Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda
Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociálního zabezpečení v ČR a v EU Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Důchodového pojištění – právní úprava, vazby a význam. Základní principy důchodového pojištění. Jednotlivé dávky důchodového systému podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo závislostí na péči jiné osoby, pozůstalostní důchody. Souběh nároků na důchody a na jejich výplatu. Zvyšování důchodů. Doplňkové důchodové systémy. Penzijní připojištění se státním příspěvkem.

3 Nemocenského pojištění - právní úprava, vazby, význam
Nemocenského pojištění - právní úprava, vazby, význam. Jednotlivé dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Náhrada mzdy od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Odchylné úpravy nemocenského pojištění pro některé skupiny zaměstnanců. Zdravotní pojištění v ČR – právní úprava, vazby a význam. Základní principy veřejného zdravotního pojištění. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Institucionální zajištění veřejného zdravotního pojištění. Způsob a formy poskytování a úhrady zdravotní péče. Druhy zdravotních pojišťoven a jejich organizační struktura.

4 Státní sociální podpora – právní úprava, vazby a význam
Státní sociální podpora – právní úprava, vazby a význam. Nárok na dávky státní sociální podpory, životní a existenční minimum. Jednotlivé testované a netestované dávky státní sociální podpory. Sociální péče – právní úprava, vazby a význam. Sociální služby. Pomoc v hmotné nouzi. Organizační uspořádání sociálního zabezpečení a řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

5 Doporučená literatura
Mgr. Ilona Kostadinovová Doporučená literatura Právo sociálního zabezpečení, Vacík, A., Trinnerová, D. , Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Pelhřimov 2007 Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Unie, Černá, J. , Vacík, A. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. , Plzeň 2005 Právo sociálního zabezpečení, Tröster, P. a kol. , C. H. Beck, Praha 2005 Sociální zabezpečení, Galvas, M. , Gregorová, Z. , Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, Brno 2000 Sociální právo Evropské unie, Tomeš, I. – Koldinská, K., C. H. Beck, Praha 2003 Lexikon sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, Sagit, Ostrava-Poruba 2002 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, Šmíd, J. , Ženíšková, M. , ANAG, Olomouc, 2008

6 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Nemocenské pojištění, Ženíšková, M. , ANAG, Praha 2007 Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. Chvátalová I. , LINDE, Praha 2003 Mateřská a rodičovská dovolená, Přib, J. , Břeská, N. , Špundová, E. , Pilátoáv, J. , GRADA, Havlíčkův Brod 2003 Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2007 Kdy do důchodu a za kolik, Přib. J. , GRADA, Jihlava 2004 Státní sociální podpora, Břeská, N. , Burdová, E. , Vránová, L. , ANAG, Jihlava, 2008 Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k , Břeská N. , Vránová, L. Anag, Olomouc 2007 Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ANAG, Brno, 2005 Sociální pomoc a právo, Koldinská, K. , Marková, H. , Orac, Praha 2001 Zákon o zaměstnanosti s komentářem, včetně prováděcích předpisů k s aktualizací k , Anag, Olomouc 2006 Komentář k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, Klíma K. a kol., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. , Plzeň 2006, zejména část k Listině základních práv a svobod – sociální práva Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sociální zabezpečení osoby pohybujících se v rámci Evropské unie, Praha 2002 Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečení, Trinnerová, D. , Vacík, A. , Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2001 Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Galvas, M. , Gregorová, Z. , Zachariáš, J. , Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2002

7 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociálního zabezpečení v ČR a v EU Přehled pramenů práva sociálního zabezpečení

8 Základní prameny práva
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní prameny práva ÚZ, Sociální pojištění ÚZ, Nemocenské pojištění 2009 ÚZ, Sociální zabezpečení ÚZ, Zdravotní pojištění a zdravotní péče

9 Prameny práva – organizace a systém sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva – organizace a systém sociálního zabezpečení ÚZ, Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1998 Sb. , o sociálním zabezpečení,  v platném znění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Sociální zabezpečení – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění

11 Prameny práva nemocenského pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva nemocenského pojištění ÚZ, Sociální pojištění a Nemocenské pojištění 2009 Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, v platném znění Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy po dobu prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, od Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost

12 Prameny práva důchodového pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního připojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území ČR, …….

13 Pramen práva – pro účel vyplácení podpory v nezaměstnanosti
Mgr. Ilona Kostadinovová Pramen práva – pro účel vyplácení podpory v nezaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

14 Prameny práva zdravotního pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva zdravotního pojištění ÚZ – Zdravotní pojištění a zdravotní péče Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném zn. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, v platném znění

15 Právní předpisy státní sociální podpory a sociální péče
Mgr. Ilona Kostadinovová Právní předpisy státní sociální podpory a sociální péče ÚZ – sociální zabezpečení Zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře,  v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

16 Prameny Evropského práva
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny Evropského práva ÚZ – Evropské právo základní dokumenty – primární právo Smlouva o založení Evropského společenství Čl. 39 a násl. - volný pohyb osob a služeb, právo usazování Čl. 17 občanství unie Smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU, sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.

17 Evropské právo – ÚZ základní dokumenty
Mgr. Ilona Kostadinovová Evropské právo – ÚZ základní dokumenty Sekundární prameny – nařízení a směrnice Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 nahradí současné Nařízení 1408/71

18 Kontinuální vývoj a změny REFORMA 2008, účinnost 1. 1. 2008
Mgr. Ilona Kostadinovová Kontinuální vývoj a změny REFORMA 2008, účinnost Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, č. 261/2007 Sb. Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců, důchodovém pojištění, organizaci a provádění sociálního zabezpečení, u vyplácení podpory v nezaměstnanosti, v systému dávek státní sociální podpory a v sociální péči

19 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2008, 2009, 2010 Snížení procentní sazby odvodu pojistného na nemocenské pojištění Nemocenské pojištění – výše dávky nemocenského za první 3 dny nemoci Důchodové pojištění – zvýšení základní výměry důchodů Podpora v nezaměstnanosti – v roce 2009 dojde ke zkrácení podpůrčí doby, po kterou bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti Úrazové pojištění zaměstnanců

20 Změny 2008, 2009, 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, § 365 a násl. (nahradil stávající zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost od , odloženo o 1 rok, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR)

21 Nemocenské 2008 po Nálezu Ústavního soudu
Mgr. Ilona Kostadinovová Nemocenské 2008 po Nálezu Ústavního soudu Z. č. 54/1956 Sb., v platném znění první 3 dny nepřísluší - od 30. června 2008 náleželo 60% DVZ (Nález ÚS publikován pod č. 166/2008 Sb.) - od 1. září % DVZ (novela 305/2008 Sb.) 60% DVZ od 4. do 30. dne 66% DVZ od 31 do 61. dne 72% DVZ od 61. dne

22 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2009 v pojistném Snížení procentní sazby odvodu pojistného na nemocenské pojištění - volba Kompenzace za to, že po dobu prvních 14 dní bude zaměstnavatel vyplácet při pracovní neschopnosti náhradu mzdy

23 Důchody 2008, 2009 Důchodové pojištění – z. č. 155/1995 Sb.
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchody 2008, 2009 Důchodové pojištění – z. č. 155/1995 Sb. – zvýšení základní výměry důchodů - na 2170,- Kč v roce 2008, n. v. 211/2008 Sb., a v roce 2009, n. v. 363/2008 Sb. dojde ke zvýšení procentní výměry o 4,4% zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 n.v. 212/2008 Sb., a v roce 2009 n. v. 364/2008 Sb. N. v. 365/2008 Sb. – účinnost od – 21527,- Kč výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu 1,0942 - Částky pro výpočtový základ dle § 15 zákona o důchodovém pojištění se zvyšují na 10500,- Kč a 27000,- Kč

24 Podpora v nezaměstnanosti 2009
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora v nezaměstnanosti 2009 Podpora v nezaměstnanosti – v roce 2009 dojde ke zkrácení podpůrčí doby, po kterou bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti

25 Úrazové pojištění Plátcem pojistného je zaměstnavatel.
Mgr. Ilona Kostadinovová Úrazové pojištění Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání podle nového zákona o úrazovém pojištění, z. č. 266/2006 Sb. (účinnost od ) Plátcem pojistného je zaměstnavatel. Procentní sazba z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení v rozhodném období, kterým bude kalendářní měsíc. Sazby pojistného v příloze č. 2 zákona o úrazovém pojištění od 0, 28% k 5, 04% - převažující ekonomické činnosti OKEČ Příloha č. 1 – seznam nemocí z povolání

26 Pojem sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Pojem sociálního zabezpečení Předchůdci pojmu byly historicky pojmy: chudinská péče sociální správa sociální péče Odpovědné ministerstvo se v roce 1918 nazývalo ministerstvo sociální péče, dnes je to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pojem sociálního zabezpečení byl modifikován teorií sociálního státu/“social welfare state“, Belveridge (1942). Social welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami a sociální pomocí občanům. Poslední fází terminologického vývoje je zavedení pojmu sociální ochrany na půdě Evropské unie (social protection). Sociální ochrana v širším významu zahrnuje social welfare, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu (včetně bezpečnosti práce) a ochranu prostředí (ekologie). Dnes se stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou při sociálních událostech. Vývoj směřuje k integraci pracovního práva práva sociálního zabezpečení v sociální právo poskytující sociální ochranu občanům jako reflexe jejich nezadatelných lidských práv. Chudinská péče představuje soustavu komunálních a státních opatření na pomoc chudým, jimiž nejprve obec a pak stát navázal na církevní filantropickou charitu v době, kdy feudalismus přecházel do své poslední, tržní fáze a chudých velmi rychle přibývalo. Chudinská správa a později sociální správa představovala soustavu státní administrativy (včetně obecních) organizující a poskytující chudinskou pomoc. Sociální správa vykonávala dvě základní funkce: mocenskou, zejména kontrolní a policejní, když dozírala na dodržováním právních předpisů chudinou Služební, když chudině poskytovala azyl a jiné služby (jídlo) a spravovala rozdělování státních prostředků získaných z poplatků a daní Sociální péče je pojem, kterým se koncem 19. století a počátkem 20. Století označovala soustavná péče státu a obce o sociálně slabší občany. Ekonomické základy social welfare formuloval John Maynard Keynes ( ). Na něj navazuje řada ekonomů, kteří propracovali modely redistribuce příjmů a dali tak ekonomický základ novému pojetí sociální bezpečnosti. Moderní poválečné představy se zrodily v průběhu druhé světové války v Anglii. Sir William Beveridge ( ), předseda státní komise dolní komory anglického parlamentu, přišel v roce 1942 s návrhem na vytvoření národního pojištění.Podle Beveridge sociální stát musí usilovat o uspokojení základních potřeb člověka tím,že bojuje proti pěti základním sociálním zlům: 1) nevědomosti/ignorance 2) nečinnosti/idleness 3) nemoci/disease 4) nouzi/want 5) zanedbanosti/squalor

27 Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení.
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální politika Jde o soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení a fungování svého nebo jiného (státního nebo samosprávného) sociálního systému. Někdy bývá sociální politika ztotožňována se záchrannou sociální sítí/social safety net, která je jen jedním z nástrojů sociálního zabezpečení, jde o soustavu sociálních dávek k zabezpečení životního minima občanů a sociálních služeb, které mají pomoci v sociální či existenční krizi. Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení. Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

28 Cíl práva sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Cíl práva sociálního zabezpečení Cílem soudobého sociálního zabezpečení je regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost (povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním). Demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka se jeví jako přirozený vrchol pyramidy společenského rozvoje. Základním sociálním právem je právo na práci, jehož součástí je právo na vzdělání a náležitou přípravu na povolání. S tím souvisí právo na uspokojivé pracovní podmínky, na životní úroveň, na rodinu a na sociální zabezpečení. Jde o sociální práva občana garantovaná Všeobecnou deklarací lidských práv.

29 Předmět práva sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Předmět práva sociálního zabezpečení Jde o soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena. Na Karlově Univerzitě se začalo v roce 1955 začalo učit právo sociálního zabezpečení ve spojení s právem pracovním. Jde o obor práva, který upravuje jako soukromoprávní, tak veřejnoprávní vztahy, které vznikají v souvislosti se zajišťováním ústavou zaručených sociálních práv občanů státem. Stát něco poskytuje, jako např. zabezpečení v nezaměstnanosti, při neschopnosti pracovat, při úrazu a nemoci z povolání, při nedostatečných příjmech nezabezpečujících alespoň životní minimum, při podpoře ve výchově dětí a podpoře nízkopříjmových rodin, při ztrátě výdělečné schopnosti a ztrátě živitele a ve stáří. Právní odvětví původně součástí pracovního práva, neboť pracovní smlouva zakládala ze zákona práva a povinností práva sociálního zabezpečení. Jde o hraniční obor s prvky veřejnoprávními i soukromoprávními.

30 Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť Sociální politika Globalizace a její vliv na státy veřejných sociálních služeb Typologie států veřejných sociálních služeb: a) Kontinentální b) Skandinávský c) Reziduální model d) Rudimentární model

31 Systém sociálního zabezpečení v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Systém sociálního zabezpečení v ČR Členění sociální zabezpečení vychází zpravidla ze způsobu financování, typu sociální události a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému, převažujících principů, na kterých je vybudováno a dalších hledisek. Sociální zabezpečení pak můžeme členit na systém sociálního pojištění, systém státního sociálního zaopatření a systém sociální pomoci. Z jiného hlediska můžeme dělit sociální zabezpečení na systémy základní a doplňkové, které lze dělit na nárokové (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní).

32 Tři základní pilíře sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Tři základní pilíře sociálního zabezpečení 1. Systém sociálního pojištění, v jehož rámci jsou osoby pojištěny pro případ nemoci, těhotenství a mateřství, ošetřování nemocného člena rodiny, pro případ dosažení stanoveného věku (stáří), invalidity a ztráty živitele. Systém zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění. 2. Systém státní sociální podpory zajišťuje především ženy v souvislosti s porodem, dále rodiny, které pečují o nezaopatřené děti a rodiny v souvislosti se ztrátou živitele. 3. Systém sociální pomoci určený osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi nebo jiné zpravidla nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Platná právní úprava používá termín sociální péče.

33 Další systémy sociálního zabezpečení
Mgr. Ilona Kostadinovová Další systémy sociálního zabezpečení 1. Systém penzijního připojištění existuje od roku 1994 a zajišťuje osoby zejména pro případ dosažení stanoveného věku, invalidity a ztráty živitele. Jde o doplněk základního důchodového pojištění, který je od sociálního pojištění oddělen. Jedná se o typ soukromého pojištění s veřejnoprávními prvky. Penzijní připojištění je dobrovolné. 2. Samostatné úrazové pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nový zákon o úrazovém pojištění však již byl přijat, část nabyla účinnosti v červenci 2006, zákon č. 266/2006 Sb., by měl nabýt účinnosti od Do té doby platí: Dojde-li v důsledku úrazu ke krátkodobé neschopnosti pracovat, je osoba zabezpečena v rámci nemocenského pojištění příslušnou dávkou. Dojde-li k dlouhodobé neschopnosti pracovat, je osoba zajištěna důchodem částečným invalidním nebo plným invalidním. Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání je řešena v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele za škodu v zákoníku práce. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce je upraveno v §§ 365 a násl. zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. Hmotné zabezpečení zaměstnanců při neschopnosti k práci v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství upravují předpisy o nemocenském pojištění.

34 Přístup k výkladu sociálních jevů
Mgr. Ilona Kostadinovová Přístup k výkladu sociálních jevů Sociální ochrana Sociální riziko, pojistné riziko Sociální událost: a) Změna zdravotního stavu – zdraví, nemoc, úraz, invalidita b) Nezaměstnanost c) Rodina d) Stáří e) Chudoba

35 Systémy nástrojů sociální politiky
Mgr. Ilona Kostadinovová Systémy nástrojů sociální politiky Regulace Peněžité dávky Věcné dávky Služby Financování nástrojů sociální politiky Kapitalizace Rozpočtová technika Dary

36 Organizace sociálního systému v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Organizace sociálního systému v ČR Zdravotní pojištění Sociální pojištění – pojistné Státní sociální podpora Sociální pomoc Trh, stát a občanský sektor Státní správa Nestátní organizace

37 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii
Mgr. Ilona Kostadinovová Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii Aplikace právního řádu jediného členského státu Rovné zacházení Zachování práv během jejich nabývání, sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv, výplata dávek do ciziny Nařízení Rady 1408/71/EHS Nařízení Rady 574/72/EHS Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 nahradí současné Nařízení 1408/71

38 Základní sociální práva občanů
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní sociální práva občanů Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou životní úroveň Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdružování

39 Vysílání zaměstnanců v rámci EU
Mgr. Ilona Kostadinovová Vysílání zaměstnanců v rámci EU Pojem cizinec Vysílání zaměstnanců – časově omezené, účast na sociálním pojištění státu, ze kterého je zaměstnanec vyslán Vyslání do ČR – do 3 měsíců bez povolení, do 12 měsíců (lze prodloužit o dalších 12 měsíců), možnost žádat o výjimku – v současné době je povolováno max. na 3 roky

40 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Kontrolní otázky Objasněte pojem „social welfare“ a vyjmenujte základní typy sociálního státu. Co je to záchranná sociální síť. Definujte pojmy sociální událost a sociální riziko. Popište princip sociální solidarity. Organizace sociálního zabezpečení v ČR. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU.

41 Mgr. Ilona Kostadinovová
Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google