Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."— Transkript prezentace:

1 Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM2 Nová legislativa pro elektroenergetiku Směrnice 2003/54/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice 2004/8/EC na podporu kogenerace Novela energetického zákona Nařízení (EC) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu k sítím pro přes-hraniční obchod s elektřinou Směrnice 2001/77/EC na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z Obnovitelných zdrojů energie

3 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM3 Nová legislativa pro plynárenství Směrnice 2003/55/EC o společných pravidle pro vnitřní trh s plynem Směrnice 2004/67/EC o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu Novela energetického zákona Připravované nařízení o podmínkách přístupu k přepravním sítím Připravované GPP pro přístup k podzemním zásobníkům plynu

4 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM4 Změna přístupu Prodej elektřiny a plynu jak oprávněným, tak chráněným zákazníkům zajišťuje obchodník. Distributor zajišťuje „pouze“distribuční služby, shodné jak pro chráněné, tak pro oprávněné zákazníky. Obdobně u přepravy plynu a obchodu s plynem.

5 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM5 Změny v kompetencích ERÚ Uznávací orgán odborné kvalifikace zahr. osob pro splnění podmínek pro vydání licence. Definuje účtové rozvrhy pro regulované činnosti elektroenergetice a plynárenství. Rozšíření působnosti v oblasti podpory obnovitelných zdrojů druhotných zdrojů a kogenerace. Vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přes-hraniční výměny elektřiny (dále jen „Nařízení“). Rozhoduje o výběru držitele poslední instance. Rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran k přepravní soustavě v plynárenství (t – o – p). Provádí monitorovací činnost v oblasti dodržovaní požadavků směrnic a nařízení.

6 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM6 Monitorovací činnost ERÚ Nediskriminační přístup k přenosové, přepravní a distribučním soustavám Aktivity provozovatelů podzemních zásobníků plynu Řešení „Congestion Management“ Kvalita soutěžního prostředí v elektroenergetice a plynárenství Bezpečnost dodávek elektřiny a plynu (SoS) Kvalita plnění povinnosti veřejné služby (PSO)

7 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM7 Vyhlášky ERÚI. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb; způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence; způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu; podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny; Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu s plynem“);

8 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM8 Vyhlášky ERÚII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, pravidla při sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance, podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely regulace,

9 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM9 Vyhlášky ERÚIII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu; podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu. náležitosti a členění regulačních výkazů a pravidla pro jejich sestavování, povinné náležitosti účtových rozvrhů při účtování o nákladech a výnosech při licencovaných činnostech

10 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM10 Další kompetence ERÚI. rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy; vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností; vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona a za tím účelem pověřuje své zaměstnance k oprávnění vstupovat do objektu sloužícího k výkonu licencovaných činností; rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, prvotní akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny;

11 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM11 Další kompetence ERÚII. schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy; ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona; zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy.

12 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM12 Změny v licencích Reakce na možnost podnikání zahraničních osob Zpřísněny podmínky pro žadatele – nesmí být dlužníkem na povinných odvodech státu „Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.“ Definování doby platnosti licence ve vazbě na splnění podmínek pro udělení licence Maximální snaha použití institutů živnostenského zákona Snaha o zajištění větší ochrany zákazníků

13 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM13 Změny v licencích

14 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM14 Práva držitelů licencí Držitel licence předkládá k rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu sporné záležitosti týkající se: dodávek energie, poskytování podpůrných služeb, odmítnutí připojení do sítě, odmítnutí přenosu elektřiny, přepravy plynu nebo distribuce elektřiny nebo plynu nebo uskladňování plynu, odmítnutí přidělení kapacity mezinárodních propojovacích vedení přenosové nebo distribuční soustavy, odmítnutí přidělení kapacity plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami, odmítnutí uzavření smlouvy o prodeji energie nebo bezdůvodného přerušení její dodávky.

15 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM15 Povinnosti nad rámec licence

16 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM16 Dodavatel poslední instance Ochrana se vztahuje na domácnosti a malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, čistý obrat do 250 mil. Kč) Složky výsledné ceny uplatněny ve stejné výši jako u ostatních oprávněných zákazníků (distribuce, syst. sl., podpora OZE a KVET, apod.) Cena silové elektřiny je mírně vyšší než cena vyplývající z ročních smluv (zahrnuje riziko nákupu elektřiny na krátkodobých trzích)

17 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM17 Energetický regulační fond Týká se pouze výrobců a distributorů tepelné energie Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. ERÚ vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, vede evidenci příspěvků a provádí jejich kontrolu včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč úřad nevrací.

18 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM18 Unbundling Snaha o zajištění právního, funkčního a informačního unbundlingu. Implementace požadavků výkladového stanoviska DG TREN v minimálním rozsahu. Definovány vztahy mezi orgány ovládané a ovládající společnosti z pohledu vykonavatele regulované činnosti v rámci vertikálně integrovaných společností. Zpracování Comp. – programu a vyhodnocování jeho plnění. Zohlednění nutnosti zajištění podkladů pro regulaci Uznání minimálních nutných nákladů do regulovaných cen

19 Praha 9. 12. 2004Seminář AEM19 Harmonogram novelizace vyhlášek ERÚ Novelizováno ještě v letošním roce: pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (č. 373/2001 - Sbírka zákonů, částka 142 ze dne 26. 10. 2001 ve znění vyhl. č. 12/2003 a č. 459/2003) obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (č. 438/2001- Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001) Novelizováno po novel energetického zákona: podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích ( č. 154/2001 - Sbírka zákonů, částka 61, ze dne 3. 5. 2001) podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky ( č. 297/2001 - Sbírka zákonů, částka 112 ze dne 15. 8. 2001) kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (č. 306/2001 - Sbírka zákonů, částka 117 ze dne 30. 8. 2001 ) pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice (č. 439/2001 - Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001 ) o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu (č. 377/2001 - Sbírka zákonů, částka 129, ze dne 15. 8. 2002)

20 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google