Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 1. VÝZVĚ "VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY" 18.8.2014 PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 1. VÝZVĚ "VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY" 18.8.2014 PRAHA."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 1. VÝZVĚ "VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY" 18.8.2014 PRAHA

2 ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1 2 Základním problémem je určení toho, co je jedna zakázka? Proč? Protože neoprávněné dělení zakázek může mít výrazný dopad na výši poskytnuté dotace:

3 3 ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1 Č. Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise Popis případu Sazba finanční opravy 2.Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity dle ZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ. Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána. 100 % 25 %

4 4 Určující znaky: věcná, místní a časová souvislost + funkční celek resp. jednotící cíl ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

5 5 Podle poslední rozhodovací praxe NSS: 1) pro posouzení zakázky jako jediné nepostačuje jednotící účel a zařazení pod stejné CPV kódy 2) stránka účelu je jen jeden z prvků věcné souvislosti, ale je třeba se zabývat také stránkou technologickou a funkční otázka místní a časové souvislosti však zůstala zatím nevyřešena (viz Rozsudky NSS 6 As 20/2014 a 10 As 38/2014 k MS v Liberci) ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

6 6 Věcná souvislost: V rámci VZ zadávaných v SC 1.1 bude zpravidla naplněna Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, technické zhodnocení a výstavba mostů, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, které plní funkce silnic vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T. Cílem je napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel. ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

7 7 Časová souvislost: V rámci VZ zadávaných v SC 1.1 stejné výzvy bude taktéž zpravidla naplněna (k fyzické realizaci bude docházet převážně v roce 2016) !Plánování v rámci celého IROP! Zadavatel by si měl vytvořit ucelený plán toho, co hodlá v rámci IROP uplatnit a měl by „pro jistotu“ uvažovat při zadávání VZ např. s více etapami jedné komunikace a tyto zadat v „součtovém“ režimu Pozn. AO identifikoval např. časovou souvislost při realizaci vícero stavebních zakázek v rámci revitalizace jednoho území v letech 2010 – 2012! ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

8 8 Místní souvislost: Asi nejsložitější otázka díky rozporuplné dosavadní rozhodovací praxi Pozor: pravidlo samostatné stavby dle stavebního zákona lze využít pouze podpůrně (viz dále) ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

9 9 ÚOHS k místní souvislosti: 1) nejsou jednou zakázkou revitalizace území ve středu a na okraji jedné obce, přestože místa realizace předmětu veřejných zakázek nejsou od sebe příliš vzdálena, neboť tato skutečnost je zřejmá z přiložené kopie katastrální mapy (viz ÚOHS-R94/2009) 2) jsou jednou zakázkou stavby sloužící k zajištění jedné sportovní akce (MS) ve městě Liberci, ať už se běžecká část odehrávala ve Vesci, který je však 25. místní částí Liberce a jeho katastrální území leží v Liberci, a skokanská část v areálu Ještěd, který se nalézá v katastrálním území Horního Hanychova, 19. místní části Liberce (viz ÚOHS-R133/2011) ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

10 10 ÚOHS k místní souvislosti: 3) je jednou zakázkou realizace dopravního značení na území celého kraje Předmětem všech sedmi šetřených veřejných zakázek je obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. tříd v rámci Ústeckého kraje, a to pro oblast Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Louny, Most, Litoměřice, Chomutov. Jedná se o lokality, které tvoří jeden geograficky i funkčně související celek, a dle názoru Úřadu tak nelze pochybovat o tom, že šetřené stavební zakázky vykazují znaky místní i funkční souvislosti (viz ÚOHS-S52/2013) ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

11 11 Jak předejít riziku možného dělení zakázek? -Ve sporných případech volit pro jistotu přísnější režim -Postupovat pokud možno stejně ve všech krajích ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1

12 12 Jak budou kontrolní orgány přistupovat u zadavatelů – příjemců k zadávání stejných předmětů veřejných zakázek v různých projektech? Budou kontrolní orgány kontrolovat možné dělení zakázek i v rámci různých projektů? DOTAZY

13 13 Limity dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 pro veřejného zadavatele: - pod 400.000,- bez DPH = přímý nákup nebo objednávka - od 400.000,- bez DPH do 2.000.000,- bez DPH = zakázku malé hodnoty, tedy soutěžit postupem dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, Kapitola 7 - od 2.000.000,- Kč bez DPH = postupovat dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách DOTAZY

14 14 Jak se bude IROP dívat na výši smluvní pokuty? V Metodickém pokynu je v příloze o stavebních pracích uvedena smluvní pokuta ve výši 0,2 %. Ostatní činnosti, které nejsou stavebními pracemi, v pokynu řešeny nejsou. Je toto někde stanovené, nebo mohou použít „standardní“ výši smluvní pokuty 0,5 %? DOTAZY

15 15 Nebudou při kontrole smlouvy s vítězným uchazečem považovány následující odstavce za diskriminační? Upřesňuji, že se jedná o smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice. - „V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ prodloužení.“ - „V případě, že v důsledku vad díle dojde ke zrušení zadávacího řízení, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ zrušení.“ - „V případě, že v důsledku vad díla vzniknou objednateli výdaje spojené s realizací dodatečných stavebních prací, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu odpovídající výši 50 % výdajů na tyto dodatečné stavební práce.“ DOTAZY

16 16 V podkapitole 5.1 bodě 5) Povinnosti příjemců v oblasti publicity se nevztahují na dokumentaci o zakázce ( zadávací dokumentace, protokoly z jednání komisí, atpod..). Znamená to tedy, že na dokumentaci k veřejným zakázkám (např. ZD, smlouvu, apod.) se nebude uvádět ani název projektu, reg. číslo a žádná věta o tom, že je toto zpracováno v rámci IROPu, žádná loga nic? DOTAZY

17 ZADÁVÁNÍ VZ V SC 1.1 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Ivo Lukš E-mail: luks@crr.cz Telefon: +420 221 580 299luks@crr.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K 1. VÝZVĚ "VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY" 18.8.2014 PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google