Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAFE – závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAFE – závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015."— Transkript prezentace:

1 SAFE – závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015

2 Program konference: 14.00 - 14.15 Přivítání a několik slov úvodem o projektu SAFE (Ing. Aleš Sedláček, Mgr. Jan Michal, PaeDr. Alena Gajdůšková) 14.15 - 14.30 Dobrovolnictví v Evropě, jeho podpora a snahu o měření (Mgr. Alžbeta Frimmerová - CEV) 14.30 - 15.00 I. panel – Význam dobrovolnictví pro společnost (Ing. Eva Bartoňová - ČSÚ, Mgr. Michal Urban - MŠMT, PhDr. Jiří Tošner - Hestia) 15.00 - 15.40 Prezentace výstupů projektu SAFE a osobní postřehy těch, kteří se jej zúčastnili (Ing. Aleš Sedláček, Jaroslav Hynek, Ing. Kateřina Brejchová) 15.40- 16.00 přestávka 16.00 - 17.00 II. panel - Diskuse o tom, co s výstupy dál – se zástupci státní správy a neziskových organizací (Ing. Hana Frýdlová - MV, Ing. Jan Bytel - MF, Mgr. Michal Urban - MŠMT) 17.00 Závěr a neformální diskuse u pohoštění

3 O projektu SAFE závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015

4 1. SAFE - Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO Cíle projektu SAFE v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost: zvýšit transparentnost v dobrovolnictví v NNO ve dvou oblastech, kde se dobrovolnictví významně uplatňuje - práce s dětmi a mládeží a péče o přírodu a životní prostředí, zmapovat specifika mnoha typů dobrovolnické práce v těchto oblastech a zohlednit je při evidenci a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce nejen přímo v NNO, ale i na straně orgánů veřejné správy a přenést osvědčené mezinárodní metodiky ze zahraničí a přizpůsobit je zjištěným specifikům v České republice.

5 Termín realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015 Výše dotace: 4 586 694,22 Kč 95% z Evropského sociálního fondu a 5% z ostatních prostředků ze státního rozpočtu Partneři projektu: Zelený kruh European Volunteer Centre/ Centre Européen du Volontariat

6 AKTIVITY: 1. Přenos zahraniční zkušenosti - přenesení osvědčených mezinárodních metodik ze zahraničí a jejich přizpůsobení zjištěným specifikům v ČR termín realizace: září – prosinec 2013 2. Spolupráce s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) - zajištění průběžné, co nejefektivnější komunikace s ČSÚ, tak, aby byly výstupy projektu kompatibilní s metodikami ČSÚ termín realizace : září - prosinec 2013, duben – prosinec 2014, leden – červen 2015

7 3. Tvorba českých metodik evidence a ohodnocení dobrovolnické práce - přenesení osvědčených mezinárodních metodik ze zahraničí a jejich přizpůsobení zjištěným specifikům v České republice a zohlednění specifika dobrovolnické práce v ČR při evidenci a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce. termín realizace: listopad 2013 – březen 2014, duben – červen 2015 AKTIVITY:

8 4. Testování metodik v praxi na mládežnických a ekologických dobrovolnických NNO - testování metodik (myšleno metodiky pro evidenci a metodiky pro stanovení hodnoty dobrovolnické práce) = nutný předpoklad pro to, aby byla specifika mnoha typů dobrovolnické práce v NNO zmapována skutečně důsledně a aby byla podpořena důvěryhodnost nových metodik jak pro veřejnou správu, tak pro samotné NNO. Plán 18 organizací. termín realizace: duben 2014 – březen 2015 AKTIVITY:

9 5. Vypracování souhrnné analýzy z testování a její prezentace - vypracování souhrnné analýzy z výstupů testování metodik v praxi na mládežnických a ekologických dobrovolnických NNO a prezentování zástupcům NNO i zástupcům veřejné správy. termín realizace: březen – květen 2015

10 AKTIVITY: 6. Tvorba metody pro stanovení efektivity dobrovolnických NNO -přiblížení oblasti dobrovolnictví aktuálnímu vývoji v nové občanské legislativě terminologicky i obsahem, zejména najít řešení pro požadavky, které na vyčíslení hospodaření NNO v budoucnosti bude pokládat zákon o statusu veřejné prospěšnosti. termín realizace: červenec 2014 – březen 2015

11 AKTIVITY: 7. Prezentace a šíření metodik směrem k NNO - šíření výsledných nově vytvořených českých metodik evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, jež byly otestovány v praxi na mládežnických a ekologických dobrovolnických NNO a konzultovány v rámci spolupráce s ČSÚ termín realizace: duben – červen 2015

12 Hodnota dobrovolnické práce a možnosti jejího stanovení. 1.Měřením společenského dopadu – obtížné, nejpřesnější 2.Oceněním vykonané práce na základě cen v místě a čase obvyklé – účetně správné 3.Ocenění na základě odpracovaných hodin a typu práce 4.Ocenění na základě odpracovaných hodin

13 Hodnota dobrovolnické práce a možnosti jejího stanovení. principy metodiky ILO 1. definice dobrovolnické práce 2.zahrnutí veškerých druhů dobrovolné práce (dobrovolná práce vykonávaná pro určitou organizaci nebo jejím prostřednictvím a dobrovolná práce vykonávaná přímo ve prospěch osob mimo vlastní domácnost nebo ve prospěch společenství); 3.zahrnutí proměnných uvedených v doporučeném modulu pro zkoumání: doba věnovaná dobrovolné práci (počet skutečně odpracovaných hodin), druh vykonávané práce (odpovídající profese), oblast, v níž byla dobrovolná práce vykonávána (hospodářské odvětví či institucionální sektor); 4.možnost vymezení dobrovolnické práce podle standardních klasifikací: klasifikace zaměstnání (ISCO)

14 Prezentace měření závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015

15 Finální výsledky Průměrný počet odpracovaných hodin na 1 dobrovolníka = 324,45 hod. Průměrná mzda za 1 hod. dobrovolnické práce = 143,76 Kč (metodou váženého průměru)

16 Verifikace dat Průměrný počet odpracovaných hodin na 1 dobrovolníka = 324,45 hod. SAFE 2014 Průměrný počet hodin na 1 dobrovolníka, = 324 hod. interní šetření v organizacích ČRDM 2010

17 Verifikace dat Průměrná mzda za 1 hod. dobrovolnické práce = 143,76 Kč (metodou váženého průměru) Průměrná mzda za 1 hod. práce ve vzdělávání = 139,58 Kč ISPV MPSV 2014

18 5. Jak promítnout hodnotu dobrovolnické práce v účetnictví organizace? Ocenění práce - řada teoreticko-filozofických problémů, „ekonomická“ hodnota ve skutečnosti mnohem vyšší, ale i nižší Ohodnocení práce činíme s ohledem na účel evidence, tedy donora. Ten musí být přesvědčen, že daná hodnota je přiměřeně důvěryhodná a odráží skutečnou hodnotu vykonané činnosti – byť určitým způsobem zjednodušeným. Detailní evidence dobrovolnické práce a její oceňování by bylo extrémně administrativně náročné. Projekt počítal s použitím metodiky ILO, pro zjednodušení možno použít průměrnou hodnotu za hodinu.

19 ADMINISTRATIVNÍ EVIDENCE – Jaké dokumenty budou potřeba? 1. Dokument o vztahu dobrovolníka a NNO - nepojmenovaná smlouva podle NOZ. Dokument může mít formu i jen popisu dobrovolnické pozice, či souhlasu dobrovolníka s nějakými podmínkami. Účelem je záznam - NNO, dobrovolník a obsah a rozsah dobrovolnické práce, na které se dohodly. 2. Výkaz práce – dokument prokazující počet hodin skutečně strávených na realizaci projektu a dále: název NNO a jména pracovníka obecný popis práce (název funkce, popis činnosti, označení projektu) popis práce v členění na dny (a možná i hodiny), celkové odpracované množství schválení výkazu (datum, podpis za NNO, možná i za pracovníka)

20 1.S ohledem na účel použití dobrovolnické práce jako kofinancování probíhajících projektů by bylo nejlepší, pokud by donor stanovil pravidla pro vykazování této dobrovolnické práce pouze v rámci evidence projektu. Takto evidovaná dobrovolná práce by nebyla promítnuta do účetní evidence dané neziskové organizace. 2.Prozatím všichni donoři (veřejně-právní) trvají na tom, že pokud má být hodnota dobrovolnické práce uznána jako součást projektu, musí projít účetní evidencí realizátora projektu. ZÁZNAM – Jak promítnout dobrovolnickou práci do hospodářské evidence?

21 Účetní záznamy o dobrovolnické práci Dotčené předpisy: zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví a navazující vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých není hlavní předmětem podnikání. Dobrovolnická práce má pro neziskovou organizace dvě strany přijímá bezúplatné plnění (tj. dar) – účtová skupina 68 zároveň tento výkon ihned spotřebovává pro účely daného projektu (tj. náklad) – zde není účtová skupina zcela jasná, lze si představit skupinu 51 Služby, 52 Osobní náklady nebo 54 Ostatní náklady. Často používaná je skupina 51 pro její nekonfliktnost, využití jiných skupin nelze brát jako chybu.

22 Podstatou věci nemůže dojít u dobrovolnické práce k ovlivnění hospodářského výsledku organizace, ani samotného projektu, pouze se zvýší na jedné straně náklady a na druhé straně výnosy. Pol.Účetní případÚčetní dokladČástka Předkontace 1.Zaúčtování dobrovolnické práceVýkaz hodin + ocenění100 37./68. 2.„Použití“ či spotřeba dobr. práceVýkaz hodin + ocenění100 51./37. Běžná práce pro organizaci – neinvestiční povaha

23 Mírně odlišný je postup v případě, že dobrovolnou práci využíváme pro vybudování dlouhodobého majetku (např. přístavba klubovny). Bezúplatně nabitý dlouhodobý majetek se účtuje do skupiny 90. Vlastní jmění. Použití dobrovolnické práce pak stejně jako ostatní pořizovací náklady do skupiny 04. Pořizovaný dlouhodobý majetek. Pol.Účetní případÚčetní doklad Částka Předkontace 1.Zaúčtování dobrovolnické práceVýkaz hodin + ocenění100 37./90. 2.„Použití“ či spotřeba dobr. práceVýkaz hodin + ocenění100 04./37. Vybudování dlouhodobého majetku

24 Vybudování dlouhodobého majetku O dobrovolné práci nemusíme účtovat jako o kapitálovém daru (nebo přijaté investiční dotaci) ale dar spotřebovat na realizaci investiční akce Pol.Účetní případÚčetní doklad Částka Předkontace 1.Zaúčtování dobrovolnické práceVýkaz hodin + ocenění100 37./68. 2.„Použití“ či spotřeba dobr. práceVýkaz hodin + ocenění100 04./37. Na účet 90. se pak hodnota darované práce promítne na konci účetního období. Tento způsob by bylo vhodné doporučit v případě rozhodnutí o zdanění přijatého „daru“ v podobě dobrovolné práce.

25 Vybudování dlouhodobého majetku V případě zaúčtování kapitálového daru, nebo při osvobození přijaté dobrovolné práce na vybudování dlouhodobého majetku bude třeba následně účtovat o oprávkách a odpisech majetku s ohledem na přijatou dobrovolnou práci. Pol.Účetní případÚčetní doklad Částka Předkontace 1.Zaúčtování odpisuVUD10 08./55. 2.Poměrná část odpisuVUD 2 64./90.

26 Zákon o dobrovolnictví závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015

27 6. Co přináší připravovaná změna zákona o dobrovolnictví? 1.možnosti vykazovat řádně evidovanou dobrovolnou práci jako kofinancování projektů, bude-li dobrovolná organizace žádat o granty z veřejných rozpočtů, 2.osvobození od daně z příjmů fyzických osob, pokud jde o nepeněžní příjmy dobrovolníka a úhradu výdajů souvisejících s výkonem dobrovolnické činností, 3.získání potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti (zvýšení šancí dobrovolníků na uplatnění na trhu práce a v systému formálního vzdělávání).

28 1.Obecná – definice dobrovolnictví 2.Dobrovolnické organizace – kofinancování, vystavování potvrzení dobrovolníkovi 3.Dobrovolnická služba – úprava stávajícího akreditovaného systému Změnu struktury zákona na tři části

29 Česká rada dětí a mládeže Senovážné nám. 24 110 00 Praha 1 tel. +420 211 222 860 www.crdm.cz European Volunteer Centre / Centre Européen du Volontariat Rue de la Science 10 Brussels 1000, Belgie Zelený kruh Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2


Stáhnout ppt "SAFE – závěrečná konference Evropský dům, Praha, 18.6. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google