Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 10.30-12.00, ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 10.30-12.00, ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 10.30-12.00, ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 Přehled výuky v zimním semestru 2009 1. Sociální zabezpečení - pojem, předmět, systém a právní úprava sociálního zabezpečení v mezinárodních dokumentech 2. Sociální zabezpečení v České republice 3. Sociální zabezpečení v členských státech EU - základní přehled 4. Sociální zabezpečení v členských státech EU - rozbor sociálního pojištění ve vybraných členských státech se zaměřením na organizaci sociálního pojištění a postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných (v prezenčním studiu téma č. 4 - č. 8) 5. Právní úprava sociálního zabezpečení z pohledu komunitárního práva - koordinace, harmonizace a další aspekty sociálního zabezpečení v EU (v prezenčním studiu téma č. 9) 6. Koordinace sociálního zabezpečení v EU (v prezenčním studiu téma č. 10 - č. 13) Zápočtový test Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Doporučená literatura základní Černá, J. Vacík, A. Právo sociálního zabezpečení v rámci EU. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. Gregorová, Z.; Píchová. I. : Základy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Evropských společenstvích. Brno : Masarykova Univerzita, 2001 Chvátalová, I. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. Praha : LINDE, 2003. Svoboda, P. Úvod do evropského práva. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. Tichý, L.a kol.: Evropské právo. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006. Tröster, P. Sociální zabezpečení. 3. vyd. Praha, C.H.Beck, 2007 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Další zdroje: www.europa.eu www.euroskop.cz www.mpsv.cz www.ssa.gov Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Sociální zabezpečení v EU Koordinace národních sociálních systémů členských států, ponechává národní předpisy beze změn a nahrazuje pouze ta pravidla, která jsou pro migrujícího pracovníka nebo osobu samostatně výdělečně činnou nevýhodná. Důvodem je různorodost sociálních systémů členských států, které jsou založeny na odlišných principech a mají různá institucionální uspořádání. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Sociální zabezpečení v EU Primární prameny práva ES – Smlouva o EU, Smlouva o založení ES, Smlouva o založení ESUO, Smlouva o založení EUROATOMU, Jednotný evropský akt Sekundární prameny práva – přijímané Radou EU spolu s Evropským parlamentem na návrh Komise EU, odvozují se od zmocnění těchto orgánů takové normy přijímat, které je obsaženo v jednotlivých článcích základních smluv Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Sekundární prameny Nařízení – č. 1408/1971 a č. 574/1972 EHS Směrnice Rozhodnutí Doporučení Stanoviska Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Základní rysy a principy práva EU/ES Nadnárodní charakter práva ES a mezinárodněprávní charakter práva EU Aplikační přednost, nadřazenost a primát práva ES Bezprostřední použitelnost a přímý účinek norem práva ES Ochrana před porušováním práva ES Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Základní svobody EHS Svoboda pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob, čl. 39 – 60 Smlouvy o založení Evropského společenství, z. č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU Čl. 17 OBČANSTVÍ UNIE 10 a čl. 10a Ústavy ČR – z. č. 1/1993 Sb., v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Obecné právní principy Princip subsidiarity – zákony společenství zasahují pouze tehdy, pokud by nebylo cílů ES dosaženo výkladem národních zákonů Princip proporcionality – nelze jít nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Společenství Svoboda pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob, čl. 39 – 60 Smlouvy o založení Evropského společenství, z. č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Základní principy koordinace Aplikace právního řádu jediného státu – nesmí nastat situace negativní ani pozitivní kolize právních norem Rovné zacházení – zákaz veškerých diskriminujících opatření z důvodu státní příslušnosti Zachování nabytých práv a výplata dávek do ciziny – během nabývání práv musí být zaručena práva na již vzniklé dávky (nemoc, nezaměstnanost, rodinné dávky). Je nepřijatelné, aby výplaty dávek byly vázány na trvalý pobyt v zemi. Sčítání dob pojištění – sdružují se doby z jiných členských států (nemoc, mateřství, invalidita, starobní, vdovské a sirotčí důchody, příspěvek v nezaměstnanosti, rodinné přídavky a dávky) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Sociální zabezpečení v ČR – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Prameny práva nemocenského pojištění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost 1. 1. 2009 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy po dobu prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, od 1. 1. 2009 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost 1. 1. 2010 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vyhláška MPSV č. 482/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotních zařízení, která tyto nemoci uznávají Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Prameny práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 Prameny práva sociálního pojištění – pro účely vyplácení podpory v nezaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Prameny práva zdravotního pojištění ÚZ – Zdravotní pojištění a zdravotní péče Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném zn. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Právní předpisy státní sociální podpory a sociální péče ÚZ – sociální zabezpečení Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Pojem sociálního zabezpečení Předchůdci pojmu byly historicky pojmy: - chudinská péče - sociální správa - sociální péče Odpovědné ministerstvo se v roce 1918 nazývalo ministerstvo sociální péče, dnes je to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pojem sociálního zabezpečení byl modifikován teorií sociálního státu/“social welfare state“, Belveridge (1942). Social welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami a sociální pomocí občanům. Poslední fází terminologického vývoje je zavedení pojmu sociální ochrany na půdě Evropské unie (social protection). Sociální ochrana v širším významu zahrnuje social welfare, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu (včetně bezpečnosti práce) a ochranu prostředí (ekologie). Dnes se stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou při sociálních událostech. Vývoj směřuje k integraci pracovního práva práva sociálního zabezpečení v sociální právo poskytující sociální ochranu občanům jako reflexe jejich nezadatelných lidských práv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Sociální politika Jde o soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení a fungování svého nebo jiného (státního nebo samosprávného) sociálního systému. Někdy bývá sociální politika ztotožňována se záchrannou sociální sítí/social safety net, která je jen jedním z nástrojů sociálního zabezpečení, jde o soustavu sociálních dávek k zabezpečení životního minima občanů a sociálních služeb, které mají pomoci v sociální či existenční krizi. Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Cíl práva sociálního zabezpečení Cílem soudobého sociálního zabezpečení je regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost (povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním). Demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka se jeví jako přirozený vrchol pyramidy společenského rozvoje. Základním sociálním právem je právo na práci, jehož součástí je právo na vzdělání a náležitou přípravu na povolání. S tím souvisí právo na uspokojivé pracovní podmínky, na životní úroveň, na rodinu a na sociální zabezpečení. Jde o sociální práva občana garantovaná Všeobecnou deklarací lidských práv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Předmět práva sociálního zabezpečení Jde o soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena. Na Karlově Univerzitě se začalo v roce 1955 začalo učit právo sociálního zabezpečení ve spojení s právem pracovním. Jde o obor práva, který upravuje jako soukromoprávní, tak veřejnoprávní vztahy, které vznikají v souvislosti se zajišťováním ústavou zaručených sociálních práv občanů státem. Stát něco poskytuje, jako např. zabezpečení v nezaměstnanosti, při neschopnosti pracovat, při úrazu a nemoci z povolání, při nedostatečných příjmech nezabezpečujících alespoň životní minimum, při podpoře ve výchově dětí a podpoře nízkopříjmových rodin, při ztrátě výdělečné schopnosti a ztrátě živitele a ve stáří. Právní odvětví původně součástí pracovního práva, neboť pracovní smlouva zakládala ze zákona práva a povinností práva sociálního zabezpečení. Jde o hraniční obor s prvky veřejnoprávními i soukromoprávními. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť Sociální politika Globalizace a její vliv na státy veřejných sociálních služeb Typologie států veřejných sociálních služeb: a) Kontinentální b) Skandinávský c) Reziduální model d) Rudimentární model Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Systém sociálního zabezpečení v ČR Členění sociální zabezpečení vychází zpravidla ze způsobu financování, typu sociální události a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému, převažujících principů, na kterých je vybudováno a dalších hledisek. Sociální zabezpečení pak můžeme členit na systém sociálního pojištění, systém státního sociálního zaopatření a systém sociální pomoci. Z jiného hlediska můžeme dělit sociální zabezpečení na systémy základní a doplňkové, které lze dělit na nárokové (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Tři základní pilíře sociálního zabezpečení 1. Systém sociálního pojištění, v jehož rámci jsou osoby pojištěny pro případ nemoci, těhotenství a mateřství, ošetřování nemocného člena rodiny, pro případ dosažení stanoveného věku (stáří), invalidity a ztráty živitele. Systém zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění. 2. Systém státní sociální podpory zajišťuje především ženy v souvislosti s porodem, dále rodiny, které pečují o nezaopatřené děti a rodiny v souvislosti se ztrátou živitele. 3. Systém sociální pomoci určený osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi nebo jiné zpravidla nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Platná právní úprava používá termín sociální péče. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Další systémy sociálního zabezpečení 1. Systém penzijního připojištění existuje od roku 1994 a zajišťuje osoby zejména pro případ dosažení stanoveného věku, invalidity a ztráty živitele. Jde o doplněk základního důchodového pojištění, který je od sociálního pojištění oddělen. Jedná se o typ soukromého pojištění s veřejnoprávními prvky. Penzijní připojištění je dobrovolné. 2. Samostatné úrazové pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nový zákon o úrazovém pojištění však již byl přijat, část nabyla účinnosti v červenci 2006, zákon č. 266/2006 Sb., by měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2008. Do té doby platí: Dojde-li v důsledku úrazu ke krátkodobé neschopnosti pracovat, je osoba zabezpečena v rámci nemocenského pojištění příslušnou dávkou. Dojde-li k dlouhodobé neschopnosti pracovat, je osoba zajištěna důchodem částečným invalidním nebo plným invalidním. Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání je řešena v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele za škodu v zákoníku práce. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce je upraveno v § 146 až 148 zákoníku práce. Hmotné zabezpečení zaměstnanců při neschopnosti k práci v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství upravují předpisy o nemocenském pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Přístup k výkladu sociálních jevů Sociální ochrana Sociální riziko, pojistné riziko Sociální událost: a) Změna zdravotního stavu – zdraví, nemoc, úraz, invalidita b) Nezaměstnanost c) Rodina d) Stáří e) Chudoba Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Systémy nástrojů sociální politiky Regulace Peněžité dávky Věcné dávky Služby Financování nástrojů sociální politiky - Kapitalizace - Rozpočtová technika - Dary Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

28 Organizace sociálního systému v ČR Zdravotní pojištění Sociální pojištění – pojistné Státní sociální podpora Sociální pomoc Trh, stát a občanský sektor - Státní správa - Nestátní organizace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii Aplikace právního řádu jediného členského státu Rovné zacházení Zachování práv během jejich nabývání, sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv, výplata dávek do ciziny Nařízení Rady 1408/71/EHS Nařízení Rady 574/72/EHS Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Evropské právo – ÚZ základní dokumenty Zakládací smlouvy – primární prameny práva Sekundární prameny – nařízení a směrnice Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 nahradí současné Nařízení 1408/71 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Základní sociální práva občanů Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou životní úroveň Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdružování Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Vysílání zaměstnanců v rámci EU Pojem cizinec Vysílání zaměstnanců – časově omezené, účast na sociálním pojištění státu, ze kterého je zaměstnanec vyslán Vyslání do ČR – do 3 měsíců bez povolení, do 12 měsíců (lze prodloužit o dalších 12 měsíců), možnost žádat o výjimku – v současné době je povolováno max. na 3 roky Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Antidiskriminační zákon Sněmovní tisk č. 253/2007 Sb., zákon o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů Harmonizace s právem EU Aktuální informace www.psp.czwww.psp.cz Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Kontrolní otázky Objasněte pojem „social welfare“ a vyjmenujte základní typy sociálního státu. Co je to záchranná sociální síť. Definujte pojmy sociální událost a sociální riziko. Popište princip sociální solidarity. Organizace sociálního zabezpečení v ČR. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 10.30-12.00, ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google