Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ MPH_DIS1 PŘÍLEŽITOST, JAK VYTVOŘIT KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ MPH_DIS1 PŘÍLEŽITOST, JAK VYTVOŘIT KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ MPH_DIS1 PŘÍLEŽITOST, JAK VYTVOŘIT KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI

2 POSLÁNÍ SEMINÁŘE PŘÍLEŽITOST SEZNÁMIT SE S TÍM, JAK PŘISTOUPIT KE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE JAKO ODBORNÉ PRÁCE VHODNĚ POJMOUT TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ZVOLIT SPRÁVNOU STRATEGII A TAKTIKU PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU – JAK ZPRACOVAT PROJEKT SVÉ DP ČÍST A ZPRACOVÁVAT INFORMAČNÍ ZDROJE POSTUPOVAT V DUCHU ZÁSAD PUBLIKAČNÍ ETIKY ZÍSKAT ODBORNÝ STYL PSANÉHO TEXTU ZALOŽIT, REALIZOVAT A VYHODNOTIT EMPIRICKÁ ŠETŘENÍ FORMULOVAT DOPORUČENÍ A UZAVŘÍT ODBORNOU PRÁCI

3 FORMA SEMINÁŘE ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKA PRŮVODCE STUDIEM SAMOSTATNÉ STUDIUM DOPORUČENÉ LITERATURY ZPRACOVÁNÍ POTu, JAKO PROJEKTU VLASTNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE A VLOŽENÍ DO ODEVZDÁVÁRNY IS ALTERNATIVNĚ ROZPRAVY K PREZENTACÍM PROJEKTŮ DP (POTů) NA VŠECH DALŠÍCH SEMINÁŘÍCH, KE KTERÝM SE STUDENTI MUSÍ PŘÍHLÁSIT NA IS

4 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE ZÁPOČET MŮŽE BÝT UDĚLEN ZA SOUČASNÉHO SPLNĚNÍ DVOU PODMÍNEK: 1.UDĚLENÍ SOUHLASU VEDOUCÍM DIPLOMOVÉ PRÁCE 2.VÁMI ZPRACOVANÝ A LEKTOREM PŘIJATÝ POT,KTERÝM JE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE NEJPOZDĚJI DO 1.12.2010 ULOŽENÝ DO ODEVZDÁVÁRNY IS NEBO PREZENTOVANÝ NA JEDNOM ZE SEMINÁŘŮ

5 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE KAŽDÝ Z VÁS MÁ DVĚ MOŽNOSTI JAK ÚSPĚŠNĚ SPLNIT DRUHOU PODMÍNKU DIPLOMOVÉHO SEMINÁŘE: OBHÁJIT SVŮJ PROJEKT PŘÍMO NA SEMINÁŘI 1.PŘIPRAVIT PREZENTACI PROJEKTU DP (POWER-POINT) 2.PŘIHLÁSIT SE DO IS K PREZENTACI NA NĚKTERÉM SEMINÁŘI 3.PREZENTOVAT NA SEMINÁŘI SVŮJ PROJEKT A OBHÁJIT JEJ 4.NEOBHÁJENÉ PROJEKTY JE TŘEBA DOPRACOVAT A ZASLAT LEKTOROVI (mailem) ZNOVU K POSOUZENÍ.

6 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE DRUHÁ MOŽNOST JE VLOŽIT PROJEKT DO IS A UPRAVOVAT JEJ PODLE POKYNŮ LEKTORA 1.PŘIPRAVIT PREZENTACI PROJEKTU DP (POWER - POINT) 2.VLOŽIT PREZENTACI DO IS NEJPOZDĚJI DO 1.12.2009 !!! 3.POZITIVNĚ REAGOVAT NA PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY LEKTORA, UPRAVIT PROJEKT A ZNOVU VLOŽIT DO IS K POSOUZENÍ. V OBOU PŘÍPADECH JE PODMÍNKOU UDĚLENÍ ZÁPOČTU PŘIJETÍ PROJEKTU LEKTOREM PO TERMÍNU 1.12.2010 UŽ NEBUDOU NOVÉ PROJEKTY DP PŘIJÍMÁNY A OPOZDILCŮM NEBUDE UDĚLEN ZÁPOČET. Jako projekt DP nebude přijata kopie zadání DP !!!

7 Projekt diplomové práce Projekt diplomové práce – POT - musí obsahovat: TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE VÝBĚR KONKRÉTNÍHO PODNIKU NEBO ORGANIZACE – KONKRETIZACE PROSTORU, ve kterém bude probíhat řešení DP FORMULACE CÍLE DP – Vlastní přispění k řešení MANAŽERSKÉHO PROBLÉMU, který v podniku objevíte a chcete řešit v rámci tématu DP VÝBĚR METOD, KTERÉ HODLÁTE POUŽÍT PŘI ŘEŠENÍ DP (nikoliv jejich výčtem, ale stručnou charakteristikou konkrétních metod včetně výzkumných otázek, na které hodláte odpovědět, případně hypotéz, které hodláte v průběhu řešení potvrdit. ROZŠÍŘENÝ SEZNAM LITERATURY – výchozí informační zdroje DP

8 STUDIJNÍ LITERATURA POVINNÁ: Manuál studenta (viz IS). ŠANDEROVÁ, J.Jak číst a psát odborný text. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429- 40-7. DOPORUČENÁ: GERŠLOVÁ,J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1.vyd. Šenov:Professional Publisging,2009. 150 s.ISBN 978-80- 7431-0027.

9 DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA [3] HAUGE, P. Průzkum trhu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8. [4] SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzjumu.1.vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4 [5] MALÁTEK,V.,POLONSKÝ,D. Metody sociologického výzkumu. 1.vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 1998.92 s. ISBN 80-7248-015-4. [6] ŽIŽLAVSKÝ,M. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita,2003.142 s.ISBN 80-210-3110-7

10 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. TÉMA pracovní formulace předmětu a cíle DP Výběr podniku nebo organizace, ve které budete problém řešit Konkretizovat téma a vyjádřit je jako řešení manažerského problému- cílem nesmí být pouhý popis, objasnění, vysvětlení !! Volba předmětu řešení - v jaké oblasti chceme problém řešit- Formulace pracovního cíle - Na jakou otázku chceme odpovědět – Uvědomit si užitečnost pro praxi, aktuálnost, váš vztah k problému

11 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 2.DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ v teorii Rozšířit výchozí informační zdroje uvedené v zadání Co je o problému napsáno Z čeho je možno vycházet (DL str.21-40) Rešerše literatury a dalších pramenů Od shrnujících ke specializovaným Pozor na internet- zaměřit se na texty, které mají znaky teorie

12 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 2.DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ v praxi Provést úvodní pohovory s vedoucími pracovníky podniku Studium základních materiálů z praxe Co je o řešení problému k dispozici v praxi? Jak byl dosud problém řešen?

13 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 3.UPŘESNĚNÍ FORMULACE CÍLE Přispět k řešení ekonomického problému praxe Posoudit řešitelnost původního problému v rámci diplomové práce Přesvědčit se, že cíl BP obsahuje ekonomické kriterium Uvést do souladu teoretické koncepty s řešeným problémem Provést výběr teorie umožňující posuzovat a vysvětlovat řešený problém z ekonomického hlediska

14 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 4. VOLBA METODY I Metoda řešení je podřízena cíli zkoumání, charakteru objektu - podniku a prostředí, ve kterém působí a teoriím, zvoleným k vysvětlení procesů, v nichž problém vznikl. Metodu je proto třeba volit tak, aby obsahovala Vstupní analýzu předmětu výzkumného zájmu (Popis objektu, procesů, podmínek a omezení a hodnocení výchozího stavu – vše z hlediska zvolené teorie) Analýzu zaměřenou na stanovení příčin problému (opět z hlediska zvolené teorie – opět obsahuje hodnotící prvek) Syntézu – návrh doporučení se záměrem odstranit problém a zlepšit činnost objektu-podniku, ve smyslu stanoveného ekonomického kriteria

15 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 4. VOLBA METODY II Když je k dispozici teorie, která obsahuje analytický aparát, který je přímo použitelný pro uvedené procesy, potom: V projektu uvedeme a použijeme hotový analytický aparát Pro syntézu nemáme nikdy žádný koncept – optimální situace nastane, když naše doporučení nevybočí z podmínek platnosti zvolené teorie. Když není k dispozici teorie, která obsahuje dostatečně rozpracovaný analytický aparát,potom: Pro vstupní analýzu problému použijeme vhodné analytické prostředky z oblasti teorie podnikového hospodářství Pro analýzu příčin problému použijeme empirický výzkum

16 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 4. VOLBA METODY III Empirické šetření (výzkum) je analytická metoda, která obsahuje: (DL str. 59-61) Přípravnou fázi – stanovení cíle, hypotéz, objektu a technik šetření Terénní fázi – provedení sběru dat Interpretační fázi – vyhodnocení poznatků potvrzením nebo vyvrácením hypotéz a doporučení

17 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Empirické šetření Přípravná fáze Cíl empirického šetření vychází ze specifikace problémů, které chceme řešit a obsahuje zpravidla stav, kterého máme řešením dosáhnout (zpravidla se odvozuje z hlavního cíle BP) Hypotéza – je předpoklad –formulovaný jako tvrzení o pravděpodobných příčinách problémů, překážkách, které brání dosažení cíle,nebo o podmínkách dosažení optimálního výsledku řešení – splnění cíle Hypotéza musí být formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo popřít

18 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Empirické šetření Přípravná fáze Techniky šetření jsou způsoby získání a záznamu dat z terénu (studium podkladů, strukturované dotazování, řízený rozhovor,skupinové dotazování) Výzkumné nástroje jsou prostředky výzkumných technik (dotazníky, osnovy rozhovorů, záznamové archy) Operacionalizace hypotéz je převedení výzkumných otázek do konkrétně měřitelných znaků - otázek které pokládáme respondentům šetření v terénu

19 PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Empirické šetření Terénní fáze a interpretace V terénní fázi jsou uplatněny techniky sběru dat tím, že tazatel(é) zaznamenávají odpovědi respondentů. V interpretaci se vracíme opačným postupem přes operacionalizaci k hypotézám a dílčí odpovědi integrujeme do celkové odpovědi potvrzující nebo vyvracející tvrzení hypotézy. Následuje zamyšlení výzkumníka nad příčinami výsledku a návrhy a doporučení k odstarnění problémů a zlepšení činnosti objektu - podniku

20 5. PŘEDBĚŽNÁ STRUKTURA Obsahová struktura DP Teoretická část – obsahuje teoretické koncepty využité v praktické části DP Praktická část – obsahuje představení podniku, analytickou část, založenou na zvolených teoretických konceptech, výsledky a syntézu Časový harmonogram Pozor na možná překvapení při spolupráci s vybraným podnikem Pozor na možné a někdy nutné změny zaměření práce během řešení Proto je nezbytné počítat s časovými rezervami ! Stanovit kontrolní body, konzultace s ved.DP !

21 MAKETA TEXTU PROJEKT UMOŽŇUJE ZAHÁJIT PRÁCE.VZNIKÁ HESLOVITÁ VARIANTA PLÁNOVANÉHO TEXTU DL str.( 126-128) V souvislosti s tím je prospěšné si prostudovat: CO JE TO ODBORNÝ STYL (DL str.56-59) CO JSOU HLAVNÍ ZÁSADY PUBLIKAČNÍ ETIKY (DL str.85-90) Co jsou všeobecně známá fakta a co je původní myšlenka V ČEM SPOČÍVÁ „ŘEMESLO“ PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (DL str. 90-107) V čem spočívá přesnost citace Co patří a nepatří do seznamu literatury Jak se správně vede poznámkový a odkazový aparát

22 PRACOVNÍ TEXT ZAČÍNÁME PSÁT OD KAPITOLY – TEZE, O KTERÉ SE NÁM NEJLÉPE PÍŠE ROZMYSLÍME SI, VE KTERÉ MLUVNICKÉ OSOBĚ BUDEME PSÁT První osoba jedn.č., první osoba množ. č. nebo neosobně PROVEDEME REVIZI TEXTU Postup a způsob výkladu přizpůsobíme úrovni čtenáře, pro kterého je text určen Logiku svých úvah musíme otočit tak, aby problém i jeho řešení byly podány co nejjednodušeji Užitečné je text vytisknout a dát jej někomu přečíst Vyslechnout připomínky a po opadnutí emocí je uvážit – snažit se pochopit proč jsou vaše myšlenky špatně pochopeny

23 EDITACE TEXTU VE SPOLEČENSKÝCH VĚDÁCH SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ODBORNÝ TEXT BUDE Na vysoké jazykové úrovni – pozor na pravopisné chyby, hovorové nebo slangové výrazy Nespoléhejte na opravy automaticky prováděné textovými editory počítače FORMÁLNÍ ÚPRAVY PRÁCE (PL str. 273-285) Strukturace textu – odstavce, víceúrovňové členění Odkazový aparát – odkazy pouze k textu na příslušné straně Nezasahovat již do editovaného textu po obsahové stránce

24 ABSTRAKT - ANOTACE ABSTRAKT Stručná informace o cílech- problémech a závěrech práce Obsahuje pouze nové přínosy autora, neopakovat známé věci Délka nepřesáhuje 10, výjimečně 15 řádků Abstrakty jsou většinou popisné, stručně a výstižně informují o všem, co je v práci pojednáno a v tomtéž pořadí. ANOTACE Stručná charakteristika díla – textu, s údaji o obsahu, zaměření, významu, autorovi, úpravě, určení apod. PRO DP JE POD ANOTACÍ MÍNĚN SPÍŠE ABSTRAKT PRÁCE


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ MPH_DIS1 PŘÍLEŽITOST, JAK VYTVOŘIT KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI KVALITNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google