Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_1_Komunikace, jazyk, řeč, jazykovědné disciplíny Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 1 Autor: Mgr. Milena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_1_Komunikace, jazyk, řeč, jazykovědné disciplíny Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 1 Autor: Mgr. Milena."— Transkript prezentace:

1 Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_1_Komunikace, jazyk, řeč, jazykovědné disciplíny Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 1 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Prezentace je úvodem do studia jazyka, objasňuje pojmy komunikace, jazyk a řeč. Seznamuje s jazykovědnými disciplínami. AutorMgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova komunikace, komunikační proces, verbální, neverbální komunikace, jazyk, řeč Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Tematická oblastVšeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE

4 komunikace [-ny-], -e ž. (z lat.) 1. veřejné dopravní prostředky, veřejná doprava; spojení, styk: železniční, vodní i letecká k.; k. je přerušena, úprava k-í; – telefonní k.; jazyk je nástrojem k. sdělování, dorozumívání; teorie k.odb. teorie sdělování (zpráv), někdy též teorie informací (mat.); teorie dorozumívání 2. prostor sloužící k spojení dopravními prostředky (např. cesta, silnice, dráha ap.), dopravní cesta; — komunikační příd.: k. prostředky; k. síť; – řeč je prostředek k.; → přísl. komunikačně: k. odlehlé kraje Zdroj: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.phphttp://ssjc.ujc.cas.cz/search.php

5 Chceme: O prázdninách budu sjíždět Sávu.  informovat, Řeka Sáva je nejdelší a také jednou z nejdůležitějších slovinských řek.  poučit, Nejkrásnější prázdniny strávíte na řece. Úchvatné skalní soutěsky, průzračná voda a překrásné peřeje se vám navždy vryjí do paměti.  přesvědčit, Chcete zažít adrenalin? Pojeďte si s námi vyzkoušet rafting na Sávě!  získat, Co nesmíte zapomenout? Záchranné vesty a přilby. Jde o vaše bezpečí.  vyzvat k něčemu, k nějaké činnosti, Na co rozhodně zapomeňte? Na alkohol. Ten na divokou řeku nepatří! Nechceme riskovat ani vaše ani naše životy.  něco zakázat. Cílem komunikace: sdělování informací, myšlenek, postojů, pocitů.

6 Komunikační situace – podmínky, v nichž komunikace vzniká Komunikátor – autor sdělení, produktor (mluvčí, pisatel) – realizuje svůj záměr Komunikant – adresát sdělení, recipient (posluchač, čtenář) Téma – o čem se mluví + tzv. komunikační kanál – sluch, zrak, dotyk, příp. komunikační prostředek – telefon, e-mail, Skype. Jazykový projev – komunikát Dorozumívací kód – slova, gesta,...

7

8  Verbální = mluvení, užití jazyka v mluvené či psané podobě  Neverbální = mimika, gesta a posuňky, fyzický kontakt (např. podání ruky, pohlavek), poloha těla, vzdálenost mluvčích, pohyby celého těla; vtip, pantomima, světelné signály, dopravní značky, morseovka aj.  Verbálně neverbální = užití obojích prostředků – comicsy, řeč + obraz, řeč + hudba

9 Homo habilis – asi před 2,5 mil. let První vyšší formy komunikace - gesta + neartikulované zvuky Homo erectus – asi před 2 mil. let Možná už řeč – nedoloženo, jistá vysoká úroveň komunikace Homo sapiens neanderthalensis před 130 tis. – 33 tis. Homo sapiens sapiens - před 140 tis. subsahar. Afrika, 40. tis. Evropa; vznik artikulované řeči VZNIK ŘEČI

10 ŘEČ, MLUVAJAZYK ŘEČ  Lidská schopnost artikulovanými (článkovanými) zvuky vyjadřovat obsahy vědomí  Uskutečňuje se prostřednictvím konkrétního jazyka, např. češtiny MLUVA  Aktuálně probíhající sdělovaní mezi mluvčím a posluchačem Řeč a mluva jsou individuálním výkonem uživatele jazyka  Abstr aktní systém výrazových a významových prostředků a pravidel jejich užívání k smysluplnému projevu  Nástroj myšlení a dorozumění Jazyk je společenským výtvorem

11  Dorozumívací  Myšlenková – formulace myšlenek, předávání obsahu vědomí  Národně reprezentativní – jeden ze základních znaků národa  Výzvová (apelová) – působení na ostatní  Umělecká (estetická) – prostředek uměleckého působení

12 Jazykověda (lingvistika) – věda o jazyce, zabývá se popisem a výkladem jazykových jevů, vývojem, stavbou, funkcí jazyka Její obory (disciplíny) a podobory:  Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) fonetika - nauka o akustické podstatě hlásek, spojování zvukových jednotek ve vyšší celky fonologie - nauka o systému a funkci fonémů (foném = zvuková jednotka schopná rozlišit význam slov) ortoepie – stanovuje pravidla správné výslovnosti ortofonie – popisuje správnou artikulaci hlásek  Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) ortografie - nauka o pravopisu – vymezuje zásady a pravidla písemné formy spisovného jazyka

13  Nauka o pojmenování a slovu lexikologie - nauka o slovní zásobě jazyka sémantika - nauka o věcných významech slov derivologie - slovotvorba - nauka o tvoření slov morfologie - tvarosloví – nauka o slovních druzích a tvarech slov morfematika - nauka o morfémech frazeologie - nauka o ustálených slovních spojeních lexikografie - nauka o slovnících etymologie - nauka o původu slov onomastika - nauka o vlastních jménech

14  Nauka o větě - syntax (skladba) - nauka o stavbě vět a souvětí  Nauka o textu stylistika - nauka o slohu - nauka o způsobu výběru jazykových prostředků v jazykových projevech, o slohové výstavbě textů textologie - speciální obor, o výstavbě souvislých jazykových projevů (textová lingvistika, textová syntax)  Nauka o nářečích - dialektologie - zabývá se studiem nářečí (dialektů)  Nauka o vývoji jazyka historická mluvnice – zkoumá starší vývojové fáze jazyka  Srovnávací mluvnice (komparatistika)- zkoumá historické souvislosti mezi příbuznými jazyky bohemistika – zabývá se českým jazykem, literaturou, dějinami, kulturou slavistika – zabývá se studiem slovanských jazyků, jejich literaturami, dějinami, kulturou

15 Nové obory: sociolingvistika - vztah jazyka a společnosti v historii a současnosti psycholingvistika - vztahy jazyka a psychických procesů aplikovaná lingvistika - např. matematická, v oblasti automatizace - komunikace člověka a stroje lingvodidaktika - o metodách jazykového vyučování

16  Komunikace je sdělování informací, myšlenek, postojů, pocitů.  Komunikát je označení pro jazykový projev  Prostředkem komunikace je řeč.  Řeč je tedy schopností člověka vyjadřovat článkovanými zvuky nebo symboly obsahy svého myšlení, cítění.  Má formu mluvenou a psanou.

17  KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2003, ISBN 80-7235-135-4.

18  MORAES, Cicero. Wikimedia Commons [online]. [cit. 8.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Homo_habilis_- _forensic_facial_reconstruction.png/506px-Homo_habilis_-_forensic_facial_reconstruction.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Homo_habilis_- _forensic_facial_reconstruction.png/506px-Homo_habilis_-_forensic_facial_reconstruction.png  PHOTOGRAPHED BY USER:LILLYUNDFREYA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Homo_erectus.JPG/450px- Homo_erectus.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Homo_erectus.JPG/450px- Homo_erectus.JPG  UNIESERT AND FRANK VINCENTZ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Neandertal_adam_ve_kad%C4%B1n_mo deli%2C_Almanya.png/788px-Neandertal_adam_ve_kad%C4%B1n_modeli%2C_Almanya.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Neandertal_adam_ve_kad%C4%B1n_mo deli%2C_Almanya.png/788px-Neandertal_adam_ve_kad%C4%B1n_modeli%2C_Almanya.png  KNIGHT, Charles R.. Wikimedia Commons [online]. [cit. 8.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Font-de-Gaume.jpg/800px-Font-de- Gaume.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Font-de-Gaume.jpg/800px-Font-de- Gaume.jpg  BÖHRINGER, Friedrich. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.7.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/CanyoningTeamVorarlberg.JPG/800px- CanyoningTeamVorarlberg.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Canyoning TeamVorarlberg.JPG/800px-CanyoningTeamVorarlberg.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/CanyoningTeamVorarlberg.JPG/800px- CanyoningTeamVorarlberg.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Canyoning TeamVorarlberg.JPG/800px-CanyoningTeamVorarlberg.JPG


Stáhnout ppt "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_2_1_Komunikace, jazyk, řeč, jazykovědné disciplíny Šablona číslo: XVII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 1 Autor: Mgr. Milena."

Podobné prezentace


Reklamy Google