Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné úvahy o jazyce Václav Ort. Osnova ● Jazykověda a její disciplíny ● Jazyk a řeč ● Jazykové rodiny ● Podoby národního jazyka ● Jazyková norma a kodifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné úvahy o jazyce Václav Ort. Osnova ● Jazykověda a její disciplíny ● Jazyk a řeč ● Jazykové rodiny ● Podoby národního jazyka ● Jazyková norma a kodifikace."— Transkript prezentace:

1 Obecné úvahy o jazyce Václav Ort

2 Osnova ● Jazykověda a její disciplíny ● Jazyk a řeč ● Jazykové rodiny ● Podoby národního jazyka ● Jazyková norma a kodifikace ● Zvuková stránka jazyka

3 Jazykověda a její hlavní disciplíny ● Jazykověda (ligvistika) = nauka o jazyce – slavistika = slovanské jazyky – germanistika = germánské jazyky – romanistika = románské jazyky

4 Jazykověda a její hlavní disciplíny ● Gramatika ● Lexikologie ● Stylistika ● Historická mluvnice ● Dialektologie ● Srovnávací mluvnice

5 Gramatika ● Gramatika: popisuje mluvnicku stavbu jazyka – hláskosloví: zabývá se zvukovou složkou jazyka a jejím grafickým zaznamenáváním ● fonetika = jak se hlásky tvoří, slyší a obměňují ● fonologie = zabývá se jednotkami schopnými rozlišit význam slov, fonémy ● ortofonie = o správné artikulaci hlásek ● ortoepie = pravidla spisovné výslovnosti ● grafémika = studuje písemnou stránku jazyka

6 Gramatika ● Gramatika – ortografie: určuje pravopisná pravidla – morfologie (tvarosloví): popisuje vnitřní stavbu slovních tvarů, slovní druhy a vysvětluje mluvnické významy slov ohebných – syntax (skladba): zkoumá stavbu vět a souvětí

7 Lexikologie ● Lexikologie: nauka o slovní zásobě – slovotvorba: popisuje způsoby tvoření slov – sémantika: nauka o významu slov – etymologie: zkoumá původ slov – frazeologie: věnuje se ustáleným slov. spojením – onomastika: hledá původ a zákonitosti tvorby vlastních jmen – lexikografie: nauka o slovnících

8 Stylistika ● Stylistika: nauka o slohu. Je zaměřena na způsob výběru a využití jazykových prostředků v jednotlivých textech či projevech podle jejich zaměření a cíle

9 Historická mluvnice ● Historická mluvnice: popisuje vývoj jazyka. Netýká se pouze vývoje a změn slovní zásoby, ale též změn v hláskosloví, tvarosloví, skladbě atd...

10 Dialektologie ● Dialektologie: se soustředí na zkoumání nářečí, která vznikla důsledkem rozrůznění jazyka při jeho vývoji

11 Srovnávací mluvnice ● Srovnávací mluvnice: srovnává různé jazyky a vede k odhalené historických souvislostí jazyků příbuzných

12 Národní jazyk ● souhrn všech výrazových a významových prostředků, jež používají jako nástroj myšlení a dorozumění příslušníci jednoho národa nebo etnika. ● odráží celkový vývoj splečnosti

13 Národní jazyk ● Spisovné útvary – spisovná čeština – hovorová čeština – obecná čeština ● Nespisovné útvary – zeměpisné rozrůznění ● nářečí (dialekty) ● Nadnářeční útvary (interdialekty) – sociální rozrůznění ● profesní mluva ● slang ● argot

14 Národní jazyk ● Spisovná čeština – funkčně nejvyšší a celonárodně závazný, prestižní útvar národního jazyka. Používá se na oficiální úrovni ● Hovorová čeština – mluvená podoba spisovné češtiny. Používá se v běžné komunikaci, v osobním styku.

15 Národní jazyk ● Dialekt – je nespisovný útvar národního jazyka užívaný jen na určité části jazykového území, se specifickými hláskoslovnými, tvaroslovnými, skladebními... odchylkami od spisovného jazyka ● česká nářečí ● středomoravská nářečí ● moravskoslezská nářečí ● slezská nářečí ● Interdialekt – je nespisovný útvar národního jazyka, který vznikl postupným stíráním rozdílů v nářečích

16 Národní jazyk ● Profesní mluva – je mluva skupiny zaměstnanců, kteří při práci užívají zvláštních termínů a frází, a to především kvůli výrazové úspornosti a jednoznačnosti v daném pracovním prostředí ● Slang – je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí, kteří jsou spjati stejným zájmem. Slangová slova bývají emocionálně zabarvená

17 Národní jazyk ● Argot – je mluva společenské spodiny. Vzniká kolektivní solidaritou a snahou utajit skutečné významy slov

18 Jazykové rodiny ● Dvě myšlenky – divergentní: jazyky se postupně rozrůzňovaly – konvergentní: jazyky se postupně sjednocují ● Naše prarodina: nostradická rodina – indoevropské jazyky- uralské jazyky – altajské jazyky- altajské jazyky – tibetočínské jazyky- semitohradské jazyky – africké jazyky- australské jazyky – austronéské jazyky- indiánské jazyky – eskymácké jazyky- japonština/korejština

19 Jazykové rodiny ● Indoevropské jazyky – zeměpisně nejrozšířenější jazyky na světě. Indie + Evropa. Rozšířeny i do Afriky, Ameriky a Austrálie ● Indoevropské jazyky – indoíranské jazyky- italické jazyky – románské jazyky- germánské jazyky – keltské jazyky- baltské jazyky – slovanské jazyky- helénské jazyky – arménština/albánština

20 Jazykové rodiny ● Slovanské jazyky – základním rysem je ohýbání (skloňování a časování). Všechny slovanské jazyky mají původ v praslovanštině ● západoslovanské jazyky ● východoslovanské jazyky ● jihoslovanské jazyky

21 Jazyková norma a kodifikace – abychom si rozuměli, musí být jazyk ustálený a jednotný ● Jazyková norma (zvyklost) – je souhrn ustálených jazykových prostředků a závazných způsobů jejich užívání – vytváří se postupně s přihlédnutím k tomu, jak se jazykové prostředky skutečně používají – není neměnná, měla by však být stabilní ● Kodifikace – je zpracování jazykové normy, zachycené v oficiálních příručkách – Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny

22 Zvuková stránka jazyka ● Fonetika – jazykovědná disciplína, která se zabývá zvukovou stavbou jazyka. Fonetika vymezuje nejmenší zvukové jednotky lidské řeči - hlásky, zjišťuje, jak se hlásky tvoříi jak je slyšíme ● Fonologie – jazykovědná disciplína, která zkoumá zvuky lidské řeči z hlediska jejich dorozumívací fce. Zabývá se proto jen těmi hláskami, které jsou schopný rozlišit význam slov nebo tvarů, a označuje je fonémy.

23 Zvuková stránka jazyka ● Mluvidla – tělesné orgány, které se podílejí na mluvení ● dýchací - proud vzduchu (plíce) ● hlasové - vytvoření tónu hlasu (hlasivky + hrtan) ● hláskovací - vytvoření řeči (jazyk, rty, zadní a přední patro, čelisti se zuby) ● rezonanční - dutiny (ústní, nosní, hlavové, krční a prsní)

24 Pozor!!!!!!! ● Do zvukové stránky jazyka patří i hlásky a spol. => Výklad od profesorky… není v této prezentaci…

25 Děkuji za pozornost ● Zdroje: – Odmaturuj! z českého jazyka - didaktis


Stáhnout ppt "Obecné úvahy o jazyce Václav Ort. Osnova ● Jazykověda a její disciplíny ● Jazyk a řeč ● Jazykové rodiny ● Podoby národního jazyka ● Jazyková norma a kodifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google