Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Základy ekonomie II 2. přednáška Eva Tomášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Základy ekonomie II 2. přednáška Eva Tomášková"— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Základy ekonomie II 2. přednáška Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz

2 Podstata hospodářské politiky Hospodářská politika je konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována hospodářská situace v širokém národním měřítku. Hospodářská politika je konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována hospodářská situace v širokém národním měřítku. Dříve: HP = dosažení maxima společenského blahobytu Dříve: HP = dosažení maxima společenského blahobytu Dnes: HP se utváří na základě střetu názorů politických stran a lobby, byrokracie a reakce na konkrétní hospodářskou situaci Dnes: HP se utváří na základě střetu názorů politických stran a lobby, byrokracie a reakce na konkrétní hospodářskou situaci

3 Oblasti hospodářské politiky Makroekonomická hospodářská politika (stabilizační): Makroekonomická hospodářská politika (stabilizační): fiskální (rozpočtová) fiskální (rozpočtová) měnová (monetární) měnová (monetární) vnější hospodářská vnější hospodářská důchodová důchodová Mikroekonomická hospodářská politika: Mikroekonomická hospodářská politika: politika ochrany hospodářské soutěže politika ochrany hospodářské soutěže strukturální politika strukturální politika regionální politika regionální politika politika redistribuční a důchodová politika redistribuční a důchodová sociální politika aj. sociální politika aj.

4 Členění hospodářské politiky fiskální (rozpočtová) fiskální (rozpočtová) soustava veřejných rozpočtů soustava veřejných rozpočtů mimorozpočtové fondy mimorozpočtové fondy rozpočty vládních neziskových organizací, veřejných podniků ve veřejném sektoru rozpočty vládních neziskových organizací, veřejných podniků ve veřejném sektoru monetární monetární provádí ČNB provádí ČNB ovlivňuje peněžní zásobu nebo úrokové sazby s cílem stabilizovat ekonomiku ovlivňuje peněžní zásobu nebo úrokové sazby s cílem stabilizovat ekonomiku důchodová důchodová zahrnuje různé formy regulace mezd zahrnuje různé formy regulace mezd sociální politika sociální politika vnější měnová vnější měnová souvisí s zahraničním obchodem souvisí s zahraničním obchodem přímé nástroje (clo, kvóty, neviditelné překážky obchodu - hygienická nařízení, normy) přímé nástroje (clo, kvóty, neviditelné překážky obchodu - hygienická nařízení, normy) nepřímé nástroje (intervence na devizových účtech) nepřímé nástroje (intervence na devizových účtech)

5 Cíle hospodářské politiky základní cíl = maximalizace společenského blahobytu základní cíl = maximalizace společenského blahobytu základní společenské cíle základní společenské cíle tradiční cíle hospodářské politiky: tradiční cíle hospodářské politiky: vyvážený a stabilní ekonomický růst vyvážený a stabilní ekonomický růst nízká míra nezaměstnanosti nízká míra nezaměstnanosti nízká a stabilní inflace nízká a stabilní inflace vnější rovnováha vnější rovnováha Magický čtyřúhelník Magický čtyřúhelník

6 Ekonomický růst zvýšení reálného potenciálního produktu v čase zvýšení reálného potenciálního produktu v čase Hlavní zdroje ekonomického růstu: Hlavní zdroje ekonomického růstu: růst výrobních faktorů (zejména práce a kapitál), růst výrobních faktorů (zejména práce a kapitál), růst celkové produktivity výrobních faktorů, kterou zapříčiňují faktory jako vzdělání, inovace, technologie, úspory z rozsahu, vědecký pokrok apod. růst celkové produktivity výrobních faktorů, kterou zapříčiňují faktory jako vzdělání, inovace, technologie, úspory z rozsahu, vědecký pokrok apod.

7 Hrubý domácí produkt HDP = souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené v určité zemi během jednoho roku. HDP = souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené v určité zemi během jednoho roku. HDP nezachycuje stínovou ekonomiku, produkci externalit, netržní produkci. HDP nezachycuje stínovou ekonomiku, produkci externalit, netržní produkci. nominální HDP – měřený v běžných cenách nominální HDP – měřený v běžných cenách reálný HDP – měřený ve stálých cenách reálný HDP – měřený ve stálých cenách

8 Vztahy cílů vztah negace vztah negace vztah neutrality vztah neutrality vztah komplementarity vztah komplementarity vztah konfliktnosti vztah konfliktnosti vztah identity vztah identity

9 Nositelé hospodářské politiky Subjekty, které se podílí na procesu formulování hospodářské politiky, na jejím provádění a kontrole. Proces formulování HP – politické strany, vláda, parlament, centrální banka, odborný státní aparát, zájmové skupiny, profesní skupiny a komory aj. Proces formulování HP – politické strany, vláda, parlament, centrální banka, odborný státní aparát, zájmové skupiny, profesní skupiny a komory aj. Proces realizace HP – vláda, centrální banka, státní správa, soudy, zájmové skupiny aj. Proces realizace HP – vláda, centrální banka, státní správa, soudy, zájmové skupiny aj. Proces kontroly – Nejvyšší kontrolní úřad aj. Proces kontroly – Nejvyšší kontrolní úřad aj.

10 Nositelé vlivu velké podniky velké podniky politické strany a odbory politické strany a odbory vědecké instituce vědecké instituce tisk tisk lobby aj. lobby aj.

11 Fáze hospodářského rozhodování makroekonomická analýza a diagnóza makroekonomická analýza a diagnóza prognóza a tvorba programu prognóza a tvorba programu zavedení zavedení působení působení kontrola kontrola

12 Makroekonomická analýza Klade důraz na empirické údaje a jejich vysvětlení (závisí na teorii, z níž se vychází) ekonomický růst a ekonomická úroveň země ekonomický růst a ekonomická úroveň země vývoj národohospodářské poptávky vývoj národohospodářské poptávky vnitřní rovnováha vnitřní rovnováha zahraniční obchod a vnější rovnováha zahraniční obchod a vnější rovnováha zaměstnanost a trh práce zaměstnanost a trh práce

13 Makroekonomická diagnóza odchylky od stanovených cílů odchylky od stanovených cílů vysvětlení odchylek vysvětlení odchylek eliminace odchylek eliminace odchylek

14 Makroekonomická prognóza krátkodobá – poznání hospodářského cyklu krátkodobá – poznání hospodářského cyklu střednědobá – předvídání tendencí střednědobá – předvídání tendencí dlouhodobá – hlavní tendence vývoje dlouhodobá – hlavní tendence vývoje Podle objektu prognózy: Podle objektu prognózy: sociálně politické sociálně politické demografické demografické vědecko-technické vědecko-technické Podle úrovní: Podle úrovní: globální prognózy globální prognózy mikroekonomické prognózy mikroekonomické prognózy

15 Nástroje hospodářské politiky Nástrojem hospodářské politiky mohou politikové měnit či působit na cílové proměnné. Např. cena, daňová sazba, bankovní zákon, kartelový zákon apod. podle úrovně působení: podle úrovně působení: makroekonomické (např. snížení daní ze zisku právnických osob) makroekonomické (např. snížení daní ze zisku právnických osob) mikroekonomické (např. protimonopolní hospodářství) mikroekonomické (např. protimonopolní hospodářství) podle charakteru vlivu: podle charakteru vlivu: přímé (týkají se mikroekonomické úrovně) přímé (týkají se mikroekonomické úrovně) nepřímé (týkají se makroekonomické úrovně) nepřímé (týkají se makroekonomické úrovně) podle oblasti působení: podle oblasti působení: měnové nástroje (např. množství peněz) měnové nástroje (např. množství peněz) fiskální nástroje (např. vládní výdaje) fiskální nástroje (např. vládní výdaje) podle způsobu ovlivňování: podle způsobu ovlivňování: plošné (např. některé daně) plošné (např. některé daně) selektivní (např. kvóty) selektivní (např. kvóty) podle vývoje vztahů mezi účastníky trhu podle vývoje vztahů mezi účastníky trhu kvalitativní (systémové) – pravidla chování kvalitativní (systémové) – pravidla chování kvantitativní (běžné) – mění kvantitativně data, která sou základem pro rozhodování kvantitativní (běžné) – mění kvantitativně data, která sou základem pro rozhodování

16 Příčiny selhání trhu a státních zásahů Mikroekonomické Mikroekonomické nedokonalá konkurence nedokonalá konkurence nedostatek informací nedostatek informací existence přirozeného monopolu existence přirozeného monopolu existence veřejných statků existence veřejných statků vznik externalit vznik externalit Makroekonomické Makroekonomické nedostatečné využívání zdrojů nedostatečné využívání zdrojů zabezpečit stabilní hospodářský růst zabezpečit stabilní hospodářský růst Mimoekonomické Mimoekonomické potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty potřeba zvýšit kvalitu lidského potenciálu potřeba zvýšit kvalitu lidského potenciálu ohled na životní prostředí ohled na životní prostředí

17 Netržní činnosti státu legislativní legislativní alokační alokační jedná se o snahu státu efektivně alokovat finanční prostředky jedná se o snahu státu efektivně alokovat finanční prostředky redistribuční redistribuční dosáhnout větší spravedlivosti v rozdělování dosáhnout větší spravedlivosti v rozdělování redistribuce se zajišťuje zejména: redistribuce se zajišťuje zejména: nepřímo prostřednictvím progresivních daní nepřímo prostřednictvím progresivních daní vyšším zdaněním některého zboží vyšším zdaněním některého zboží přímo prostřednictvím adresných peněžních transferů přímo prostřednictvím adresných peněžních transferů regulační regulační stabilizační stabilizační jsou důsledkem makroekonomických příčin selhání trhu jsou důsledkem makroekonomických příčin selhání trhu

18 Selhání hospodářské politiky Vládní selhání jsou označením stavu, kdy vládní rozhodnutí způsobují poruchy v přirozeném vývoji tržního mechanismu. Vládní selhání jsou označením stavu, kdy vládní rozhodnutí způsobují poruchy v přirozeném vývoji tržního mechanismu. Základní oblasti vládních selhání: Základní oblasti vládních selhání: zájmy a schopnosti politiků a byrokracie zájmy a schopnosti politiků a byrokracie časová zpoždění v hospodářské politice časová zpoždění v hospodářské politice informační zpoždění informační zpoždění politická zpoždění politická zpoždění reakční doba reakční doba souvislosti hospodářského a politického cyklu souvislosti hospodářského a politického cyklu vztah politiků k ekonomické teorii vztah politiků k ekonomické teorii nevyužití politického kapitálu nevyužití politického kapitálu

19 Hospodářský cyklus pravidelné kolísání vzestupu a poklesu ekonomiky pravidelné kolísání vzestupu a poklesu ekonomiky Teoretické přístupy: Teoretické přístupy: Monetární teorie cyklu Monetární teorie cyklu Příčina: oscilace tempa růstu peněžní zásoby (úrokové sazby) Příčina: oscilace tempa růstu peněžní zásoby (úrokové sazby) Reálná teorie cyklu Reálná teorie cyklu Příčina: investiční či inovační vlny Příčina: investiční či inovační vlny

20 Výkyvy ekonomiky z hlediska charakteru cyklu Strukturální výkyvy (pouze některá odvětví) Strukturální výkyvy (pouze některá odvětví) změna preferencí spotřebitelů změna preferencí spotřebitelů změna vzácnosti ekonomických zdrojů změna vzácnosti ekonomických zdrojů nové technologické poznatky nové technologické poznatky Cyklické výkyvy (hospodářské cykly) Cyklické výkyvy (hospodářské cykly) celkový pokles ekonomiky (produkce a zaměstnanosti) celkový pokles ekonomiky (produkce a zaměstnanosti)

21 Výkyvy ekonomiky z hlediska času Kitchinovy cykly Kitchinovy cykly 30 – 60 měsíců 30 – 60 měsíců důvod: zásoby důvod: zásoby Juglarovy cykly Juglarovy cykly 10 – 11 let 10 – 11 let důvod: investice do fixního kapitálu a jejich amortizace důvod: investice do fixního kapitálu a jejich amortizace Kondratěvovy cykly Kondratěvovy cykly cca 50 let cca 50 let důvod: změny výrobních technologií, politické události důvod: změny výrobních technologií, politické události

22 Příčiny výkyvu ekonomiky vnější vnější nárůst cen základních vstupů na světových trzích nárůst cen základních vstupů na světových trzích nedostatečné informace nedostatečné informace politicko-společenské příčiny politicko-společenské příčiny neadekvátně prováděná hospodářská politika vlády neadekvátně prováděná hospodářská politika vlády nerovnoměrné tempo růstu obyvatelstva nerovnoměrné tempo růstu obyvatelstva přírodní katastrofy přírodní katastrofy psychologické příčiny aj. psychologické příčiny aj. vnitřní vnitřní úspory mzdových nákladů podniků (zaostávání poptávky za nabídkou) úspory mzdových nákladů podniků (zaostávání poptávky za nabídkou) nestabilita investičních výdajů (výkyvy v agregátní poptávce) nestabilita investičních výdajů (výkyvy v agregátní poptávce)

23 Konjunkturní indikátory předstihové indikátory předstihové indikátory počty přijatých zakázek počty přijatých zakázek počty vydaných stavebních povolení počty vydaných stavebních povolení současné indikátory současné indikátory reálný HDP reálný HDP míra nezaměstnanosti míra nezaměstnanosti ceny výrobců ceny výrobců zpožděné indikátory zpožděné indikátory mzdy mzdy spotřebitelské ceny spotřebitelské ceny

24 Phillipsova křivka substituční vztah mezi nezaměstnaností a inflací substituční vztah mezi nezaměstnaností a inflací inverzní vztah mezi vývojem nezaměstnanosti a vývojem mezd (pouze, je-li setrvačná inflace stabilní) inverzní vztah mezi vývojem nezaměstnanosti a vývojem mezd (pouze, je-li setrvačná inflace stabilní)

25 Děkuji za Vaši pozornost. Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Základy ekonomie II 2. přednáška Eva Tomášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google