Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinky v přímých daních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinky v přímých daních."— Transkript prezentace:

1 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinky v přímých daních – zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách Ing. Jana Skálová, Ph.D.

2 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko NOVINKY PRO ROK 2014

3 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Starobní důchodci  Ústavní soud ze dne 10.7.2014 spl. Zn. Pl. ÚS 31/13  Následně ze dne 16.9.2014 sp. Zn. I.ÚS 2340/13  Vrácena sleva důchodcům za roky 2013 i 2014  Za rok 2013 – podat dodatečné daňové přiznání  Za rok 2014 – v řádném daňovém přiznání, ve mzdách příp. od srpna

4 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Sleva za umístění dítěte ve školce  Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23. září 2014 byl novelizován mimo jiné i ZDP  Zavedena nová sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP).  Výše slevy za umístění dítěte výdajům prokazatelně vynaloženým poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.  Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy tedy za rok 2004  Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. 

5 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Výplata rezervního fondu  Pokud rozhodne valná hromada na základě řádné účetní závěrky o rozdělení vlastního kapitálu – výplatě rezervního fondu pak tento příjem je zdaněn u společníků obchodní korporace  Při částečném rozpouštění rezervního fondu členům korporace se nejdříve vyplácí ta část rezervního fondu, která byla vytvořena ze zisku obchodní korporace a jejíž výplata podléhá srážkové dani, a až poté část rezervního fondu, která byla vytvořena při vzniku společnosti (§ 10/1/o ZDP a § 36/2/i ZDP).

6 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko NOVINKY PRO ROK 2015

7 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Zrušovací ustanovení  Změna zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního míst a dalších změnách daňových a pojistných zákonů  Od 1. 1. 2015 došlo ke zrušení celé řady ustanovení, které tak nikdy nenabyly účinnosti.  Jedná se např. o odvod z úhrnu mezd, zrušení konceptu superhrubé mzdy, změn týkajících se správy pojistného.  Nebude tedy ani zrušena srážková daň z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací svým společníkům – fyzickým osobám.

8 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinky pro fyzické osoby  Paušální výdaje § 7, odst. 7 ZDP  K 80 % paušálními výdaji je možno uplatnit maximálně výdaje do výše 1 600 000 Kč  K 60 % paušálnímu výdaji 1 200 000 Kč  Ke 40 % paušálnímu výdaji 800 000 Kč  K 30 % paušálnímu výdaji 600 000 Kč (příjem z nájmu majetku zahrnutého do obchodního majetku)

9 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě  Daňové zvýhodnění  na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně, tj. o 2 400 Kč ročně na celkovou částku 15 804 Kč a  na každé další vyživované dítě se zvyšuje o 300 Kč měsíčně, tj. o 3 600 Kč ročně na částku 17 004 Kč.  Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si daňové zvýhodnění uplatní (§ 35c/1 ZDP). Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu vyživovaných dětí (narozením, ukončením školy apod.), pak se daňové zvýhodnění na toto dítě uplatní v poměrné výši.

10 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Oznámení osvobozeného příjmu  § 38v ZDP  Pokud poplatník obdrží příjem vyšší než 5 mil. Kč, který je od daně z příjmů osvobozen, musí tuto skutečnost oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání.  V oznámení poplatník uvede:  Výši příjmu  Popis okolností nabytí příjmu  Datum, kdy příjem vznikl  Pokuta  0,1 % pokud splní tuto povinnost poplatník dodatečně, aniž k tomu byl vyzván  10 % pokud poplatník oznámí po výzvě správce daně,  15 % pokud neoznámí ani po výzvě správce daně.

11 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Zákonné opravné položky  Zákon o rezervách – možnost tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám  Zjednodušený přístup pro pohledávky vzniklé od 1.1.2014  Sleduje se pouze plynutí času od splatnosti  Po uplynutí 18 měsíců od data splatnosti tvorba 50 % k rozvahové hodnotě pohledávky  Po uplynutí 36 měsíců od data splatnosti 100 % tvorba

12 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Změna od 1.1.2015  V § 8a, odst. 1, písm. b) se číslo 36 nahrazuje číslem 30  Přechodná ustanovení bod 4  Pro pohledávky splatné od 1.ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona o rezervách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Rozdělení pohledávek z hlediska okamžiku jejich vzniku 2013 Do 30 tis. Kč. Do 200 tis. Kč Nad 200 tis. Kč Insolvenční 2014 Do 30 tis. Kč Ostatní Insolvenční

14 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Pohledávky nezaúčtované proti výnosům  Opravné položky mohou tvořit také poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek, o kterých  A) bylo při jejich vzniku účtován  o v souladu s účetními předpisy snížením zaúčtovaných nákladů a tako vzniklý příjem nebyl příjem osvobozeným od daně nebo nezahrnovaným do základu daně…  B) bylo v důsledku oprav účetních chyb minulých období účtováno v souladu s účetními předpisy rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

15 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Jiný výsledek hospodaření – od 1.1.2013  § 15a  Jiný výsledek hospodaření minulých let  Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6.  Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.  Účetní jednotka popíše použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.

16 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Oprava chyb v účetnictví  Příklad  Společnost uzavřela své účetnictví za rok 2013 v březnu 2014. Po schválení účetní závěrky bylo dne 7.7. zjištěno, že nebyl zaúčtován prodej pozemku, který se uskutečnil v prosinci.  V účetní závěrce za rok 2013 je tedy nesprávně zachycen pozemek v pořizovací ceně 100, který byl prodán za 140. Nebylo účtováno o vyřazení pozemku, ani o tržbě za prodej.  Použité účty v následujícím zaúčtování v roce 2014  425 – Jiný výsledek hospodaření  031 – Pozemky  311 – Odběratelé  341 – Závazek vůči FU z titulu DPPO

17 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Oprava chyby Účetní operaceČástkaMDDal Vyřazení pozemku100425031 Pohledávka z prodeje140311425 Splatná daň z příjmů dle dodatečného daňového přiznání 7,6425341

18 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Přechodná ustanovení  Přechodná ustanovení bod 2  Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

19 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vstupní cena majetku  § 29, odst. 10  Vstupní cena hmotného majetku původního odpisovatele, která se použije u nabyvatele vkladu pro pokračování v odpisování, se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součástí ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle právních předpisů upravujících účetnictví.  Příkladem – daň z nabytí nemovité věci  Poplatníkem je nabyvatel vkladu  Zahrne do pořizovací ceny odpisovaného majetku

20 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Otázky a odpovědi… …děkuji za pozornost Jana Skálová


Stáhnout ppt "Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinky v přímých daních."

Podobné prezentace


Reklamy Google