Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc Mgr. Jarmila.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc Mgr. Jarmila."— Transkript prezentace:

1 1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc mihalv@fnol.cz Mgr. Jarmila Potomková Knihovna LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz Poslední aktualizace: listopad 2009

2 2 Proces EBM – Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazu Inkorporace nejlépe dostupných vědeckých důkazů při vytváření rozhodnutí má 4 kroky: 1. Formulovat zodpověditelné otázky (Asking) 2. Získat nejlepší informaci (Accessing) 3. Posoudit přesvědčivost a významnost informace (Appraising) 4. Aplikovat informaci v péči o pacienta (Applying)

3 3 5th International Conference of Evidence Based HealthCare Teachers and Developers, Taormina, 28.10.-1.11.2009 3 + 4 1 2 http://www.ebhc.org

4 4 Hledání „důkazů“ Otázka ve tvaru „PICO“ P patient (pacient, populace,problém) I intervention (intervence, expozice) C comparison (srovnání intervencí) O outcome (výsledek)

5 5 Kazuistiky 2009/2010 Metodika přípravy Lékařská fakulta UP v Olomouci Dětská klinika

6 6 Popis klinického případu Rozsah 1 dia  Popište stručně klinický případ vašeho pacienta

7 7 Popis klinického případu Vzor  Pacient, 16 let, s relapsem Crohnovy choroby  Diagnóza stanovena ve věku 13 let  V posledních několika týdnech bolesti břicha, nevolnost, frekventní stolice s příměsí krve,

8 8 Fyzikální vyšetření Rozsah: 1 dia  Popište výstižně vaše zjištění na základě fyzikálního vyšetření

9 9 Anamnéza (chorobopis, pacient, rodiče) Rozsah: 1 dia  R odinná anamnéza  O sobní anamnéza

10 10 Laboratorní vyšetření – relevantní k dg. Rozsah: 1 dia  Graficky zvýraznit patologické hodnoty

11 11 Zobrazovací metody Rozsah: 1 dia  Vyjmenujte, pokud byly použity, včetně nálezů  V případě, že je k dispozici obrazová dokumentace, naskenujte nebo stáhněte ze systému FNO/PACS; je možno umístit na další diapozitivy.  Uveďte původ, např. Copyright FN Olomouc 2009.

12 12 Závěr Rozsah: 1 dia  Stanovená dg., navržený léčebný postup  Přehled farmakologické léčby

13 13 Všeobecná charakteristika onemocnění Rozsah: 2 dia  Uveďte základní údaje o nemoci vašeho pacienta Charakter, etiologie, incidence Diagnostické postupy Léčba Prognóza  Kde čerpat informace Přednášky, semináře Učebnice, skripta Elektronické informační zdroje přehledového charakteru, např. UpToDate http://ww.uptodate.com/onlinehttp://ww.uptodate.com/online Časopisecké články typu klasické review  Na dia vždy uveďte odkaz na informační zdroje, které jste použili Příklady  Hrodek 2002  Zapletalová 2009, osobní sdělení

14 14 Specifická otázka, orientovaná na pacienta Rozsah: 1 dia  Formulace klinické otázky probíhá ve skupinách, ve spolupráci s vyučujícími.  Klinická otázka bude zaměřena na nejdůležitější problémy spojené s aktuálním stavem pacienta  Pro vyhledávání literatury budou doporučena klíčová slova v češtině/slovenštině a angličtině možnost využít služby Knihovny LF

15 15 Klinická otázka ve formátu PICO Rozsah: 1 dia  Transformace klinické otázky do struktury PICO Pacient (Patient)/problém/populace  Adolescent, relaps Crohnovy nemoci Intervence (Intervention)/expozice (většinou léčba, diagnóza, prevence, rizika, epidemiologie atd.)  Léčba Srovnání (Comparison) intervencí (porovnání léčebných postupů)  Farmakologická léčba  Farmakologická léčba + psychoterapie Výsledky (Outcome)  Délka remise, kvalita života.

16 16 Výběr a analýza článku z časopisu Rozsah: 1 dia Při výběru studie respektujte validitu epidemiologického důkazu a aktuálnost publikace.  Přednost má (pokud existuje): Systematický přehled/meta-analýza Randomizovaná kontrolovaná studie a dále podle pyramidy důkazu. Při interpretaci postupujte dle připravených vzorů pro Klinické studie Systematické přehledy (meta-analýzy).

17 17 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů – česky Design studií Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

18 18 Pyramida důkazů - anglicky

19 19 Definice nejčastějších typů publikací Určeno pro samostudium

20 20 Typ publikace Přehledový článek (review) Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií; převládá hledisko autora/autorů  které studie zařadit  které údaje z nich použít. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, tj. uvádí se  počet zařazených studií a jejich design  např. 15 RCT  souhrnné počty pacientů hledání „společného jmenovatele“ formulace závěrů  pro praxi  pro další výzkum. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií. Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105- 106. http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php

21 21 Systematické review statistické zpracování výsledků meta-analýza Studie 1Studie 2Studie 3Studie 4 Kombinace výsledků Meta-analýza

22 22 Typ publikace Randomizovaná kontrolovaná studie Intervenční skupina Délka trvání studie Kontrolní skupina Délka trvání studie Pacienti Náhodné rozdělení (randomizace) Srovnání výsledků

23 23 Randomizace Definice Náhodné přiřazení subjektů jednotlivým režimům, např. léčebným. Pojem vznikl v oblasti klinických studií, kde jsou různé typy léčby pacientům přiřazovány náhodně.

24 24 Typ publikace Kohortová studie (prospektivní) Sledovaná skupina (např. kuřáci) Srovnávací skupina (např. nekuřáci) Délka trvání studie Délka trvání studie Srovnání výsledků

25 25 Kohortová studie Definice Analytická studie, v níž jsou skupiny jedinců (kohorty) definované na základě expozice sledovány po určité (zpravidla několikaleté) období s cílem porovnat frekvenci výskytu sledovaného jevu v závislosti na expozici. Sledování může být:  prospektivní, zacílené do budoucnosti např. „follow up“  retrospektivní, zaměřené na analýzu již existujících údajů a zjištění.

26 26 Studie „follow-up“ Sledování v čase Sledování osob v určitém časovém intervalu za účelem zjištění změn v jejich zdravotním stavu a jeho ukazatelích.

27 27 Vzor pro analýzu klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus Název:Psychological treatment may reduce the need for healthcare in patients with Crohn's disease. Zdroj: Inflamm Bowel Dis. 2007;13(6):745-752. Autoři: Deter HC et al. Design: Randomizovaná,prospektivní kontrolovaná studie, trvání 24 měsíců Pacienti: 108(71-intervenční skupina/37-kontrola),ztráta subjektů 36%, věkové rozmezí:18-55 let. Metoda: Měřítkem čerpání zdravotní péče byla délka hospitalizace a pracovní neschopnosti. Intervence: Psychodynamická psychoterapie a relaxační trénink. Výsledky: Délka hospitalizace u skupiny s psychoterapií se zkrátila z 23,9 dnů na 21,4; pracovní neschopnost se snížila ze 110 na 58,6 dnů. Nedošlo však ke statisticky významnému snížení indexu aktivity choroby(CDAI), indexu deprese(BDI)a úzkosti(STAI),ani k průkaznému zvýšení kvality života související se zdravím. Závěr:Psychologická léčba vede k výraznému snížení potřeby čerpání zdravotní péče; jedním z možných mechanizmů je zlepšení compliance u pacientů s podpůrnou psychoterapií.

28 28 Vzor pro analýzu přehledového článku Systematické review /meta-analýza Název:Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn´s disease in children. Zdroj: Alimet Pharmacol Ther 2007; 26:795-806. Autoři: Dziechciarz P et al. Design: Meta-analýza Poznáme podle toho, že text má členění jako klinická studie (Introdution – Methods – Results – Discussion– Conclusions – References) Zařazené studie a jejich design: Počet: 11 / RCT /vyhledané v databázích ….. do února 2007 Pacienti: n= 394 Co chtěli autoři zjistit? Měla studie nějaké slabé stránky? Co autoři opravdu zjistili a jak se dají výsledky uplatnit: V praxi  Pro mého pacienta Pro další klinický výzkum.

29 29 Závěr Rozsah: 1 dia  Doporučení, co si z daného případu zapamatovat pro budoucí lékřskou praxi.

30 30 Seznam použité literatury Příklady, jak citovat  Kniha Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. Hrodek O, Vavřinec J. Pediatrie. 1.vyd. Praha: Galén;2002.  Článek v časopise Méně než 6 autorů Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-287. Více než 6 autorů Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-46.  Internetové zdroje Shemirami B. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z:. Bousvaros A., Leichtner A. Overview of the management of Crohn's disease in children and adolescents. [online].2009, last uptaded červen c2009 [cit.2009- 11-05]. Dostupné z:. Marada T. Crohnova choroba.[online]. c2003, poslední aktualizace 4.11.2009 [cit.2009-11-05]. Dostupné z:.

31 31 Časový harmonogram přípravy kazuistiky  Den 1: 7.30 Úvod do pediatrie založené na důkazu, metodika pro přípravu kazuistiky, ukázka vyhledání časopiseckých článků v databázi MEDLINE/PubMed.  Den 1-2: Vyšetření přiděleného pacienta 13.30 možnost interaktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na T Ú (po dohodě - ve skupinách, individuálně ).  Den 3-4: Konzultace s vyučujícími ve skupinách, formulace klinické otázky 13,30 možnost ineraktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na TÚ (po dohodě - ve skupinách, individuálně)  Den 16-18: 8.00-11.00 Minikonference, prezentace kazuistik, diskuze a hodnocení; powerpointová prezentace s diskuzí (15 min.) a hodnocení (5 min.).

32 32 Hodnotící kritéria 1) Úroveň prezentace vyšetřeného pacienta (studium a práce s chorobopisem, anamnéza, fyzikální vyšetření) 2) Výběr vhodného časopiseckého článku a jeho správní interpretace ve vztahu ke klinické otázce 3) Dodržení stanovených proporcí kazuistiky (popis případu, obecný přehled o onemocnění, analýza článku, doporučení pro praxi) 4) Formální náležitosti (dodržení časové dotace, přehlednost powerpointové prezentace, komunikační úroveň vystoupení, citování použitých zdrojů).

33 33 Informace Co bychom měli vědět a umět  Kde vyhledávat  Jak vyhledávat Terminologie Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT)  Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací získat nejlepší (epidemiologický) důkaz  „best evidence“  „pyramida důkazu“ – typologie studií

34 34 Kde vyhledávat? MEDLINE/PubMed : zlatý standard  Bibliografické citace a autorské souhrny >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích 19 mil. více než 19 mil. záznamů od r. 1950  Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.govwww.pubmed.gov  originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (Links - LinkOut)  Přístup k citacím + abstraktům zdarma  Plné texty zdarma licence

35 35 Jak vyhledávat? R ešeršní strategie  Plán pro vyhledání požadovaných informací  Jak na to: Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy) Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů) Použijte logické operátory pro kombinaci termínů Upřesněte dotaz Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, v3echna pole…) Věkové skupiny (důležité pro dětské pacienty) Typologie dokumentů (pyramida důkazu) Stáří dokumentu  Praktické zkušenosti, intuice ……

36 36 Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovské operátory: AND Dokumenty obsahují oba hledané terminy Crohn disease AND psychotherapy OR Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. Synonyma psychotherapy OR psychological therapy OR psychosomatic OR psychosocial NOT Vylučuje daný termín Crohn disease NOT diagnosis

37 37 UKÁZKY VYHLEDÁVÁNÍ MEDLINE/PubMed

38 38 Krok 1  Spustit databázi http://www.pubmed.gov

39 39 2 Zvolíme „Advanced search“ (pro pokročilé)

40 40 3 Index of fields and field values (výskyt termínů v záznamu); AND-OR-NOT

41 41 Pravostranné rozšíření - PubMed [ Truncation, Wildcard]  PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak * Příklad: Crohn* PubMed vyhledá: Crohn disease, Crohn´s disease Pozor: v jiných databázích může být odlišná syntax (např. ?, $, aj.)

42 42 4 Zvolíme „Title“ místo „All Fields“ (výskyt v názvu)

43 43 5 Vepíšeme Crohn* do příkazového řádku a zvolíme AND

44 44 6 Vyhledáme tlačítkem Preview

45 45 7 Máme první výsledek – články o nemoci v názvu; tlačítkem Clear vyčistíme řádek

46 46 Synonyma pro psychoterapii Výskyt : Title/Abstract psychotherap* OR psycholog* OR psychoso* Psychotherapy, psychotherapies, psychotherapeutical, psychotherapist Psychological (therapy, therapies, approach) Psychosocial, psychosomatic Index of Fields: Title/Abstract  Výskyt hledaných termínů v názvu dokumentu a/nebo abstraktu Volnější zadání

47 47 8 Hledáme postupně synonyma v části Title/Abstract, tlačítkem OR posíláme do příkazového řádku

48 48 9 V yhledáme tlačítkem Preview

49 49 10 Kombinujeme: nemoc(název) AND léčba (název/abstrakt), vyhledáme tlačítkem Preview

50 50 11 Výsledek kombinace #1 AND #2

51 51 12 Omezení věkem 0-18 – tlačítko Preview

52 52 13 Výsledek po omezení věkem

53 53 14 Zobrazení vyhledaných záznamů – bibliografická citace

54 54 15 Publication type, MeSH, LinkOut (design studie, deskriptory obsahu, plný text)

55 55 16 Publication type (design studie) + MeSH terms (deskriptory obsahu)

56 56 17 LinkOut – Full text sources (plné texty článků podle licencí)

57 57 18 Plný text článku přes službu InterScience (vyžaduje předplatné)

58 58 UKÁZKY VYHLEDÁVÁNÍ  Československá lékařská bibliografie „Bibliographia Medica Čechoslovaca“ http://www.medvik.cz  Internetové vyhledávací služby Google http://www.google.comhttp://www.google.com Scholar Google http://www.google.comhttp://www.google.com –jazyk= čeština

59 59 Národní lékařská knihovna v Praze Medicínská virtuální knihovna http://www.medvik.cz  Bibliographia Medica Čechoslovaca (článková databáze) BMČ online Příklad: Crohn* psych*

60 60 BMČ – ukázka (1)

61 61 BMČ – ukázka (2) Třídění podle data vydání

62 62 BMČ – ukázka (3) Přístup k plnému textu

63 63 Odborná asistence při zpracování kazuistiky Dětská klinika Konzultace, formulace klinické otázky, literatura Prof. V. Mihál, mobil:739-329-867  Doc. D. Pospíšilová  Odb. as. J. Potěšil  Odb. as. M. Velgáňová  Doc. J. Zapletalová, mobil: 606-557-297

64 64 Pomoc při vyhledávání literatury Knihovna LF UP v Olomouci Konzultace, vyhledávání zahraniční literatury, plné texty článků  Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.czpotomkov@tunw.upol.cz ; mobil: 720-336-432; volejte kdykoliv  RNDr. Dana Šubová subova@tunw.upol.czsubova@tunw.upol.cz; tel. 585-632-965 Vyhledávání české literatury, plné texty článků  DiS. Edita Riedingerová edita.riedingerova@upol.cz

65 65 eLearningové opory WEB Knihovny LF UP v Olomouci http://knihovna.upol.cz/lf  Právě aktualizujeme  Vzdělávání DSP Prezentování a publikace výsledků Pediatrie Výuka pediatrie u lůžka pacienta - Powerpoint Ukázka zpracované kazuistiky z r. 2007 „Crohnova choroba u adolescenta“ - webová verze (portál NOE) Jak citovat použitou literaturu – podrobné instrukce Jak zpracovat diskuzi - model

66 66 KAZUISTIKY 2009/10 Interaktivní cvičení u počítačů MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.gov http://www.pubmed.gov Modelové vyhledávání na téma „Crohnova choroba a psychoterapie“  Kdy: dle dohody, vždy od 13,30 hod.  Kde: Teoretické ústavy, Moresovo centrum  Vedoucí semináře: RNDr. Dana Šubová subova@tunw.upol.cz subova@tunw.upol.cz

67 67 MNOHO ÚSPĚCHŮ!


Stáhnout ppt "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc Mgr. Jarmila."

Podobné prezentace


Reklamy Google