Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Přednáška SP3, 21. 11. 2012

3 Osnova  Shromažďování  Sdružování  Ochrana osobních údajů  Ochrana utajovaných informací

4 Shromažďování – právní základy  Čl. 19 LZPS  Čl. 11 Úmluvy  Čl. 12 Charty práv a svobod EU  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shormažďovacím

5 Zásady  Bez předchozího povolení státního orgánu (min. okruh zákonných povinností)  Souvislost s právem petičním a sdružovacím  Účel – vyjádření názoru  Výsledek (?)

6 Pojmy, řízení  Svolavatel  Princip oznamovací  Práva a povinnosti svolavatele a účastníků

7  Omezení práva: - zákaz ze zákona(př. § 1/5) -zákaz úřadem obligatorní a fakultativní (§ 10, §11/1)  Rozpuštění

8

9

10 Organizace  Ministerstvo vnitra  Krajský úřad  Pověřený obecní úřad  Obecní úřad

11 Soudní ochrana  Správní žaloba – proti rozhodnutí o zákazu shromáždění (aktivně legitimován svolavatel)  Námitky – proti rozpuštění shromáždění (aktivně legitimován svolavatel nebo účastník, řízení dle sřs, zejména dle §§ 65-78)

12 Judikatura  Rozhodnutí NSS 2 As 104/ 2012 – 35 (k rozpuštění shromáždění; do práva shromažďovacího lze zasahovat, pakliže ono zasahovalo práv jiných osob, zde to byly děti a jejich ústavně zaručená práva; okolnost, že nešlo o přestupek proti veřejnému pořádku není rozhodná)

13 Sdružování – právní základy  Čl. 20 LZPS  Čl. 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod  Čl. 12 Charty základních práv a svobod EU  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

14 Zásady  Cíl: uspokojit a chránit zájmy členů/skupin  Právo nikoli povinnost  Bez povolení státního orgánu  Zák. o sdružování se týká jen institucionalizovaných sdružení - PO (ústavně zakotvené je ale sdružování jakékoli – i bez vzniku PO)  Registrační princip

15 Pojmy a průběh registrace sdružení  Negativní vymezení možných sdružení § 4  Návrh na registraci podávají min. 3 občané, z nichž jeden je starší 18 let = přípravný výbor (bez právní subjektivity)  K návrhu se připojí stanovy a označení zmocněnce  Registraci provádí Ministerstvo vnitra

16 Řízení o registraci  Řízení je zahájeno bezvadným návrhem  Rozhodnutí: 1.Odmítnutí registrace (do 10 dní od podání návrhu) 2.(Provedení registrace, do 10 dní, přípravnému výboru jsou odeslány stanovy s vyznačeným datem registrace, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení, jde o úkon osvědčovací) 3.Ministerstvo je nečinné, nerozhodlo do 40 dní, pak sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí lhůty

17 Zánik sdružení 1.Dobrovolné rozpuštění 2.Sloučení s jiným sdružením 3.Pravomocné rozhodnutí ministerstva o jeho rozpuštění 4.Zrušením dle jiných právních předpisů (dnes dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob)

18

19 Soudní ochrana  Správní žaloba proti odmítnutí registrace k Městskému soud v Praze  Správní žaloba proti rozhodnutí ministerstva o rozpuštění sdružení  Jednotlivec – žaloba k civilnímu soudu

20 Judikatura  Rozhodnutí NSS 7 As 29/2008 – 104 (ke zrušení Komunistického svazu mládeže; v souladu s čl. 20/3 LZPS je třeba při rozpuštění sdružení hodnotit 3 kritéria – zda má oporu v zákoně, sleduje legitimní cíl a je v demokratické společnosti nezbytná = tedy odpovídá naléhavé společenské potřebě a je přiměřený legitimním zájmům)

21 Ochrana osobních údajů - právní základ  Evropská úmluva o lidských právech (čl. 8)  Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (CETS No. 108) (Rada Evropy)  Směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů95/46/ES  LZPS – čl. 7, čl. 17/1, čl. 10/3  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

22 Působnost zákona § 3  vztahuje se na osobní údaje, které zpracovávají (automatizovaně nebo jinými prostředky) státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, i FO a PO  nevztahuje se na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány  nevztahuje se na zpracování osobních údajů, které provádí FO výlučně pro osobní potřebu

23 Řízení při oznámení zpracování  Oznámení správce o zpracování osobních údajů Úřadu (náležitosti pís. návrhu)  Zápis do registru zpracovatelů (vede Úřad) – osvědčení o registraci  Zahájení řízení ex offo v případě podezření na rozpor se zákonem (zastavení, rozhodnutí)  Zrušení registrace

24 Postup v „ běžném“ řízení  kontrola inspektory Úřadu – zjištění nedostatků  rozhodnutím Úřadu je udělena pokuta za správní delikt  rozklad dle § 152 SŘ proti rozhodnutí Úřadu, o němž rozhoduje předseda Úřadu  žaloba ke krajskému soudu proti rozhodnutí předsedy Úřadu  kasační stížnost k NSS proti rozhodnutí krajského soudu

25 Organizace: Úřad pro ochranu osobních údajů  provádí správní dozor nad zpracováním osobních údajů  vede registr zpracování osobních údajů  přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností  projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty  zjistí-li, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění  v řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu

26 Stanoviska ÚOOÚ  Použití kamerových systémů v bytových domech (posuzování proporcionality zásahu do práva na soukromí vůči právu chránit své majetkové zájmy)  Test proporcionality Pl.ÚS 40/08

27 Ochrana utajovaných informací – právní základ  Čl. 17/4 LZPS  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR  Zákon č. 401/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti  Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací  Bezpečnostní předpisy Rady EU (rozhodnutím 2001/264/ES)

28 1. Utajovaná informace  informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací  zájmem ČR je zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob  informace ve stupni utajení přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené

29 2. Bezpečnostní způsobilost  Citlivé činnosti  Doklad/osvědčení FO/osvědčení podnikatele  Bezpečnostní řízení

30 Bezpečnostní řízení  Provádí NBÚ  Cílem je získání dokladu o bezpečnostní způsobilosti  V případě pozitivního stanoviska Úřadu – písemné rozhodnutí se nevydává, vydá se doklad  U negativního stanoviska – rozhodnutí o nevydání dokladu  Rozklad dle SŘ - ředitel Úřadu,  proti rozhodnutí ředitel je možná žaloba ve správním soudnictví

31 Národní bezpečnostní úřad  Tzv. jiný ústřední správní úřad  V čele – ředitel (jmenován a odvoláván vládou)  státní dozor v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,  plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU  Stálá komise PS pro kontrolu NBÚ


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google