Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KNOW-HOW INFORMACÍ A KNOW-HOW.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KNOW-HOW INFORMACÍ A KNOW-HOW."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KNOW-HOW INFORMACÍ A KNOW-HOW

2 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2010) © Ivo Telec, 2007

3 3 TEMATICKÝ OBSAH 1. právo obchodního tajemství 2. právo důvěrných informací 3. právo know-how 4. konkurenční doložky

4 4 1. ČÁST PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ 

5 5

6 6

7 7

8 8 PŘÍKLAD: Recept na Coca-Colu

9 9 1. listy koky 2. kolové ořechy 3. cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy) obsahem fruktózy) 4. kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“ původně i kokain lékárník John Pemberton rukopis účetního Franka Robinsona

10 10 PŘÍKLAD: Nastrčený zákazník Obchodní společnost vyrábějící levné plynovodní výrobky nastrčila svého zaměstnance, aby od úspěšnějšího konkurenta nenápadně získal, coby zákazník, údaje o připravované inovaci jeho značkového zboží.

11 11 PŘÍKLAD: Zlovolný manažer Vedoucí manažer mezinárodně činné obchodní společnosti prodal konkurenci kopie zápisů z porad obchodního vedení, obsahující rozpis zavádění nového podnikatelského plánu a rozbor jeho strategie. Vedoucí manažer mezinárodně činné obchodní společnosti prodal konkurenci kopie zápisů z porad obchodního vedení, obsahující rozpis zavádění nového podnikatelského plánu a rozbor jeho strategie.

12 12 DRUHY TAJEMSTVÍ Soukromoprávní Soukromoprávní 1. obchodní tajemství (§17 – 20 obch. z.) 2. výrobní tajemství (např. punc. z.) 3. osobní tajemství (§ 11 – 16 o. z.) Veřejnoprávní  Veřejnoprávní  1. zákonem utajované informace (z. č. 412/05 Sb.) 2. zákonné povinnosti mlčenlivosti např. advokáta, lékaře, banky (bankovní např. advokáta, lékaře, banky (bankovní tajemství), církve (zpovědní tajemství) aj. tajemství), církve (zpovědní tajemství) aj.

13 13  Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu (1960) Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu (1960) (č. 17/03 Sb. m. s.) (č. 17/03 Sb. m. s.)

14 14 Z DĚJIN A ZAHRANIČÍ USA USA Vickery v. Welch (1837) Vickery v. Welch (1837) vzorový The Uniform Trade Secrets Act vzorový The Uniform Trade Secrets Act (1979, 1985) (1979, 1985)  státní zákony unijních států  státní zákony unijních států Economic Espionage Act (1996) Economic Espionage Act (1996)  Anglie Morison v. Moat (1851) Morison v. Moat (1851)

15 15  Svět Svět 1994 Dohoda o obchodních aspektech 1994 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Československo Československo 1927 – 1950 zákon o ochraně proti nekalé soutěži 1927 – 1950 zákon o ochraně proti nekalé soutěži 1950 – 1998 trestní ochrana hospodářského 1950 – 1998 trestní ochrana hospodářského tajemství (vedle státního a služebního) tajemství (vedle státního a služebního) 1991 – 1992 obchodní zákoník 1991 – 1992 obchodní zákoník

16 16 ZDROJE Mezinárodní Mezinárodní 1. čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., č. 80/85 Sb.): duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., č. 80/85 Sb.): „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“ v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“ 2. čl. 39 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (č. 191/95 Sb.): k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (č. 191/95 Sb.): „nezveřejněné informace“ „nezveřejněné informace“

17 17  Vnitrostátní Vnitrostátní 1. čl. 11/1-4 LZPS 2. § 17-20 obch. z.

18 18 PRÁVNÍ POVAHA Trade secret Trade secret Právo náležející k podniku Právo náležející k podniku např. k rozhlasové nebo televizní stanici, např. k rozhlasové nebo televizní stanici, k výrobnímu podniku aj. k výrobnímu podniku aj. Absolutní majetkové právo Absolutní majetkové právo ex lege, erga omnes ex lege, erga omnes 1. neformální (úředně nezapisované) 2. neomezené, dokud trvají znaky

19 19  1. převoditelné (zcizitelné) 2. děditelné 3. zastavitelné 4. exekvovatelné 5. ocenitelné 6. účtovatelné

20 20 POJMOVÉ ZNAKY 1. veškerá skutečnost (vše) povahy: a. obchodní, např. seznam zákazníků, nákupní zdroje, obchodní záměr, metody obchodního vedení, cenové kalkulace, reklamní postup b. výrobní, např. výrobní postup, tradiční receptura, prototyp, údaje o výrobních zkouškách, střih, model c. technické, např. plány a výkresy

21 21 Ad 1: PŘÍKLAD Doposud nepodaná přihláška průmyslového vzoru k zápisu průmyslového vzoru k zápisu do rejstříku průmyslových vzorů do rejstříku průmyslových vzorů

22 22  2. souvislost s podnikem  (slouží k provozování podniku nebo jsou (slouží k provozování podniku nebo jsou k tomu povahově určeny) k tomu povahově určeny) např. údaje k provozu cestovní kanceláře např. údaje k provozu cestovní kanceláře

23 23 Ad 2 PODNIK Soubor složek podnikání (§ 5 obch. z.) Soubor složek podnikání (§ 5 obch. z.) 1. [hmotné], např. stroje 2. nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl k rozhlasovému vysílání hudebních děl 3. osobní, např. kvalifikovanost zaměstnanců Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Označení podniku  obchodní firma Označení podniku  obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. Zelené rádio Zelené rádio, a. s.

24 24  3. objektivně zjistitelná hodnota ve vztahu k podniku k podniku a. skutečná b. i jen potenciální i. materiální ii. nemateriální  znehodnocení, např. snížení zisku, odliv zákazníků, zvýšené náklady, marné vynaložení prostředků aj.

25 25  4. běžná nedostupnost v příslušných obchodních kruzích např. v Himálaji sice obecně známá např. v Himálaji sice obecně známá ajurvédská receptura čajové směsi, přinesená do CZ, kde je však ajurvédská receptura čajové směsi, přinesená do CZ, kde je však v obchodních kruzích provozovatelů v obchodních kruzích provozovatelů čajoven, výrobců a prodejců čajových čajoven, výrobců a prodejců čajových směsí nedostupná směsí nedostupná  novost, např. patentovatelného  novost, např. patentovatelného vynálezu vynálezu  nezřejmost  nezřejmost

26 26  5. projev vůle k utajení (lidská svoboda) (lidská svoboda) a. výslovně, např. označením nebo vymezením vnitřním předpisem nebo vymezením vnitřním předpisem b. jinak, např. uschováním do trezoru = volní teorie  teorie objektivního zájmu na utajení  teorie objektivního zájmu na utajení

27 27

28 28 Ad 5: ZÁKAZ KLAMAVÉHO OZNAČENÍ Skutečnost nesplňující legální pojmové Skutečnost nesplňující legální pojmové znaky znaky např. označena až následně např. označena až následně po vyzrazení po vyzrazení  nekalá soutěž

29 29  6. zajišťování utajení odpovídajícím způsobem  způsobem  a. právní, např. vymezením okruhu povolaných osob pracovním příkazem, smluvním zajištěním zákonného zdržovacího závazku, zajištěním zákonného zdržovacího závazku, pracovním řádem pracovním řádem b. věcné, např. zaheslováním v počítačové síti, zaevidováním zaevidováním i. rozsah opatření k utajení ii. stupeň obtížnosti dosažení třetí osobou

30 30

31 31  ZPŮSOBY UTAJOVÁNÍ Zásada přiměřenosti a rozumnosti Zásada přiměřenosti a rozumnosti 1. roztřídění, označení, uschování 2. omezený přístup nebo vstup 3. omezený okruh povolaných osob podle nutné potřeby, např. konstruktér 4. elektronické sledování oběhu s pamětí 5. poučení zaměstnanců a třetích osob např. účetního, o druhu a o způsobu nakládání např. účetního, o druhu a o způsobu nakládání

32 32  6. periodické vnitřní kontroly zajištění (bezpečnostní a právní audit) 7. omezení přístupu k počítačům,  např. na heslo, a k záznamovým přístrojům, např. na heslo, a k záznamovým přístrojům, např. zákaz fotomobilů např. zákaz fotomobilů 8. bezpečnostní kontroly zaměstnanců, návštěvníků aj. osob s přístupem k věci 9. účinná opatření při vyzrazení, vyzvědění nebo při jiné ztrátě ochrany k omezení následků a k prosazení ochrany práva nebo při jiné ztrátě ochrany k omezení následků a k prosazení ochrany práva

33 33 DRUHY ZAJIŠTĚNÍ UTAJENÍ 1. personální bezpečnost, např. výběr povolaných osob povolaných osob 2. průmyslová bezpečnost, např. zajištění nakládání u jiné osoby při průmyslové výrobě nakládání u jiné osoby při průmyslové výrobě 3. administrativní bezpečnost, např. označování a evidence a evidence 4. fyzická bezpečnost, např. přístup osob 5. bezpečnost informačních a komunikačních systémů, např. důvěrnost a správa systému systémů, např. důvěrnost a správa systému 6. [kryptografická ochrana]

34 34 PODNIKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ STANDARD Utajovaný soubor pravidel, stanovící postupy, technická řešení, bezpečnostní parametry a organizační opatření Utajovaný soubor pravidel, stanovící postupy, technická řešení, bezpečnostní parametry a organizační opatření k zajištění největší možné míry ochrany k zajištění největší možné míry ochrany obchodního tajemství. obchodního tajemství. srv. z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. skut. a o bezp. způsob.

35 35 CO NEMŮŽE BÝT OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM? 1. předmět práva jiné osoby, např. práva patentového na výrobní postup 2. skutečnosti, jejichž obchodní utajení by bylo  dobrým mravům  dobrým mravům  zásadám poctivého obchodního styku  zásadám poctivého obchodního styku 3. skutečnosti vyloučené z obchodního tajemství zákonem

36 36  4. „znalosti a zručnosti, kterých zaměstnanec nebo učeň nabyli zaměstnanec nebo učeň nabyli v pravidelném postupu své činnosti v pravidelném postupu své činnosti s vůlí zaměstnavatele v jeho podniku s vůlí zaměstnavatele v jeho podniku konané.“ konané.“ §13/3 z. č. 111/27 Sb. z. a n.

37 37 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ v. PATENT Výrobní postup ekologického výrobku Výrobní postup ekologického výrobku 1. způsobilost k obchodnímu utajování po neomezenou dobu po neomezenou dobu 2. způsobilost k patentování (vynález) na 20 let vč. zveřejnění přihlášky vynálezu vč. zveřejnění přihlášky vynálezu

38 38 TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU Právo označit za obchodní tajemství Právo označit za obchodní tajemství v přihlašovacím řízení před ÚPV v přihlašovacím řízení před ÚPV Utajené podklady přihlášky topografie Utajené podklady přihlášky topografie polovodičového (mikroelektronického) výrobku polovodičového (mikroelektronického) výrobku nebo jejich části, umožňující identifikaci nebo jejich části, umožňující identifikaci topografie (zobrazení vrstev) topografie (zobrazení vrstev)  2 vyhotovení podkladů, z nich 1 nečitelné  podklady jako celek  podklady jako celek

39 39 PRŮMYSLOVÝ VZOR Zveřejnění průmyslového vzoru ve Věst. ÚPV Zveřejnění průmyslového vzoru ve Věst. ÚPV spolu se zápisem do rejstříku spolu se zápisem do rejstříku Na žádost odklad zveřejnění přihlášeného Na žádost odklad zveřejnění přihlášeného průmyslového vzoru až po 30 měsících po průmyslového vzoru až po 30 měsících po dni podání přihlášky dni podání přihlášky oznámení odložení zveřejnění při oznámení zápisu

40 40 EXKURS: PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ A UTAJOVÁNÍ Domnění přihlašovatele vynálezu, užitného Domnění přihlašovatele vynálezu, užitného vzoru či topografie polovodičového výrobku vzoru či topografie polovodičového výrobku o utajované informaci v přihlášce o utajované informaci v přihlášce  povinnost přihlašovatele vyznačit  povinnost přihlašovatele vyznačit návrh stupně utajení Přísně tajné, Tajné, návrh stupně utajení Přísně tajné, Tajné, Důvěrné, Vyhrazené na přihlášce Důvěrné, Vyhrazené na přihlášce  ÚPV  NBÚ  ÚPV  NBÚ § 70 z. č. 412/05 Sb.

41 41 EXKURS: SPRÁVNÍ REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Zákaz zpřístupnění údajů vč. žádosti Zákaz zpřístupnění údajů vč. žádosti ve správním řízení o registraci léčivého ve správním řízení o registraci léčivého přípravku bez souhlasu žadatele o registraci přípravku bez souhlasu žadatele o registraci Zákaz zpřístupnění údajů ze zpráv Zákaz zpřístupnění údajů ze zpráv o hodnocení léčivého přípravků o hodnocení léčivého přípravků chráněných obchodním tajemstvím chráněných obchodním tajemstvím z. č. 378/07 Sb., o léčivech

42 42

43 43 PODMĚT Podnikatel provozující podnik Podnikatel provozující podnik a. vlastník podniku b. nájemce podniku

44 44 VÝKON PRÁVA a. výkon pro sebe b. udělování svolení k použití obchodního tajemství, např. při sdružení podnikatelů (patent pools) c. převod (zcizení)

45 45 PRÁVO AKCIONÁŘE v. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A. S. Právo akcionáře na vysvětlení na valné Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě hromadě  odmítnutí:  odmítnutí: informace coby obchodního tajemství informace coby obchodního tajemství důvěrné informace důvěrné informace Pečlivé podnikatelské uvážení odmítnutí Pečlivé podnikatelské uvážení odmítnutí představenstvo představenstvo  dozorčí rada  dozorčí rada  žaloba soudu § 180/1-4 obch. z.  žaloba soudu § 180/1-4 obch. z.

46 46 SOUKROMÉ PRÁVO v. VEŘEJNÉ BLAHO SOUKROMÉ PRÁVO v. VEŘEJNÉ BLAHO Soukromý zájem Soukromý zájem Subjektivní soukromé právo utajovat Subjektivní soukromé právo utajovat Soukromý podnik Soukromý podnik Veřejný zájem Společně sdílené veřejné blaho informovanosti a transparentnosti např. u veřejných prostředků Veřejný podnik

47 47 PŘEDNOSTNÍ SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM Omezení obchodního tajemství Omezení obchodního tajemství v poměru ke svobodnému přístupu v poměru ke svobodnému přístupu k informacím k informacím z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56 NÁROKY Ohrožení, např. vyzvídání, nebo porušení Ohrožení, např. vyzvídání, nebo porušení práva, např. zpřístupnění či využití práva, např. zpřístupnění či využití 1. nárok předstižný (u škody) 2. nárok nahrazovací (u škody) § 757 obch. z. 3. nárok vydávací (u bezdůvodného obohacení) 4. nárok zdržovací 5. nárok odstraňovací 6. nárok zadostiučiňovací (u nemajetkové újmy) 7. nárok na zveřejnění rozsudku 8. nárok na zvláštní zacházení v řízeních např. v soudním řízení civilním např. v soudním řízení civilním

57 57 OCHRANA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ Civilní řízení soudní Civilní řízení soudní vyloučení veřejnosti z důvodu ohrožení vyloučení veřejnosti z důvodu ohrožení nadřazeného obchodního tajemství nadřazeného obchodního tajemství § 116/2,3 o. s. ř. opatření k zachování nadřazeného obchodního opatření k zachování nadřazeného obchodního tajemství při povolování nahlížení tajemství při povolování nahlížení do spisu, např. oddělením části spisu do spisu, např. oddělením části spisu § 44/3 per anal. o. s. ř.  nesprávný úřední postup  náhrada škody  nesprávný úřední postup  náhrada škody

58 58 NAHLÍŽECÍ REŽIM U PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮ Právo 3. osob s průkazem právního Právo 3. osob s průkazem právního zájmu nahlížet do spisu zájmu nahlížet do spisu  povolení ÚPV k nahlížení  povolení ÚPV k nahlížení Před zveřejněním přihlášky vynálezu Před zveřejněním přihlášky vynálezu jen formální údaje jen formální údaje z. č. 527/90 Sb., o vyn. a zlepš. návr.

59 59 OCHRANA PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ Zvláštní skutková podstata nekalé Zvláštní skutková podstata nekalé soutěže soutěže porušení práva k obchodnímu tajemství porušení práva k obchodnímu tajemství § 51 obch. z.

60 60 OCHRANA TRESTNÍ Trestné činy, např.: Trestné činy, např.: 1. nekalá soutěž 2. porušování závazných pravidel hospodářského styku 3. zneužívání informací v obchodním styku Přestupky Přestupky 1. přestupek proti majetku

61 61 FOTO FOTO

62 62 2. ČÁST PRÁVO DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

63 63

64 64 „Na jazyk pozor! Jen v srdci ulož důvěrné slovo.“ Pseudo-Fókylidés 20, Sib 2,75. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy. Praha 2007/III, s. 379. Překl. Dusův.

65 65 PŘÍKLAD: Důvěrné sdělení Objednatel stavby obchodního domu seznámil stavební společnost se svým záměrem obchodního využití prostor Objednatel stavby obchodního domu seznámil stavební společnost se svým záměrem obchodního využití prostor v jednotlivých poschodích, aby jej v jednotlivých poschodích, aby jej zohlednila při postupu a předávání prací. zohlednila při postupu a předávání prací. O sdělení svého záměru tiše řekl, že je důvěrné. O sdělení svého záměru tiše řekl, že je důvěrné.

66 66 DRUHY INFORMACÍ Soukromoprávní Soukromoprávní důvěrné informace obch. z. důvěrné informace obch. z. Veřejnoprávní Veřejnoprávní utajované informace z. č. 412/05 Sb., o ochr. utajované informace z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. infor. a o bezp. způsob. utaj. infor. a o bezp. způsob.

67 67 ZDROJE Mezinárodní Mezinárodní Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci, 2007, (č. 36/2010 Sb. m. s.) spolupráci, 2007, (č. 36/2010 Sb. m. s.) Vnitrostátní Vnitrostátní 1. čl. 11/1-4 LZPS 2. § 271, 513 obch. z.

68 68 NÁZVOSLOVÍ 1. neuveřejněné informace (TRIPS) 2. obchodní důvěrné informace (ČR-USA) 3. důvěrné informace (obch. z.) 4. informace (např. § 513 obch. z., podklady a informace u licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví)

69 69 PRÁVNÍ POVAHA Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění), Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění), 1. převoditelné (zcizitelné) 2. děditelné 3. zastavitelné 4. exekvovatelné 5. ocenitelné 6. účtovatelné

70 70 POJEM Právně slabý pojem (confidential information) Právně slabý pojem (confidential information)  obchodní tajemství  obchodní tajemství Právní povaha relativní mezi stranami Právní povaha relativní mezi stranami jednajícími o uzavření smlouvy, inter partes, jednajícími o uzavření smlouvy, inter partes, předsmluvní informace předsmluvní informace subjektivní význam pro sdělující stranu subjektivní význam pro sdělující stranu  informace obecně známé

71 71 POJMOVÉ ZNAKY 1. jakákoli informace sdělená stranou při jednání stran o uzavření smlouvy při jednání stran o uzavření smlouvy (předsmluvní informace), (předsmluvní informace), bez ohledu na uzavření smlouvy bez ohledu na uzavření smlouvy např. sdělení o uzavření podobné smlouvy např. sdělení o uzavření podobné smlouvy s třetí osobou s třetí osobou 2. označení informace za důvěrnou sdělující stranou, např. i ústně bez ohledu na písemnou formu smlouvy formu smlouvy

72 72   2 zákonné zákazy 2 skutků: 1. prozrazení třetí osobě 2. použití v rozporu s účelem informace pro své potřeby pro své potřeby  zvláštní skutková podstata  zvláštní skutková podstata deliktu škody (§ 271, 373 an. obch. z.) deliktu škody (§ 271, 373 an. obch. z.)

73 73 MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ VÝMĚR OBCHODNÍ DŮVĚRNÉ INFORMACE „ Osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato informace není obecně známá či veřejně dostupná „ Osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato informace není obecně známá či veřejně dostupná z jiných zdrojů, z jiných zdrojů, a vlastník této informace ji předtím neuvolnil a vlastník této informace ji předtím neuvolnil bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.“ informací jako s důvěrnou.“ čl. IV. příl. A Dohody mezi ČR a USA o vědecko technické spolupráci, 2007, (č. 74/2010 Sb. m. s.) čl. IV. příl. A Dohody mezi ČR a USA o vědecko technické spolupráci, 2007, (č. 74/2010 Sb. m. s.)

74 74 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST Překážka na straně povinné osoby Překážka na straně povinné osoby a. nastavší bez ohledu na její vůli b. bránící splnění zdržovacího závazku c. bez rozumného předpokladu odvrácení nebo překonání překážky či jejích následků nebo překonání překážky či jejích následků d. bez rozumného předvídání překážky v době vzniku závazku vzniku závazku

75 75  e. nenastala-li až v době prodlení dlužníka f. nenastala-li z jeho hospodářských poměrů Omezení účinků vyloučení odpovědnosti jen na dobu trvání překážky Omezení účinků vyloučení odpovědnosti jen na dobu trvání překážky § 374 obch. z.

76 76 SOUTĚŽNĚPRÁVNÍ OCHRANA Obecná skutková podstata nekalé soutěže Obecná skutková podstata nekalé soutěže (generální klausule) (generální klausule) § 44 obch. z. 1. ohrožení, snížení či ztráta dané obchodní důvěry (újma), např. do obchodního zástupce 2. vyvolání falešného dojmu důvěryhodnosti aj. aj.

77 77 OCHRANA TRESTNÍ Trestné činy, např.: Trestné činy, např.: 1. nekalá soutěž 2. zneužívání informací v obchodním styku

78 78

79 79 EXKURS: VNITŘNÍ INFORMACE NA KAPITÁLOVÉM TRHU Legální režim ochrany vnitřních Legální režim ochrany vnitřních informací o informačních nástrojích informací o informačních nástrojích z. č. 256/04 Sb., o podnik. na kap. trhu z. č. 256/04 Sb., o podnik. na kap. trhu z. o nabídkách převzetí č. 104/08 Sb. z. o nabídkách převzetí č. 104/08 Sb.

80 80 foto foto

81 81 3. ČÁST PRÁVO KNOW-HOW

82 82 PŘÍKLAD: Vědecký poznatek Jazykovědec svým výzkumem dosáhl vědeckého poznatku o účinném způsobu výuky cizích jazyků. Jazykovědec svým výzkumem dosáhl vědeckého poznatku o účinném způsobu výuky cizích jazyků.

83 83 VÝZNAM nehmotné vklady do právnických osob nehmotné vklady do právnických osob např. do a. s., s. r. o., o. p. s. např. do a. s., s. r. o., o. p. s. možný obsah obchodního tajemství, možný obsah obchodního tajemství, důvěrné informace nebo autorského díla důvěrné informace nebo autorského díla

84 84 ZDROJE Mezinárodní Mezinárodní čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.): duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.): „všechna ostatní práva vztahující se k duševní „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“ a umělecké“

85 85  Komunitární Komunitární nař. Komise (ES) č. 2790/1999 nař. Komise (ES) č. 2790/1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (L 336) ve vzájemné shodě (L 336) Vnitrostátní Vnitrostátní čl. 11/1-4 LZPS čl. 11/1-4 LZPS

86 86 PRÁVNÍ SOUBĚHY Možné souběhy s: Možné souběhy s: 1. obchodním tajemstvím 2. důvěrnou informací 3. vynálezem 4. jiným technickým řešením 5. vědeckým dílem 6. zlepšovacím návrhem 7. jiným statkem Ochrana i bez ohledu na souběh Ochrana i bez ohledu na souběh např. i po zveřejnění obchodního tajemství např. i po zveřejnění obchodního tajemství

87 87 PRÁVNÍ POVAHA Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění) Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění) 1. převoditelné (zcizitelné) 2. děditelné 3. zastavitelné 4. exekvovatelné 5. ocenitelné 6. účtovatelné

88 88 POJMOVÉ ZNAKY Vymezení Vymezení 1. judikaturní 2. právně doktrinární  legální definice

89 89  1. soubor i. poznatků, např. i vědeckých ii. dovedností iii. zkušeností iv. zběhlostí nebo 2. jednotlivost

90 90  Věcná povaha Věcná povaha 1. výrobní 2. technická 3. provozní, srv. zlepšovací návrh 4. obchodní 5. vědecká, výzkumná, vývojová 6. jiná

91 91 VLASTNOSTI 1. identifikovatelnost (zpředmětnění) 2. objektivně vnímatelné vyjádření v jakékoli podobě  v jakékoli podobě  3. podstatnost 4. užitečnost, srv. užitnou hodnotu 5. absence běžnosti, srv. výjimečnost 6. hospodářská využitelnost např. zemědělská nebo průmyslová např. zemědělská nebo průmyslová

92 92  7. ocenitelnost 8. převoditelnost 9. absence obecné známosti a obecné dostupnosti 10. absence předmětu práva patentového nebo práva užitně vzorového např. nepatentovatelný vynález např. nepatentovatelný vynález 11. alespoň minimální hospodářská hodnota

93 93  ZVLÁŠTNÍ VLASTNOST Nepeněžitý majetkový vklad Nepeněžitý majetkový vklad do základního kapitálu obchodní do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva společnosti či družstva hospodářská využitelnost ve vztahu hospodářská využitelnost ve vztahu k předmětu podnikání k předmětu podnikání

94 94  OBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ 1. název, srv. název vynálezu aj. 2. popis úplný a srozumitelný 3. výkres úplný 4. experimentální údaj ověřující podstatnost 5. zpravidla hmotné zachycení na věci 6. zpravidla bezpečné uložení

95 95 JUDIKATURA: VKLAD KNOW-HOW Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod.  na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod. 

96 96  Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. Usnes. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 – 310. Usnes. VS v Praze 2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 – 310.

97 97 CO NENÍ KNOW-HOW? Potencionálně: Potencionálně: 1. obecně známé poznatky např. zobecnění původně podnikového např. zobecnění původně podnikového poznatku v důsledku jeho hromadného poznatku v důsledku jeho hromadného používání; srv. zdruhovění ochranné známky používání; srv. zdruhovění ochranné známky 2. obecně dostupné poznatky např. školské poznatky z učebnice, domácí např. školské poznatky z učebnice, domácí kutilství podle vydané odborné příručky kutilství podle vydané odborné příručky „Domácí kutil“ „Domácí kutil“

98 98  3. zvláštní osobní vlastnost kupř. zaměstnancova schopnost, kupř. zaměstnancova schopnost, dovednost nebo zručnost, neoddělitelná dovednost nebo zručnost, neoddělitelná od konkrétní osoby od konkrétní osoby Test pojmových znaků know-how 

99 99 VÝZNAM A POUŽÍVÁNÍ TESTU KNOW-HOW Soukromoprávní, např.: Soukromoprávní, např.: zjištění nepeněžitého majetkového vkladu zjištění nepeněžitého majetkového vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva anebo do obecně prospěšné či družstva anebo do obecně prospěšné společnosti či do nadace společnosti či do nadace zjištění hodnoty (odhadu ceny) vkladu zjištění hodnoty (odhadu ceny) vkladu spory nekalosoutěžní spory nekalosoutěžní Procesní, např. nesporné věci rejstříkové Procesní, např. nesporné věci rejstříkové Trestní  Trestní 

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108 NAKLÁDÁNÍ 1. licenční využívání a. licenční využívání b. licenční využívání s následným převodem (finanční leasing) c. pronájem podniku 2. převod (zcizení) a. vklad b. jiný převod, např. i při prodeji podniku

109 109 SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA Absolutní právo proti nekalé soutěži Absolutní právo proti nekalé soutěži viz generální klausule § 44 obch. z. viz generální klausule § 44 obch. z. Některé absolutní právo průmyslového Některé absolutní právo průmyslového vlastnictví např. z. č. 527/90 Sb. vlastnictví např. z. č. 527/90 Sb. např. právo patentové nebo užitně vzorové např. právo patentové nebo užitně vzorové Absolutní právo autorské Absolutní právo autorské viz právo k dílům vědeckým z. č. 121/00 Sb. viz právo k dílům vědeckým z. č. 121/00 Sb. Relativní právo smluvní  Relativní právo smluvní  viz dobrovolný závazek smluvní viz dobrovolný závazek smluvní

110 110

111 111

112 112 TRESTNÍ OCHRANA Soudně trestní (trestné činy), např.: Soudně trestní (trestné činy), např.: 1. zneužívání informací v obchodním styku 2. porušování závazných pravidel hospodářského styku hospodářského styku 3. nekalá soutěž Správně trestní (přestupky): Správně trestní (přestupky): 1. proti majetku

113 113 EXKURS: TRADIČNÍ VĚDĚNÍ Poznatky, inovace a postupy Poznatky, inovace a postupy domorodých a místních společenství domorodých a místních společenství ztělesňujících tradiční životní styl ztělesňujících tradiční životní styl (traditional knowledge) (traditional knowledge)  souhlas vlastníků k využívání a jejich  souhlas vlastníků k využívání a jejich zapojení zapojení  spravedlivé rozdělení zisku  spravedlivé rozdělení zisku čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti (č. 134/99 Sb.)

114 114 FOTO FOTO

115 115 4. ČÁST KONKURENČNÍ DOLOŽKY

116 116 Z DĚJIN Rakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko 1910 zákon o obchodních pomocnících 1910 zákon o obchodních pomocnících Československo Československo 1932 novela z. o vklad. kníž. (listech), akc. bankách 1932 novela z. o vklad. kníž. (listech), akc. bankách a o revisi bank. ústavů a o revisi bank. ústavů 1934 zákon o soukromých zaměstnancích 1934 zákon o soukromých zaměstnancích 1936 zákon o pracovních poměrech redaktorů 1936 zákon o pracovních poměrech redaktorů (nezávaznost soutěžní doložky pro redaktora) (nezávaznost soutěžní doložky pro redaktora) Česko Česko 1995 nález ÚS, sp. zn. II. ÚS 192/95, č. 73 Sb. n. a usn., sv. 4 1995 nález ÚS, sp. zn. II. ÚS 192/95, č. 73 Sb. n. a usn., sv. 4 2000 novela obchodního zákoníku 2000 novela obchodního zákoníku 2000 novela zákoníku práce 2000 novela zákoníku práce 2006 zákoník práce 2006 zákoník práce

117 117 PŘEHLED ÚPRAVY Právo občanské Právo občanské 1. smlouva netypová § 51, 491/2. o. z. Právo obchodní Právo obchodní 1. konkurenční doložka smlouvy o obchodním zastoupení § 672a obch. z. 2. konkurenční doložka smlouvy o prodeji podniku § 488a obch. z. 3. konkurenční doložka smlouvy o nájmu podniku § 488h obch. z. § 488h obch. z. Právo pracovní Právo pracovní 1. konkurenční doložka pracovní smlouvy nebo konkurenční dohoda § 310-311 z. p. nebo konkurenční dohoda § 310-311 z. p.

118 118 ÚČEL V PRÁVU PRACOVNÍM ochrana hospodářského zájmu ochrana hospodářského zájmu zaměstnavatele nemít ztíženou činnost zaměstnavatele nemít ztíženou činnost vlastními zaměstnanci, vlastními zaměstnanci, popř. i bývalými popř. i bývalými srv. zákaz jednání zaměstnance srv. zákaz jednání zaměstnance v rozporu s oprávněnými zájmy v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele § 301/d z. p. zaměstnavatele § 301/d z. p.

119 119 ZÁKAZ KONKURENCE ZA TRVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Shoda činnosti zaměstnavatele Shoda činnosti zaměstnavatele s vedlejší výdělečnou činností s vedlejší výdělečnou činností zaměstnance § 304 z. p. zaměstnance § 304 z. p. např. provozování cestovní kanceláře např. provozování cestovní kanceláře na shodném území na shodném území  potenciální soutěžitelé  předchozí písemný odvolatelný  předchozí písemný odvolatelný souhlas zaměstnavatele (soutěžitele) souhlas zaměstnavatele (soutěžitele)

120 120  Shodná činnost Shodná činnost 1. věcně (předmětově) 2. časově 3. územně, např. na území CZ 4. jinak, např. osobně, kupř. vůči shodným zákazníkům zákazníkům Změna rozhodnutí zaměstnavatele Změna rozhodnutí zaměstnavatele  písemné odůvodněné odvolání souhlasu  ukončené činnosti bez zbytečného odkladu  ukončené činnosti bez zbytečného odkladu

121 121  Výluky z omezení zaměstnance Výluky z omezení zaměstnance ve prospěch jeho činnosti: ve prospěch jeho činnosti: 1. vědecké 2. pedagogické 3. publicistické 4. literární 5. umělecké

122 122 ZÁKAZ KONKURENCE PO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ Spravedlivý požadavek vůči zaměstnanci Spravedlivý požadavek vůči zaměstnanci na přijetí zdržovacího závazku pro dobu na přijetí zdržovacího závazku pro dobu až 1 roku po skončení zaměstnání vzhledem k: až 1 roku po skončení zaměstnání vzhledem k: 1. informacím 2. poznatkům 3. znalostem 4. pracovním a technologickým postupům, získaným jím při zaměstnání. § 310 – 311 z. p.

123 123  KONKURENČNÍ DOHODA Předpoklady: Předpoklady: a. shoda výdělečné činnosti a předmětu činnosti zaměstnavatele nebo b. soutěžní povaha vůči zaměstnavateli  přiměřené peněžité vyrovnání min. průměrný měsíční výdělek za každý min. průměrný měsíční výdělek za každý zavázaný měsíc zavázaný měsíc

124 124

125 125

126 126 LITERATURA Čada, Obchodní tajemství a know how. Praha 1997. Čada, Obchodní tajemství a know how. Praha 1997. Hajn, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno Hajn, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno2000. Fiala, Vyvažování veřejného a soukromého zájmu. Práv. Fiala, Vyvažování veřejného a soukromého zájmu. Práv. rádce 2001/7. Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví. Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha 2005. Knap/Munková/Tomsa, Ochrana práv a zájmů Knap/Munková/Tomsa, Ochrana práv a zájmů podnikatelů v hospodářské soutěži. Ostrava 1993. Kotásek, Ochrana vnitřních informací. Brno 2008. Kotásek, Ochrana vnitřních informací. Brno 2008.

127 127  Štenglová/Drápal/Púry/Korbel, Obchodní tajemství. Štenglová/Drápal/Púry/Korbel, Obchodní tajemství. Praha 2005. Vojčík, Know-how ako predmet právnych vzťahov. Průmysl. vlast. 1996/1/2. Vojčík, Know-how ako predmet právnych vzťahov. Průmysl. vlast. 1996/1/2. Telec, Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? Telec, Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? In: Ve službách práva. Praha 2003. Práv. rozhl. 2004/1. Právní ochrana investic, důvěrných informací a know how. Průmysl. vlast. 2003/9/10. Test pojmových znaků know-how. In: Pocta Davidovi. Olomouc 2007. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutěži. [WIPO]. Praha 1995. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutěži. [WIPO]. Praha 1995.

128 128 Foto: Watamu, Keňa 2007 Shanzu Beach, Keňa 2007


Stáhnout ppt "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KNOW-HOW INFORMACÍ A KNOW-HOW."

Podobné prezentace


Reklamy Google