Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu 1.Daňově uznatelné výdaje (náklady). 2.Daňově neuznatelné výdaje (náklady). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

3 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady) Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji (náklady) na: ►dosažení příjmu; ►zajištění příjmu; ►udržení příjmu. Tyto výdaje (náklady) se odpočítávají v prokázané výši od příjmů (výnosů) fyzické nebo právnické osoby a tak se promítají do dílčího základu daně fyzické osoby, resp. do základu daně právnické osoby. V praxi se tyto výdaje (náklady) označují jako daňově uznatelné, daňově účinné, daňově akceptovatelné nebo také jako daňové náklady. Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

4 V zákonu o daních z příjmů jsou tyto výdaje (náklady) uvedeny v § 24, odst. 2. Patří mezi ně např. : 1)odpisy hmotného majetku (daňové) [písm. a]; 2)zůstatková cena hmotného majetku (daňová) [písm. b]; 3)zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody do výše náhrad [písm. c]; 4)členské příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství [písm. d]; ■ vyplývá ze zvláštního předpisu nebo ■ je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání; 5) členský příspěvek placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele [písm. d]; 6) členský příspěvek organizaci zaměstnavatelů [písm. d]; 7) členský příspěvek Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR [písm. d]; 8) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen [písm. e]; 9) pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně z titulu pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu, odměny nebo sníženého platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) [písm. e]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

5 10) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jen pokud bylo zaplaceno) [písm. f]; 11) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí [písm. g]; 12) plnění v podobě [písm. h] : ■ nájemného (podle účetních předpisů), s výjimkou nájemného uvedeného v 25 odst. 1 písm. za), přičemž u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze ta část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy; ■ úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat; ■ úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého cena nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm.a); 13) daň nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem [písm. ch]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

6 14) silniční daň : ►zaplacená v.o.s. za společníky v.o.s ►zaplacená k.s. za komplementáře k.s. [písm. u]; ►zaplacená jedním z manželů (provozovatelem vozidla) druhým manželem, který je používá k podnikání a JSVČ [písm. u]; ►(předpis daně ) poplatníka daně [písm. ch]; 15) poplatky [písm. ch] 16) doměrek na dani z přidané hodnoty, dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí; 17) daň z příjmů zaplacená plátcem za poplatníka (výhra, cena) [písm. u]; 18)daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku [písm. ch]; 19)rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách [písm. i]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

7 20) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců [písm. j]; 21) výdaje (náklady) na pracovní cesty (maximálně do výše stanovené v zákoníku práce) [písm. k] :  zaměstnanců;  podnikatelů (OSVČ);  spolupracujících osob (§13);  společníků v.o.s.;  komplementářů k.s.; 22) škody [písm. l] :  v důsledku živelných pohrom;  způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

8 23) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany [písm. m]; 24) účetní odpisy (ve vymezených případech) [písm. v]; 25) zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů [písm. zi]; 26) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu, pokud není odpisováno [písm. zj]; 27) výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení, pokud fyzická osoba nevede účetnictví [písm. zn]; 28) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle §7 související s úhradou zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání, které souvisejí se samostatnou činností, nejvýše do 10 000, u osob se zdravotním postižením do 13 000 Kč, resp. do 15 000 Kč [písm. zo]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

9 29) náklady na exekuce [písm. zs]; 30) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace (za určitých podmínek) [písm. y]: ►u něhož soud zrušil konkurs, protože majetek je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty; ►který je v úpadku a nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení); ►který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; ►který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním vlastníkem spojenou osobou; ►na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba (a to na základě výsledků této dražby); ►jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (a to na základě provedení výsledků této exekuce). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

10 31) Úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : 1)u leasingové smlouvy sjednané do 31.12.2007 za podmínek, že : ►doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky, u nemovitostí nejméně 8 let; ►doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání ►po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; ►kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena (při rovnoměrném odpisování); ►po ukončení finančního pronájmu zahrne poplatník majetek do svého obchodního majetku; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

11 31) nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : 2) u leasingové smlouvy sjednané od 1.1.2008 do 31.3.2009 : ►doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let; 3) u leasingové smlouvy sjednané od 1. dubna 2009 do 31.12.2010: ►doba nájmu u hmotného movitého majetku činí v odpisové skupině 1 nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, u nemovitostí nejméně 30 let; 4) u leasingové smlouvy sjednané od 20.7.2009 do 30.6.2010 (tzv. superrychlý leasing) : ►doba nájmu u majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) 12 měsíců (1.OS) nebo 24 měsíců (2.OS); 5) U leasingové smlouvy sjednané od 1.1.2011 (platí i pro rok 2014 a 2015) : ► doba finančního leasingu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování dle § 30 odst. 1, přičemž u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců; u nemovitých věcí musí doba finančního leasingu trvat nejméně 30 let. 32) Výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců [písmeno zw)]. Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

12 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady) Výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. tzv. daňově neuznatelné náklady, jsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny v § 25, odst. 1. Patří mezi ně např. : 1)výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku (kromě výjimek) [písm. a]; 2)výdaje na zvýšení základního kapitálu (včetně splácení půjček) [písm. b]; 3)odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob [písm. d]; 4)pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby [písm. d]; 5)pojistné hrazené za jednatele s.r.o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společností při výkonu funkce [písm. d]; 6)vyplácené podíly na zisku [písm. e]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

13 7)penále, úroky z prodlení, přirážky, pokuty (nesmluvní, nezaplacené) a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku [písm. f]; 8)přirážky k veřejnému zdravotnímu a sociálnímu pojistnému [písm. f]; 9)zdravotní, sociální pojištění a pojistné na důchodové spoření hrazené [písm. g];: ►v.o.s. za společníky v.o.s.; ►k.s. za komplementáře k.s.; ►poplatníkem s příjmy podle § 7 nebo z pronájmu (§9); 10)výdaje nad limity stanovené zákony [písm. j]; 11)výdaje (náklady) na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně [písm. i]; 12)manka a škody přesahující náhrady [písm. n]; 13)technické zhodnocení [písm. p]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

14 14)daně zaplacené za jiného poplatníka (kromě již uvedených případů daňové uznatelnosti) [písm. r]; 15)daň dědická [písm. s]; 16)daň darovací [písm. s]; 17)daň z příjmů fyzických osob [písm. s]; 18)daň z příjmů právnických osob [písm. s]; 19)výdaje na reprezentaci (na pohoštění, občerstvení a dary [písm. t]; 20)výdaje na osobní potřebu poplatníka a výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku, který není zařazen v obchodním majetku poplatníka [písm. u]; Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

15 21)finanční výdaje (úroky z úvěrů a půjček včetně souvisejících výdajů (nákladů) – za určitých podmínek [písm. w]; 22)úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady, úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení jako příslušenství ke clu [písm. y]; 23)hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti [písm. zm]; 24)další náklady, resp. výdaje (písm. x,z, za až zn). Daňový systém ČR Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)


Stáhnout ppt "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google