balón, bonbon i bonbón, citron i citrón, milion i milión, stadion i stadión, vagon i vagón -onekbalonek i balónek, salonek i salónek -onafazona i fazóna, sezona i sezóna -onkafazonka i fazónka -pedortoped i ortopéd

17 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200617 Nedostatky a chyby verbální komunikace 1.Nadměrné opakované užívání některých slov zkrátka, jaksi, prostě (Vyvolení - Vladko), vole 2.Parazitní zvuky Mluvčí jimi vyplňuje pauzy.Často to vypadá, že řečník jimi chce zabít rozpačitost a pomalost svého myšlení. 3.Nesprávné zakončení Anakolut… 4.Přizpůsobení tvaru slova podobě sousedního Nechtěli věřit slibům našim sousedům. + další syntaktické/stylistické chyby

18 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200618 Desatero mluveného projevu 1.Mluvte jen tehdy, pokud máte co říci 2.Své sdělení pečlivě připravte 3.Sdělení tlumočte dobrou jazykovou formou 4.Chovejte se přirozeně 5.Nestavte mezi sebe a posluchače bariéru 6.Nevyhrožujte 7.Udržujte s posluchači kontakt pohledem 8.Uvědomte si, že lidé jsou jako zrcadlo 9.Skončete svůj projev v pravou chvíli 10.Nesledují-li Vás posluchači pozorně, je to Vaše vina (A. Měchurová – Jak dobře mluvit a jednat)

19 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200619 Rétorika (řečnictví) Vědní obor, zaměřený na verbální projev. Patřila mezi 3 původní svobodná umění (trivium = gramatika, rétorika, dialektika (logika)). - nauka o řečnickém umění - řečnická praxe - teorie a praxe jazykové komunikace - kultura mluveného projevu V současnosti profesní prezentace…

20 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200620 Komunikativní kompetence RVP ZV Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: * formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu * naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje * rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění * využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem * využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

21 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200621 Komunikace a školní praxe Učitel = základní vzor Základem kvalitní realizace ortoepie a zásad správné komunikace je ve školním prostředí učitel (nikoli jen „češtinář“). Tento vzor je účinný jen tam, kde existuje mezi učitelem a žákem dobrý osobní vztah. Ideální cíl: naučit žáka komunikovat spisovným jazykem Reálný cíl: naučit žíka komunikovat přiměřeně situaci

22 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 200622 Online zdroje http://www.chuchle.czu.cz/DOWNLOAD/Zasady _vyslovnosti_spisovneho_ceskeho_jazyka.doc http://www.chuchle.czu.cz/DOWNLOAD/Zasady _vyslovnosti_spisovneho_ceskeho_jazyka.doc http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/ftikaCZorto.p df http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/ftikaCZorto.p df http://www.jan- amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=200506270 1 http://www.jan- amos.cz/amos/view.php?cisloclanku=200506270 1

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz


Stáhnout ppt "ORTOEPIE, KULTURA ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google