Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast1 Model trhu s plyne v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast1 Model trhu s plyne v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."— Transkript prezentace:

1 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast1 Model trhu s plyne v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace

2 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast2 Základní prvky modelu  Přeprava plynu  Distribuce plynu  Skladování plynu  Smlouvy  Nominace  Obchodní vyrovnávání odchylek  Fyzické vyrovnávání odchylek  Měření a agregace naměřených hodnot  Vyhodnocení a vypořádání odchylek

3 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast3 Základní charakteristika modelu trhu Regulovaný přístup k přepravní soustavě Regulovaný přístup k distribučním soustavám Sjednaný přístup k zásobníkům 8 bilančních zón – virtuální výstupní body z přepravní soustavy Vstupní body jsou tvořeny hraničními body, virtálními zásobníky Virtuální zásobníky (1 na provozovatele) Způsob sjednávání kapacity - po párech vstupních a výstupních bodů (soubor fyzických bodů) na bázi denního maxima odběru Režim denního bilancování Fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy

4 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast4 Přeprava plynu Sjednává se maximální denní kapacita pro jednotlivé páry vstupních bodů a výstupních bodů (bilanční zóny) v m 3 /den  Roční – nepřerušitelná /přerušitelná  Měsíční - nepřerušitelná /přerušitelná Možnost převoditelnosti kapacit mezi obchodníky Tarif za přepravu na principu „poštovní známky“ (nezávislé na vzdálenosti) 2% tolerance na překročení sjednané kapacity Doprava plynu do zásobníku zdarma

5 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast5

6 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast6

7 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast7

8 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast8

9 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast9 Distribuce plynu Sjednává se maximální denní kapacita pro jednotlivá odběrná místa v m 3 /den u zákazníků s průběhovým měřením  Roční – nepřerušitelná /přerušitelná  Měsíční - nepřerušitelná /přerušitelná Tarif za distribuci  několik tarifů na principu „poštovní známky“ ve vazbě na odebírané množství (návaznost na současná pásma)  pro všechny kategorie uvažovány dvousložkové ceny za distribuci (kapacita nebo stálý plat, odebrané množství)  návaznost na současnou praxi  2% tolerance na překročení sjednané kapacity

10 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast10

11 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast11

12 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast12

13 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast13

14 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast14 Uskladňování plynu Sjednaný přístup Nabízí se „balíčky“ za celý virtuální zásobník  na uskladněné množství se váže potřebný vtláčecí a čerpací výkon  Roční – nepřerušitelná  Krátkodobá – přerušitelný výkon Převoditelnost kapacit

15 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast15

16 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast16 Virtuální bod plynárenské soustavy ČR Bilanční zóna 1 (Regionální distribuční soustava) Oprávnění zákazníci Chránění zákazníci Lokální distributoři Výrobci plynu Bilanční zóna 2Bilanční zóna … Vstupní hraniční bod 1Virtuální zásobník 1 Vstupní hraniční bod 2Virtuální zásobník 2 Vstupní hraniční bod 3

17 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast17 Obchodní vztahy na trhu

18 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast18 Nominace  Nominace jsou subjekty bilancování předkládány provozovateli přepravní soustavy, k registraci nejpozději do 13:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna.  Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 14:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.  Není-li nominace subjektu bilancování provozovatelem přepravní soustavy přijata, předloží subjekt bilancování provozovateli přepravní soustavy opravnou nominaci nejpozději do 15:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna.  Nejpozději do 17:00 hodin jeden den před začátkem plynárenského dne, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení jejich proveditelnosti jednotlivými provozovateli distribučních soustav a provozovateli Zásobníků, konečné nominace na následující plynárenský den.

19 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast19 Renominace  Subjekty bilancování mohou předložit provozovateli přepravní soustavy renominace denních diagramů dodávek plynu, a to nejpozději do 19:00, 23:00 hodin v den D-1.  Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 21:00 hodin v D-1 a 01:00 v den D oznámí subjektům bilancování zda jejich renominaci přijal a zaregistroval.  Subjekty bilancování mají možnost předkládat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i v průběhu samotného plynárenského dne, a to vždy nejméně dvě celé hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena.  Podání renominace je po 9:00 v den D zpoplatněno cenou za renominaci, kterou stanoví Úřad (800,- Kč).

20 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast20 Fyzické bilancování Zajišťuje provozovatel přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy disponuje limitovaným množstvím plynu (bezpečnostní rezervou) pro potřeby fyzického vyrovnávání soustavy nad rámec volné akumulace soustavy. Distribuční společnosti udržují konstantní tlaky na předávacích stanicích mezi PS a DS.

21 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast21 Obchodní bilancování Subjekty bilancování jsou odpovědné za vyrovnání svého odběru z plynárenské soustavy a dodávky do plynárenské soustavy v rámci jednoho plynárenského dne. Nedodržením rovnováhy množství plynu na vstupu do a výstupu z přepravní soustavy vzniká bilanční odchylka.

22 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast22 Bilanční odchylka Provozovatelem přepravní soustavy je v rámci sjednané přepravní kapacity všem subjektům bilancování poskytnuta bilanční tolerance, v rámci níž není subjekt bilancování penalizován za nedodržení rovnováhy mezi skutečným množstvím na vstupech do a na výstupech z přepravní soustavy. Velikost tolerance : K 1 *Nominace + K 2 *(Rezervace – Nominace) Pokud je velikost bilanční odchylky za plynárenský den vyšší než povolená bilanční tolerance, vzniká mimotoleranční bilanční odchylka, která podléhá zpoplatnění cenou stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu. Bilanční odchylka se stanovuje za celou soustavu. Nominovaná množství na vstupech do virtuálních zásobníků i výstupech z virtuálních zásobníků jsou považována za skutečně dodaná množství (OBA).

23 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast23

24 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast24 Nominační odchylka Subjekty bilancování jsou dále odpovědné za dodržení nominace svého odběru z přepravní soustavy v každém výstupním bodě v množství nominovaném na každý tento výstupní bod v rámci plynárenského dne. Nedodržením nominace množství plynu na výstupu z přepravní soustavy vzniká nominační odchylka. Provozovatelem přepravní soustavy je všem subjektům bilancování poskytnuta nominační tolerance vyjádřená: K 3 *Nominace + K 4 *(Rezervace – Nominace) Pokud je nominační odchylka větší než povolená nominační tolerance, vzniká mimotoleranční nominační odchylka, která podléhá zpoplatnění cenou stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.

25 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast25

26 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast26 Vyhodnocení odchylek Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin oznámí provozovatel přepravní soustavy výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející pracovní plynárenský den (případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny) v členění:  velkost bilanční odchylky,  velikost nominační odchylky,  velikost mimotoleranční bilanční odchylky,  velikost mimotoleranční nominační odchylky. Nominovaná množství na vstupech do virtuálních zásobníků i výstupech z virtuálních zásobníků jsou považována za skutečně dodaná množství (OBA). Bilanční odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování poskytovány v souhrnně za celou plynárenskou soustavu. Nominační odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování poskytovány v členění na jednotlivé bilanční zóny.

27 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast27 Vypořádání odchylek Na základě předběžných souhrnných bilančních odchylek jsou jednotlivé subjekty bilancování povinny upravit své nominace v den na následující plynárenský den (D + 2) o hodnotu této odchylky prostřednictvím virtuálního bodu soustavy. Na základě skutečných hodnot z měření je do 10 kalendářních dnů po skončení měsíce provozovatelem přepravní soustavy proveden kumulovaný součet skutečných bilančních odchylek souhrnně za jednotlivé subjekty bilancování za celou plynárenskou soustavu. Subjekt bilancování je povinen o hodnotu součtu skutečných denních odchylek upravit svoji nominaci na 15. plynárenský den (M + 15) daného měsíce. Pokud subjekt bilancování nevyužije možnosti obchodního řešení nevyváženosti v den „M + 15“, vyúčtuje mu provozovatel přepravní soustavy chybějící nebo přebývající plyn za cenu, která je stanovena Úřadem.  890,- Kč/MWh  222,- Kč/MWh – platí provozovatel Vedle ceny plynu v odchylce vyúčtuje provozovatel přepravní soustavy subjektu bilancování rovněž platbu za nedodržení tolerancí, pokud byly překročeny.

28 Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast28 Děkuji Vám za pozornost eru@eru.cz www.eru.cz


Stáhnout ppt "Praha 10. 12. 2004Gas Business Breakfast1 Model trhu s plyne v ČR Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google