Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

léto 2014 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Skupiny: N_MaEk/R3PH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "léto 2014 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Skupiny: N_MaEk/R3PH"— Transkript prezentace:

1 léto 2014 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Skupiny: N_MaEk/R3PH
N_MaEk Manažerská ekonomika 2. cvičení Majetková a kapitálová struktura podniku, rozvaha, finanční páka léto 2014 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Skupiny: N_MaEk/R3PH

2 Program cvičení LS 2014 1. Marketingová východiska podnikatelského projektu. Ot.SZZ. 12 19.2. 2. Majetková a kapitálová struktura podniku, rozvaha, finanční páka. Mejzlík, Vojáčková Ot.SZZ. 28, 29 26.2 3. Náklady a výnosy, klasifikace nákladů, manažerské pojetí nákladů, variabilní a fixní náklady, kalkulace nákladů, rozpočty a plánování. Ot.SZZ. 22,23 5.3. 4. Úloha zisku v podnikání, vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu, stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitů ceny, provozní páka. Outrata, Kováčik Ot.SZZ. 20 12.3. 5. Financování podniku – klasická finanční analýza, pyramidové rozklady ukazatelů a souhrnné ukazatele. Ot.SZZ. 24,Lainová, Vlčková, Cherepanova, Pyatkova 25, Hesová 19.3. 6. Řízení provozního kapitálu, řízení cash flow. Ot.SZZ. 21 Voštiarová 26.3. 7. Value Based Management, optimalizace kapitálové struktury podniku. Ot.SZZ.29 2.4. 8. Metody posuzování efektivnosti investic, plánování investic, zdroje financování. Ot.SZZ.26,Podzolkova, Reabaia 27 9.4. 9. Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. Ot.SZZ. 30 16.4. 10. Controlling a interní audit, strategické scénáře, tvorba finančních rezerv. . 23.4 11. Oceňování a řízení hodnoty podniku. Ot.SZZ. 29 Dubatolkina, Prymak 12.Cizoměnové operace (finanční deriváty – forwardy, futures, opce)

3 N MaEk Manažerská ekonomika Otázky ke státní závěrečné magisterské zkoušce obor Řízení podniku a podnikové finance podle osnovy témat pro letní semestr 2014 Oborový předmět I – Ekonomika a management:

4 Cíle předmětu Po absolvování předmětu student získá základní znalosti a dovednosti manažerských praktik, které jsou předpokladem pro výkon vrcholových řídících a ekonomických funkcí. Předmět Manažerská ekonomika se opírá o základní aplikace manažerské ekonomiky do podnikatelských, řídících a rozhodovacích procesů. Studenti si zopakují a propojí znalosti podnikové ekonomiky, účetnictví, makro- a mikroekonomie. Studenti získají základní přehled o kategoriích manažerské ekonomiky, funkcích a provázanosti činností v rámci podnikové architektury.

5 Literatura povinná literatura
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, ISBN ŠULÁK, M., VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. Praha: EUPRESS, ISBN FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, ISBN doporučená literatura KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, ISBN ŠULÁK, M., VACÍK, E., IRCINGOVÁ, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. Plzeň: ZČU, ISBN MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, ISBN

6 Výukové metody a zakončení předmětu
Výuka bude probíhat na bázi přednášek a cvičení, v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, povinná účast na cvičeních je 75% Metody hodnocení Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičeních s možností získat za prezentaci vybraného tématu ve formě otázky SZZ max. 20 bodů, absolvování písemného zápočtového testu s možností získat max. 30 bodů. Zápočet bude zapsán při získání min 30 bodů. Požadavky na zkoušku: Závěrečný písemný test zahrnující průřezový okruh otázek s možností získat max. 50 bodů. Student může doplnit písemné odpovědi ústním vysvětlením. Minimální skóre pro úspěšné zakončení předmětu je 61 bodů ze součtu bodů z průběžného a závěrečného testu (stupeň E). Hodnocení podle stupnice A – E v rozpětí 100 – 61 bodů.

7 Majetková a kapitálová struktura
Každý podnik potřebuje ke své činnosti určitý majetek (aktiva), který je nutno krýt určitým zdrojem (kapitálem, pasívy). Majetek podniku = všechny prostředky, které podnik při své hospodářské činnosti používá. Souhrn věcí, peněz, pohledávek a ostatních majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání: Pro účetnictví je charakteristický pohled na majetek ze dvou hledisek: 1) konkrétní forma v jaké se projevuje (aktiva), 2) zdroje, z kterých je financován (pasiva).

8 Majetková a kapitálová struktura
Podnik by se při své činnosti měl snažit o co nejvyšší využití majetku. Podnik by tedy měl mít jen tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to v takové struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky).

9 Aktiva Struktura a velikost aktiv vypovídá o majetkové výstavbě (struktuře) podniku. Aktiva jsou v rozvaze uspořádána jednak podle funkce, kterou v podniku plní, ale také podle doby, po kterou je majetek v podniku vázán. Dlouhodobý (investiční) majetek – stálá aktiva; Oběžný majetek Přechodný majetek

10 Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)
Jsou prostředky sloužící podniku déle než rok. Základní členění: •nehmotná aktiva (nehmotný investiční majetek); Dlouhodobý nehmotný majetek – sem pat ří především SW, licence, autorská práva, goodwill, know-how ,… •hmotná aktiva (hmotný investiční majetek);Dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, přístroje, dopravní prostředky… Dále se dělí na: -nemovitý majetek (nelze přemisťovat, tj. např. pozemky, trvalé budovy). - movitý majetek (lze přemisťovat, např. stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky). •finanční majetek (finanční investice);Finanční účasti podniku (podíly) v jiných podnicích, akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry, hypotekární pohledávky, ale i náklady na výzkum a vývoj,

11 Krátkodobý majetek, oběžná aktiva,
Oběžný majetek se vyskytuje v různých podobách (peníze, suroviny, zásoby materiálu, nedokončené výrobky, rozpracované výrobky, hotové výrobky, peníze na účtech, pohledávky, … Doba je spotřeby je kratší než 1 rok , čím rychleji se obrací, tím je vyšší zisk (ukazatele obratu) Oběžný majetek je důležitý pro zajištění úhrady závazků = likvidita Likvidita podniku souvisí s jeho stabilitou. Při trvalém porušení finanční rovnováhy se hovoří o platební neschopnosti. Likvidnost : Schopnost jednotlivých aktiv přeměňovat se na peněžní prostředky Likvidita: Schopnost dostát svým závazkům. Kritérium finančního zdraví.

12 Oběžná aktiva Zásoby jsou zejména předměty, které se účastní výrobního procesu krátkodobě a svoji hodnotu předávají novým výrobkům jednorázově, spotřebovávají se. -     materiál jsou nakupované zásoby za účelem spotřeby,  např.suroviny, které jsou  základním materiálem, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti  do výrobku a tvoří jeho podstatu, -     nedokončená výroba představují zásoby, které prošly pouze částí výrobního procesu a jsou ve stadiu rozpracování, -     výrobky jsou výsledkem výrobního procesu, které jsou určeny k prodeji nebo ke spotřebě, -     zboží jsou nakupované nebo jinak nabyté zásoby za účelem jejich dalšího prodeje bez jakékoliv úpravy. Pohledávky za odběrateli a jinými dlužníky představují právně podložené nároky podniku za vnějším okolím, které vyplývají z uskutečněných dodávek výrobků, prací a služeb vyfakturovaných odběratelům nebo z uzavřených smluv (např. o pronájmu). Mají charakter zúčtovacích vztahů z hospodářského styku např. z prodeje zboží.      Krátkodobý finanční majetek -     nakupované cenné papíry, které má účetní jednotka v držení kratší dobu než 1 rok, · majetkové cenné papíry - akcie, pokud jsou nakupované za účelem obchodování  s nimi (výhodného prodeje). Rozhodující je úmysl účetní jednotky nakoupit akcie  za účelem prodeje za dobu kratší než 1 rok, · dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku – obligace.  Peněžní prostředky -     vklady na běžném účtu, -     pokladní hotovost, ceniny - poštovní známky, kolky, platební karty (benzinové), které se nakupují za účelem čerpání z nich.

13 stavby Nemovitý majetek pozemky Hmotný majetek budovy stroje Movitý majetek výrobní zařízení dopravní prostředky Nehmotný majetek Stálá aktiva patenty inventář licence autorská práva know -how finanční účasti Finanční majetek cenné papíry

14 krátkodobé cenné papíry
výrobní zásoby nedokončené výrobky hotové výrobky věcná zboží Oběžná aktiva pohledávky z obchodního styku finanční peníze finanční majetek účetní hotovost krátkodobé cenné papíry

15 Koloběh oběžných aktiv
inkaso nákup peníze pohledávky materiál prodej výroba Hotové výrobky rozpracovaná výroba výroba

16 Kapitálová struktura podniku
Kapitálová struktura podniku je struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl. Podnik by měl mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje. Pokud je ho více a je-li neefektivně využíván, je podnik překapitalizován. (např. u a.s. to znamená, že bylo emitováno více akcií, než může být efektivně použito. V důsledku toho neumí organizace vytvořit takový zisk, aby akcionáři dostali požadovanou dividendu (znehodnocení výnosnosti VK). Vlastní kapitál Hodnotí se ukazatelem (poměrovým): Stálá aktiva Opačný případ je podkapitalizace podniku. Často v období jeho investičního rozvoje. Nese s sebou hrozbu ztráty likvidity. Hodnotícím ukazatelem je poměr: Dlouhodobé cizí zdroje

17 Vlastní kapitál Vlastní kapitál tvoří peněžité i nepeněžité vklady osob, které jsou s podnikem dočasně či trvale majetkově spojeni. Dělí se na: základní kapitál; kapitálové fondy; rezervní fondy (fondy ze zisku) nerozdělený zisk. Výši vlastního kapitálu ovlivňuje hospodářský výsledek běžného účetního období (+zisk / - ztráta)

18 statutární a ostatní fondy
Základní kapitál emisní ážio ostatní kapitálové fondy Kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přeceněného majetku Vlastní kapitál zákonný rezervní fond Fondy ze zisku nedělitelný fond statutární a ostatní fondy HV minulých let HV běžného roku

19 Cizí kapitál Cizí kapitál nevyvolávající náklady: Dodavatelské úvěry
Zálohy od odběratelů Dosud nevyplacené mzdy a platy Cizí kapitál zatížený náklady: Krátkodobý cizí kapitál (do 1 roku)zahrnuje: Krátkodobé bankovní úvěry Úročené půjčky Dlouhodobý cizí kapitál obsahuje: Dlouhodobé bankovní úvěry, Termínované půjčky Emitované podnikové obligace a dlužní úpisy; Leasingové dluhy

20 dluhopisy dlouhodobé závazky dlouhodobé úvěry dlouhodobé přijaté zálohy závazky z obchodního styku krátkodobé závazky Cizí kapitál krátkodobé bankovní úvěry daňové závazky závazky k zaměstnancům zákonné rezervy ostatní

21 Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu podniku
Podnikatelské prostředí Na objem cizího kapitálu negativně působí dopady finančních a ekonomických krizí. Finanční flexibilita Vztah současné a budoucí kapitálové struktury, kdy současné rozhodnutí nemá ohrozit budoucí možnosti volby zdrojů financování. Tržní signalizace Vývoj kapitálové struktury odráží hodnocení budoucí prosperity podniku. Postoj managementu k riziku Averze k riziku využívat cizí kapitál roste s vlastnickým poutem k podniku. Dostupnost zdrojů financování Aktivita bank, cash-pooling, leasingové financování.

22 Rozvaha je písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu
Levá strana je majetková = aktiva; Pravá strana je kapitálová = pasiva; Pro manažerskou práci je třeba zjišťovat potřebu majetku a stanovit způsob jejich financování = plán typu rozvaha. Objem aktiv = obraz plánovaného růstu podniku; Objem a struktura pasiv = optimalizace nákladů na kapitál;

23 Krátkodobý finanční majetek tvoří rovněž i termínované vklady, pokladniční poukázky a jiné cenné papíry s prodejem do jednoho roku; Kapitálové fondy tvoří emisní ážio, dary a dotace – tedy položky nezvyšující základní kapitál; Fondy ze zisku tvoří především rezervní fond (povinný u kapitálových společností) a ostatní fondy vytvářené ze zisku na základě společenských smluv, či rozhodnutí valné hromady. Rezervy jsou vytvářené z nákladů a představují budoucí závazky a proto patří do cizích zdrojů. Čerpání se účtuje do výnosů. Časové rozlišení tvoří náklady a výdaje, resp. Výnosy a příjmy, které je nutné časově rozlišit (nájemné).

24 Plánování a konstrukce položek rozvahy:
Podle plánu tržeb (využívá se prokazatelné závislosti určitých položek rozvahy na velikosti plánovaných tržeb, jako: Zásoby, pohledávky; Finanční majetek; Krátkodobé závazky z obchodního styku (objemy nakupovaného materiálu). Pomocí regresní a korelační analýzy; Pomocí obratových ukazatelů, jako: Obrat aktiv (T/A), Obrat stálých aktiv (T/SA); Obrat zásob (T/Z); Obrat pohledávek (T/Po); Obrat závazků (T/ZOS). Podle plánu investic - HIM, NHIM;

25 Další pravidla pro stanovení položek rozvahy:
Změna v přírůstku aktiv vyvolává potřebu pro financování majetku; Změna v úbytku aktiv vytváří zdroje pro financování majetku; Změna v přírůstku pasiv vytváří zdroje pro financování majetku; Změna v úbytku pasiv vyvolává potřebu pro financování majetku; Při zvýšení tržeb obvykle dochází k: zvýšení plánu stálých aktiv a objemu financování (nutné investice); zvýšení plánu oběžných aktiv (zásoby, pohledávky, finanční majetek) a objemu financování; úprava plánu krátkodobých závazků z obchodního styku; zvýšení hospodářského výsledku a s tím zvýšení položky pasiv.

26 setrvačný blok + odpisy nově pořízeného IM = celkový objem odpisů
Plánování investic Vývoj investičních aktivit podniku během plánovacího období je zpracován v plánu investic. Plán investic vychází z jasně formulovaných krátkodobých cílů, kde je již investice konkretizována (feasibility study byla již provedena dříve – o investici je již rozhodnuto); V investičním plánu musí být jasně stanoven rozpočet pro investiční fázi, vymezen okamžik aktivace – uvedení do provozu a udáno provozní CF. Současně k investičnímu plánu se váže plán odpisů: poč. stav IM + pořízený IM – zůstatková cena vyřazeného/prodaného IM – odpisy IM = konc. stav IM. Odpisy se stanovují jako: setrvačný blok + odpisy nově pořízeného IM = celkový objem odpisů 26

27 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
finanční investice (dlouhodobý finanční majetek) – jako je nákup dlouhodobých cenných papírů [obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky], vklady do investičních a jiných společností (účasti, podílové listy), dlouhodobé půjčky, nákupy dlouhodobého majetku s cílem obchodovat s ním (nemovitosti); hmotné investice (dlouhodobý hmotný majetek) – s jehož pomocí podnik vytváří nebo rozšiřuje výrobní kapacitu [budovy, stavby, dopravní cesty], pozemky, stroje, dopravní prostředky, kde pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč; nehmotné investice (dlouhodobý nehmotný majetek) – kam se tradičně řadí know-how, licence, software, autorská práva výdaje na zřízení podniku, výdaje na výzkum apod. Pokud mají nehmotné investice nižší cenu než 60 tis. Kč, zahrnuje se jejich cena do provozních nákladů.

28 Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku;
Je-li > 0 , pak zisk – výnosy převýší náklady, Je-li < 0, pak ztráta – náklady převyšují výnosy, Funkce zisku: Kritérium pro rozhodování ve všech základních otázkách strategické výstavby podniku; Hlavní zdroj akumulace, tedy tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku; Základ rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát. Základní motiv veškerého podnikání; Důležitá součást měřítek výkonnosti (poměrové ukazatele, EVA, apod.)

29 Pasiva Struktura a velikost pasiv vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Pasiva jsou v rozvaze primárně uspořádána podle vlastnictví a druhotně podle doby, po kterou jsou podniku k dispozici. Podnik by měl mít jen tolik kapitálu, kolik potřebuje (nebo bude v blízké době potřebovat). Kapitál, který není využit a stojí podnik peníze (obvykle úroky), snižuje podnikový zisk.

30 Kapitálová strukutra Vlastní kapitál tvoří peněžité i nepeněžité vklady osob, které jsou s podnikem dočasně či trvale majetkově spojeni. Dělí se na: základní kapitál; kapitálové fondy; rezervní fondy (fondy ze zisku) nerozdělený zisk. Výši vlastního kapitálu ovlivňuje hospodářský výsledek běžného účetního období (+zisk / - ztráta)

31 Kapitálová struktura – cizí kapitál
Dlouhodobý cizí kapitál obsahuje: Dlouhodobé bankovní úvěry, Termínované půjčky Emitované podnikové obligace a dlužní úpisy Leasingové dluhy Krátkodobý cizí kapitál zahrnuje: Krátkodobé bankovní úvěry Dodavatelské úvěry Zálohy od odběratelů Půjčky Dosud nevyplacené mzdy a platy

32 Cizí kapitál, ano nebo ne?
Důvody pro použití cizího kapitálu není k dispozici dostatek vlastního kapitálu, přechodně není k dispozici potřebný kapitál, použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva na řízení podniku, cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál, jeho použití tudíž zvyšuje efektivnost podniku. Důvody proti použití cizího kapitálu cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tudíž snižuje jeho finanční stabilitu, každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat, vysoká zadluženost omezuje management.

33 Rozvaha (bilance) podniku
…a jejich použití. Zdroje (kapitálu)… Aktiva Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, dopr. prostř.,...) Dlouhodobý nehmotný majetek (software, práva,..) Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry,…) Oběžná aktiva Zásoby (materiálu, nedokončených výrobků, výrobků, zboží) Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (peníze) Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

34 Rozvaha podniku Zdroj: Rozvaha je tedy výkaz (účetní, protože se sestavuje na základě podnikového účetnictví), jež podává přehled o struktuře majetku podniku (aktivech) a zdrojích, ze kterých byl pořízen (pasivech).

35 Bilanční pravidla Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna doba trvání majetku (aktiv) s dobou trvání jednotlivých zdrojů (pasiv). Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem 1:1. Zlaté poměrové pravidlo, které vychází z toho, že by tempo růstu investic nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb. Zlaté pari pravidlo, které požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt pouze vlastním kapitálem. Pravidlo jedna ku jedné, požaduje, aby stav oběžných aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím zdrojům. Pravidlo dva ku jedné říká, že by oběžná aktiva měla být minimálně dvakrát tak velká než krátkodobé cizí zdroje.

36 Plánování rozvahy Objem aktiv = obraz plánovaného růstu podniku;
Stálá aktiva – plánují se na základě investičního plánu (nutno paralelně stanovit pro výsledovku objem vzniklých odpisů = setrvačný blok + odpisy z nové investice) Oběžná aktiva – plánují se: Agregovaně k tržbám ; Desagregovaně pomocí obratových ukazatelů (přesnější). Objem a struktura pasiv = optimalizace nákladů na kapitál; Vlastní kapitál: Základní kapitál se obvykle v plánovacím období nemění (rozhodnutí vlastníků – valná hromada); Fondy - možnost navyšovat/rozpouštět dle potřeb; Hospodářský výsledek – přenáší se z výsledovky (nerozdělený zisk) Cizí kapitál: Stávající úvěry úročené dopočítá se jejich vývoj podle splátkového kalendáře Úvěry neúročené - obvykle dodavatelské úvěry – závislost na tržbách; Potřebné nové úvěry – nutno dopočítat podle bilanční rovnosti (aktiva = pasiva). Úroky z těchto úvěrů se musí nově přenést do výsledovky a tuto upravit. 36

37 Postup při tvorbě finančního plánu (pro taktickou úroveň řízení)
Na základě stanovených strat.cílů a s použitím sestavených rozpočtů se konstruuje výsledovka mapující plánovací období. Zjistí se vývoj hospodářského výsledku v plánu. Pak se sestaví rozvaha majetku a zdrojů jeho krytí přes sledované období. Pokud se použijí dodatečné externí zdroje, jejich náklady se zanesou zpět do výsledovky a celý proces se opakuje. Provede se porovnání finančního plánu s relevantními (cíli). Na základě rozvahy a výsledovky se provede konstrukce výkazu CF a zjistí se budoucí likvidita organizace. Struktura finančního plánu sestává: plánu tržeb; plánu investic; plánu nákladů; plánované výsledovky; plánovaná rozvahy; plánovaného cash-flow


Stáhnout ppt "léto 2014 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Skupiny: N_MaEk/R3PH"

Podobné prezentace


Reklamy Google