Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v přímých daních – zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v přímých daních – zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách"— Transkript prezentace:

1 Novinky v přímých daních – zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách
Ing. Jana Skálová, Ph.D.

2 Novinky pro rok 2014

3 Starobní důchodci Ústavní soud ze dne 10.7.2014 spl. Zn. Pl. ÚS 31/13
Následně ze dne sp. Zn. I.ÚS 2340/13 Vrácena sleva důchodcům za roky 2013 i 2014 Za rok 2013 – podat dodatečné daňové přiznání Za rok 2014 – v řádném daňovém přiznání, ve mzdách příp. od srpna

4 Sleva za umístění dítěte ve školce
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23. září 2014 byl novelizován mimo jiné i ZDP Zavedena nová sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP). Výše slevy za umístění dítěte výdajům prokazatelně vynaloženým poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy tedy za rok 2004 Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

5 Výplata rezervního fondu
Pokud rozhodne valná hromada na základě řádné účetní závěrky o rozdělení vlastního kapitálu – výplatě rezervního fondu pak tento příjem je zdaněn u společníků obchodní korporace Při částečném rozpouštění rezervního fondu členům korporace se nejdříve vyplácí ta část rezervního fondu, která byla vytvořena ze zisku obchodní korporace a jejíž výplata podléhá srážkové dani, a až poté část rezervního fondu, která byla vytvořena při vzniku společnosti (§ 10/1/o ZDP a § 36/2/i ZDP).

6 Novinky pro rok 2015

7 Zrušovací ustanovení Změna zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního míst a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Od došlo ke zrušení celé řady ustanovení, které tak nikdy nenabyly účinnosti. Jedná se např. o odvod z úhrnu mezd, zrušení konceptu superhrubé mzdy, změn týkajících se správy pojistného. Nebude tedy ani zrušena srážková daň z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací svým společníkům – fyzickým osobám.

8 Novinky pro fyzické osoby
Paušální výdaje § 7, odst. 7 ZDP K 80 % paušálními výdaji je možno uplatnit maximálně výdaje do výše Kč K 60 % paušálnímu výdaji Kč Ke 40 % paušálnímu výdaji Kč K 30 % paušálnímu výdaji Kč (příjem z nájmu majetku zahrnutého do obchodního majetku)

9 Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě
Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně, tj. o Kč ročně na celkovou částku 15 804 Kč a na každé další vyživované dítě se zvyšuje o 300 Kč měsíčně, tj. o Kč ročně na částku 17 004 Kč. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si daňové zvýhodnění uplatní (§ 35c/1 ZDP). Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu vyživovaných dětí (narozením, ukončením školy apod.), pak se daňové zvýhodnění na toto dítě uplatní v poměrné výši.

10 Oznámení osvobozeného příjmu
§ 38v ZDP Pokud poplatník obdrží příjem vyšší než 5 mil. Kč, který je od daně z příjmů osvobozen, musí tuto skutečnost oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V oznámení poplatník uvede: Výši příjmu Popis okolností nabytí příjmu Datum, kdy příjem vznikl Pokuta 0,1 % pokud splní tuto povinnost poplatník dodatečně, aniž k tomu byl vyzván 10 % pokud poplatník oznámí po výzvě správce daně, 15 % pokud neoznámí ani po výzvě správce daně.

11 Zákonné opravné položky
Zákon o rezervách – možnost tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám Zjednodušený přístup pro pohledávky vzniklé od Sleduje se pouze plynutí času od splatnosti Po uplynutí 18 měsíců od data splatnosti tvorba 50 % k rozvahové hodnotě pohledávky Po uplynutí 36 měsíců od data splatnosti 100 % tvorba

12 Změna od V § 8a, odst. 1, písm. b) se číslo 36 nahrazuje číslem 30 Přechodná ustanovení bod 4 Pro pohledávky splatné od 1.ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona o rezervách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13 Rozdělení pohledávek z hlediska okamžiku jejich vzniku
2013 Do 30 tis. Kč. Do 200 tis. Kč Nad 200 tis. Kč Insolvenční 2014 Do 30 tis. Kč Ostatní

14 Pohledávky nezaúčtované proti výnosům
Opravné položky mohou tvořit také poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek, o kterých A) bylo při jejich vzniku účtován o v souladu s účetními předpisy snížením zaúčtovaných nákladů a tako vzniklý příjem nebyl příjem osvobozeným od daně nebo nezahrnovaným do základu daně… B) bylo v důsledku oprav účetních chyb minulých období účtováno v souladu s účetními předpisy rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

15 Jiný výsledek hospodaření – od 1.1.2013
Jiný výsledek hospodaření minulých let Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Účetní jednotka popíše použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.

16 Oprava chyb v účetnictví
Příklad Společnost uzavřela své účetnictví za rok 2013 v březnu Po schválení účetní závěrky bylo dne 7.7. zjištěno, že nebyl zaúčtován prodej pozemku, který se uskutečnil v prosinci. V účetní závěrce za rok 2013 je tedy nesprávně zachycen pozemek v pořizovací ceně 100, který byl prodán za 140. Nebylo účtováno o vyřazení pozemku, ani o tržbě za prodej. Použité účty v následujícím zaúčtování v roce 2014 425 – Jiný výsledek hospodaření 031 – Pozemky 311 – Odběratelé 341 – Závazek vůči FU z titulu DPPO

17 Oprava chyby Účetní operace Částka MD Dal Vyřazení pozemku 100 425 031 Pohledávka z prodeje 140 311 Splatná daň z příjmů dle dodatečného daňového přiznání 7,6 341

18 Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení bod 2
Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

19 Vstupní cena majetku § 29, odst. 10
Vstupní cena hmotného majetku původního odpisovatele, která se použije u nabyvatele vkladu pro pokračování v odpisování, se zvyšuje o částky, které se staly u nabyvatele součástí ocenění vloženého majetku jako náklady související s jeho pořízením podle právních předpisů upravujících účetnictví. Příkladem – daň z nabytí nemovité věci Poplatníkem je nabyvatel vkladu Zahrne do pořizovací ceny odpisovaného majetku

20 Otázky a odpovědi… …děkuji za pozornost Jana Skálová


Stáhnout ppt "Novinky v přímých daních – zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách"

Podobné prezentace


Reklamy Google