Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KNOW-HOW

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek.
Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2010) © Ivo Telec, 2007

3 TEMATICKÝ OBSAH právo obchodního tajemství právo důvěrných informací
právo know-how konkurenční doložky

4 1. ČÁST PRÁVO OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

5

6

7

8 PŘÍKLAD: Recept na Coca-Colu

9 listy koky kolové ořechy cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy) kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“ původně i kokain lékárník John Pemberton rukopis účetního Franka Robinsona

10 PŘÍKLAD: Nastrčený zákazník
Obchodní společnost vyrábějící levné plynovodní výrobky nastrčila svého zaměstnance, aby od úspěšnějšího konkurenta nenápadně získal, coby zákazník, údaje o připravované inovaci jeho značkového zboží.

11 PŘÍKLAD: Zlovolný manažer
Vedoucí manažer mezinárodně činné obchodní společnosti prodal konkurenci kopie zápisů z porad obchodního vedení, obsahující rozpis zavádění nového podnikatelského plánu a rozbor jeho strategie.

12 DRUHY TAJEMSTVÍ Soukromoprávní obchodní tajemství (§17 – 20 obch. z.)
výrobní tajemství (např. punc. z.) osobní tajemství (§ 11 – 16 o. z.) Veřejnoprávní  zákonem utajované informace (z. č. 412/05 Sb.) zákonné povinnosti mlčenlivosti např. advokáta, lékaře, banky (bankovní tajemství), církve (zpovědní tajemství) aj.

13 Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu (1960) (č. 17/03 Sb. m. s.)

14 Z DĚJIN A ZAHRANIČÍ USA Vickery v. Welch (1837)
vzorový The Uniform Trade Secrets Act (1979, 1985)  státní zákony unijních států Economic Espionage Act (1996) Anglie Morison v. Moat (1851)

15  Svět 1994 Dohoda o obchodních aspektech Československo
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Československo 1927 – zákon o ochraně proti nekalé soutěži 1950 – trestní ochrana hospodářského tajemství (vedle státního a služebního) 1991 – obchodní zákoník

16 ZDROJE Mezinárodní čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace
duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., č. 80/85 Sb.): „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“ čl. 39 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (č. 191/95 Sb.): „nezveřejněné informace“

17 Vnitrostátní čl. 11/1-4 LZPS § obch. z.

18 PRÁVNÍ POVAHA Trade secret ex lege, erga omnes
Právo náležející k podniku např. k rozhlasové nebo televizní stanici, k výrobnímu podniku aj. Absolutní majetkové právo ex lege, erga omnes neformální (úředně nezapisované) neomezené, dokud trvají znaky

19  převoditelné (zcizitelné) děditelné zastavitelné exekvovatelné
ocenitelné účtovatelné

20 POJMOVÉ ZNAKY veškerá skutečnost (vše) povahy:
obchodní, např. seznam zákazníků, nákupní zdroje, obchodní záměr, metody obchodního vedení, cenové kalkulace, reklamní postup výrobní, např. výrobní postup, tradiční receptura, prototyp, údaje o výrobních zkouškách, střih, model technické, např. plány a výkresy

21 Ad 1: PŘÍKLAD Doposud nepodaná přihláška průmyslového vzoru k zápisu
do rejstříku průmyslových vzorů

22  souvislost s podnikem  (slouží k provozování podniku nebo jsou
k tomu povahově určeny) např. údaje k provozu cestovní kanceláře

23 Ad 2 PODNIK Zelené rádio Zelené rádio, a. s.
Soubor složek podnikání (§ 5 obch. z.) [hmotné], např. stroje nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl osobní, např. kvalifikovanost zaměstnanců Rozhlasová stanice  rozhlasový vysílatel Označení podniku  obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s.

24  objektivně zjistitelná hodnota ve vztahu k podniku skutečná
i jen potenciální materiální nemateriální  znehodnocení, např. snížení zisku, odliv zákazníků, zvýšené náklady, marné vynaložení prostředků aj.

25  běžná nedostupnost v příslušných obchodních kruzích
např. v Himálaji sice obecně známá ajurvédská receptura čajové směsi, přinesená do CZ, kde je však v obchodních kruzích provozovatelů čajoven, výrobců a prodejců čajových směsí nedostupná  novost, např. patentovatelného vynálezu  nezřejmost

26  projev vůle k utajení (lidská svoboda) výslovně, např. označením
nebo vymezením vnitřním předpisem jinak, např. uschováním do trezoru = volní teorie  teorie objektivního zájmu na utajení

27

28 Ad 5: ZÁKAZ KLAMAVÉHO OZNAČENÍ
Skutečnost nesplňující legální pojmové znaky např. označena až následně po vyzrazení  nekalá soutěž

29  zajišťování utajení odpovídajícím způsobem 
právní, např. vymezením okruhu povolaných osob pracovním příkazem, smluvním zajištěním zákonného zdržovacího závazku, pracovním řádem věcné, např. zaheslováním v počítačové síti, zaevidováním rozsah opatření k utajení stupeň obtížnosti dosažení třetí osobou

30

31  ZPŮSOBY UTAJOVÁNÍ Zásada přiměřenosti a rozumnosti
roztřídění, označení, uschování omezený přístup nebo vstup omezený okruh povolaných osob podle nutné potřeby, např. konstruktér elektronické sledování oběhu s pamětí poučení zaměstnanců a třetích osob např. účetního, o druhu a o způsobu nakládání

32  periodické vnitřní kontroly zajištění (bezpečnostní a právní audit)
omezení přístupu k počítačům,  např. na heslo, a k záznamovým přístrojům, např. zákaz fotomobilů bezpečnostní kontroly zaměstnanců, návštěvníků aj. osob s přístupem k věci účinná opatření při vyzrazení, vyzvědění nebo při jiné ztrátě ochrany k omezení následků a k prosazení ochrany práva

33 DRUHY ZAJIŠTĚNÍ UTAJENÍ
personální bezpečnost, např. výběr povolaných osob průmyslová bezpečnost, např. zajištění nakládání u jiné osoby při průmyslové výrobě administrativní bezpečnost, např. označování a evidence fyzická bezpečnost, např. přístup osob bezpečnost informačních a komunikačních systémů, např. důvěrnost a správa systému [kryptografická ochrana]

34 PODNIKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ STANDARD
Utajovaný soubor pravidel, stanovící postupy, technická řešení, bezpečnostní parametry a organizační opatření k zajištění největší možné míry ochrany obchodního tajemství. srv. z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. skut. a o bezp. způsob.

35 CO NEMŮŽE BÝT OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM?
předmět práva jiné osoby, např. práva patentového na výrobní postup skutečnosti, jejichž obchodní utajení by bylo  dobrým mravům  zásadám poctivého obchodního styku skutečnosti vyloučené z obchodního tajemství zákonem

36  „znalosti a zručnosti, kterých zaměstnanec nebo učeň nabyli
v pravidelném postupu své činnosti s vůlí zaměstnavatele v jeho podniku konané.“ §13/3 z. č. 111/27 Sb. z. a n.

37 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ v. PATENT
Výrobní postup ekologického výrobku způsobilost k obchodnímu utajování po neomezenou dobu způsobilost k patentování (vynález) na 20 let vč. zveřejnění přihlášky vynálezu

38 TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU
Právo označit za obchodní tajemství v přihlašovacím řízení před ÚPV Utajené podklady přihlášky topografie polovodičového (mikroelektronického) výrobku nebo jejich části, umožňující identifikaci topografie (zobrazení vrstev) 2 vyhotovení podkladů, z nich 1 nečitelné  podklady jako celek

39 oznámení odložení zveřejnění při oznámení zápisu
PRŮMYSLOVÝ VZOR Zveřejnění průmyslového vzoru ve Věst. ÚPV spolu se zápisem do rejstříku Na žádost odklad zveřejnění přihlášeného průmyslového vzoru až po 30 měsících po dni podání přihlášky oznámení odložení zveřejnění při oznámení zápisu

40 EXKURS: PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ A UTAJOVÁNÍ
Domnění přihlašovatele vynálezu, užitného vzoru či topografie polovodičového výrobku o utajované informaci v přihlášce  povinnost přihlašovatele vyznačit návrh stupně utajení Přísně tajné, Tajné, Důvěrné, Vyhrazené na přihlášce  ÚPV  NBÚ § 70 z. č. 412/05 Sb.

41 EXKURS: SPRÁVNÍ REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
Zákaz zpřístupnění údajů vč. žádosti ve správním řízení o registraci léčivého přípravku bez souhlasu žadatele o registraci Zákaz zpřístupnění údajů ze zpráv o hodnocení léčivého přípravků chráněných obchodním tajemstvím z. č. 378/07 Sb., o léčivech

42

43 PODMĚT Podnikatel provozující podnik vlastník podniku nájemce podniku

44 VÝKON PRÁVA výkon pro sebe
udělování svolení k použití obchodního tajemství, např. při sdružení podnikatelů (patent pools) převod (zcizení)

45 PRÁVO AKCIONÁŘE v. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A. S.
Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě  odmítnutí: informace coby obchodního tajemství důvěrné informace Pečlivé podnikatelské uvážení odmítnutí představenstvo  dozorčí rada  žaloba soudu § 180/1-4 obch. z.

46 SOUKROMÉ PRÁVO v. VEŘEJNÉ BLAHO
Soukromý zájem Subjektivní soukromé právo utajovat Soukromý podnik Veřejný zájem Společně sdílené veřejné blaho informovanosti a transparentnosti např. u veřejných prostředků Veřejný podnik

47 PŘEDNOSTNÍ SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Omezení obchodního tajemství v poměru ke svobodnému přístupu k informacím z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

48

49

50

51

52

53

54

55

56 NÁROKY Ohrožení, např. vyzvídání, nebo porušení
práva, např. zpřístupnění či využití nárok předstižný (u škody) nárok nahrazovací (u škody) § 757 obch. z. nárok vydávací (u bezdůvodného obohacení) nárok zdržovací nárok odstraňovací nárok zadostiučiňovací (u nemajetkové újmy) nárok na zveřejnění rozsudku nárok na zvláštní zacházení v řízeních např. v soudním řízení civilním

57 OCHRANA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ
Civilní řízení soudní vyloučení veřejnosti z důvodu ohrožení nadřazeného obchodního tajemství § 116/2,3 o. s. ř. opatření k zachování nadřazeného obchodního tajemství při povolování nahlížení do spisu, např. oddělením části spisu § 44/3 per anal. o. s. ř.  nesprávný úřední postup  náhrada škody

58 NAHLÍŽECÍ REŽIM U PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮ
Právo 3. osob s průkazem právního zájmu nahlížet do spisu  povolení ÚPV k nahlížení Před zveřejněním přihlášky vynálezu jen formální údaje z. č. 527/90 Sb., o vyn. a zlepš. návr.

59 OCHRANA PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ
Zvláštní skutková podstata nekalé soutěže porušení práva k obchodnímu tajemství § 51 obch. z.

60 OCHRANA TRESTNÍ Trestné činy, např.: nekalá soutěž
porušování závazných pravidel hospodářského styku zneužívání informací v obchodním styku Přestupky přestupek proti majetku

61 FOTO

62 2. ČÁST PRÁVO DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

63

64 „Na jazyk pozor! Jen v srdci ulož důvěrné slovo.“
Pseudo-Fókylidés 20, Sib 2,75. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy. Praha 2007/III, s Překl. Dusův.

65 PŘÍKLAD: Důvěrné sdělení
Objednatel stavby obchodního domu seznámil stavební společnost se svým záměrem obchodního využití prostor v jednotlivých poschodích, aby jej zohlednila při postupu a předávání prací. O sdělení svého záměru tiše řekl, že je důvěrné.

66 DRUHY INFORMACÍ Soukromoprávní důvěrné informace obch. z.
Veřejnoprávní utajované informace z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. infor. a o bezp. způsob.

67 ZDROJE Mezinárodní Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické
spolupráci, 2007, (č. 36/2010 Sb. m. s.) Vnitrostátní čl. 11/1-4 LZPS § 271, 513 obch. z.

68 NÁZVOSLOVÍ neuveřejněné informace (TRIPS)
obchodní důvěrné informace (ČR-USA) důvěrné informace (obch. z.) informace (např. § 513 obch. z., podklady a informace u licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví)

69 PRÁVNÍ POVAHA Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění), převoditelné (zcizitelné) děditelné zastavitelné exekvovatelné ocenitelné účtovatelné

70  informace obecně známé
POJEM Právně slabý pojem (confidential information)  obchodní tajemství Právní povaha relativní mezi stranami jednajícími o uzavření smlouvy, inter partes, předsmluvní informace subjektivní význam pro sdělující stranu  informace obecně známé

71 POJMOVÉ ZNAKY jakákoli informace sdělená stranou
při jednání stran o uzavření smlouvy (předsmluvní informace), bez ohledu na uzavření smlouvy např. sdělení o uzavření podobné smlouvy s třetí osobou označení informace za důvěrnou sdělující stranou, např. i ústně bez ohledu na písemnou formu smlouvy

72   2 zákonné zákazy 2 skutků: prozrazení třetí osobě
použití v rozporu s účelem informace pro své potřeby  zvláštní skutková podstata deliktu škody (§ 271, 373 an. obch. z.)

73 MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ VÝMĚR OBCHODNÍ DŮVĚRNÉ INFORMACE
„Osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato informace není obecně známá či veřejně dostupná z jiných zdrojů, a vlastník této informace ji předtím neuvolnil bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.“ čl. IV. příl. A Dohody mezi ČR a USA o vědecko technické spolupráci, 2007, (č. 74/2010 Sb. m. s.)

74 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
Překážka na straně povinné osoby nastavší bez ohledu na její vůli bránící splnění zdržovacího závazku bez rozumného předpokladu odvrácení nebo překonání překážky či jejích následků bez rozumného předvídání překážky v době vzniku závazku

75  nenastala-li až v době prodlení dlužníka
nenastala-li z jeho hospodářských poměrů Omezení účinků vyloučení odpovědnosti jen na dobu trvání překážky § 374 obch. z.

76 SOUTĚŽNĚPRÁVNÍ OCHRANA
Obecná skutková podstata nekalé soutěže (generální klausule) § 44 obch. z. ohrožení, snížení či ztráta dané obchodní důvěry (újma), např. do obchodního zástupce vyvolání falešného dojmu důvěryhodnosti aj.

77 OCHRANA TRESTNÍ Trestné činy, např.: nekalá soutěž
zneužívání informací v obchodním styku

78

79 EXKURS: VNITŘNÍ INFORMACE NA KAPITÁLOVÉM TRHU
Legální režim ochrany vnitřních informací o informačních nástrojích z. č. 256/04 Sb., o podnik. na kap. trhu z. o nabídkách převzetí č. 104/08 Sb.

80 foto

81 3. ČÁST PRÁVO KNOW-HOW

82 PŘÍKLAD: Vědecký poznatek
Jazykovědec svým výzkumem dosáhl vědeckého poznatku o účinném způsobu výuky cizích jazyků.

83 VÝZNAM nehmotné vklady do právnických osob
např. do a. s., s. r. o., o. p. s. možný obsah obchodního tajemství, důvěrné informace nebo autorského díla

84 ZDROJE Mezinárodní čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace
duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.): „všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“

85  Komunitární nař. Komise (ES) č. 2790/1999
o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (L 336) Vnitrostátní čl. 11/1-4 LZPS

86 PRÁVNÍ SOUBĚHY Možné souběhy s: obchodním tajemstvím
důvěrnou informací vynálezem jiným technickým řešením vědeckým dílem zlepšovacím návrhem jiným statkem Ochrana i bez ohledu na souběh např. i po zveřejnění obchodního tajemství

87 PRÁVNÍ POVAHA Relativní majetkové subjektivní soukromé právo (oprávnění) převoditelné (zcizitelné) děditelné zastavitelné exekvovatelné ocenitelné účtovatelné

88 POJMOVÉ ZNAKY Vymezení judikaturní právně doktrinární
 legální definice

89  soubor poznatků, např. i vědeckých dovedností zkušeností zběhlostí
nebo jednotlivost

90  Věcná povaha výrobní technická provozní, srv. zlepšovací návrh
obchodní vědecká, výzkumná, vývojová jiná

91 VLASTNOSTI identifikovatelnost (zpředmětnění)
objektivně vnímatelné vyjádření v jakékoli podobě  podstatnost užitečnost, srv. užitnou hodnotu absence běžnosti, srv. výjimečnost hospodářská využitelnost např. zemědělská nebo průmyslová

92  ocenitelnost převoditelnost
absence obecné známosti a obecné dostupnosti absence předmětu práva patentového nebo práva užitně vzorového např. nepatentovatelný vynález alespoň minimální hospodářská hodnota

93  ZVLÁŠTNÍ VLASTNOST Nepeněžitý majetkový vklad
do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva hospodářská využitelnost ve vztahu k předmětu podnikání

94  OBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ
název, srv. název vynálezu aj. popis úplný a srozumitelný výkres úplný experimentální údaj ověřující podstatnost zpravidla hmotné zachycení na věci zpravidla bezpečné uložení

95 JUDIKATURA: VKLAD KNOW-HOW
Know-how se zpravidla rozumějí výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné. Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí umožňovat jejich převod či přechod 

96 Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou nemůže řešit znalec, nýbrž soud. Usnes. VS v Praze , čj.: 7 Cmo 209/ , Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 – 310.

97 CO NENÍ KNOW-HOW? Potencionálně: obecně známé poznatky
např. zobecnění původně podnikového poznatku v důsledku jeho hromadného používání; srv. zdruhovění ochranné známky obecně dostupné poznatky např. školské poznatky z učebnice, domácí kutilství podle vydané odborné příručky „Domácí kutil“

98  zvláštní osobní vlastnost kupř. zaměstnancova schopnost,
dovednost nebo zručnost, neoddělitelná od konkrétní osoby Test pojmových znaků know-how 

99 VÝZNAM A POUŽÍVÁNÍ TESTU KNOW-HOW
Soukromoprávní, např.: zjištění nepeněžitého majetkového vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva anebo do obecně prospěšné společnosti či do nadace zjištění hodnoty (odhadu ceny) vkladu spory nekalosoutěžní Procesní, např. nesporné věci rejstříkové Trestní 

100

101

102

103

104

105

106

107

108 NAKLÁDÁNÍ licenční využívání
licenční využívání s následným převodem (finanční leasing) pronájem podniku převod (zcizení) vklad jiný převod, např. i při prodeji podniku

109 SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA
Absolutní právo proti nekalé soutěži viz generální klausule § 44 obch. z. Některé absolutní právo průmyslového vlastnictví např. z. č. 527/90 Sb. např. právo patentové nebo užitně vzorové Absolutní právo autorské viz právo k dílům vědeckým z. č. 121/00 Sb. Relativní právo smluvní  viz dobrovolný závazek smluvní

110

111

112 TRESTNÍ OCHRANA Soudně trestní (trestné činy), např.:
zneužívání informací v obchodním styku porušování závazných pravidel hospodářského styku nekalá soutěž Správně trestní (přestupky): proti majetku

113 EXKURS: TRADIČNÍ VĚDĚNÍ
Poznatky, inovace a postupy domorodých a místních společenství ztělesňujících tradiční životní styl (traditional knowledge)  souhlas vlastníků k využívání a jejich zapojení  spravedlivé rozdělení zisku čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti (č. 134/99 Sb.)

114 FOTO

115 4. ČÁST KONKURENČNÍ DOLOŽKY

116 Z DĚJIN Rakousko-Uhersko 1910 zákon o obchodních pomocnících
Československo novela z. o vklad. kníž. (listech), akc. bankách a o revisi bank. ústavů zákon o soukromých zaměstnancích zákon o pracovních poměrech redaktorů (nezávaznost soutěžní doložky pro redaktora) Česko nález ÚS, sp. zn. II. ÚS 192/95, č. 73 Sb. n. a usn., sv. 4 novela obchodního zákoníku novela zákoníku práce zákoník práce

117 PŘEHLED ÚPRAVY Právo občanské smlouva netypová § 51, 491/2. o. z.
Právo obchodní konkurenční doložka smlouvy o obchodním zastoupení § 672a obch. z. konkurenční doložka smlouvy o prodeji podniku § 488a obch. z. konkurenční doložka smlouvy o nájmu podniku § 488h obch. z. Právo pracovní konkurenční doložka pracovní smlouvy nebo konkurenční dohoda § z. p.

118 ÚČEL V PRÁVU PRACOVNÍM ochrana hospodářského zájmu
zaměstnavatele nemít ztíženou činnost vlastními zaměstnanci, popř. i bývalými srv. zákaz jednání zaměstnance v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele § 301/d z. p.

119 ZÁKAZ KONKURENCE ZA TRVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Shoda činnosti zaměstnavatele s vedlejší výdělečnou činností zaměstnance § 304 z. p. např. provozování cestovní kanceláře na shodném území potenciální soutěžitelé  předchozí písemný odvolatelný souhlas zaměstnavatele (soutěžitele)

120  Shodná činnost věcně (předmětově) časově územně, např. na území CZ
jinak, např. osobně, kupř. vůči shodným zákazníkům Změna rozhodnutí zaměstnavatele  písemné odůvodněné odvolání souhlasu  ukončené činnosti bez zbytečného odkladu

121  Výluky z omezení zaměstnance ve prospěch jeho činnosti: vědecké
pedagogické publicistické literární umělecké

122 ZÁKAZ KONKURENCE PO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Spravedlivý požadavek vůči zaměstnanci na přijetí zdržovacího závazku pro dobu až 1 roku po skončení zaměstnání vzhledem k: informacím poznatkům znalostem pracovním a technologickým postupům, získaným jím při zaměstnání § 310 – 311 z. p.

123  KONKURENČNÍ DOHODA Předpoklady:
shoda výdělečné činnosti a předmětu činnosti zaměstnavatele nebo soutěžní povaha vůči zaměstnavateli  přiměřené peněžité vyrovnání min. průměrný měsíční výdělek za každý zavázaný měsíc

124

125

126 LITERATURA Čada, Obchodní tajemství a know how. Praha 1997.
Hajn, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno 2000. Fiala, Vyvažování veřejného a soukromého zájmu. Práv. rádce 2001/7. Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha 2005. Knap/Munková/Tomsa, Ochrana práv a zájmů podnikatelů v hospodářské soutěži. Ostrava 1993. Kotásek, Ochrana vnitřních informací. Brno 2008.

127  Štenglová/Drápal/Púry/Korbel, Obchodní tajemství. Praha 2005.
Vojčík, Know-how ako predmet právnych vzťahov. Průmysl. vlast. 1996/1/2. Telec, Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? In: Ve službách práva. Praha Práv. rozhl. 2004/1. Právní ochrana investic, důvěrných informací a know how. Průmysl. vlast. 2003/9/10. Test pojmových znaků know-how. In: Pocta Davidovi. Olomouc 2007. ÚPV, Ochrana proti nekalé soutěži. [WIPO]. Praha 1995.

128 Foto: Watamu, Keňa 2007 Shanzu Beach, Keňa 2007


Stáhnout ppt "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google