Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."— Transkript prezentace:

1 Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast2 Nová legislativa pro elektroenergetiku Směrnice 2003/54/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice 2004/8/EC na podporu kogenerace Novela energetického zákona Nařízení (EC) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu k sítím pro přes-hraniční obchod s elektřinou Směrnice 2001/77/EC na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z Obnovitelných zdrojů energie

3 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast3 Nová legislativa pro plynárenství Směrnice 2003/55/EC o společných pravidle pro vnitřní trh s plynem Směrnice 2004/67/EC o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu Novela energetického zákona Připravované nařízení o podmínkách přístupu k přepravním sítím Připravované GPP pro přístup k podzemním zásobníkům plynu

4 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast4 Změny v kompetencích ERÚ Uznávací orgán odborné kvalifikace zahr. osob pro splnění podmínek pro vydání licence. Definuje účtové rozvrhy pro regulované činnosti elektroenergetice a plynárenství. Rozšíření působnosti v oblasti podpory obnovitelných zdrojů druhotných zdrojů a kogenerace. Vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přes-hraniční výměny elektřiny (dále jen „Nařízení“). Rozhoduje o výběru držitele poslední instance. Rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran k přepravní soustavě v plynárenství (t – o – p). Provádí monitorovací činnost v oblasti dodržovaní požadavků směrnic a nařízení.

5 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast5 Monitorovací činnost ERÚ Nediskriminační přístup k přenosové, přepravní a distribučním soustavám Aktivity provozovatelů podzemních zásobníků plynu Řešení „Congestion Management“ Kvalita soutěžního prostředí v elektroenergetice a plynárenství Bezpečnost dodávek elektřiny a plynu (SoS) Kvalita plnění povinnosti veřejné služby (PSO)

6 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast6 Vyhlášky ERÚI. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb; způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence; způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu; podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny; Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu s plynem“);

7 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast7 Vyhlášky ERÚII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, pravidla při sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu, podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance, podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti, způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely regulace,

8 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast8 Vyhlášky ERÚIII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu; podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu. náležitosti a členění regulačních výkazů a pravidlas pro jejich sestavování, povinné náležitosti účtových rozvrhů při účtování o nákladech a výnosech při licencovaných činostech

9 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast9 Další kompetence ERÚI. rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy; vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností; vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona a za tím účelem pověřuje své zaměstnance k oprávnění vstupovat do objektu sloužícího k výkonu licencovaných činností; rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, prvotní akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny;

10 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast10 Další kompetence ERÚII. schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu v plynárenství; ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona; zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy.

11 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast11 Změny v licencích Reakce na možnost podnikání zahraničních osob Zpřísněny podmínky pro žadatele – nesmí být dlužníkem na povinných odvodech státu Definování doby platnosti licence ve vazbě na splnění podmínek pro udělení licence Maximální snaha použití institutů živnostenského zákona Snaha o zajištění větší ochrany zákazníků

12 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast12 Energetický regulační fond Týká se pouze výrobců a distributorů tepelné energie Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. ERÚ vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, vede evidenci příspěvků a provádí jejich kontrolu včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč úřad nevrací.

13 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast13 Unbundling Snaha o zajištění právního, funkčního a informačního unbundlingu. Implementace požadavků výkladového stanoviska DG TREN v minimálním rozsahu. Definovány vztahy mezi orgány ovládané a ovládající společnosti z pohledu vykonavatele regulované činnosti v rámci vertikálně integrovaných společností. Zpracování Comp. – programu a vyhodnocování jeho plnění. Zohlednění nutnosti zajištění podkladů pro regulaci Uznání minimálních nutných nákladů do regulovaných cen

14 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast14 Zákon o podpoře OZEI. Schéma podpory – návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Výrobcem volitelný systém  Povinný výkup za pevné ceny  Vykupuje ČEPS a PRDS  Zelené bonusy – příspěvek k tržní ceně  Hradí ČEPS a PRDS Směsné spalování biomasy  Pouze v systému zelených bonusů  Výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu splavané směsi

15 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast15 Zákon o podpoře OZEII. Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem: Termíny oznámení rozhodnutí o režimu podpory na kalendářní rok příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy; Podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení; Způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie.

16 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast16 Smělé cíle …

17 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast17 … možné důsledky

18 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast18 KVET a druhotné zdroje Podpora KVET pouze na bázi příspěvků k tržní ceně, podobně směsné spalování biomasy od 1. 1. 2005. Druhotné zdroje - pouze na bázi příspěvků k tržní ceně, zatím dle individuálního posouzení.

19 Praha 8. října 2004Energy Business Breakfast19 Harmonogram novelizace vyhlášek ERÚ Novelizováno ještě v letošním roce: pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu (č. 373/2001 - Sbírka zákonů, částka 142 ze dne 26. 10. 2001 ve znění vyhl. č. 12/2003 a č. 459/2003) obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (č. 438/2001- Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001) Novelizováno po novel energetického zákona: podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích ( č. 154/2001 - Sbírka zákonů, částka 61, ze dne 3. 5. 2001) podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky ( č. 297/2001 - Sbírka zákonů, částka 112 ze dne 15. 8. 2001) kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (č. 306/2001 - Sbírka zákonů, částka 117 ze dne 30. 8. 2001 ) pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice (č. 439/2001 - Sbírka zákonů, částka 165 ze dne 21.12. 2001 ) o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu (č. 377/2001 - Sbírka zákonů, částka 129, ze dne 15. 8. 2002)

20 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Budoucí výzvy pro ERÚ v kontextu nové energetické legislativy Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google