Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)"— Transkript prezentace:

1 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu Daňově uznatelné výdaje (náklady).
Daňově neuznatelné výdaje (náklady). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

3 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji (náklady) na: dosažení příjmu; zajištění příjmu; udržení příjmu. Tyto výdaje (náklady) se odpočítávají v prokázané výši od příjmů (výnosů) fyzické nebo právnické osoby a tak se promítají do dílčího základu daně fyzické osoby, resp. do základu daně právnické osoby. V praxi se tyto výdaje (náklady) označují jako daňově uznatelné, daňově účinné, daňově akceptovatelné nebo také jako daňové náklady. Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

4 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
V zákonu o daních z příjmů jsou tyto výdaje (náklady) uvedeny v § 24, odst. 2. Patří mezi ně např. : odpisy hmotného majetku (daňové) [písm. a]; zůstatková cena hmotného majetku (daňová) [písm. b]; zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody do výše náhrad [písm. c]; členské příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství [písm. d]; ■ vyplývá ze zvláštního předpisu nebo ■ je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání; 5) členský příspěvek placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele [písm. d]; 6) členský příspěvek organizaci zaměstnavatelů [písm. d]; 7) členský příspěvek Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR [písm. d]; 8) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen [písm. e]; 9) pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně z titulu pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu, odměny nebo sníženého platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) [písm. e]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

5 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
10) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jen pokud bylo zaplaceno) [písm. f]; 11) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí [písm. g]; 12) plnění v podobě [písm. h] : ■ nájemného (podle účetních předpisů), s výjimkou nájemného uvedeného v 25 odst. 1 písm. za), přičemž u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze ta část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy; ■ úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat; ■ úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého cena nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm.a); 13) daň nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem [písm. ch]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

6 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
14) silniční daň : zaplacená v.o.s. za společníky v.o.s zaplacená k.s. za komplementáře k.s. [písm. u]; zaplacená jedním z manželů (provozovatelem vozidla) druhým manželem, který je používá k podnikání a JSVČ [písm. u]; (předpis daně ) poplatníka daně [písm. ch]; 15) poplatky [písm. ch] 16) doměrek na dani z přidané hodnoty, dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí; 17) daň z příjmů zaplacená plátcem za poplatníka (výhra, cena) [písm. u]; daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku [písm. ch]; rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách [písm. i]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

7 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
20) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců [písm. j]; 21) výdaje (náklady) na pracovní cesty (maximálně do výše stanovené v zákoníku práce) [písm. k] : zaměstnanců; podnikatelů (OSVČ); spolupracujících osob (§13); společníků v.o.s.; komplementářů k.s.; 22) škody [písm. l] : v důsledku živelných pohrom; způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

8 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
23) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany [písm. m]; 24) účetní odpisy (ve vymezených případech) [písm. v]; 25) zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů [písm. zi]; 26) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu, pokud není odpisováno [písm. zj]; 27) výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení, pokud fyzická osoba nevede účetnictví [písm. zn]; 28) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle §7 související s úhradou zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání, které souvisejí se samostatnou činností, nejvýše do , u osob se zdravotním postižením do Kč, resp. do Kč [písm. zo]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

9 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
29) náklady na exekuce [písm. zs]; 30) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace (za určitých podmínek) [písm. y]: u něhož soud zrušil konkurs, protože majetek je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty; který je v úpadku a nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení); který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním vlastníkem spojenou osobou; na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba (a to na základě výsledků této dražby); jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (a to na základě provedení výsledků této exekuce). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

10 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
31) Úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : u leasingové smlouvy sjednané do za podmínek, že : doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky, u nemovitostí nejméně 8 let; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena (při rovnoměrném odpisování); po ukončení finančního pronájmu zahrne poplatník majetek do svého obchodního majetku; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

11 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
31) nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : u leasingové smlouvy sjednané od do : doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let; u leasingové smlouvy sjednané od 1. dubna 2009 do : doba nájmu u hmotného movitého majetku činí v odpisové skupině 1 nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, u nemovitostí nejméně 30 let; u leasingové smlouvy sjednané od do (tzv. superrychlý leasing) : doba nájmu u majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) 12 měsíců (1.OS) nebo 24 měsíců (2.OS); 5) U leasingové smlouvy sjednané od (platí i pro rok 2014 a 2015) : ► doba finančního leasingu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování dle § 30 odst. 1, přičemž u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců; u nemovitých věcí musí doba finančního leasingu trvat nejméně 30 let. 32) Výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců [písmeno zw)]. Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

12 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
Výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. tzv. daňově neuznatelné náklady, jsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny v § 25, odst. 1. Patří mezi ně např. : výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku (kromě výjimek) [písm. a]; výdaje na zvýšení základního kapitálu (včetně splácení půjček) [písm. b]; odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob [písm. d]; pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby [písm. d]; pojistné hrazené za jednatele s.r.o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společností při výkonu funkce [písm. d]; vyplácené podíly na zisku [písm. e]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

13 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
penále, úroky z prodlení, přirážky, pokuty (nesmluvní, nezaplacené) a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku [písm. f]; přirážky k veřejnému zdravotnímu a sociálnímu pojistnému [písm. f]; zdravotní, sociální pojištění a pojistné na důchodové spoření hrazené [písm. g];: v.o.s. za společníky v.o.s.; k.s. za komplementáře k.s.; poplatníkem s příjmy podle § 7 nebo z pronájmu (§9); výdaje nad limity stanovené zákony [písm. j]; výdaje (náklady) na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně [písm. i]; manka a škody přesahující náhrady [písm. n]; technické zhodnocení [písm. p]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

14 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
daně zaplacené za jiného poplatníka (kromě již uvedených případů daňové uznatelnosti) [písm. r]; daň dědická [písm. s]; daň darovací [písm. s]; daň z příjmů fyzických osob [písm. s]; daň z příjmů právnických osob [písm. s]; výdaje na reprezentaci (na pohoštění, občerstvení a dary [písm. t]; výdaje na osobní potřebu poplatníka a výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku, který není zařazen v obchodním majetku poplatníka [písm. u]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

15 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
finanční výdaje (úroky z úvěrů a půjček včetně souvisejících výdajů (nákladů) – za určitých podmínek [písm. w]; úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady, úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení jako příslušenství ke clu [písm. y]; hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti [písm. zm]; další náklady, resp. výdaje (písm. x,z, za až zn). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)


Stáhnout ppt "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)"

Podobné prezentace


Reklamy Google